Categories
Other Link

[:en]Terms & Agreements[:ms]Terma & Perjanjian[:cs]Všeobecné dohody[:da]Vilkår og Aftaler[:de]Geschäftsvereinbarungen[:et]Reeglid ja lepingud[:es]Términos y Acuerdos[:el]Όροι & Συμφωνίες[:fr]Termes et accords[:hr]Uvjeti i sporazumi[:is]Skilmálar Samningar[:it]Termini e accordi[:lv]Noteikumi un vienošanās[:lt]Terminai ir susitarimai[:hu]Feltételek és megállapodások[:mt]Termini u Ftehimiet[:nl]Algemene Overeenkomsten[:no]Vilkår og avtaler[:pl]Zasady i Porozumienia[:pt]Termos e Acordos[:ru]Условия и соглашения[:ro]Termeni & Acorduri[:sk]Všeobecnej dohody[:sl]Pogoji in sporazumi[:fi]Yleiset sopimukset[:sv]Villkor & Avtal[:tr]Şartlar ve Anlaşmalar[:bg]Условия и Споразумения[:iw]תנאים והסכמים[:ar]الشروط والاتفاقيات[:cn]条款及协议[:zh]條款及協議

[:en]

This website is not Operate by Plus500.com

 • User Agreement

  The contract that governs the relationship between the Client user and the Company detailing all the terms and conditions relating to the use of the trading service offered by Plus500CY.

 • Risk Disclosure Notice

  Our risk disclosure notice provides clients with information about the risks associated with CFDs, but it cannot explain all of the risks nor how such risks relate to a client’s personal circumstances. It is important that our clients fully understand the risks involved before deciding to enter into a trading relationship with us.

 • Privacy Policy

  Our policy on managing and protecting our Clients’ personal information and on the use and management of cookies.

 • Website Terms of Use

  Your access to this website is subject to our terms and conditions, and other statements and notices.

 • Conflict Of Interest Policy

  Our policy on monitoring and managing potential conflicts of interest within Plus500CY, between Plus500CY and its clients and among Plus500CY clients. Our aim is to uphold our clients’ best interests.

 • Order Execution Policy

  Our policy on offering “best execution” when we execute orders on behalf of clients; Plus500CY takes reasonable steps to obtain the best possible result for our clients. It is our duty to conduct business with you honestly, fairly, and professionally and to act in your best interests when executing orders.

 • AML Policy

  This policy details the systems and procedures in place to ensure that our business is not used for the purposes of money laundering or terrorist financing. Such processes include the customer identification and due diligence checks we apply to verify the details of our clients.

 • Investor Compensation Fund

  Plus500CY is a member of the Investor Compensation Fund (“ICF”), which provides compensation to eligible Retail clients in the event that a Cyprus Investment Firm is unable to meet its obligations towards its clients.

[:ms]

Laman web ini tidak Beroperasi oleh Plus500 .com

 • Perjanjian pengguna

  Kontrak yang mengawal hubungan antara pengguna Pelanggan dan Syarikat memperincikan semua terma dan syarat yang berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan dagangan yang ditawarkan oleh Plus500CY.

 • Notis Pendedahan Risiko

  notis pendedahan risiko kami menyediakan pelanggan dengan maklumat mengenai risiko yang berkaitan dengan CFD, tetapi ia tidak dapat menjelaskan semua risiko atau bagaimana apa-apa risiko berkaitan dengan keadaan peribadi pelanggan. Ia adalah penting bahawa pelanggan-pelanggan kami memahami sepenuhnya risiko yang terlibat sebelum membuat keputusan untuk masuk ke dalam hubungan perdagangan dengan kami.

 • Dasar Privasi

  Polisi kami kepada pengurusan dan melindungi maklumat peribadi pelanggan kami dan pada penggunaan dan pengurusan cookies.

 • Terma Penggunaan Laman Web

  Akses anda ke laman web ini adalah tertakluk kepada terma dan syarat kami, dan pernyataan dan notis lain.

 • Polisi Konflik Kepentingan

  Polisi kami di memantau dan mengurus konflik kepentingan dalam Plus500CY, antara Plus500CY dan pelanggan dan di kalangan pelanggan Plus500CY. Matlamat kami adalah untuk menegakkan kepentingan pelanggan kami.

 • Dasar Pelaksanaan Pesanan

  Polisi kami untuk menawarkan "pelaksanaan terbaik" apabila kita melaksanakan pesanan bagi pihak pelanggan; Plus500CY mengambil langkah yang munasabah untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk pelanggan kami. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menjalankan perniagaan dengan anda jujur, adil, dan secara profesional dan untuk bertindak dalam kepentingan terbaik anda semasa melaksanakan pesanan.

 • Polisi AML

  Dasar ini memperincikan sistem dan prosedur di tempat untuk memastikan perniagaan kami tidak digunakan bagi maksud wang haram atau pembiayaan keganasan. proses tersebut termasuk pengenalan pelanggan dan pemeriksaan usaha wajar kita memohon untuk mengesahkan butir-butir pelanggan kami.

 • Dana Pampasan Pelabur

  Plus500CY adalah ahli Investor Compensation Fund ( "ICF"), yang menyediakan pampasan kepada pelanggan runcit yang layak sekiranya Firma Pelaburan Cyprus tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya terhadap pelanggannya.

[:cs]

Tato webová stránka není ovládáno Plus500 .com

 • Pravidla pro uživatele

  Tato smlouva, která upravuje vztah mezi uživatelem klientem a společností podrobně všechny podmínky týkající se používání obchodního služeb nabízených Plus500CY.

 • Risk Disclosure Upozornění

  Naše oznámení zveřejnění riziko poskytuje klientům informace o rizicích spojených s CFD, ale to nemůže vysvětlit všechna rizika, ani jak taková rizika souvisejí s osobní situaci klienta. Je důležité, aby naši klienti plně porozumět rizikům, než se rozhodl vstoupit do obchodního vztahu s námi.

 • Zásady ochrany osobních údajů

  Naše politika na správu a ochranu osobních údajů klientů a na využívání a řízení cookies.

 • Podmínky užívání webových stránek

  Váš přístup k této webové stránky je předmětem našich podmínek a dalších výkazů a oznámeními.

 • Střetu zájmů

  Naše politika v oblasti monitorování a řízení případného střetu zájmů v rámci Plus500CY, mezi Plus500CY a jejími klienty a mezi Plus500CY klienty. Naším cílem je udržet nejlepší zájmy našich klientů.

 • Politika realizace příkazů

  Naše politika na nabídku "nejlepší výkon", když budeme provádět příkazy jménem klientů; Plus500CY bere přiměřené kroky k získání nejlepšího možného výsledku pro naše klienty. Je naší povinností podnikat s vámi čestně, spravedlivě a profesionálně a jednat ve vašem nejlepším zájmu při provádění příkazů.

 • AML Policy

  Detaily Tato politika systémů a postupů, které zajistí, že naše firma se nepoužívá pro účely peněz výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Tyto postupy zahrnují identifikaci zákazníka a pro hloubkovou kontrolu aplikujeme ověřit údaje našich klientů.

 • Investor Compensation Fund

  Plus500CY je členem odškodnění investorů fondu (dále jen "ICF"), který poskytuje náhradu způsobilých neprofesionálních klientů v případě, že Kypr investiční podnik není schopen plnit své závazky vůči svým klientům.

[:da]

Denne hjemmeside er ikke Betjen med Plus500 .com

 • Brugeraftale

  Den kontrakt, der regulerer forholdet mellem Kunden bruger og selskabet detaljeret beskrivelse af alle de vilkår og betingelser i forbindelse med brugen af ​​handel service, der tilbydes af Plus500CY.

 • Risk Disclosure Notice

  Vores varsel risiko videregivelse tilbyder kunderne information om de risici, der er forbundet med CFD'er, men det kan ikke forklare alle de risici eller hvordan sådanne risici vedrører en klients personlige forhold. Det er vigtigt, at vores kunder fuldt ud forstår de involverede, før de beslutter at indgå en handel med os risici.

 • Fortrolighedspolitik

  Vores politik om styring og beskytte vores kunders personlige oplysninger og om anvendelse og forvaltning af cookies.

 • Website Vilkår for brug

  Din adgang til denne hjemmeside er underlagt vores vilkår og betingelser, og andre udsagn og meddelelser.

 • Interessekonflikt Politik

  Vores politik om overvågning og styring potentielle interessekonflikter inden Plus500CY, mellem Plus500CY og dens kunder og blandt Plus500CY klienter. Vores mål er at opretholde vores kunders bedste interesse.

 • Ordreudførelsespolitik

  Vores politik om at tilbyde "best execution", når vi udføre ordrer for kunders regning; Plus500CY tager rimelige forholdsregler for at opnå det bedst mulige resultat for vores kunder. Det er vores pligt at drive forretning med dig ærligt, retfærdigt, og professionelt og handle i din bedste interesse, når de udfører ordrer.

 • AML Policy

  Denne politik beskriver de systemer og procedurer, der sikrer, at vores forretning ikke anvendes med henblik på penge hvidvaskning eller finansiering af terrorisme. Sådanne processer omfatter kunden identifikation og due diligence kontrol vi anvender til at kontrollere detaljerne i vores kunder.

 • Investor Compensation Fund

  Plus500CY er medlem af Investor Compensation Fund ( "ICF"), der giver kompensation til støtteberettigede Retail kunder i tilfælde af, at en Cypern investeringsselskab ikke kan opfylde sine forpligtelser over for sine kunder.

[:de]

Diese Webseite ist nicht in Betrieb von Plus500 .com

 • Nutzungsbedingungen

  Der Vertrag, der die Verwendung des Handels Service von Plus500CY angeboten beziehen, die die Beziehung zwischen dem Client-Benutzer und der Gesellschaft detailliert alle Bedingungen regelt.

 • Risikohinweise

  Unsere Risikobetrachtungen bietet seinen Kunden mit Informationen über die Risiken im Zusammenhang mit CFDs verbunden sind, aber es kann nicht alle Risiken erklären noch, wie solche Risiken beziehen sich auf die persönlichen Umstände des Kunden. Es ist wichtig, dass unsere Kunden in vollem Umfang die Risiken vor der Entscheidung beteiligt zu verstehen, mit uns in eine Handelsbeziehung zu gelangen.

 • Datenschutz-Bestimmungen

  Unsere Politik auf die Verwaltung und den Schutz unserer Kunden die persönlichen Daten und über die Verwendung und Verwaltung von Cookies.

 • Website-Nutzungsbedingungen

  Ihr Zugriff auf diese Website unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie andere Aussagen dar.

 • Interessenkonflikt Politik

  Unsere Politik für die Überwachung und Verwaltung von potenziellen Interessenkonflikten innerhalb Plus500CY, zwischen Plus500CY und seinen Kunden und unter Plus500CY Kunden. Unser Ziel ist es unsere Kunden besten Interesse aufrecht zu erhalten.

 • Order Execution-Politik

  Unsere Politik auf das Angebot "best execution", wenn wir Aufträge im Namen von Kunden auszuführen; Plus500CY ergreift angemessene Schritte, um das bestmögliche Ergebnis für unsere Kunden zu erzielen. Es ist unsere Pflicht zu führen Geschäft mit Ihnen ehrlich, redlich und professionell und in Ihrem besten Interesse zu handeln, wenn der Ausführung von Aufträgen.

 • AML-Politik

  Diese Politik beschreibt die Systeme und Verfahren verfügen, um sicherzustellen , dass unser Geschäft nicht für die Zwecke verwendet wird Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung. Solche Verfahren umfassen die Identifizierung der Kunden und Due-Diligence-Prüfungen wir die Details unserer Kunden zu überprüfen gilt.

 • Anlegerentschädigungsfonds

  Plus500CY ist Mitglied des Investor Compensation Fund ( "ICF"), die Entschädigung an berechtigte Privatkunden im Falle sieht vor, dass eine Zypern Kapitalanlagegesellschaft nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden zu erfüllen.

[:et]

See veebileht ei toimiks Plus500 .com

 • Kasutaja lepingu

  Leping, mis reguleerib suhteid Klient kasutaja ning ettevõttel on loetletud kõik tingimused, mis on seotud kauplemissüsteemi kasutamise teenus, mida pakub Plus500CY.

 • Risk avalikustamise teade

  Meie riski avalikustamisteadet pakub klientidele infot seotud riske CFD, kuid see ei saa seletada kõiki riske ega kuidas neid riske on seotud kliendi isiklikest asjaoludest. On oluline, et meie klientidel täielikult aru kaasnevatest riskidest enne otsustamist sõlmida kauplemise suhted meiega.

 • Privaatsuspoliitika

  Meie poliitika haldamine ja kaitsmine oma klientide isikuandmeid ja kasutamise ja juhtimise küpsised.

 • Koduleht kasutustingimused

  Teie juurdepääsu sellele veebisaidile kuulub meie tingimused ja muud avaldused ja teated.

 • Huvide konflikti vältimise poliitika

  Meie poliitika jälgimise ja haldamise võimaliku huvide konflikti jooksul Plus500CY vahel Plus500CY ja oma klientide ja nende hulgast Plus500CY klientidele. Meie eesmärk on toetada meie klientide parimates huvides.

 • Täitmise poliitika

  Meie poliitika pakub "parimal viisil täitmise" kui me täitma korraldusi klientide nimel; Plus500CY võtab mõistlikke meetmeid, et saavutada parim võimalik tulemus klientidele. See on meie kohustus tegeleda äritegevusega teiega ausalt, õiglaselt ja professionaalselt ning tegutsema oma huvides korraldusi täites.

 • AML Policy

  See poliitika üksikasjad süsteemid ja menetlused, et tagada meie äri ei kasutata eesmärgil raha rahapesu või terrorismi rahastamise. Sellised protsessid hõlmavad kliendi identifitseerimise ja hoolsusega kontrolli me rakendame kontrollida üksikasjad meie klientidele.

 • Investor Hüvitusfondi

  Plus500CY kuulub investeeringute tagamise fondi ( "ICF"), mis kompenseerib abikõlblike jaeklientidele Juhul kui Küprose investeerimisühing ei suuda täita oma kohustusi oma klientidele.

[:es]

Este sitio no actúan por Plus500 .com

 • Acuerdo del Usuario

  El contrato que regula la relación entre el usuario y el cliente de la Compañía que detalla todos los términos y condiciones relacionados con el uso del servicio comercial ofrecido por Plus500CY.

 • Aviso de divulgación de riesgos

  Nuestro aviso de divulgación de riesgos proporciona a los clientes información sobre los riesgos asociados con los CFD, pero no puede explicar todos los riesgos ni cómo tales riesgos están relacionados con las circunstancias personales de un cliente. Es importante que nuestros clientes entienden completamente los riesgos involucrados antes de decidirse a entrar en una relación comercial con nosotros.

 • Política de privacidad

  Nuestra política de gestión y protección de la información personal de nuestros clientes y en el uso y manejo de las cookies.

 • Condiciones de uso del sitio web

  Su acceso a este sitio web está sujeto a nuestros términos y condiciones, y otras declaraciones y avisos.

 • Política de conflicto de interés

  Nuestra política de control y gestión de los posibles conflictos de interés dentro de Plus500CY, entre Plus500CY y sus clientes y entre los clientes Plus500CY. Nuestro objetivo es defender los intereses de nuestros clientes.

 • Política de ejecución de órdenes

  Nuestra política de ofrecer la "mejor ejecución" cuando se ejecuta órdenes por cuenta de clientes; Plus500CY toma medidas razonables para obtener el mejor resultado posible para nuestros clientes. Es nuestro deber de hacer negocios con usted con honestidad, imparcialidad y profesional y para actuar en su mejor interés al ejecutar órdenes.

 • política AML

  Esta política detalla los sistemas y procedimientos establecidos para asegurar que nuestro negocio no se utiliza para los fines de dinero blanqueo o financiación del terrorismo. Dichos procesos incluyen la identificación del cliente y controles de debida diligencia que aplicamos para verificar los detalles de nuestros clientes.

 • Fondo de garantía de inversiones

  Plus500CY es miembro del Fondo de indemnización de los inversores ( "ICF"), que establece una compensación a los clientes al por menor elegibles en el caso de que una firma de inversión de Chipre es incapaz de cumplir con sus obligaciones frente a sus clientes.

[:el]

Αυτή η ιστοσελίδα δεν Λειτουργεί από Plus500 .com

 • Συμφωνία Χρήστη

  Η σύμβαση που διέπει τη σχέση μεταξύ του χρήστη-πελάτη και της Εταιρείας λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη χρήση της υπηρεσίας συναλλαγών που προσφέρονται από Plus500CY.

 • Γνωστοποίηση Ρίσκου Ανακοίνωση

  ειδοποίηση μας γνωστοποίηση των κινδύνων παρέχει στους πελάτες της πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τα CFDs, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει όλους τους κινδύνους ούτε το πώς οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν την προσωπική κατάσταση του πελάτη. Είναι σημαντικό ότι οι πελάτες μας να κατανοήσουν πλήρως τους κινδύνους προτού αποφασίσει να συνάψει εμπορικές σχέσεις μαζί μας.

 • Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Η πολιτική μας για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών πληροφοριών των πελατών μας και για τη χρήση και τη διαχείριση των cookies.

 • Όροι χρήσης ιστοσελίδας

  Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις μας, και άλλες δηλώσεις και ανακοινώσεις.

 • Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

  Η πολιτική μας για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων εντός Plus500CY, μεταξύ Plus500CY και των πελατών της καθώς και μεταξύ Plus500CY πελάτες. Στόχος μας είναι να προασπίζει καλύτερα τα συμφέροντα των πελατών μας ».

 • Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

  Η πολιτική μας για την προσφορά «βέλτιστη εκτέλεση» όταν εκτελούν εντολές για λογαριασμό πελατών? Plus500CY λαμβάνει εύλογα μέτρα για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες μας. Είναι καθήκον μας να διεξάγει επιχειρήσεις με σας με ειλικρίνεια, εντιμότητα και επαγγελματισμό και να ενεργεί προς το συμφέρον σας κατά την εκτέλεση εντολών.

 • Πολιτική AML

  Αυτή η πολιτική λεπτομέρειες των συστημάτων και διαδικασιών που να εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις μας δεν χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του χρήματος εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Τέτοιες διαδικασίες περιλαμβάνουν την ταυτοποίηση του πελάτη και τους επιμελείς ελέγχους που εφαρμόζουμε για την επαλήθευση των στοιχείων των πελατών μας.

 • Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

  Plus500CY είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών ( «ΤΑΕ»), η οποία προβλέπει αποζημίωση σε επιλέξιμους πελάτες λιανικής σε περίπτωση που η Κύπρος ΕΠΕΥ δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες της.

[:fr]

Ce site ne fonctionnera pas par Plus500 .com

 • Accord de l'utilisateur

  Le contrat qui régit la relation entre l'utilisateur du client et de la Société, détaillant toutes les modalités et conditions relatives à l'utilisation du service commercial offert par Plus500CY.

 • Divulgation des risques Avis

  Notre risque avis de divulgation fournit aux clients des informations sur les risques associés aux CFDs, mais il ne peut pas expliquer tous les risques, ni la façon dont ces risques sont liés à la situation personnelle du client. Il est important que nos clients comprennent parfaitement les risques encourus avant de décider d'entrer dans une relation commerciale avec nous.

 • Politique de confidentialité

  Notre politique sur la gestion et la protection des renseignements personnels de nos clients et sur l'utilisation et la gestion des cookies.

 • Site Conditions d'utilisation

  Votre accès à ce site est soumis à nos termes et conditions, et d'autres déclarations et avis.

 • Politique de conflit d'intérêts

  Notre politique sur la surveillance et la gestion des conflits d'intérêts potentiels au sein de Plus500CY, entre Plus500CY et ses clients et entre clients Plus500CY. Notre objectif est de faire respecter l'intérêt supérieur de nos clients.

 • Arrêté sur la politique d'exécution

  Notre politique sur l'offre de «meilleure exécution» lorsque nous exécutons des ordres pour le compte de clients; Plus500CY prend des mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour nos clients. Il est de notre devoir de faire des affaires avec vous honnête, équitable et professionnelle et d'agir dans votre intérêt lors de l'exécution des ordres.

 • Politique AML

  Cette politique détaille les systèmes et procédures en place pour assurer que notre entreprise ne sert pas aux fins de l' argent contre le blanchiment ou le financement du terrorisme. De tels procédés comprennent l'identification des clients et des contrôles de diligence raisonnable que nous appliquons pour vérifier les détails de nos clients.

 • Fonds d'indemnisation des investisseurs

  Plus500CY est membre du Fonds d'indemnisation des investisseurs (le «ICF»), qui fournit une compensation aux clients au détail admissibles dans le cas où une Chypre Investment Firm est incapable de remplir ses obligations envers ses clients.

[:hr]

Ova web stranica ne djeluju po Plus500 .com

 • Ugovor za korisnike

  Ugovor koji uređuje odnos između korisnika klijenta i tvrtke s pojedinostima o svim uvjete koji se odnose na primjenu trgovinskog usluga koje nude Plus500CY.

 • Obavijest Objavljivanje rizika

  Naša napomena otkrivanje rizika omogućava klijentima s informacijama o rizicima povezanim s CFD, ali to ne mogu objasniti sve rizike, niti kako se takvi rizici se odnose na klijenta osobnim okolnostima. Važno je da naši klijenti u potpunosti razumiju rizike prije nego što odluči ući u trgovinski odnos s nama.

 • Izjava o privatnosti

  Naša pravila o upravljanju i zaštiti osobnih podataka naših klijenata i na korištenje i upravljanje kolačićima.

 • Web stranica Uvjeti korištenja

  Vaš pristup ovim stranicama je podložan našim uvjetima, i druge izjave i obavijesti.

 • Sukob interesa politike

  Naša pravila o praćenju i upravljanju potencijalnim sukobima interesa unutar Plus500CY, između Plus500CY i svojih klijenata i među Plus500CY klijenata. Naš cilj je održavati u najboljem interesu naših klijenata.

 • Politika izvršavanja naloga

  Naša politika na ponudu "najbolje izvršenje", kad smo izvršavanje naloga u ime klijenata; Plus500CY poduzima razumne korake za postizanje najpovoljnijeg ishoda za naše klijente. Dužnost nam je poslovati s vama iskreno, pošteno i profesionalno i da djeluju u svom najboljem interesu pri izvršavanju naloga.

 • AML politika

  Ovo pravilo detalje sustave i postupke kako bi se osiguralo da je naš posao ne koristi u svrhe novca pranja ili financiranje terorizma. Takvi procesi uključuju identifikaciju korisnika i dubinske provjere što se odnose na provjeru pojedinosti naših klijenata.

 • Investitor Naknada fond

  Plus500CY je član investitorima Fondu za obeštećenje ( "ICF"), koja pruža naknadu opravdanih građane u slučaju da Cipar investicijsko društvo nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze prema svojim klijentima.

[:is]

Þessi vefsíða er ekki stjórnað af Plus500 .com

 • Vitar

  Samningurinn sem ræður sambandinu milli viðskiptavinarins notandans og félagsins útlista alla skilmála og skilyrði varðandi notkun viðskipti þjónustu í boði hjá Plus500CY.

 • Risk Disclosure Tilkynning

  Hættan okkar birting tilkynning veitir viðskiptavinum upplýsingar um áhættu í tengslum við CFD samningar, en það getur ekki útskýrt alla áhættu né hvernig slík áhætta tengist högum viðskiptavinar. Það er mikilvægt að viðskiptavinir okkar fullkomlega skilja áhættuna áður en ákvörðun um að slá inn viðskipti sambandi við okkur.

 • Friðhelgisstefna

  Stefna okkar um að stjórna og vernda persónuupplýsingar viðskiptavina okkar og um notkun og stjórnun smákökur.

 • Vefsíða Notkunarskilmálar

  Aðgangur þinn að þessari vefsíðu er háð skilmálum og skilyrðum og öðrum yfirlýsingum og tilkynningum.

 • Hagsmunaárekstrum Policy

  Stefna okkar um vöktun og stjórnun hugsanlega hagsmunaárekstra innan Plus500CY, milli Plus500CY og viðskiptavina þess og meðal Plus500CY viðskiptavini. Markmið okkar er að halda uppi hagsmunum viðskiptavina okkar.

 • Verklagsreglur

  Stefna okkar á að bjóða "bestu framkvæmd" þegar við framkvæma fyrirmæli viðskiptavina; Plus500CY tekur eðlilegar ráðstafanir til að ná bestu mögulegu niðurstöðu fyrir viðskiptavini okkar. Það er skylda okkar að stunda viðskipti við þig heiðarleika, sanngirni og fagmennsku og að bregðast við í besta áhugamál þín þegar framkvæmd viðskiptafyrirmæla.

 • AML Policy

  Þessi stefna lýsir hinum kerfi og verklagsreglur til að tryggja að fyrirtæki okkar er ekki notað í þeim tilgangi að peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka. Slíkar aðferðir eru viðskiptavina auðkenni og vegna eftirlits kostgæfni við beita til að sannreyna upplýsingar um viðskiptavini okkar.

 • Investor jöfnunarsjóði

  Plus500CY er aðili að Investor jöfnunarsjóði ( "ICF"), sem veitir bætur rétt Smásala viðskiptavinum í ef að Kýpur fjárfestingarfyrirtæki reynist ófært um að standa við skuldbindingar sínar gagnvart viðskiptavinum sínum.

[:it]

Questo sito non è operare Plus500 .com

 • Accordo per gli utenti

  Il contratto che regola il rapporto tra l'utente client e la Società in dettaglio tutti i termini e le condizioni riguardanti l'utilizzo del servizio di trading offerto da Plus500CY.

 • Risk Disclosure Notice

  La nostra comunicazione informativa sul rischio fornisce ai clienti informazioni sui rischi connessi con i CFD, ma non può spiegare tutti i rischi né come tali rischi si riferiscono alla situazione personale del cliente. E 'importante che i nostri clienti a comprendere appieno i rischi prima di decidere di entrare in relazione commerciale con noi.

 • politica sulla riservatezza

  La nostra politica in materia di gestione e protezione delle informazioni personali dei nostri clienti e per l'uso e la gestione dei cookie.

 • Condizioni di utilizzo del sito web

  L'accesso a questo sito è soggetto ai nostri termini e condizioni, e le altre dichiarazioni e comunicazioni.

 • Conflitto di interessi la politica

  La nostra politica in materia di monitoraggio e gestione dei potenziali conflitti di interesse all'interno Plus500CY, tra Plus500CY ei suoi clienti e tra i clienti Plus500CY. Il nostro obiettivo è quello di sostenere meglio gli interessi dei nostri clienti.

 • Execution Policy ordine

  La nostra politica di offrire "best execution" quando eseguiamo gli ordini per conto dei clienti; Plus500CY prende misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i nostri clienti. E 'nostro dovere di condurre affari con voi onesto, equo e professionale e di agire nel vostro interesse durante l'esecuzione degli ordini.

 • Politica AML

  Dettagli Questa politica i sistemi e le procedure in atto per garantire che la nostra attività non è utilizzato a fini di denaro riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tali processi comprendono l'identificazione del cliente e verifica di due diligence che applichiamo per verificare i dettagli dei nostri clienti.

 • Compensation Fund

  Plus500CY è un membro del Compensation Fund Investor ( "ICF"), che prevede una compensazione per i clienti al dettaglio ammissibili nel caso in cui una Cipro Società d'investimento non sia in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei propri clienti.

[:lv]

Šī mājas lapa nav Darboties ar Plus500 .com

 • Lietotāja līgums

  Līgums, kas regulē attiecības starp klientu lietotāju un Sabiedrību sīki visus noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz izmantošanu, ko Plus500CY piedāvāto tirdzniecības pakalpojumu.

 • Riska atklāšana Paziņojums

  Mūsu risks paziņojums atklāšana nodrošina klientus ar informāciju par riskiem, kas saistīti ar CFD, bet tā nevar izskaidrot visus riskus, ne kā tādi riski ir saistīti ar klienta personīgajiem apstākļiem. Ir svarīgi, lai mūsu klienti pilnībā saprotat visus iesaistītos pirms izlemt slēgt tirdzniecības attiecības ar mums riskus.

 • Privātuma politika

  Mūsu politika apsaimniekošanu un aizsardzību mūsu klientu personisko informāciju, un par to izmantošanu un apsaimniekošanu sīkdatnes.

 • Website Lietošanas noteikumi

  Jūsu piekļuve šo tīmekļa vietni, ir pakļauta mūsu noteikumiem un nosacījumiem, un citiem paziņojumiem un paziņojumiem.

 • Interešu konflikts politikas

  Mūsu politika uzraudzību un iespējamos interešu konfliktus Plus500CY, starp Plus500CY un tās klientiem un starp Plus500CY klientu pārvaldību. Mūsu mērķis ir atbalstīt mūsu klientu intereses.

 • Rīkojumu izpildes politika

  Mūsu politika piedāvāt "labākās izpildes", kad mēs izpildīt pasūtījumus klientu vārdā; Plus500CY notiek pamatotos pasākumus, lai iegūtu labāko iespējamo rezultātu mūsu klientiem. Tas ir mūsu pienākums veikt darījumus ar jums godīgi, taisnīgi un profesionāli un darboties jūsu interesēs, izpildot pasūtījumus.

 • AML politika

  Šī politika rekvizīti sistēmas un procedūras, lai nodrošinātu, ka mūsu bizness nav izmantots šādiem mērķiem naudas atmazgāšanu vai terorisma finansēšanu. Šādi procesi ietver klienta identifikāciju un uzticamības pārbaudes mēs izmantojam, lai pārbaudītu informāciju par saviem klientiem.

 • Ieguldītāju kompensācijas fonds

  Plus500CY ir loceklis ieguldītāju kompensācijas fondā ( "ICF"), kas nodrošina kompensāciju attiecināmajām privātajiem klientiem, ja, ka Kipra Investment Firm nespēj izpildīt savas saistības pret saviem klientiem.

[:lt]

Ši svetainė nėra veikiantys Plus500 .com

 • vartotojo sutartis

  Sutartis, kad reguliuoja tarp kliento vartotojo ir Bendrovės išsamiai visas sąlygas, susijusias su siūlomų Plus500CY prekybos paslaugų naudojimo santykius.

 • Rizikos atskleidimas Pranešimas

  Mūsų rizikos atskleidimas pranešimas teikia klientams informaciją apie riziką, susijusią su CFD, tačiau ji negali paaiškinti visos rizikos, nei kaip, pavyzdžiui rizika yra susijusi su kliento asmeninių aplinkybių. Svarbu, kad mūsų klientai visiškai supranta susijusią prieš nusprendžiant sudaryti prekybos santykius su mumis riziką.

 • Privatumo politika

  Mūsų politika mūsų klientų asmeninės informacijos valdymo ir apsaugos bei naudojimo ir tvarkymo slapukų.

 • Interneto svetainė Naudojimo sąlygos

  Jūsų prieiga prie šios svetainės yra mūsų terminus ir sąlygas, ir kitų ataskaitų ir pranešimų.

 • Interesų konflikto politiką

  Mūsų politika stebėsenos ir galimų interesų konfliktų per Plus500CY, tarp Plus500CY ir savo klientams ir tarp Plus500CY klientų valdymą. Mūsų tikslas yra palaikyti mūsų klientų interesus.

 • Pavedimų vykdymo politika

  Mūsų politika siūlyti "optimalaus vykdymo" Kai mes vykdyti pavedimus klientų vardu; Plus500CY trunka pagrįstų veiksmų, kad gauti geriausią įmanomą rezultatą mūsų klientams. Tai mūsų pareiga vykdyti verslą su Jumis garbingai, sąžiningai ir profesionaliai, ir veikti savo interesus, vykdydamos pavedimus.

 • ŪML politika

  Ši politika Išsamiau sistemas ir procedūras, skirtas užtikrinti, kad mūsų verslas nėra naudojama tam, kad būtų pinigų plovimu ar teroristų finansavimu. Tokie procesai apima klientų identifikavimo ir išsamaus patikrinimo patikrinimus mes taikomos patikrinti mūsų klientų duomenis.

 • Investuotojų kompensavimo fondo

  Plus500CY yra investuotojų kompensavimo fondo ( "ICF"), kuris numato kompensaciją gali mažmeniniams klientams tuo atveju, kad Kipras investicinė įmonė negalėtų įvykdyti savo įsipareigojimus klientams narys.

[:hu]

Ez a weboldal nem működnek Plus500 .hu

 • Felhasználói Szerződés

  A szerződés, amely szabályozza a kapcsolat a kliens felhasználó és a társaság részletezi a feltételeket használatával kapcsolatos, a kereskedelmi szolgáltatás által kínált Plus500CY.

 • Kockázati Közlemény

  A kockázati tájékoztató dokumentumot nyújt ügyfelei számára információkat kockázatok CFD-kkel, de ez nem magyarázza meg a kockázatokat sem, hogy az ilyen kockázatok kapcsolódnak az ügyfél személyes körülményeit. Fontos, hogy ügyfeleink teljes mértékben tisztában van a kockázatokkal, mielőtt úgy döntött, hogy kössön kereskedelmi kapcsolatot velünk.

 • Adatvédelem

  A politika kezelése és védelme Ügyfeleink személyes adatait, valamint a használatát és kezelését a cookie-kat.

 • Weboldal Felhasználási feltételek

  A hozzáférést ehhez a honlap alapját a feltételek és körülmények között, és az egyéb nyilatkozatok és értesítések.

 • Összeférhetetlenségi politika

  A politika követése és irányítása lehetséges összeférhetetlenségek belül Plus500CY között Plus500CY és ügyfelei és azok között Plus500CY ügyfelek. Célunk, hogy támogassák ügyfeleink érdekeit.

 • Végrehajtási politika

  A politika mely "legjobb teljesítésre", amikor végre megbízásokat az ügyfelek nevében; Plus500CY minden ésszerű lépést tegyenek meg a lehető legjobb eredmény ügyfeleink számára. A mi feladatunk, hogy végezzen az üzleti veled becsületesen, tisztességesen, hivatásszerűen és cselekedni az Ön érdeke a megbízások.

 • AML irányelvek

  Ez a politika részletezi a rendszerek és eljárások, amelyek biztosítják, hogy a vállalkozás nem használt céljára pénz vagy a terrorizmus finanszírozása. Ilyen eljárások többek között az ügyfél-azonosítási és átvilágítási ellenőrzés alkalmazzuk, hogy ellenőrizze a részleteket ügyfeleink.

 • Befektetői Kártérítési Alap

  Plus500CY tagja a Befektetői Kártérítési Alap ( "ICF"), amely a kompenzációt a jogosult lakossági ügyfelek az esetben, ha a ciprusi befektetési vállalkozás képtelen teljesíteni kötelezettségeit ügyfelei felé.

[:mt]

Dan il-websajt mhix Ħaddem mill Plus500 .com

 • Ftehim utent

  Il-kuntratt li jirregola r-relazzjoni bejn l-utent Klijent u l-Kumpanija dettalji kollha t-termini u l-kondizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma 'l-użu tas-servizz kummerċjali offruti mill Plus500CY.

 • Avviż Żvelar tar-Riskji

  Avviż tagħna iżvelar riskju tipprovdi lill-klijenti b'informazzjoni dwar ir-riskji assoċjati ma 'CFDs, iżda ma tistax tispjega ir-riskji u lanqas kif tali riskji jirrelataw għal ċirkostanzi personali tal-klijent. Huwa importanti li l-klijenti tagħna jifhmu bis-sħiħ ir-riskji involuti qabel ma jiddeċiedu li jidħlu fis-relazzjoni kummerċjali magħna.

 • Regoli tal-privatezza

  Il-politika tagħna dwar il-ġestjoni u l-protezzjoni ta 'informazzjoni personali Clients tagħna u dwar l-użu u l-ġestjoni tal-cookies.

 • Website Termini ta 'Użu

  aċċess tiegħek għal din il-websajt huwa suġġett għall tagħna termini u kondizzjonijiet, u dikjarazzjonijiet u avviżi oħra.

 • Kunflitt ta 'politika ta' interess

  Il-politika tagħna dwar il-monitoraġġ u l-ġestjoni tal-kunflitti ta 'interess potenzjali fi ħdan Plus500CY, bejn Plus500CY u l-klijenti tagħha u fost il-klijenti Plus500CY. L-għan tagħna huwa li ssostni aħjar interessi tal-klijenti tagħna ".

 • Politika Eżekuzzjoni Ordni

  Il-politika tagħna fuq joffru "l-aħjar twettiq" meta aħna jwettqu ordnijiet f'isem il-klijenti; Plus500CY jieħu passi raġonevoli biex jikseb l-aħjar riżultat possibbli għall-klijenti tagħna. Huwa dmir tagħna li twettaq negozju ma inti onest, ġust, u professjonalment u biex jaġixxu fl-aħjar interessi tiegħek meta jwettqu l-ordnijiet.

 • Politika AML

  Din il-politika dettalji tas-sistemi u l-proċeduri fis-seħħ biex ikun żgurat li n-negozju tagħna ma jintużax għall-iskopijiet ta ' flus laundering jew finanzjament tat-terroriżmu. Dawn il-proċessi jinkludu l-identifikazzjoni tal-klijent u l-kontrolli diliġenza dovuta aħna japplikaw biex jivverifikaw id-dettalji tal-klijenti tagħna.

 • Fond ta 'Kumpens għall-Investitur

  Plus500CY huwa membru tal-Fond ta 'Kumpens għall-Investitur ( "ICF"), li jipprovdi kumpens lill-klijenti bl-imnut eliġibbli fil-każ li ditta ta' investiment Ċipru ma tkunx tista 'tissodisfa l-obbligi tagħha lejn il-klijenti tagħha.

[:nl]

Deze website is niet bedienen door Plus500 .com

 • gebruikersovereenkomst

  Het contract dat de relatie tussen de opdrachtgever gebruiker en het bedrijf waarin alle bepalingen en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de handel in dienst aangeboden door Plus500CY regeert.

 • Risico Openbaarmaking Kennisgeving

  Onze risico openbaarmaking aankondiging biedt klanten informatie over de risico's in verband met CFD's, maar het kan niet alle risico's noch hoe dergelijke risico's hebben betrekking op de persoonlijke omstandigheden van een cliënt uit te leggen. Het is belangrijk dat onze klanten de risico's alvorens te besluiten tot een trading relatie met ons aan te gaan volledig te begrijpen.

 • Privacybeleid

  Ons beleid ten aanzien van het beheer en de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze klanten en op het gebruik en beheer van cookies.

 • Website Gebruiksvoorwaarden

  Uw toegang tot deze website is onderworpen aan onze algemene voorwaarden, en andere verklaringen en mededelingen.

 • Beleid inzake belangenconflicten

  Ons beleid ten aanzien van de monitoring en het beheer van potentiële belangenconflicten binnen Plus500CY, tussen Plus500CY en haar cliënten en tussen Plus500CY klanten. Ons doel is om de belangen van onze klanten te handhaven.

 • Orderuitvoeringsbeleid

  Ons beleid ten aanzien van het aanbieden van "optimale uitvoering" als we uitvoeren orders voor rekening van cliënten; Plus500CY neemt redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat voor onze cliënten te behalen. Het is onze plicht om zaken te doen met u oprecht, eerlijk en professioneel en te handelen in uw belang bij het uitvoeren van orders.

 • AML beleid

  Dit beleid geeft de systemen en procedures in om ervoor te zorgen dat ons bedrijf niet wordt gebruikt voor de doeleinden van geld witwassen of financiering van terrorisme. Dergelijke processen omvatten de identificatie van cliënten en due diligence controles we toepassen op de details van onze klanten te controleren.

 • Compensatiefonds voor beleggers

  Plus500CY is lid van het Compensatiefonds voor beleggers ( "ICF"), die compensatie biedt aan in aanmerking komende Retail klanten in het geval dat een Cyprus beleggingsonderneming niet in staat is haar verplichtingen jegens haar cliënten.

[:no]

Dette nettstedet er ikke opererer med Plus500 .com

 • Brukeravtale

  Kontrakten som regulerer forholdet mellom Kunden bruker og selskapet detaljering alle vilkår og betingelser knyttet til bruk av handels tjeneste som tilbys av Plus500CY.

 • Risk Disclosure Notice

  Vår risiko avsløring varsel gir kunder med informasjon om risikoen forbundet med CFDer, men det kan ikke forklare all risiko og heller ikke hvordan en slik risiko knyttet til en kundes personlige forhold. Det er viktig at våre kunder fullt ut forstår risikoen forbundet før de bestemmer seg for å inngå en forretningsforbindelse med oss.

 • personvern

  Vår policy på administrasjon og beskytte våre kunders personlige informasjon og om bruk og forvaltning av informasjonskapsler.

 • Betingelser for bruk av

  Din tilgang til dette nettstedet er underlagt våre vilkår og betingelser, og andre uttalelser og merknader.

 • Interessekonflikt Regler

  Våre retningslinjer for overvåking og styring av potensielle interessekonflikter innenfor Plus500CY, mellom Plus500CY og sine kunder og blant Plus500CY klienter. Vårt mål er å opprettholde våre klienters interesser.

 • Retningslinjer for ordreutførelse

  Vår policy om å tilby "beste utførelse" når vi utfører ordre på vegne av kunder; Plus500CY tar rimelige skritt for å oppnå best mulig resultat for våre klienter. Det er vår plikt å gjøre forretninger med deg ærlig, ganske og profesjonelt og til å handle i din beste interesse ved utførelse av ordre.

 • AML Regler

  Denne politikken detaljer de systemer og rutiner på plass for å sikre at vår virksomhet ikke skal brukes i forbindelse med penger hvitvasking eller terrorfinansiering. Slike prosesser omfatter kundeidentifikasjon og due diligence sjekker vi bruker for å bekrefte opplysningene til våre kunder.

 • Investor Compensation Fund

  Plus500CY er medlem av Investor Compensation Fund ( "ICF"), som gir kompensasjon til kvalifiserte profesjonelle kunder i tilfelle at en Kypros Foretaket er i stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor sine kunder.

[:pl]

Ta strona nie działają poprzez Plus500 .com

 • Zgoda użytkownika

  Umowa, która reguluje stosunki między użytkownikiem a Spółką Client szczegółowo wszystkie warunki odnoszące się do korzystania z usług oferowanych przez Plus500CY handlu.

 • Ujawnienie Ryzyka Wskazówki

  Nasz zawiadomienie ujawnienie ryzyka zapewnia klientom informacji na temat zagrożeń związanych z CFD, ale nie może wyjaśnić wszystkie zagrożenia, ani w jaki sposób takie ryzyko wiąże się z osobistą sytuacją klienta. Istotne jest to, że nasi klienci w pełni rozumiesz ryzyko przed podjęciem decyzji do podjęcia stosunków handlowych z nami.

 • Polityka prywatności

  Nasza polityka w zakresie zarządzania i ochrony danych osobowych naszych Klientów oraz wykorzystania i zarządzania plikami cookie.

 • Warunki korzystania z witryny internetowej

  Twój dostęp do tej witryny internetowej podlega naszym warunkom i innych oświadczeń i zawiadomień.

 • Polityki przeciwdziałania sprzeczności interesów

  Nasza polityka w zakresie monitorowania i zarządzania potencjalnymi konfliktami interesów w Plus500CY, między Plus500CY i jej klientów i wśród klientów Plus500CY. Naszym celem jest utrzymanie najlepszych interesów naszych klientów.

 • Order Execution Policy

  Nasza polityka na oferowaniu "najlepsze wykonanie" Kiedy realizowania zleceń w imieniu klientów; Plus500CY podejmuje uzasadnione kroki w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla naszych klientów. Naszym obowiązkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej z tobą uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie oraz działać w najlepszym interesie realizując zlecenia.

 • Polityka AML

  Szczegóły Polityka ta systemy i procedury w celu zapewnienia, że nasza firma nie jest wykorzystywany do celów pieniędzy prania lub finansowania terroryzmu. Procesy te obejmują identyfikację klienta i zakończenia kontroli staranności stosujemy zweryfikować dane naszych klientów.

 • Investor Compensation Fund

  Plus500CY jest członkiem Investor Compensation Fund ( "ICF"), który przewiduje odszkodowanie uprawnionych klientów detalicznych w przypadku gdy firma inwestycyjna na Cyprze w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec swoich klientów.

[:pt]

Este site não está Operar por Plus500 .com

 • Termo de Acordo do Usuário

  O contrato que rege a relação entre o usuário do cliente ea Companhia detalhando todos os termos e condições relativas à utilização do serviço comercial oferecido por Plus500CY.

 • Aviso Divulgação de Risco

  Nosso aviso de divulgação de risco fornece aos clientes informações sobre os riscos associados com CFDs, mas não pode explicar todos os riscos nem como tais riscos estão relacionados com circunstâncias pessoais de um cliente. É importante que os nossos clientes a entender completamente os riscos envolvidos antes de decidir entrar em um relacionamento comercial com a gente.

 • Política de Privacidade

  A nossa política de gerenciamento e proteção de informações pessoais dos nossos clientes e na utilização e gestão dos cookies.

 • Site Termos de Uso

  O seu acesso a este site está sujeito aos nossos termos e condições, e outras declarações e avisos.

 • Política de Conflito de Interesse

  A nossa política de monitorização e gestão de potenciais conflitos de interesse dentro Plus500CY, entre Plus500CY e seus clientes e entre os clientes Plus500CY. O nosso objectivo é defender os melhores interesses dos nossos clientes.

 • Política de execução de ordens

  A nossa política de oferecer "a melhor execução" quando executar ordens em nome de clientes; Plus500CY toma medidas razoáveis ​​para obter o melhor resultado possível para os nossos clientes. É nosso dever para conduzir o negócio com você honesta, equitativa e profissional e de agir em seus melhores interesses na execução das ordens.

 • política AML

  Detalhes desta política os sistemas e procedimentos em vigor para garantir que o nosso negócio não é utilizado para fins de dinheiro branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo. Esses processos incluem a identificação de clientes e cheques de due diligence que aplicamos para verificar os detalhes de nossos clientes.

 • Fundo de Compensação de Investidores

  Plus500CY é membro do Fundo de Compensação de Investidores ( "ICF"), que prevê compensação para os clientes de varejo elegíveis no caso em que uma empresa de investimento Chipre é incapaz de cumprir as suas obrigações para com os seus clientes.

[:ru]

Этот сайт не Управляйте Plus500 .com

 • Пользовательское Соглашение

  Договор, который регулирует отношения между пользователем клиентом и компанией с подробным описанием всех условий, связанных с использованием торгового сервиса, предлагаемого Plus500CY.

 • Уведомление о рисках

  Наше уведомление о рисках предоставляет своим клиентам информацию о рисках, связанных с контрактами на разницу, но она не может объяснить все риски, ни каким образом такие риски связаны с личными обстоятельствами клиента. Важно, чтобы наши клиенты в полной мере понять риски, прежде чем вступать в торговые отношения с нами.

 • политика конфиденциальности

  Наша политика в области управления и защиты личной информации наших клиентов и об использовании и управлении печеньем.

 • Условия использования сайта

  Ваш доступ к этому веб-сайт в соответствии с нашими условиями, а также других заявлений и уведомлений.

 • В отношении конфликта интересов

  Наша политика в области мониторинга и управления потенциальными конфликтами интересов в рамках Plus500CY, между Plus500CY и его клиентами и между Plus500CY клиентов. Наша цель состоит в том, чтобы отстаивать интересы наших клиентов.

 • Порядок выполнения политики

  Наша политика в отношении предлагая "лучшее исполнение", когда мы выполняем заказы по поручению клиентов; Plus500CY предпринимает разумные шаги для получения наилучшего результата для наших клиентов. Это наша обязанность вести бизнес с вами честно, справедливо и профессионально и действовать в ваших интересах при выполнении заказов.

 • Политика AML

  Эта политика детали системы и процедуры для обеспечения того , чтобы наш бизнес не используется для целей денежного отмывания или финансирования терроризма. Такие процессы включают в себя идентификацию клиентов и из-за проверки осмотрительности, которые мы применяем, чтобы проверить детали наших клиентов.

 • Инвестор Компенсационный фонд

  Plus500CY является членом Фонда компенсации инвесторам ( "МБФ"), которая предусматривает выплату компенсации имеющим право на получение розничных клиентов в том случае, если инвестиционная компания Кипр не в состоянии выполнить свои обязательства по отношению к своим клиентам.

[:ro]

Acest website nu este Exploatați prin Plus500 .com

 • Acordul Utilizatorului

  Contractul care reglementează relația dintre utilizator de Client și Compania care detaliază toți termenii și condițiile referitoare la utilizarea serviciului de tranzacționare oferit de Plus500CY.

 • Observații Dezvăluirea riscurilor

  Notă noastră divulgare de risc oferă clienților informații despre riscurile asociate cu CFD-uri, dar nu poate explica toate riscurile și nici modul în care aceste riscuri sunt legate de circumstanțele personale ale unui client. Este important ca clienții noștri să înțeleagă pe deplin riscurile implicate înainte de a decide să intre într-o relație comercială cu noi.

 • Politica de confidentialitate

  Politica noastră privind gestionarea și protejarea informațiilor personale ale clienților noștri și cu privire la utilizarea și gestionarea cookie-urilor.

 • Site-ul Condiții de utilizare

  Accesul dvs. la acest site se supune termenilor și condițiilor noastre, precum și alte declarații și notificări.

 • Conflict de interese Politica

  Politica noastră privind monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese în cadrul Plus500CY, între Plus500CY și clienții săi și printre clienții Plus500CY. Scopul nostru este de a susține interesele clienților noștri.

 • Politica de executare a ordinelor

  Politica noastră privind oferirea de "cea mai bună execuție", atunci când vom executa ordinele în numele clienților; Plus500CY ia măsuri rezonabile pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru clienții noștri. Este de datoria noastră de a desfășura afaceri cu tine onest, corect și profesional și de a acționa în interesul cel mai bun atunci când execută comenzi.

 • Politica CSB

  Detaliază această politică sistemele și procedurile în vigoare pentru a se asigura că afacerea noastră nu este utilizată în scopul banilor spălării sau finanțării terorismului. Astfel de procese includ identificarea clienților și controalele de due diligence le aplicăm pentru a verifica detaliile clienților noștri.

 • Fondul de compensare a investitorilor

  Plus500CY este un membru al Fondului de Compensare a Investitorilor ( "ICF"), care oferă compensații clienților eligibili de vânzare cu amănuntul, în cazul în care o societate de investiții Cipru nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile față de clienții săi.

[:sk]

Táto webová stránka nie je ovládané Plus500 .com

 • Pravidlá pre užívateľa

  Táto zmluva, ktorá upravuje vzťah medzi používateľom klientom a spoločnosťou podrobne všetky podmienky týkajúce sa používania obchodného služieb ponúkaných Plus500CY.

 • Risk Disclosure Upozornenie

  Naše oznámenia zverejnenie riziko poskytuje klientom informácie o rizikách spojených s CFD, ale to nemôže vysvetliť všetky riziká, ani ako takéto riziká súvisia s osobné situáciu klienta. Je dôležité, aby naši klienti plne porozumieť rizikám, ako sa rozhodol vstúpiť do obchodného vzťahu s nami.

 • Zásady ochrany osobných údajov

  Naša politika na správu a ochranu osobných údajov klientov a na využívanie a riadenie cookies.

 • Podmienky používania webových stránok

  Váš prístup k tejto webovej stránky je predmetom našich podmienok a ďalších výkazov a oznámeniami.

 • konfliktu záujmov

  Naša politika v oblasti monitorovania a riadenia prípadného konfliktu záujmov v rámci Plus500CY, medzi Plus500CY a jej klientmi a medzi Plus500CY klientmi. Naším cieľom je udržať najlepší záujmy našich klientov.

 • Politika realizácia príkazov

  Naša politika na ponuku "najlepší výkon", keď budeme vykonávať príkazy v mene klientov; Plus500CY berie primerané kroky na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku pre našich klientov. Je našou povinnosťou podnikať s vami čestne, spravodlivo a profesionálne a konať vo vašom najlepšom záujme pri vykonávaní príkazov.

 • AML Policy

  Detaily Táto politika systémov a postupov, ktoré zabezpečia, že naša firma sa nepoužíva na účely peňazí príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu. Tieto postupy zahŕňajú identifikáciu zákazníka a pre hĺbkovú kontrolu aplikujeme overiť údaje našich klientov.

 • Investor Compensation Fund

  Plus500CY je členom náhrad pre investorov fondu (ďalej len "ICF"), ktorý poskytuje náhradu oprávnených drobných klientov v prípade, že Cyprus investičná spoločnosť nie je schopná plniť svoje záväzky voči svojim klientom.

[:sl]

Ta spletna stran ni delovala tako, Plus500 .com

 • Sporazum o uporabniku

  V pogodbi, ki ureja razmerje med uporabnikom Client in družbo podrobno vse pogoje v zvezi z uporabo trgovalnega storitev, ki jih Plus500CY ponuja.

 • Razkritje tveganj Obvestilo

  Naša obvestilo razkritje tveganja strankam zagotavlja informacije o tveganjih, povezanih s CFD-ji, vendar pa ne more pojasniti vseh tveganj, niti tega, kako taka tveganja povezana z osebnimi okoliščinami stranke. Pomembno je, da se naše stranke popolnoma razumete povezana tveganja, preden se odloči za vstop v trgovinske odnose z nami.

 • Pravilnik o zasebnosti

  Naš pravilnik o vodenju in varovanju osebnih podatkov naših strank ter o uporabi in upravljanju piškotkov.

 • Spletna stran Pogoji uporabe

  Vaš dostop do te spletne strani je odvisna od naših pogojev, in drugih izjav in obvestil.

 • Navzkrižje interesov politike

  Naš pravilnik o nadzoru in upravljanju morebitna navzkrižja interesov znotraj Plus500CY, med Plus500CY in njenimi strankami in med Plus500CY stranke. Naš cilj je ohraniti najboljše interese naših strank.

 • Politika izvrševanja naročil

  Naša politika ponuja "najboljše izvedbe", ko smo izvedbo naročila v imenu stranke; Plus500CY sprejme razumne ukrepe za doseganje najboljših možnih rezultatov za naše stranke. To je naša dolžnost, da poslujejo z vami pošteno, pravično in profesionalno ter da deluje v vašem najboljšem interesu pri izvajanju naročil.

 • AML politika

  Podrobnosti Ta politika sisteme in postopke, ki zagotavljajo, da je naše poslovanje ne uporabljajo za namene denarja pranja ali financiranja terorizma. Takšni postopki vključujejo identifikacijo stranke in zaradi preverjanja skrbnosti smo se uporabljajo za preverjanje podrobnosti o naših strank.

 • Investitor Odškodninski sklad

  Plus500CY je član vlagatelje odškodninske družbe ( "ICF"), ki zagotavlja odškodnine upravičenih neprofesionalne stranke v primeru, da se Ciper investicijsko podjetje ni sposobno izpolniti svojih obveznosti do svojih strank.

[:fi]

Tämä sivusto ei toimivat Plus500 .com

 • Käyttäjäsopimus

  Sopimus että välisestä suhteesta Asiakkaan käyttäjä ja yhtiö yksityiskohtaisesti kaikki ehdot ja edellytykset, jotka liittyvät käytön kaupankäynnin tarjoaman Plus500CY.

 • Risk Disclosure ilmoitus

  Riskien Ilmoitusasiakirjan tarjoaa asiakkaille tietoa riskeistä CFD, mutta se ei voi selittää kaikkia riskejä tai miten tällaiset riskit liittyvät asiakkaan henkilökohtaiset olosuhteet. On tärkeää, että asiakkaamme ymmärtävät täysin riskit ennen päätöstä solmia kauppasuhteet meille.

 • Tietosuojakäytäntö

  Politiikkamme hallintaan ja suojella asiakkaiden henkilökohtaisia ​​tietoja sekä käyttöä ja hoitoa evästeet.

 • Sivuston käyttöehdot

  Pääsyä sivusto edellyttää meidän ehdot, sekä muut lausunnot ja ilmoitukset.

 • Eturistiriitoja koskevat

  Politiikkamme seuranta- ja hallitsemalla mahdollisia eturistiriitoja Plus500CY, välillä Plus500CY ja sen asiakkaiden keskuudessa Plus500CY asiakkaille. Tavoitteenamme on ylläpitää asiakkaidemme parhaaksi.

 • Order Execution Policy

  Politiikkamme tarjoamaan "parasta toteutusta", kun me toteuttaa toimeksiantoja asiakkaan lukuun; Plus500CY toteuttaa kohtuulliset toimenpiteet saadakseen parhaan mahdollisen tuloksen asiakkaillemme. Velvollisuutemme harjoittaa liiketoimintaa rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti sekä toimimaan oman etunsa toimeksiantoja.

 • AML Policy

  Tämä politiikka yksityiskohtaisesti järjestelmät ja menettelyt, joilla varmistetaan, että liiketoimintamme ei käytetä tarkoituksiin rahaa terrorismin rahoituksen riski. Tällaisia ​​prosesseja ovat asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen tarkastuksia käytämme tarkistaa yksityiskohtia asiakkaillemme.

 • Sijoittajien korvausrahastoon

  Plus500CY kuuluu sijoittajien korvausrahastoon ( "ICF"), joka tarjoaa korvausta täyttäviin Vähittäisasiakkaille siinä tapauksessa, että Kypros sijoituspalveluyritys ei kykene täyttämään velvoitteitaan asiakkaille.

[:sv]

Denna webbplats är inte fungerar med Plus500 .com

 • Användaravtal

  Kontraktet som reglerar förhållandet mellan klientanvändaren och bolaget detaljuppgifter om alla villkor som gäller användningen av handelstjänsten som erbjuds av Plus500CY.

 • Riskvarning

  Vår kännedom risk avslöjande ger kunderna information om riskerna med CFD, men det kan inte förklara alla de risker eller hur sådana risker hänför sig till en kunds personliga förhållanden. Det är viktigt att våra kunder till fullo förstår riskerna innan man beslutar att inleda en handelsförbindelser med oss.

 • Integritetspolicy

  Vår policy på att hantera och skydda våra kunders personuppgifter och om användning och hantering av cookies.

 • Användarvillkor för webbplatsen

  Din tillgång till denna webbplats är föremål för våra villkor och övriga uttalanden och meddelanden.

 • Jävsregler

  Vår policy om övervakning och hantering av potentiella intressekonflikter inom Plus500CY, mellan Plus500CY och dess kunder och bland Plus500CY kunder. Vårt mål är att upprätthålla våra kunders bästa.

 • För Execution Policy

  Vår policy på att erbjuda "bästa möjliga utförande" när vi utföra order för kunds räkning; Plus500CY vidtar rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för våra kunder. Det är vår plikt att göra affärer med dig ärligt, rättvist och professionellt och att agera i ditt bästa intresse när de utför order.

 • AML Policy

  Denna policy detaljer system och rutiner för att se till att vår verksamhet inte används i syfte att pengar penningtvätt eller finansiering av terrorism. Sådana processer inkluderar kundidentifiering och due diligence kontroller vi tillämpar för att verifiera information om våra kunder.

 • Ersättningsfonden för investerare

  Plus500CY är en medlem av Ersättningsfonden för investerare ( "ICF"), som ger ersättning till berättigade professionella kunder i händelse av att en Cypern värdepappersföretag inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot sina kunder.

[:tr]

Bu web sitesi tarafından İşlet değil Plus500 .com

 • Kullanıcı Sözleşmesi

  İstemci kullanıcı bütün şart ve Plus500CY tarafından sunulan ticaret hizmet kullanımına ilişkin koşulların ayrıntılı Şirket arasındaki ilişkiyi yöneten sözleşme.

 • Risk Bildirim Uyarısı

  Risk açıklama bildirimi CFD ile ilgili riskler hakkında bilgi müşterilerine sunmaktadır, ancak tüm riskleri de nasıl böyle riskler müşterinin kişisel koşullar ile ilgili izah edemez. Müşterilerimizin bizimle tam bir ticaret ilişkisi içine girmek için karar vermeden önce riskleri anlamanız önemlidir.

 • Gizlilik Politikası

  müvekkillerimizin kişisel bilgi yönetimi ve korunması ve çerezlerin kullanımı ve yönetimi konusunda politikamız.

 • Kullanım Web Sitesi Şartları

  Bu web sitesine erişim şartlar ve koşullar, ve diğer tablolar ve bildirimlere tabidir.

 • Faiz Politikası Of Çatışma

  izleme ve Plus500CY ve müşterileri arasında Plus500CY müşterileri arasında Plus500CY içinde olası çıkar çatışmalarını, yönetmeye politikamız. Amacımız müşterilerimizin çıkarlarını korumak için.

 • Emir Uygulama Politikası

  Biz müşterileri adına emirlerini yerine "en iyi yürütme" sunan politikamız; Plus500CY müşterilerimiz için mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için gereken önlemleri almaktadır. Bu dürüst, adil ve profesyonelce sizinle iş yapmak için ve emir çalıştırırken en iyi çıkarları doğrultusunda hareket etmek bizim görevimizdir.

 • AML Politikası

  Bu politika, iş amacıyla kullanılan emin olmak için yerinde sistemleri ve prosedürleri ayrıntılı para aklama veya terörün finansmanı. Bu gibi işlemler müşteri tanımlama ve biz müşterilerimizin bilgilerinizi doğrulamak için geçerli due diligence kontrolleri içerir.

 • Yatırımcı Tazmin Fonu

  Plus500CY bir Kıbrıs Yatırım Firması müşterilerine karşı yükümlülüklerini yerine getiremeyen olması durumunda uygun Perakende müşterilerine tazminat sağlayan Yatırımcı Tazminat Fonu ( "ICF"), bir üyesidir.

[:bg]

Този сайт не е Работете с Plus500 .com

 • споразумение с потребителя

  В договора, който урежда отношенията между ползвателя на Клиент и Компанията съдържащ подробно описание на реда и условията, свързани с използването на услугата за търговия, предлагани от Plus500CY.

 • Уведомление за риск Известие

  Нашата известие оповестяване на риска осигурява на клиентите с информация за рисковете, свързани с договори за разлика, но това не може да обясни всички рискове, нито как такива рискове са свързани с личните обстоятелства на клиента. Важно е, че нашите клиенти да разберат напълно рисковете, свързани, преди да реши да влезе в търговски отношения с нас.

 • Декларация за поверителност

  Нашата политика за управление и защита на личната информация на нашите клиенти и за използването и управлението на бисквитки.

 • Сайт Условия за ползване

  Вашият достъп до този сайт е предмет на нашите правила и условия, както и други декларации и уведомления.

 • Конфликт на интереси Политика

  Нашата политика за мониторинг и управление на потенциални конфликти на интереси в рамките Plus500CY, между Plus500CY и нейните клиенти и сред Plus500CY клиенти. Нашата цел е да поддържа най-добрите интереси на нашите клиенти.

 • Поръчка политика Execution

  Нашата политика по отношение на предлагането на "най-добро изпълнение", когато изпълнява нареждания за сметка на клиенти; Plus500CY предприема разумни действия, за да се получи възможно най-добрия резултат за нашите клиенти. Наш дълг е да се прави бизнес с вас честно, коректно и професионално и да действа в най-добрите си интереси при изпълнение на поръчки.

 • политика AML

  Тази политика детайли системите и процедурите, за да се гарантира, че нашият бизнес не се използва за целите на пари прането или финансиране на тероризъм. Такива процеси включват идентифициране на клиента и проверките за надлежна проверка, ние се прилагат за проверка на детайлите на нашите клиенти.

 • Фонд за компенсиране на инвеститорите

  Plus500CY е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите ( "ICF"), който предвижда компенсация за допустими клиенти на дребно в случай, че Кипър инвестиционен посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към своите клиенти.

[:iw]

אתר זה אינו Operate ידי Plus500 .com

 • הסכמת המשתמש

  החוזה כי מסדיר את מערכת היחסים בין משתמש הלקוח לבין החברה המפרטת את כל התנאים וההגבלות הקשורים לשימוש של שירות המסחר שמציע Plus500CY.

 • אזהרת סיכון הודעה

  הודעת גילוי הסיכון שלנו מספק ללקוחות מידע על הסיכונים הקשורים בחוזי הפרשים, אבל זה לא יכול להסביר את כל הסיכונים ולא איך כזה הסיכונים מתייחסים הנסיבות האישיות של הלקוח. חשוב כי לקוחותינו מבינים היטב את הסיכונים כרוכים לפני שהחלטתי להיכנס לתוך מערכת יחסי מסחר איתנו.

 • מדיניות פרטיות

  המדיניות שלנו על ניהול והגנה על המידע האישי של הלקוחות ועל השימוש וניהול של עוגיות.

 • תנאי השימוש באתר

  גישתך באתר זה כפוף לתנאים שלנו, והצהרות נוספות והודעות.

 • התנגשות של מדיניות ריבית

  המדיניות שלנו על ניטור וניהול ניגודי עניינים פוטנציאליים בתוך Plus500CY, בין Plus500CY ולקוחותיו ובקרב לקוחות Plus500CY. מטרתנו היא לקיים טובת הלקוחות שלנו.

 • מדיניות ביצוע הוראות

  המדיניות שלנו על מציע "הביצוע הכי טוב" כשאנחנו לבצע הזמנות מטעם לקוחות; Plus500CY נוקט אמצעים סבירים כדי להשיג את התוצאה הטובה ביותר האפשרית עבור לקוחותינו. מחובתנו לנהל איתך עסקים ביושר, בהגינות, במקצועיות ולפעול לטובת האינטרסים שלך בעת ביצוע הזמנות.

 • מדיניות AML

  מדיניות זו מפרטת את המערכות ונהלים במקום כדי להבטיח שהעסק שלנו אינו משמש למטרות כסף הלבנה או מימון טרור. תהליכים אלה כוללים את זיהוי לקוח בדיקה נאותה אנחנו מיישמים כדי לאמת את הפרטים של לקוחותינו.

 • קרן לפיצוי משקיעה

  Plus500CY הוא חבר של הקרן לפיצוי המשקיעה ( "ICF"), אשר מספקת פיצוי ללקוחות Retail זכאים במקרה חברת השקעות קפריסין אינה מסוגלת לעמוד בהתחייבויותיה כלפי לקוחותיה.

[:ar]

هذا الموقع لا تعمل من خلال Plus500 كوم

 • اتفاقية المستخدم

  والعقد الذي يحكم العلاقة بين المستخدم العميل والشركة بالتفصيل جميع الأحكام والشروط المتعلقة باستخدام خدمة التداول التي تقدمها Plus500CY.

 • الإفصاح عن المخاطر إشعار

  ويقدم لنا إشعار كشف المخاطر لعملائها معلومات حول المخاطر المرتبطة العقود مقابل الفروقات، ولكن لا يمكن أن تفسر كل المخاطر ولا كيف يمكن لهذه المخاطر تتعلق بالظروف الشخصية للعميل. من المهم أن عملائنا نفهم تماما المخاطر التي تنطوي عليها قبل اتخاذ قرار الدخول في علاقات تجارية مع لنا.

 • سياسة الخصوصية

  سياستنا في إدارة وحماية المعلومات الشخصية لزبائننا وعلى استخدام وإدارة ملفات تعريف الارتباط.

 • شروط استخدام الموقع الالكتروني

  وصولك إلى هذا الموقع يخضع لشروط وأحكام وبيانات وإشعارات أخرى.

 • سياسة تضارب المصالح

  سياستنا في رصد وإدارة تضارب محتمل في المصالح داخل Plus500CY، بين Plus500CY وعملائه وبين العملاء Plus500CY. هدفنا هو إعلاء مصلحة عملائنا.

 • أجل سياسة التنفيذ

  سياستنا على تقديم "أفضل تنفيذ" عندما نقوم بتنفيذ أوامر نيابة عن العملاء. Plus500CY تتخذ خطوات معقولة للحصول على أفضل نتيجة ممكنة لعملائنا. من واجبنا القيام بالأعمال التجارية مع لكم بصراحة، إلى حد ما، ومهنيا، والعمل في مصلحتك عند تنفيذ أوامر.

 • سياسة مكافحة غسيل الأموال

  تفاصيل هذه السياسة النظم والإجراءات المعمول بها لضمان عدم استخدام أعمالنا لأغراض المال غسيل أو تمويل الإرهاب. وتشمل هذه العمليات لتحديد هوية العميل والشيكات العناية الواجبة نطبق للتحقق من تفاصيل عملائنا.

 • صندوق تعويضات المستثمرين

  Plus500CY عضو في صندوق التعويضات المستثمر ( "ICF")، التي تنص على تعويضات لعملاء التجزئة المؤهلين في حالة عدم وجود استثمار شركة قبرص غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.

[:cn]

本网站不操作Plus500 .COM

 • 用户协议

  管辖该客户端用户和公司详细说明所有的条款和有关使用由Plus500CY提供的交易服务条件之间的关系的合同。

 • 风险披露声明

  我们的风险披露的公告为客户提供有关与差价合约相关的风险,但它不能解释所有的风险也不怎么这些风险涉及到客户的个人情况。我们的客户充分了解决定进入与我们的贸易关系之前,所涉及的风险,这一点非常重要。

 • 隐私政策

  我们在管理和保护客户的个人信息和cookie的使用和管理政策。

 • 网站使用条款

  您对本网站的访问受我们的条款和条件,以及其他声明和通知。

 • 利益冲突的政策中

  我们在监控和管理中Plus500CY潜在的利益冲突,Plus500CY与客户之间以及客户Plus500CY之间的政策。我们的宗旨是维护客户的最佳利益。

 • 订单执行政策

  我们在提供“最佳执行”的时候,我们代表客户执行命令的政策; Plus500CY采取合理措施,以获得我们的客户得到最好的效果。这是我们的职责与您开展业务诚实,公平和专业,并执行命令时,在您的最佳利益行事。

 • 反洗钱政策

  这一政策详细介绍了系统和程序,以确保我们的业务不用于宗旨洗钱和恐怖融资。这样的过程包括客户身份识别和我们应用来验证我们的客户的详细信息尽职调查。

 • 投资者赔偿基金

  Plus500CY是投资者赔偿基金(“ICF”),这在塞浦路斯投资公司无法履行对客户的义务时提供赔偿,符合条件的零售客户中的一员。

[:zh]

本網站不操作Plus500 .COM

 • 用戶協議

  管轄該客戶端用戶和公司詳細說明所有的條款和有關使用由Plus500CY提供的交易服務條件之間的關係的合同。

 • 風險披露聲明

  我們的風險披露的公告為客戶提供有關與差價合約相關的風險,但它不能解釋所有的風險也不怎麼這些風險涉及到客戶的個人情況。我們的客戶充分了解決定進入與我們的貿易關係之前,所涉及的風險,這一點非常重要。

 • 隱私政策

  我們在管理和保護客戶的個人信息和cookie的使用和管理政策。

 • 網站使用條款

  您對本網站的訪問受我們的條款和條件,以及其他聲明和通知。

 • 利益衝突的政策中

  我們在監控和管理中Plus500CY潛在的利益衝突,Plus500CY與客戶之間以及客戶Plus500CY之間的政策。我們的宗旨是維護客戶的最佳利益。

 • 訂單執行政策

  我們在提供“最佳執行”的時候,我們代表客戶執行命令的政策; Plus500CY採取合理措施,以獲得我們的客戶得到最好的效果。這是我們的職責與您開展業務誠實,公平和專業,並執行命令時,在您的最佳利益行事。

 • 反洗錢政策

  這一政策詳細介紹了系統和程序,以確保我們的業務不用於宗旨洗錢和恐怖融資。這樣的過程包括客戶身份識別和我們應用來驗證我們的客戶的詳細信息盡職調查。

 • 投資者賠償基金

  Plus500CY是投資者賠償基金(“ICF”),這在塞浦路斯投資公司無法履行對客戶的義務時提供賠償,符合條件的零售客戶中的一員。