Categories
Plus500 Account Types

[:en]Plus500 Spreads[:ms]Plus500 Spread & Komisen[:cs]Plus500 Spready a provize[:da]Plus500 Smørepålæg & kommissioner[:de]Plus500 Aufstriche & Kommissionen[:et]Plus500 Levib & komisjonid[:es]Plus500 diferenciales y Comisiones[:el]Plus500 Spreads & Προμήθειες[:fr]Plus500 Spreads & Commissions[:hr]Plus500 Namazi i povjerenstava[:is]Plus500 Vaxtaálag & Umboð[:it]Plus500 spread e commissioni[:lv]Plus500 Spreads un komisijas[:lt]Plus500 Tepiniai ir komisijos[:hu]Plus500 kenhető és megbízási[:mt]Plus500 Pejsts & Kummissjonijiet[:nl]Plus500 Spreads & Commissies[:no]Plus500 Spreads og kommisjoner[:pl]Plus500 spready i prowizje[:pt]Plus500 Spreads e Comissões[:ru]Plus500 Спреды и комиссии[:ro]Plus500 Spread-uri & Comisioane[:sk]Plus500 Spready a provízie[:sl]Plus500 namazi in komisije[:fi]Plus500 levitteet ja komissiot[:sv]Plus500 Sprider och kommissioner[:tr]Plus500 Farkları ve Komisyonlar[:bg]Plus500 спредове и комисионни[:iw]Plus500 ממרחים & עמלות[:ar]Plus500 ينتشر واللجان[:cn]Plus500点差和佣金[:zh]Plus500點差和佣金[:]

[:en]Plus500 Spreads and commission explained, All about Plus 500 Spreads and fees, Read how much you should pay for Plus500 Spread Forex trading, CFD trading or financial spread betting. For more information about Plus500 Spreads you can visit Plus500 review by ForexSQ.com website.

Plus500 Spreads and commissions

Unlike other service providers who also charge commissions on each trade, Plus500 does not charge dealing commissions.

Premium

If you hold a position open after a certain hour, as shown in the ‘Instrument Details’, a funding premium is either added or subtracted to your account to cover the benefit/cost of the associated funding. The Premium Time (the time of market close) for each instrument is shown under the details page as well.

To view the funding premium and “% per day” for a specific instrument, go to the main platform screen, select the instrument required and press “Details” on the far right of the row.

Note: if a position is opened on a Friday and held overnight until the following Monday, the next trading day, the amount added or subtracted for the funding premium to an account is usually three times the daily amount to cover the entire weekend period.

Plus 500 Spreads and commissions

By this article about Plus 500 Spreads and commission now you know all about Plus500 Spreads or how much you should pay for Plus500 Spread Forex trading or financial spread betting. For more information about Plus500 Spreads you can visit Plus500 review by TopForexBrokers.com ratings and comparison forex brokers or Fxstay.com Fx trading website.

If you like this article about Plus500 Spreads and commission then tip us by share it please.[:ms]

Plus500 menyediakan spread yang berbeza dan komisen, Tidak apa-apa komisen yang terhutang pada perdagangan yang dibuat pada Plus500.com. Di tempatnya peniaga bertanggungjawab membayar spread sedikit melebar atas wang yang mereka berdagang di. Spread berbeza mengikut jenis aset yang diniagakan dan bermula dari yang terendah pada dua pips.

Spread Sahaja

Tidak seperti pembekal perkhidmatan lain yang turut mengenakan komisen pada setiap perdagangan, Plus500 tidak mengenakan berurusan komisen.

premium

Jika anda memegang kedudukan yang terbuka selepas jam tertentu, seperti yang ditunjukkan dalam 'Instrument Butiran', premium pembiayaan sama ada ditambah atau ditolak ke akaun anda untuk menampung faedah / kos pembiayaan yang berkaitan. Premium Time (masa pasaran tutup) untuk setiap alat ditunjukkan di bawah halaman butiran juga.

Untuk melihat premium pembiayaan dan "% setiap hari" untuk instrumen tertentu, pergi ke skrin platform utama, pilih instrumen yang diperlukan dan tekan "Details" di sebelah kanan baris.

Nota: jika kedudukan yang dibuka pada hari Jumaat dan ditahan semalaman sehingga hari Isnin berikutnya, hari perdagangan berikutnya, jumlah yang ditambah atau ditolak untuk premium dana untuk akaun biasanya tiga kali jumlah harian untuk menampung tempoh hujung minggu keseluruhan.

Bayaran tidak aktif

Bayaran sehingga 10 USD akan dikenakan kepada mereka Platform Trading anda masih tidak digunakan atau tidak aktif untuk tempoh masa kerana ia ditakrifkan dalam Perjanjian Pengguna. Ini adalah untuk mengimbangi kos yang ditanggung dalam menyediakan perkhidmatan yang ada, walaupun ia tidak boleh digunakan.

* Untuk maklumat lanjut mengenai yuran sila rujuk kepada Perjanjian Pengguna

[:cs]

Plus500 poskytují různé pomazánky a Komise, není žádný provize jsou dluží z obchodů, které jsou vyrobeny na Plus500.com. Na jeho místo obchodníci jsou povinni zaplatit mírně rozšířený rozšířilo na prostředkům, s nimiž obchodují, dovnitř. Spready se liší podle druhu obchodovaných aktiv a začít od nejnižších dvou jader.

šířit pouze

Na rozdíl od jiných poskytovatelů služeb, kteří také účtují provize z každého obchodu, Plus500 neúčtuje jednání komise.

Pojistné

Pokud se budete držet pozici otevřeno po určité hodině, jak je uvedeno v části "Instrument Podrobnosti", je finanční prémie je buď přidána nebo odečtena ke svému účtu na pokrytí přínosů / náklady na jeho financování. Premium Time (doba zavření trhu) pro každý nástroj je uvedeno pod stránce s podrobnostmi stejně.

Chcete-li zobrazit prémie financování a "% za den" pro konkrétní nástroj, jděte na hlavní obrazovku platforma, vyberte nástroj potřebný a stiskněte tlačítko "Detaily" na pravé straně řádku.

Poznámka: pokud je pozice otevřena v pátek a držel přes noc až do příštího pondělí do dalšího dne obchodování, přidané nebo odečítají pro financování prémii na účet částka je obvykle trojnásobek denní částky pro pokrytí celého víkendu období.

nečinnost Fee

Poplatek ve výši až 10 USD budou vybrány by měla být vaše Trading Platform zůstanou nevyužity nebo spící po určité časové období, jak je definováno v dohodě o uživatele. To je kompenzovat náklady vynaložené na výrobu tato služba k dispozici, i když to nemusí být použita.

* Pro další informace o poplatcích naleznete v uživatelské smlouvě

[:da]

Plus500 give forskellige opslag og Kommissionen, ikke nogen provisioner skylder på handler, der er lavet på Plus500.com. I stedet handlende er forpligtet til at betale en marginalt udvidet spredes på de penge, som de handler i. Spreads varierer efter de aktiver, der handles og start fra en laveste af to kerner.

Spred Kun

I modsætning til andre udbydere, der også opkræve provision på hver handel, er Plus500 ikke opkræve beskæftiger provisioner.

Præmie

Hvis du holder en position åben efter en vis time, som vist på 'Instrument Details ", er en finansiering præmie enten tilføjes eller trækkes på din konto til dækning af fordele / omkostninger i den tilhørende finansiering. Premium Time (tidspunktet for markedet luk) for hvert instrument vises under siden med oplysninger så godt.

For at se finansieringen præmie og "% per dag" for et specifikt instrument, gå til den vigtigste platform skærmen, vælg det instrument, og tryk på "Detaljer" på den yderste højrefløj af rækken.

Bemærk: Hvis en position er åbnet på en fredag ​​og holdt natten over, indtil den følgende mandag, den næste handelsdag, mængden tilføjes eller trækkes til finansiering præmie til en konto er normalt tre gange den daglige mængde til at dække hele weekenden periode.

inaktivitet Fee

Et gebyr på op til 10 USD vil blive opkrævet, bør din Handelsplatformen forblive ubrugt eller i dvale i et tidsrum som det er defineret i Brugeraftale. Dette er for at kompensere for omkostninger afholdt i at gøre service til rådighed, selv om det ikke kan anvendes.

* For yderligere oplysninger om gebyrer henvises til brugeraftale

[:de]

Plus500 bieten verschiedene Aufstriche und Kommission, nicht werden alle Provisionen auf Trades geschuldet , die auf Plus500.com gemacht werden. An seiner Stelle Händler haften einen geringfügig verbreitert Spread auf den gelder zu zahlen, die sie handeln in. Die Spreads unterscheiden sich je nach der Art der Vermögenswerte gehandelt und von einem niedrigsten von zwei Pips beginnen.

verbreiten Nur

Im Gegensatz zu anderen Dienstleistern, die auch Provisionen für jeden Handel berechnen, erhebt Plus500 nicht Kommissionen zu tun haben.

Prämie

Wenn Sie eine Position offen nach einer bestimmten Stunde halten, wie es in der "Gerätedetails" gezeigt, wird eine Finanzierung Prämie entweder hinzugefügt oder zu Ihrem Konto abgezogen, um den Nutzen / Kosten der damit verbundenen Finanzierung zu decken. Die Premium-Zeit (die Zeit der Markt in der Nähe) für jedes Instrument wird auch unter der Detailseite angezeigt.

Um die Finanzierung Prämie und "% pro Tag" für ein bestimmtes Instrument, gehen Sie auf die Hauptplattform-Bildschirm, wählen Sie das Gerät erforderlich und klicken Sie auf "Details" auf der rechten Seite der Zeile.

Hinweis: Wenn eine Position an einem Freitag und hielt über Nacht bis zum nächsten Montag, den nächsten Handelstag, dem Betrag addiert oder subtrahiert für die Finanzierung Prämie auf ein Konto ist in der Regel dreimal die tägliche Menge geöffnet, um das ganze Wochenende Zeit zu decken.

Inaktivitäts Fee

Eine Gebühr von bis zu 10 USD werden Ihre Handelsplattform erhoben sollte bleiben ungenutzt oder ruhend für eine Zeitperiode, wie es in der Nutzungsvereinbarung definiert ist. Dies sind die Kosten bei der Herstellung der Service zur Verfügung, auch entstehen, zu kompensieren, obwohl sie nicht verwendet werden kann.

* Weitere Informationen zu den Gebühren entnehmen Sie bitte der Benutzervereinbarung

[:et]

Plus500 pakkuda erinevaid levib ja komisjon, ükskõik komisjonitasu võlgneb ametitest, mida tehakse Plus500.com. Selle asemel ettevõtjad on kohustatud tasuma pisut suurenes leviku kohta rahasid, mis nad on kauplemine on. Võided erinevad sõltuvalt millist vara kaubelda ja alustada madalaima kaks seemet.

Hinnavahe Ainult

Erinevalt teistest pakkujad, kes samuti võtavad vahendustasu iga kaubandusega, Plus500 ei võta tegelevad komisjonid.

preemia

Kui te oma positsiooni avatud pärast teatud tunnis, nagu näidatud "Instrument üksikasjad" rahastamise lisatasu kas lisatakse või lahutatakse oma kontole et katta kasu / kulu nendega seotud vahendid. Premium (aeg, turu lähedal) iga instrument on kajastatud andmed lehele ka.

Et vaadata rahastamise parimad ja "% päevas" konkreetse vahendi minna peamine platvorm ekraan, vali vahend vajalik ja vajuta "Detailid" paremas servas reas.

Märkus: kui positsioon on avatud reedel ja hoitakse üleöö, kuni järgmisel esmaspäeval, järgmise kauplemispäeva summa lisatakse või lahutatakse rahastamise lisatasu konto on tavaliselt kolm korda iga päev, et katta terve nädalavahetuse jooksul.

Inactivity tasu

Tasu kuni 10 USD tuleb hakata maksma peaks oma kauplemisterminalis jääb kasutamata või seisvate ajavahemikus nagu see on määratletud Kasutaja lepingu. See on katta tehtud kulude tegemise teenus kättesaadav, kuigi see ei tohi kasutada.

* Lisateavet tasude kohta leiate Kasutaja lepingu

[:es]

Plus500 proporcionar diferentes spreads y comisiones, no se les debe ninguna comisión sobre las transacciones que se realizan en Plus500.com. En su lugar, los operadores están obligados a pagar un diferencial marginalmente ampliado en los dineros los que realicen operaciones en. Los márgenes varían según el tipo de activos negociados y comenzar desde una baja de dos puntos.

Sólo difundir

A diferencia de otros proveedores de servicios que también cobran comisiones en cada operación, Plus500 no cobra comisiones tratar.

Prima

Si usted tiene una posición abierta después de cierta hora, como se muestra en el "Instrumento detalles», se añade una prima de financiación o se resta a su cuenta para cubrir el costo / beneficio de la financiación asociada. El tiempo premium (el momento del cierre del mercado) para cada instrumento se muestra en la página de detalles también.

Para ver la prima de financiación y "% por día" de un instrumento específico, vaya a la pantalla principal de la plataforma, seleccionar el instrumento necesario y pulse "Detalles" en el extremo derecho de la fila.

Nota: si se abre una posición en un viernes y se mantuvo durante toda la noche hasta el lunes siguiente, al día siguiente el comercio, la cantidad añadida o sustraída de la prima de los fondos a una cuenta es por lo general tres veces la cantidad diaria para cubrir todo el período de fin de semana.

Cuota de inactividad

Existe un cargo de hasta 10 USD se perciban deben su plataforma de operaciones a utilizarse o inactiva durante un periodo de tiempo tal como se define en el Acuerdo de Usuario. Esto es para compensar los costos incurridos en la toma del servicio disponible, a pesar de que no se puede utilizar.

* Para más información sobre las cuotas consulte las Condiciones de uso

[:el]

Plus500 παρέχουν διαφορετικά spreads και Επιτροπής, μη τυχόν προμήθειες που οφείλονται για συναλλαγές που γίνονται σε Plus500.com. Στη θέση του οι έμποροι υποχρεούνται να καταβάλλουν ένα οριακά διευρύνθηκε spread για τα χρήματα που έχουν συναλλαγές σε. Τα spreads διαφέρουν ανάλογα με το είδος των περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται και να αρχίσει από μια χαμηλότερη των δύο pips.

Διαδώστε Μόνο

Σε αντίθεση με άλλους παρόχους υπηρεσιών που χρεώνουν επίσης τις προμήθειες σε κάθε συναλλαγή, η Plus500 δεν χρεώνει ασχολούνται προμήθειες.

Ασφάλιστρο

Εάν έχετε κρατήσει μια θέση ανοιχτή μετά από μια ορισμένη ώρα, όπως φαίνεται στην «Μέσο Λεπτομέρειες», πριμοδότηση χρηματοδότηση είτε προστίθεται ή αφαιρείται στο λογαριασμό σας για να καλύψετε το όφελος / κόστος της σχετικής χρηματοδότησης. Ο χρόνος Premium (ο χρόνος της κοντά στην αγορά) για κάθε μέσο εμφανίζεται κάτω από την σελίδα με τις λεπτομέρειες καθώς και.

Για να δείτε την πριμοδότηση χρηματοδότηση και "% ανά ημέρα» για ένα συγκεκριμένο μέσο, ​​μεταβείτε στην κύρια οθόνη της πλατφόρμας, επιλέξτε το απαιτούμενο μέσο και πατήστε "Λεπτομέρειες" στην δεξιά άκρη της γραμμής.

Σημείωση: εάν μια θέση ανοιχτεί την Παρασκευή και κρατήθηκαν όλη τη νύχτα μέχρι την επόμενη Δευτέρα, την επόμενη ημέρα συναλλαγών, το ποσό που προστίθεται ή αφαιρείται για την πριμοδότηση χρηματοδότηση σε λογαριασμό είναι συνήθως τρεις φορές το ημερήσιο ποσό για να καλύψει το σύνολο της περιόδου το Σαββατοκύριακο.

Χρέωση αδράνειας

Ένα τέλος θα εισπραχθεί έως 10 δολάρια θα πρέπει να Πλατφόρμα Συναλλαγών σας παραμένουν αχρησιμοποίητα ή αδρανής για ένα χρονικό διάστημα, όπως ορίζεται στη συμφωνία χρήστη. Αυτό γίνεται για να αντισταθμίσει το κόστος που συνεπάγεται η διάθεση της υπηρεσίας, έστω και αν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη, ανατρέξτε στο Συμφωνία χρήστη

[:fr]

Plus500 fournir différents spreads et commissions, pas de commissions sont dues sur les métiers qui sont faites sur Plus500.com. A sa place, les commerçants sont tenus de payer un écart légèrement élargi sur les fonds qu'ils négocient. Les écarts varient en fonction du type d'actifs négociés et commencer à partir d'un plus bas de deux pips.

Étaler Seulement

Contrairement à d'autres fournisseurs de services qui facturent également des commissions sur chaque transaction, Plus500 ne facture pas traiter les commissions.

Prime

Si vous détenez une position ouverte après une certaine heure, comme indiqué dans le 'Détails Instrument', une prime de financement est soit ajouté ou soustrait à votre compte pour couvrir le coût / bénéfice du financement associé. The Time Prime (le moment de la clôture du marché) pour chaque instrument est affiché sous la page de détails ainsi.

Pour voir la prime de financement et «% par jour» pour un instrument spécifique, allez à l'écran principal de la plate-forme, sélectionnez l'instrument requis et appuyez sur "Détails" à l'extrême droite de la ligne.

Remarque: si un poste est ouvert le vendredi et détenu toute la nuit jusqu'à ce que le lundi suivant, le jour de bourse suivant, le montant ajouté ou soustrait de la prime de financement à un compte est généralement trois fois le montant journalier pour couvrir la période de week-end entier.

Frais d'Inactivité

Des frais de jusqu'à 10 USD seront perçus si votre plateforme de trading restent inutilisés ou en sommeil pendant une période de temps tel qu'il est défini dans l'accord de l'utilisateur. Ceci est pour compenser les frais engagés pour rendre le service disponible, même si elle ne peut pas être utilisé.

* Pour de plus amples renseignements sur les frais s'il vous plaît se référer à l'accord de l'utilisateur

[:hr]

Plus500 pružaju različite marže i provizije, a ne bilo provizije duguje na obrta koji su napravljeni na Plus500.com. Na njezinom mjestu trgovci su odgovorni platiti neznatno proširena širi se i na novcu koji su trgovanje u. Namazi razlikuju se ovisno o vrsti imovine trguje i početi od najniže od dva pips.

Spread Samo

Za razliku od drugih pružatelja usluga koji se također naplaćuju provizije na svaku trgovinu, Plus500 ne naplaćuje se bave provizije.

Premija

Ako držite poziciju otvorenu nakon određenog vremena, kao što je prikazano u "Pojedinosti o instrumentu", bilo je dodano premium sredstva ili oduzeti na svoj račun za pokriće koristi / troškova povezanih sredstava. Premium vrijeme (vrijeme tržišne blizu) za svaki instrument je prikazan ispod na stranici s detaljima kao dobro.

Za pregled premije financiranja i "% po danu" za određeni instrument, idite na glavni zaslon platformi, odaberite instrument potreban i pritisnite "detalji" na desnoj strani retka.

Napomena: Ako je pozicija otvorena u petak, a održava se preko noći sve do sljedećeg ponedjeljka, sljedeći dan trgovanja, iznos dodati ili oduzeti za premije financiranja na račun je obično tri puta dnevni iznos za pokrivanje cijelog vikenda razdoblje.

Naknada neaktivnost

Naknada do 10 USD će se nametnula bi tvoj trgovanje platforma ostaje neiskorišten ili neaktivan tijekom vremenskog perioda kao što je definirano u Ugovoru korisnika. Ovo je kako bi se nadoknadio troškove nastale u izradi usluga, iako se ne može koristiti.

* Za dodatne informacije o naknadama potražite sporazuma User

[:is]

Plus500 veita mismunandi tafla og þóknun, engar þóknanir eru skuldaði á viðskiptum sem eru gerðar á Plus500.com. Í stað þess kaupmenn eru skyldugir til að borga ívið breikkað dreift á féið sem þeir eru viðskipti í. Álagið mismunandi eftir því hvers konar eignum verslað og byrja frá lægstu tveimur pips.

breiða Aðeins

Ólíkt öðrum þjónustuaðilum sem einnig þóknanir á hverjum viðskiptum, Plus500 ekki rukka fást þóknun.

Premium

Ef þú halda stöðu opinn eftir ákveðinn tíma, eins og sýnt er í "Instrument Details", a fjármögnun iðgjald er annaðhvort bætt við eða dreginn á reikninginn þinn til að ná ávinning / kostnaði við tilheyrandi fjármögnun. The Premium Time (tími lokun markaða) fyrir hvert skjal er sýnd undir upplýsingasíðu eins og heilbrigður.

Til að skoða fjármögnun iðgjald og "% á dag" fyrir ákveðna hljóðfæri, fara til the aðalæð vettvang velurðu tækið þarf og ýta á "Nánar" lengst til hægri á röð.

Ath: Ef staða er opnuð á föstudegi og hélt á einni nóttu, til næsta mánudag, næsta viðskiptadag, að upphæð bætt eða dregin fyrir fjármögnun iðgjald til reikning er yfirleitt þrisvar sinnum á dag upphæð til að ná yfir allan helgina tímabilið.

óvirkni Fee

A gjald af allt að 10 USD verður lagður ætti Trading Platform þín enn ónotað eða sofandi um tíma eins og það er skilgreint í Vitar. Þetta er til að vega upp á móti kostnaði sem stofnað er í því að gera þjónustuna í boði, jafnvel þó það sé ekki hægt að nota.

* Fyrir frekari upplýsingar um gjöld vinsamlegast vísa til Vitar

[:it]

Plus500 fornire diversi spread e commissioni, non tutte le commissioni sono dovute sui commerci che sono fatti su Plus500.com. Al suo posto gli operatori sono tenuti a versare uno spread leggermente allargato sulle somme che negoziano in. Gli spread variano in base al tipo di attività negoziate e iniziare da un più basso di due pips.

Stendere Solo

A differenza di altri fornitori di servizi che anche addebitare commissioni su ogni commercio, Plus500 non fa pagare commissioni trattare.

premio

Se si tiene una posizione aperta dopo una certa ora, come mostrato nella 'Dettagli dell'apparecchio', un premio di finanziamento è sia aggiunto o sottratto al tuo account per coprire il rapporto beneficio / costo del finanziamento associato. Il tempo Premium (al momento della chiusura del mercato) per ogni strumento è indicato sotto la pagina dei dettagli pure.

Per visualizzare il premio di finanziamento e "% al giorno" per uno strumento specifico, passare alla schermata principale piattaforma, selezionare lo strumento desiderato e premere "Dettagli" in fondo a destra della fila.

Nota: se una posizione viene aperto su un Venerdì e ha tenuto durante la notte fino a quando il seguente Lunedi, il giorno di negoziazione successivo, l'importo aggiunto o sottratto al premio fondi su un conto è di solito tre volte l'importo giornaliero per coprire l'intero periodo di fine settimana.

Costo di inattività

Una tassa di un massimo di 10 dollari sarà applicata se la vostra piattaforma di trading rimangono inutilizzate o inattivo per un periodo di tempo come è definito nelle Condizioni d'uso. Questo per compensare il costo sostenuto nel rendere disponibile il servizio, anche se non può essere utilizzato.

* Per ulteriori informazioni sulle tariffe si prega di fare riferimento alle Condizioni d'uso

[:lv]

Plus500 nodrošina dažādas pastas un Komisijai, ne jebkādas komisijas parādā par tirdzniecību, kas tiek veikti uz Plus500.com. Tā vietā tirgotājiem ir jāmaksā arī nedaudz paplašināja izplatību par naudas summām, ko tie tirgo. Šīs pastas atšķiras atkarībā no veida aktīvu tirgoto un sākt no zemākā divu kauliņiem.

Spread Tikai

Atšķirībā no citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas ir arī komisijas maksu par katru tirdzniecību, Plus500 nepieprasa maksu darīšana komisijas.

piemaksa

Ja jūs pildīt atvērts pēc noteikta stundu, kā parādīts "sniegtā informācija", piemaksa finansējums ir vai nu pievieno vai atņem savā kontā, lai segtu ieguvumu / izmaksas saistītā finansējuma. Premium Time (laiks tirgus slēgšanas) katram instrumentam ir redzams zem informācijas lapā, kā arī.

Lai apskatītu prēmiju finansējuma un "% dienā" par īpašu instrumentu, dodieties uz galveno platformas ekrānā izvēlieties instrumentu nepieciešamo un nospiediet "informācija" par labajā rindā.

Piezīme: ja nostāja ir atvērts piektdienā un tur pa nakti līdz nākamajai pirmdienai, nākamajā tirdzniecības dienā, pievienotā vai atņemti par finansējuma piemaksu kontā summa parasti ir trīs reizes dienā, summa, lai segtu visu nedēļas nogali periodu.

pasivitāte Fee

Maksa par līdz pat 10 USD tiks iekasēti būtu jūsu Tirdzniecības platforma paliek neizmantoti vai neaktivizētas uz laiku, kā tas ir noteikts lietotāja līgumu. Tas nepieciešams, lai kompensētu izmaksas, kas rodas, veicot pakalpojums pieejams, lai gan tas nedrīkst izmantot.

* Sīkāku informāciju par maksām, lūdzu, skatiet lietotāja līgumu

[:lt]

Plus500 teikti įvairias pastos ir Komisijai, o ne kokių nors komisiniai skolinga apie sandorius, kurie yra pagaminti nuo Plus500.com. Vietoje jo prekybininkai sumokėti nežymiai padidėjo paskleidžiamas ant kasiniu kurioje jie prekiaujančių. Į pastos skiriasi atsižvelgiant į turto prekiaujama ir pradėti nuo mažiausių iš dviejų punktų natūra.

Skleiskite Tik

Skirtingai nuo kitų paslaugų teikėjų, kurie taip pat ima komisinius kiekvieną prekyba, Plus500 neima sprendžiant komisijas.

Premija

Jei turite poziciją atvirą po tam tikro valandą, kaip parodyta "priemonę informaciją", finansavimo įmoka arba pridedamos arba atimamos prie savo paskyros padengti naudos / sąnaudų atitinkamas finansavimas. Premium laikas (dėl rinkos uždarymo laikas) kiekvienai priemonei rodomas pagal informacijos puslapyje taip pat.

Norėdami peržiūrėti finansavimo priemoką ir "% per dieną" konkrečios priemonės, eikite į pagrindinį platformos ekrane pasirinkite dokumentą, reikalingą ir paspauskite "Detalės" ant dešinėje eilėje.

Pastaba: jei pozicija atidaroma penktadienį ir surengė per naktį iki kito pirmadienio, kitą prekybos dieną, pridėtinės ar atimama už finansavimo priemoka į sąskaitą suma paprastai yra tris kartus per dieną suma apima visą savaitgalį laikotarpį.

Prastova mokestis

Iš iki 10 JAV dolerių bus renkamas mokestis turi savo prekybos platforma lieka nepanaudota ar ramybės laikotarpį, kaip ji yra apibrėžta sutartyje su vartotoju. Tai kompensuoti išlaidas, patirtas siekiant padaryti paslauga, nors jis negali būti naudojamas.

* Daugiau informacijos apie mokesčius rasite Vartotojo susitarimas

[:hu]

Plus500 biztosítani a különböző felárak és a Bizottság, még nem minden jutalékok tartozott ágakban, hogy készülnek Plus500.com. A helyén kereskedők köteles fizetni mértékben kiszélesedett terjedt a pénzt, amit ők kereskedés. A kenhető attól függően változik, hogy milyen eszközök forgalmazott, és kezdődik a legkisebb két maggal.

Spread Csak

Eltérően más szolgáltatók, akik szintén jutalékot minden kereskedelemben, Plus500 nem számít foglalkozó bizottságok.

Prémium

Ha rendelkezik pozícióval nyitott egy bizonyos óra, amint azt az "eszköz részletezése", a finanszírozási támogatást sem hozzáadni vagy kivonni a fiókjába, hogy fedezze a haszon / költség a kapcsolódó finanszírozást. A Premium idő (az idő a piac közel) minden egyes eszköz alatt látható a részletek oldalon is.

Megtekintheti a finanszírozási díj és a "% naponta" speciális eszköz, menj a fő platform képernyő, válassza ki a műszer szükséges, és nyomja meg a "Részletek" a jobb szélen a sorban.

Megjegyzés: ha egy pozíciót nyitott pénteken és egy éjszakán át, amíg a következő hétfőn, a következő kereskedési napon, az összeg, vagy eltávolításakor a finanszírozási díj számlát általában háromszorosa a napi mennyiséget, hogy fedezze az egész hétvégén időszakban.

Az inaktivitás díj

A díj legfeljebb 10 USD kerül kivetésre kell a kereskedési platform kihasználatlan marad, vagy szunnyadó időtartamon mivel úgy van meghatározva a Felhasználói megállapodás. Ennek célja, hogy ellensúlyozza a költségek felmerült, hogy a szolgáltatás elérhető, még akkor is, nem lehet használni.

* További információ a díjakat lásd a Felhasználói megállapodás

[:mt]

Plus500 jipprovdu firxiet differenti u kummissjoni, Mhux kull kummissjoni huma dovuti fuq negozji li huma magħmula fuq Plus500.com. Fil-post tagħha kummerċjanti jkunu obbligati jħallsu firxa marġinalment wessgħet fuq il flejjes li jkunu qed jinnegozjaw fl. Il-firxiet jvarjaw skond it-tip ta 'assi nnegozjati u jibdew minn baxx ta' żewġ żerriegħa.

Ifrex biss

B'differenza fornituri ta 'servizzi oħra li wkoll charge kummissjonijiet fuq kull kummerċ, Plus500 ma ħlas jittrattaw kummissjonijiet.

primjum

Jekk inti żżomm pożizzjoni miftuħa wara ċertu siegħa, kif jidher fil- "Istrument Dettalji", primjum finanzjament huwa la miżjud jew imnaqqas għall-kont tiegħek biex ikopri l-benefiċċju / kost tal-finanzjament assoċjat. Il-Ħin Premium (il-ħin ta 'qrib tas-suq) għal kull strument huwa muri taħt il paġna tad-dettalji kif ukoll.

Biex tara l-primjum finanzjament u "% għal kull ġurnata" għal strument speċifiku, mur l-iskrin prinċipali pjattaforma, tagħżel l-istrument meħtieġ u l-istampa "Dettalji" fuq il-lemin tal-filliera.

Nota: jekk pożizzjoni jinfetaħ nhar ta 'Ġimgħa u miżmuma matul il-lejl sakemm l-Tnejn ta' wara, il-jum ta 'negozjar li jmiss, l-ammont miżjud jew imnaqqas għall-primjum finanzjament lill-kont huwa normalment tliet darbiet l-ammont ta' kuljum biex ikopri l-perjodu weekend kollu.

Ħlas inattività

Għandu jitħallas dritt ta 'sa 10 USD se jintalbu għandhom Pjattaforma Trading tiegħek jibqgħu mhux użati jew inattiva għal perjodu ta' żmien kif huwa definit fil-Ftehim Utenti. Dan huwa li tibbilanċja l-ispiża mġarrba fil jirrendi s-servizz disponibbli, anki jekk ma tistax tintuża.

* Għal aktar informazzjoni dwar il-miżati, jekk jogħġbok irreferi għall-Ftehim Utent

[:nl]

Plus500 bieden verschillende spreads en provisies, niet elke commissie verschuldigd op transacties die zijn gemaakt op Plus500.com. In plaats daarvan handelaren zijn onderworpen aan een marginaal verbreed spread op de gelden die zij handelen in het geding. De spreads verschillen afhankelijk van de aard van de verhandelde activa en starten vanaf een laagste van twee pitten.

verspreid Alleen

In tegenstelling tot andere dienstverleners die ook in rekening te brengen op elke handel, heeft Plus500 niet opgeladen te maken commissies.

Premie

Als u een positie geopend na een bepaald uur, zoals in de 'Instrument Details' te houden, is een financiële premie ofwel toegevoegd of afgetrokken van uw account om de baten / kosten van de bijbehorende middelen dekken. De Premium Time (het moment van sluiting van de markt) voor elk instrument wordt getoond onder de detailpagina ook.

Om de financiering premie en "% per dag" voor een specifiek instrument te bekijken, ga naar het belangrijkste platform scherm, selecteert u de gewenste instrument in en druk op 'Details' aan de rechterkant van de rij.

Let op: als een plaats op een vrijdag wordt geopend en 's nachts aangehouden tot de volgende maandag, de volgende beursdag, de opgeteld of afgetrokken voor de financiering premie om een ​​account bedrag is meestal drie keer de dagelijkse hoeveelheid aan het hele weekend periode te dekken.

inactiviteit Fee

Een vergoeding van maximaal 10 USD zal worden geheven moet je Trading Platform ongebruikt blijven of slapend gedurende een tijdsperiode zoals gedefinieerd in de gebruikersovereenkomst. Dit is om de kosten die bij het maken van de aanvraag offset, hoewel het niet kan worden gebruikt.

* Voor meer informatie over kosten verwijzen wij u naar de gebruikersovereenkomst

[:no]

Plus500 gir ulike oppslag og provisjon, ikke gebyrer skyldte på handler som er gjort på Plus500.com. I stedet tradere er ansvarlig for å betale et marginalt utvidet spredt på penger som de handler i. De sprer varierer i henhold til hva slags eiendeler som omsettes og starter fra en laveste av to pips.

spre Only

I motsetning til andre tjenesteleverandører som også belaster provisjon på hver handel, betyr Plus500 ikke betalt håndtere provisjoner.

Premium

Hvis du holder en posisjon åpen etter en bestemt time, som vist i 'Instrument Detaljer ", er en likviditetspremie enten lagt til eller trukket på kontoen for å dekke nytte / kostnad av den tilhørende finansiering. Premium (tiden av markedet tett) for hvert instrument er vist under detaljsiden også.

Hvis du vil vise likviditetspremie og «% per dag" for et bestemt instrument, gå til den viktigste plattformen skjermen, velger du instrumentet og trykk på "Detaljer" helt til høyre på raden.

Merk: Dersom en stilling blir åpnet på en fredag ​​og holdt over natten til neste mandag, neste børsdag, lagt til eller trukket for finansiering premie til en konto beløpet er vanligvis tre ganger daglig beløp for å dekke hele helgen perioden.

inaktivitet Fee

Et gebyr på opp til 10 USD vil bli pålagt bør Trading Platform forbli ubrukt eller sovende i en tidsperiode som det er definert i brukeravtalen. Dette er for å oppveie kostnadene som påløper i å gjøre tjenesten tilgjengelig, selv om det ikke kan brukes.

* For mer informasjon om gebyrer kan du se i Brukeravtale

[:pl]

Plus500 zapewniają różne marże i prowizje, a nie wszelkie prowizje należne w przypadku zawarcia transakcji, które są wykonane na Plus500.com. W jego miejsce kupcy są zobowiązane do zapłaty nieznacznie poszerzoną rozprowadzić na moneys które są handlujących. Spready różnią się w zależności od rodzaju aktywów notowanych i zacząć od najniższego z dwóch oczek.

Tylko rozprzestrzeniać

W przeciwieństwie do innych usługodawców, którzy również pobieramy prowizji od każdej transakcji, Plus500 nie pobiera prowizji czynienia.

Premia

Jeśli posiadasz otwartej pozycji po pewnym godzinę, jak pokazano w "Szczegóły" Instrument, premia finansowanie albo dodawane lub odejmowane z konta na pokrycie korzyść / koszt związany finansowania. Czas Premium (czas zamknięcia rynku) dla każdego instrumentu jest pokazana pod stronie szczegółów, jak również.

Aby zobaczyć premii finansowania i "% dziennie" dla konkretnego instrumentu, należy przejść do ekranu głównego pomostu, wybierz żądany instrument i naciśnij "Szczegóły" po prawej stronie wiersza.

Uwaga: Jeśli pozycja jest otwarta w piątek i przez noc aż do następnego poniedziałku, następnego dnia handlowego, ilość dodanej lub odejmuje się do premii fundusze na koncie jest zwykle trzy razy na dobę wynoszą obejmować cały okres weekendu.

Opłata nieaktywności

Opłatę w wysokości do 10 USD będą pobierane powinny Twój Platforma handlowa pozostają niewykorzystane lub uśpione przez okres czasu, jak to zostało zdefiniowane w Umowie z użytkownikiem. Ma to na celu rekompensaty kosztów poniesionych w tworzeniu usługa, choć nie mogą być używane.

* W celu uzyskania dalszych informacji na temat opłat można znaleźć Umowy z użytkownikiem

[:pt]

Plus500 fornecer diferentes spreads e comissões, não quaisquer comissões são devidas em negociações que são feitas em Plus500.com. Em seu lugar, os comerciantes têm de pagar um spread ligeiramente alargado sobre as verbas que estão negociando dentro. Os spreads variam de acordo com o tipo de ativos negociados e começar a partir de um menor de dois pips.

Espalhe Só

Ao contrário de outros prestadores de serviços que também cobram comissões sobre cada comércio, Plus500 não cobra lidar comissões.

prêmio

Se você manter uma posição aberta depois de uma certa hora, como ilustrado na secção 'Detalhes Instrumento ", um prémio de financiamento é adicionado ou subtraído à sua conta para cobrir o custo / benefício do financiamento associado. O Tempo Premium (o tempo de fechamento do mercado) para cada instrumento é mostrado sob a página de detalhes também.

Para visualizar o prémio de financiamento e "% por dia" para um instrumento específico, vá para o ecrã principal plataforma, selecione o instrumento necessário e pressione "Detalhes" no canto direito da linha.

Nota: se uma posição é aberta em uma sexta-feira e realizada durante a noite até segunda-feira seguinte, no dia seguinte de negociação, o valor adicionado ou subtraído para o prémio de financiamento para uma conta é geralmente três vezes a dose diária para cobrir todo o período de fim de semana.

Taxa de inactividade

A taxa de até 10 USD serão cobrados deve sua plataforma de negociação permanecem não utilizados ou dormentes por um período de tempo, uma vez que é definido no Contrato do usuário. Isso é para compensar o custo incorrido em fazer o serviço disponível, mesmo que ele não pode ser usado.

* Para mais informações sobre as taxas, consulte o Contrato de Usuário

[:ru]

Plus500 предоставляют различные спреды и комиссии, а не какие – либо комиссии , причитающиеся по сделкам, которые сделаны на Plus500.com. На его месте трейдеры обязаны платить незначительно расширился спред на денежных сумм, которые они торгуют. Спрэды различаются в зависимости от вида активов на фондовых биржах и начать с самой низкой из двух пунктов.

Распространение только

В отличие от других поставщиков услуг, которые также взимать комиссии по каждой сделке, Plus500 не взимает комиссий дело.

премия

Если удерживать позицию открытой после определенного часа, как это показано в "Instrument Подробности", финансирующим премия либо добавляется или вычитается из вашего счета для покрытия затрат / выгод ассоциированного финансирования. Премиум Время (время закрытия рынка) для каждого инструмента отображается под странице сведений, а также.

Для просмотра премии финансирования и "% в день" для определенного инструмента, перейдите к основному экрану платформы, выберите инструмент необходимый и нажмите "Детали" на крайнем правом ряду.

Примечание: если позиция не будет открыта в пятницу и провел ночь до следующего понедельника, следующего торгового дня, количество добавленной или вычитаться для финансирования премии на счет обычно составляет три раза ежедневный объем, чтобы охватить весь период выходных дней.

Бездействие Плата

Сбор в размере до 10 долларов США будет облагаться если ваша торговая платформа остаются неиспользованными или в состоянии покоя в течение периода времени, как это определено в соглашении пользователя. Это, чтобы компенсировать затраты, понесенные в результате чего услуга доступна, даже если он не может быть использован.

* Для получения дальнейшей информации о тарифах, пожалуйста, обратитесь к Пользовательское соглашение

[:ro]

Plus500 furnizează diferite marje și comision, nu orice comisioane sunt datorate pe meserii , care sunt făcute pe Plus500.com. În locul său comercianții sunt obligați să plătească o răspândire marginal a crescut pe care sunt sumele de bani de tranzacționare în. Spread-urile diferă în funcție de tipul de active tranzacționate și începe de la cel mai mic de două sâmburi.

Numai răspândi

Spre deosebire de alți furnizori de servicii care percep comisioane, de asemenea, pe fiecare tranzacție, Plus500 nu percepe comisioane care se ocupă.

premiu

Dacă mențineți o poziție deschisă după o anumită oră, așa cum se arată în "Instrumentul Detalii", este fie adăugate sau scăzute în contul dvs. pentru a acoperi beneficiu / costul finanțării asociate unei prime de finanțare. Timpul Premium (timpul de închidere a pieței) pentru fiecare instrument este afișat în pagina de detalii, de asemenea.

Pentru a vizualiza prima finanțare și "% pe zi" pentru un instrument specific, du-te la ecranul principal platformă, selectați instrumentul necesar și apăsați "Detalii" de pe extrema dreaptă a rândului.

Notă: în cazul în care o poziție este deschisă într-o vineri și a avut loc peste noapte, până la următoarea zi de luni, a doua zi de tranzacționare, valoarea adăugată sau scăzută pentru prima finanțare pentru un cont este de obicei, de trei ori mai mare decât cantitatea zilnică pentru a acoperi întreaga perioadă de week-end.

Taxa de inactivității

O taxă de până la 10 USD vor fi percepute ar trebui să Platforma de tranzacționare rămân neutilizate sau latente pentru o perioadă de timp așa cum este definit în Acordul utilizatorului. Acest lucru este de a compensa costurile suportate pentru a face serviciul disponibil, chiar dacă nu poate fi utilizat.

* Pentru mai multe informații privind taxele, vă rugăm să consultați Acordul utilizatorului

[:sk]

Plus500 poskytujú rôzne nátierky a Komisie, nie je žiadny provízie sú dlhuje z obchodov, ktoré sú vyrobené na Plus500.com. Na jeho miesto obchodníci sú povinní zaplatiť mierne rozšírený rozšírilo na prostriedkom, s ktorými obchodujú, dovnútra. Spready sa líši podľa druhu obchodovaných aktív a začať od najnižších dvoch jadier.

šíriť iba

Na rozdiel od iných poskytovateľov služieb, ktorí tiež účtujú provízie z každého obchodu, Plus500 neúčtuje rokovania komisie.

poistné

Ak sa budete držať pozíciu otvorené po určitej hodine, ako je uvedené v časti "Instrument Podrobnosti", je finančná prémia je buď pridaná alebo odpočítaná k svojmu účtu na pokrytie prínosov / náklady na jeho financovanie. Premium Time (čas zatvorení trhu) pre každý nástroj je uvedené pod stránke s podrobnosťami rovnako.

Ak chcete zobraziť prémia financovania a "% za deň" pre konkrétny nástroj, choďte na hlavnú obrazovku platforma, vyberte nástroj potrebný a stlačte tlačidlo "Detaily" na pravej strane riadku.

Poznámka: ak sa pozícia otvorená v piatok a držal cez noc až do budúceho pondelka do ďalšieho dňa obchodovania, pridané alebo odpočítajú pre financovanie prémiu na účet suma je zvyčajne trojnásobok dennej sumy pre pokrytie celého víkendu obdobia.

nečinnosť Fee

Poplatok vo výške až 10 USD budú vybrané by mala byť vaša Trading Platform zostanú nevyužité alebo spiace po určité časové obdobie, ako je definované v dohode o používateľa. To je kompenzovať náklady vynaložené na výrobu táto služba k dispozícii, aj keď to nemusí byť použitá.

* Pre ďalšie informácie o poplatkoch nájdete v užívateľskej zmluve

[:sl]

Plus500 zagotavljajo različne namaze in provizijo, ni se vse provizije, dolgovane na podlagi trgovanj, ki so narejeni na Plus500.com. Na njenem mestu so trgovci odgovoren za plačilo nekoliko razširjen širjenje na sredstvom, ki trgujejo v. Razlike se razlikujejo glede na vrsto sredstev, s katerimi se trguje in se začnejo od najnižji dveh pešk.

Spread samo

Za razliko od drugih ponudnikov storitev, ki prav tako zaračunavajo provizije za vsako trgovino, Plus500 ne zaračunava ukvarjajo provizije.

Premium

Če imate pozicijo odprto po določeni uri, kot je prikazano v "instrumenta Podrobnosti", bodisi dodajo ali odštejejo na računu za kritje koristi / stroškov s tem povezanega financiranja premium sredstva. Premium čas (čas na trgu v bližini) za vsak instrument je prikazan pod strani s podrobnostmi, kot tudi.

Če si želite ogledati premije financiranja in »% na dan" za poseben instrument, pojdite na glavnem zaslonu platformo, izberite instrument potreben in pritisnite "podatki", na skrajni desni strani vrstice.

Opomba: če je pozicija odprta v petek in je potekala čez noč do naslednjega ponedeljka, naslednji dan trgovanja, dodane ali odštejejo za financiranje premije na račun znesek je običajno trikrat dnevno znesek za kritje celotno obdobje vikend.

neaktivnost Fee

Pristojbina v višini do 10 USD se obračunava moral vaš Trading Platform ostala neizkoriščena ali mirujočem stanju za časovno obdobje, kot je opredeljeno v Sporazumu uporabnika. To je za nadomestilo stroškov, nastalih pri zagotavljanju storitev na voljo, čeprav se ne sme uporabljati.

* Za dodatne informacije o pristojbinah glejte pogodbo o uporabi

[:fi]

Plus500 tarjoavat eri leviää ja komissio, ei mitään palkkiot velkaa kaupat, jotka tehdään Plus500.com. Sen sijaan kauppiaat joutuvat maksamaan marginaalisen levennetty levitettäviä rahat, joita ne käyvät kauppaa sisään. Leviää vaihtelevat sen mukaan, millaisia ​​omaisuuden kauppaa ja alkavat alin kahden pistettä.

levitä vain

Toisin kuin muut palveluntarjoajat, jotka myös provisioita jokaisesta kaupasta, Plus500 ei veloita tekemisissä palkkioita.

palkkio

Jos pitää kantaa auki tietyn tunnin, kuten kuvassa "Instrument tiedot ', rahoitusmekanismin palkkio joko lisätä tai vähentää tilin kattamiseksi hyöty / kustannukset liittyvä rahoitus. Premium Time (aika markkinat sulje) kunkin välineen esitetty yksityiskohtia sivulta.

Voit tarkastella rahoituksen palkkio ja "% päivässä" tiettyä välinettä, mene tärkein foorumi -näytöstä instrumentin mukaan ja paina "Tiedot" äärimmäisenä oikealla rivillä.

Huom: jos sijaintia avataan perjantaina ja säilytetään yön yli, kunnes seuraavana maanantaina, seuraavana pörssipäivänä, määrä lisätä tai vähentää rahoitukseen palkkion tilille on yleensä kolme kertaa päiväannoksen kattaa koko viikonlopun ajan.

Käyttämättömyys Fee

Maksu jopa 10 USD peritään tulisi sinun Kaupankäyntialusta jää käyttämättä tai lepotilassa olevan ajanjakson ajan kuin se on määritelty Käyttäjäsopimus. Tämä on korvata aiheutuneet kustannukset jolloin palvelu, vaikka sitä ei saa käyttää.

* Lisätietoja maksuista katso Käyttäjäsopimus

[:sv]

Plus500 ge olika uppslag och kommissionen, ej några provisioner skyldig på avslut som görs på Plus500.com. I dess ställe handlare är skyldiga att betala en marginellt vidgat spridning på pengar som de handlar med. De sprider varierar beroende på vilken typ av tillgångar som handlas och utgår från en lägsta av två kärnor.

Sprid Endast

Till skillnad från andra tjänsteleverantörer som också tar ut provision på varje transaktion, tar Plus500 inte ut att göra provisioner.

Premie

Om du håller en position öppen efter en viss timme, som visas i "Instrument Detaljer", är ett finansieringsbidrag antingen läggas till eller dras ifrån ditt konto för att täcka nytta / kostnaden för tillhörande finansiering. Premium Time (tiden för marknaden stänger) för varje instrument visas under detaljsidan också.

För att se finansieringen bidraget och "% per dag" för ett specifikt instrument, gå till den viktigaste plattformen skärmen väljer instrumentet krävs och tryck "Detaljer" längst till höger på raden.

Obs: Om en position öppnas på en fredag ​​och hölls över natten till nästa måndag, nästa handelsdag, den tillsatta mängden eller dras för finansieringen premie till ett konto är vanligtvis tre gånger dagligen belopp för att täcka hela helgen perioden.

inaktivitet Fee

En avgift på upp till 10 USD kommer att tas ut bör din handelsplattform förblir oanvända eller vilande under en tidsperiod som det definieras i användaravtalet. Detta är för att kompensera sina kostnader för att göra tjänsten tillgänglig, även om det inte kan användas.

* För mer information om avgifter finns i användaravtalet

[:tr]

Plus500 farklı yayılır ve komisyon, değil herhangi bir komisyon Plus500.com üzerinde yapılan esnaf borçlu olduğunu sağlamak. Onun yerine tüccarlar ticareti olan paralar üzerinde bir marjinal genişlemiş yayılmasını ödemekle yükümlü oldukları. yayılır farklılık işlem gören ve iki pip düşük başlamak varlıkların türüne göre değişir.

Sadece yayıldı

Ayrıca her ticarette komisyon tahsil diğer servis sağlayıcıların aksine, Plus500 komisyon ilgili ücret almaz.

Ödül

Eğer 'Enstrüman Ayrıntıları' de gösterildiği gibi belirli bir saatten sonra açık bir pozisyon, basılı tutarsanız, bir fon prim ya eklenen veya ilişkili finansman fayda / maliyetini karşılamak için hesabınıza çıkarılır. Her enstrüman için Premium Süresi (pazar yakın zaman) yanı sıra ayrıntıları sayfasında altında gösterilir.

Belirli bir cihaz için fon prim ve "günde%" olarak görüntülemek ana platformu ekranına gitmek için, sağdaki satırın gerekli alet ve basın "Ayrıntılar" ı seçin.

Not: Bir pozisyon aşağıdaki Pazartesi günü, bir sonraki işlem gününde, bir hesaba fon prim için eklenen veya çıkarılan miktarın kadar bir Cuma günü açıldı ve bir gecede tutulursa tüm hafta sonu dönemini kapsayacak şekilde genellikle günde üç kez miktardır.

hareketsizlik Ücreti

o Kullanıcı Sözleşmesi tanımlandığı gibi tarh edilecek 10 kadar ABD doları ücret sizin İşlem Platformu bir süre için kullanılmayan veya atıl kalmalıdır. Bu kullanılmamalıdır olsa bile, hizmet kullanılabilir hale katlanılan maliyet ofset etmektir.

* Ücretleri hakkında daha fazla bilgi Kullanıcı Anlaşması bakınız için

[:bg]

Plus500 предоставят различни спредове и Комисията, не по някакви комисионни се дължат на сделки, които са направени на Plus500.com. На негово място търговци са длъжни да плащат по-незначително разшири разпространението на паричните средства, които те са, които търгуват с. Спредовете се различават в зависимост от вида на активите, търгувани и започват от най-ниската от две семки.

Спред Само

За разлика от други доставчици на услуги, които също събират комисиони за всяка сделка, Plus500 не се зарежда, занимаващи комисионни.

Premium

Ако държи позиция отворена след определен час, както е показано в "Instrument Подробности", или се добавя или изважда в профила си, за да покрие полза / разход на свързаното с нея финансиране премия за финансиране. Времето за Premium (към момента на затваряне на пазара) за всеки инструмент е показан под страницата с подробности, както добре.

За да видите премия за финансиране и "% на ден" за определен инструмент, отворете основния екран платформа, изберете необходимия инструмент и натиснете "Подробности" най-вдясно на реда.

Забележка: ако една позиция се отваря в петък и проведе една нощ, докато следващия понеделник, деня следващата търговска, добавената или изважда за премия за финансиране по сметка сума е обикновено три пъти дневно количество, за да покрива целия период уикенд.

Бездействието Такса

А такса в размер до 10 USD ще бъдат събирани трябва да си платформа за търговия остават неизползвани или пасивни в продължение на период от време, както е определено в споразумението за потребителя. Това е, за да компенсира разходите, направени при предоставяне на услугата, въпреки че тя не може да се използва.

* За повече информация относно таксите, моля обърнете се към Споразумението за потребителя

[:iw]

Plus500 לספק ממרחי עמלה שונים, לא עמלות כל הם חייבים על עסקות אשר מבוצעות על Plus500.com. במקומו סוחרים עלולים לשלם התפשטות התרחבה באופן שולי על הכספים שבה הם סוחרים. המרווחים משתנים בהתאם לסוג נכסים הנסחרים ולהתחיל מנקודה הנמוכה ביותר של שני פיפס.

מורחים רק

בניגוד לספקי שירות אחרים שגם גובים עמלות על כל סחר, פלוס 500 אינה מחייבת התמודדות עמלות.

פּרֶמיָה

אם אתם מחזיקים בעמדה פתוחה אחרי שעה מסוימת, כפי שמוצגת 'פרטי האמצעי ", פרמית מימון מתווספת גם או נגרעה לחשבון שלך כדי לכסות את התועלת / עלות המימון הקשור. The Time פרימיום (בזמן קרוב לשוק) עבור כל מכשיר מוצג תחת בדף הפרטי גם כן.

כדי להציג את הפרמיה מימון "% ליום" למכשיר מסוים, לעבור למסך הפלטפורמה העיקרית, בחר באמצעי הנדרש ולחץ על "פרטים" שנמצא בפינה השמאלית העליונה של השורה.

הערה: אם עמדה נפתחה ביום שישי והחזיקה לילה עד ליום השני הבא, ביום המסחר הבא, בסך להוסיף או לגרוע עבור פרמיית המימון לחשבון היא בדרך כלל שלוש פעמים את הכמות היומית כדי לכסות את תקופת סוף השבוע השלמה.

דמי חוסר פעילות

דמים של עד 10 דולרים יהיה מוטל צריכות פלטפורמת המסחר שלך להישאר בשימוש או רדום במשך פרק זמן כפי שהוא מוגדר סכם המשתמש. זאת על מנת לקזז את העלות שהתהוותה עושה השירות זמין, למרות שזה אולי לא יהיה בשימוש.

* למידע נוסף על דמי עיין הסכם המשתמש

[:ar]

Plus500 توفير هوامش مختلفة والعمولات، ليس المستحقة أي عمولات على الصفقات التي يتم إجراؤها على Plus500.com. في مكانها التجار مسؤولا عن دفع انتشار اتسعت بشكل هامشي على الأموال التي يتم التداول فيها وينتشر تختلف وفقا لنوع من الأصول المتداولة وتبدأ من أدنى مستوى اثنين نقطة.

نشر فقط

وخلافا لغيرهم من مقدمي الخدمات الذين أيضا عمولات على كل التجارة، Plus500 لا تهمة التعامل اللجان.

الممتازة

إذا كنت تحمل موقف فتح بعد ساعة معينة، كما هو مبين في تفاصيل صك "، إما بإضافة قسط التمويل أو طرح لحسابك لتغطية صالح / تكلفة التمويل المرتبطة بها. يظهر الوقت بريميوم (وقت قريب السوق) لكل أداة تحت صفحة تفاصيل كذلك.

لعرض قسط التمويل و"٪ يوميا" لأداة محددة، انتقل إلى الشاشة المنصة الرئيسية، حدد أداة المطلوبة ثم اضغط على "تفاصيل" في أقصى اليمين من الصف.

ملاحظة: إذا تم فتح موقف يوم الجمعة وعقد بين عشية وضحاها حتى يوم الاثنين التالي، وهو يوم التداول التالي، المبلغ المضاف أو سلبية علي قسط التمويل لحساب عادة ثلاثة أضعاف المبلغ اليومي لتغطية فترة نهاية الأسبوع بأكملها.

رسوم الخمول

رسم قدره سيتم فرض ما يصل الى 10 دولارا يجب منصة التداول الخاصة بك لا تزال غير مستخدمة أو نائمة لفترة زمنية كما هو معرف في اتفاقية المستخدم. هذا هو للتعويض عن التكاليف التي تكبدتها في جعل الخدمات المتاحة، على الرغم من أنه قد لا يمكن استخدامها.

* لمزيد من المعلومات حول الرسوم يرجى الرجوع إلى اتفاقية المستخدم

[:cn]

Plus500提供不同的点差和佣金,没有任何佣金被拖欠上是在做Plus500.com交易。在其位交易商有义务支付其所在交易款项一小幅扩大蔓延。该利差有所不同根据实物交易,从最低的两个点子开始的资产。

只有蔓延

不像其他服务供应商谁也在每次交易收取佣金,Plus500不收取佣金打交道。

额外费用

如果你持有作为“仪器详细信息”显示一定的时间后,打开一个位置,一个资金溢价加上或减去您的帐户,以支付相关的资金的效益/成本。保费时间(收盘时)每台仪器的详细信息页面下方显示为好。

要查看特定仪器的资金溢价和“每日%”,进入主平台屏幕上,选择最右边的行所需的仪器,按“详细信息”。

注意:如果建仓,在周五并举行通宵,直到在下周一,下一个交易日,加上或减去的资金溢价帐户金额是日常用量一般三次覆盖整个周末期间。

闲置费

高达10美元将被征收的费用应该是在用户协议中定义您的交易平台仍然未使用或处于休眠状态的时间段。这是为了抵消在使可用的服务所需的费用,即使可以不使用它。

*有关费用更多信息,请参见用户协议

[:zh]

Plus500提供不同的點差和佣金,沒有任何佣金被拖欠上是在做Plus500.com交易。在其位交易商有義務支付其所在交易款項一小幅擴大蔓延。該利差有所不同根據實物交易,從最低的兩個點子開始的資產。

只有蔓延

不像其他服務供應商誰也在每次交易收取佣金,Plus500不收取佣金打交道。

額外費用

如果你持有作為“儀器詳細信息”顯示一定的時間後,打開一個位置,一個資金溢價加上或減去您的帳戶,以支付相關的資金的效益/成本。保費時間(收盤時)每台儀器的詳細信息頁面下方顯示為好。

要查看特定儀器的資金溢價和“每日%”,進入主平台屏幕上,選擇最右邊的行所需的儀器,按“詳細信息”。

注意:如果建倉,在週五並舉行通宵,直到在下週一,下一個交易日,加上或減去的資金溢價帳戶金額是日常用量一般三次覆蓋整個週末期間。

閒置費

高達10美元將被徵收的費用應該是在用戶協議中定義您的交易平台仍然未使用或處於休眠狀態的時間段。這是為了抵消在使可用的服務所需的費用,即使可以不使用它。

*有關費用更多信息,請參見用戶協議

[:]

Categories
Plus500 Trading Markets

[:en]Plus500 Forex Trading[:ms]Forex Trading[:cs]Forex obchodování[:da]Forex Trading[:de]Forex Trading[:et]Forex Trading[:es]Las operaciones de cambio[:el]Trading Forex[:fr]Trading Forex[:hr]Forex Trading[:is]Fremri Viðskipti[:it]Forex Trading[:lv]Forex Trading[:lt]Forex[:hu]Forex Trading[:mt]Forex Trading[:nl]Handel in vreemde munt[:no]Forex Trading[:pl]Forex[:pt]Forex Trading[:ru]Торговля на Форекс[:ro]Tranzactiile fOREX[:sk]forex obchodovanie[:sl]Forex Trading[:fi]Valuuttakauppaa[:sv]Forex Trading[:tr]Döviz takası[:bg]Forex търговия[:iw]מסחר במט"ח[:ar]تداول العملات الأجنبية[:cn]外汇交易[:zh]外匯交易[:]

[:en]Plus500 Forex trading review, By Plus 500 Forex trading broker you can trade currencies online, The Plus 500 Forex broker provides 50 currencies to trade online. For more information about Plus 500 Forex broker you can visit Plus500 review by ForexSQ.com website.

Plus500 Forex trading review

You can trade currencies by low spread and not any commission. Fully more than fifty currency pairs to trade with. Trader also have numerous unconventional trading tools at their usage, which can be used to trade in the similar method as experienced experts. Equal to 1:200 leverage can be used in currency trading. This permits you to trade with as small as 300€ to get the influence of 60 000€ trading principal.

Plus500 Forex Trading Advantages

No commissions!

Low spreads between the buy and sell prices. To view our fees click here.

Advanced trading tools

Free trading platform – professional graphs, profit/loss limits, variety of currency pairs.

More than 50 Forex Pairs with Leverage

Trade on the FX market with up to 1:294 leverage. Allows you to start trading with as little as 100 € to gain the effect of 29.400 € capital.

Start Trading Now!

Start trading immediately – opening a demo account only takes 5 minutes! Fund it by credit card, Skrill, PayPal or bank transfer.

How To Trade Forex Plus 500

To Trade foreign exchange currencies you need to download an online trading platform and to download a trading platform free you need to sign up with a Forex broker and download FX trading platform then open a demo Forex account free and start Forex Trading.

Plus 500 Forex Review

By this article about Plus 500 Forex trading review now you know all about Plus500 Forex trading platform. For more information about Plus500 Forex Trading you can visit plus500 UK reviews by TopForexBrokers.com ratings and comparison forex brokers or Fxstay.com Fx trading website.

If you like this article about Plus500 Forex trading then tip us by share it please.[:ms]

Anda boleh berdagang mata wang dengan penyebaran rendah dan tidak apa-apa komisen di Plus500 . Sepenuhnya lebih daripada lima puluh pasangan mata wang untuk perdagangan dengan. Pedagang juga mempunyai banyak alat-alat perdagangan konvensional pada penggunaan mereka, yang boleh digunakan untuk berdagang dalam kaedah yang sama seperti pakar-pakar berpengalaman. Sama dengan 1: 200 leverage boleh digunakan dalam perdagangan mata wang. Ini membenarkan anda untuk berdagang dengan sekecil 300 € untuk mendapatkan pengaruh 60 000 € utama perdagangan.

Trading Forex dengan perkhidmatan CFD Plus500

Dapatkan 25 € pada pendaftaran untuk berdagang Forex – tiada deposit diperlukan!

Plus500CY Ltd adalah pengeluar produk-produk kewangan yang ada di laman web ini. Plus500CY Ltd dikawal selia oleh CySEC (Lesen No. 250/14).

Tiada komisen!

Spread yang rendah antara membeli dan menjual harga. Untuk melihat yuran kami klik di sini.

alat perdagangan Advanced

Platform dagangan – graf profesional, had untung / rugi, pelbagai pasangan mata wang.

Lebih daripada 50 Pasangan Forex dengan Leverage

Dagangan di pasaran FX dengan sehingga 1: 294 leverage. Membolehkan anda untuk memulakan trading dengan serendah 100 € untuk mendapatkan kesan 29,400 € modal.

Mula Beli Sekarang!

Memulakan perdagangan dengan serta-merta – membuka akaun demo hanya mengambil masa 5 minit! Taja ia dengan kad kredit, Skrill, PayPal atau pemindahan bank.

Bagaimana Untuk Perdagangan Forex

Untuk Perdagangan mata wang tukaran asing anda perlu memuat turun platform dagangan dalam talian dan untuk memuat turun platform dagangan membebaskan anda perlu mendaftar dengan Forex broker dan muat turun platform dagangan FX kemudian membuka akaun Forex demo percuma dan mula Forex Trading.

Plus Trading 500 Produk Than Forex

kemasukan dagangan di Plus500.com disediakan melalui platform eksklusif. Khas untuk ketersediaan, peniaga Plus500 boleh penggunaan platform untuk berdagang pelbagai pasaran dari paparan perdagangan tunggal. Untuk meningkatkan keupayaan perdagangan pedagang, platform itu juga datang sepenuhnya dilengkapi dengan pelbagai alat analisis teknikal dan suapan harga masa sebenar. Satu perisian carta lengkap dan juga disediakan bersama-sama dengan platform dagangan. Untuk kesesuaian peniaga berkata, Plus500.com juga telah banyak memberi pelbagai versi platform dagangan mereka. Versi web berdasarkan membenarkan pedagang untuk berdagang pasaran secara tidak langsung dari internet. Bagi mereka yang memerlukan untuk berdagang dengan telefon pintar mereka atau mudah alih Plus500 telah juga dibuat dibentangkan aplikasi perdagangan mudah alih yang baik dipadankan dengan android, iOS dan peranti mudah alih Window berkuasa. Melalui platform perdagangan eksklusif Plus500, peniaga bukan sahaja boleh berdagang CFD tetapi juga Forex, saham dan ETF .

[:cs]

Můžete obchodovat měny nízkou šíření a nemají žádné provize za Plus500 . Plně více než padesát měnové páry obchodovat s. Obchodník také četné netradiční obchodní nástroje, jejich použití, které mohou být použity na obchod s podobným způsobem jako zkušených odborníků. Rovna 1: 200 pákového efektu lze použít v obchodování s měnou. To vám umožní obchodovat s jak malý jako 300 € dostat vliv 60 000 € obchodování jistiny.

Forex obchodování s obsluhou Plus500 je CFD

Získejte 25 € na registraci obchodovat Forex – není nutný žádný vklad!

Plus500CY Ltd je emitentem finančních produktů dostupných na této webové stránce. Plus500CY Ltd je regulován CySEC (osvědčení č 250/14).

Žádné provize!

Nízká rozpětí mezi nákupní a prodejní ceny. Chcete-li zobrazit naše poplatků naleznete zde.

Pokročilé obchodní nástroje

Volný obchodní platforma – profesionální grafy, zisk / ztráta limity, řada měnových párů.

Více než 50 Forex párů s pákovým

Obchodujte na trhu FX s až 1: 294 pákového efektu. Umožňuje vám začít obchodovat s pouhými 100 €, aby získali vliv 29.400 € kapitálu.

Začít obchodovat teď!

Hned začít obchodovat – otevření demo účtu trvá jen 5 minut! Fondu, je kreditní kartou, Skrill, PayPal nebo bankovním převodem.

Jak obchodovat forex

Obchodovat zahraniční měně budete muset stáhnout on-line obchodní platforma a stáhnout obchodní platformu uvolnit budete muset podepsat s Forex broker a stáhnout FX obchodní platformu pak otevřít demo účet Forex zdarma a začít Forex obchodování.

Plus 500 produktů než Forex obchodování

Trading vstup na Plus500.com je poskytována prostřednictvím exkluzivní platformy. Je určený pro dostupnost, Plus500 je obchodníci mohou využití platformy obchodovat mnoha trzích z jednoho obchodního displeji. Ke zlepšení obchodní schopnosti obchodníků, platforma také přichází kompletně vybavena řadou nástrojů technické analýzy a skutečných cen krmiv času. Kompletní mapovat software je i za předpokladu, spolu s obchodní platformy. Pro větší vhodnosti jednotlivých obchodníků, Plus500.com má také četné verze jejich obchodní platformy. Web založil verze umožňuje obchodníkům obchodovat trhy nepřímo z internetu. Pro ty, kteří potřebují obchodovat se svými smartphony nebo mobilní zařízení, Plus500 má také představil mobilní obchodní aplikace, které jsou dobře uzavřeno s operačním systémem Android, iOS a okenních poháněl mobilní zařízení. Prostřednictvím Plus500 exkluzivní obchodní platformy, obchodníci nejen možné obchodovat CFD, ale i forex, akcie a ETF .

[:da]

Du kan handle valuta med lav spredning og ikke provision på Plus500 . Fuldt mere end halvtreds valutapar at handle med. Trader har også mange utraditionelle handel værktøjer på deres forbrug, som kan bruges til at handle i den samme metode som erfarne eksperter. Svarende til 1: 200 gearing kan bruges i valutahandel. Dette tillader dig at handle med så lille som 300 € for at få indflydelse på 60 000 € handel hovedstolen.

Forex Trading med Plus500 s CFD tjeneste

Få 25 € om tilmelding til handel Forex – uden krav om indbetaling!

Plus500CY Ltd er udstederen af ​​de finansielle produkter tilgængelige på denne hjemmeside. Plus500CY Ltd er reguleret af CySEC (Licence No. 250/14).

Ingen provision!

Lave spreads mellem købs- og salgspriser. For at se vores gebyrer klik her.

Avancerede handel værktøjer

Gratis handelsplatform – professionelle grafer, profit / tab grænser, forskellige valutapar.

Mere end 50 forex par med Leverage

Handel på valutamarkedet med op til 1: 294 gearing. Gør det muligt at begynde at handle med så lidt som 100 € for at få effekten af ​​29,400 € kapital.

Start Trading Now!

Begynde at handle med det samme – at åbne en demo-konto kun tager 5 minutter! Finansiere det med kreditkort, Skrill, PayPal eller bankoverførsel.

Sådan Handel Forex

At handle valutakurser valutaer, du har brug for at hente en online handelsplatform og hente en handelsplatform gratis, du skal tilmelde dig med en Forex mægler og hente FX handelsplatform derefter åbne en demo Forex konto gratis og starte Forex Trading.

Plus 500 produkter end Forex Trading

Trading adgang på Plus500.com sker via en eksklusiv platform. Beregnet til tilgængelighed, Plus500 s handlende kan brugen platformen til at handle mange markeder fra en enkelt handel display. For at forbedre handelsordningerne kapaciteter handlende, platformen også kommer fuldt udstyret med mange tekniske analyseværktøjer og faktiske tid pris feeds. En komplet kortlægning software er så godt forsynet sammen med handelsplatformen. For forhandlernes tilføjet egnethed, har Plus500.com også mange versioner af deres handelsplatform. En web baseret version tillader handlende at handle markederne indirekte fra internettet. For dem, der har brug for at handle med deres smartphones eller mobile enheder, har Plus500 også gjort præsenteret mobile handel apps, der er godt matchede med Android, iOS og Window drevne mobile enheder. Gennem Plus500 eksklusive handelsplatform, handlende ikke kun kan handle CFD'er men også Forex, aktier og ETF'er .

[:de]

Sie können Währungen mit niedrigen Spread handeln und keine Provision bei Plus500 . Völlig mehr als fünfzig Währungspaare handeln mit. Trader haben auch zahlreiche unkonventionelle Trading-Tools bei deren Nutzung, die verwendet werden können in einem ähnlichen Verfahren wie erfahrene Experten zu handeln. Gleich 1: 200 Hebelwirkung kann im Devisenhandel verwendet werden. Dies ermöglicht Ihnen, mit so klein wie 300 € für den Handel, den Einfluss von 60 000 € Handelshaupt zu bekommen.

Forex Trading mit Plus500 CFD-Service

Erhalten Sie 25 € auf die Registrierung für den Handel Forex – keine Einzahlung erforderlich!

Plus500CY Ltd ist der Emittent der Finanzprodukte auf dieser Website zur Verfügung. Plus500CY Ltd wird durch geregelt CySEC (Lizenz Nr 250/14).

Keine Provisionen!

Niedrige Spannen zwischen Kauf- und Verkaufspreis. Um unsere Gebühren anzuzeigen klicken Sie hier.

Erweiterte Trading-Tools

Freie Handelsplattform – professionelle Grafiken, Gewinn / Verlust-Grenzen, verschiedene Währungspaare.

Mehr als 50 Forex-Paare mit Leverage

Handel auf dem Devisenmarkt mit bis zu 1: 294 Hebelwirkung. Hier können Sie den Handel mit so wenig wie 100 € zu beginnen, die Wirkung von 29.400 € Kapital zu gewinnen.

Handeln Sie jetzt!

Beginnen Sie sofort mit dem Handeln – nur ein Demo-Konto öffnen dauert 5 Minuten! Fund kann per Kreditkarte, Moneybookers, PayPal oder Banküberweisung.

Wie für den Handel Forex

Um Devisen Währungen Handel benötigen Sie einen zum Download OnlineHandelsplattform und eine Handelsplattform kostenlos zum Download bereit Sie mit einer um sich zu registrieren müssen Forex Broker und FX – Trading – Plattform herunterladen dann eine eröffnen DemoForexKonto kostenlos und starten Sie Forex Trading.

Plus 500 Produkte als Forex Trading

Handels Zulassung bei Plus500.com wird durch eine exklusive Plattform zur Verfügung gestellt. Vorgesehen für die Verfügbarkeit, Plus500 der Händler kann die Plattform Nutzung zahlreichen Märkten von einem einzigen Handels Anzeige zu handeln. Um die Handelskapazitäten der Händler zu verbessern, kommt die Plattform auch komplett ausgestattet mit zahlreichen technischen Analyse-Tools und dem aktuellen Zeit Preis-Feeds. Eine vollständige Charting-Software ist ebenfalls vorhanden zusammen mit der Handelsplattform. Für den zusätzlichen Eignung der Händler hat Plus500.com stellte auch zahlreiche Versionen ihrer Handelsplattform. Eine Web-basierte Version ermöglicht Händlern die Märkte indirekt aus dem Internet zu handeln. Für diejenigen, die mit ihren Smartphones oder mobilen Geräten zu handeln müssen, machte Plus500 hat auch mobile Trading-Anwendungen vorgestellt, die gut aufeinander abgestimmt sind mit Android, iOS und Windows betriebenen mobilen Geräten. Durch Plus500 exklusive Handelsplattform können die Händler nicht nur CFDs handeln , sondern auch Devisen, Aktien und ETFs .

[:et]

Võite kaubelda valuutade madal leviku ja mitte ühtegi komisjonile Plus500 . Täielikult üle viiekümne valuutapaaride kaubelda. Trader ka palju tavatu kauplemise vahendeid nende kasutamine, mida saab kasutada kaubanduses sarnast meetodit kogenud eksperte. Võrdne 1: 200 võimendus saab kasutada valuuta kauplemine. See võimaldab teil kaubelda nii väike kui 300 € saada mõju 60 000 € kauplemise peamine.

Forex Trading koos Plus500 on CFD teenust

Võta 25 € on liitumine kaubelda Forex – deposiit pole nõutav!

Plus500CY Ltd on emitendi finants- tooted saadaval selle veebilehel. Plus500CY Ltd on reguleeritud CySEC (litsents nr 250/14).

Ei komisjonitasu!

Madalad hinnavahed osta ja müüa hinnaga. Et vaadata meie tasud siit.

Täpsem kauplemise tööriistad

Tasuta kauplemisplatvormi – professionaalne graafikud, kasum / kahjum piirid, erinevaid valuutapaaride.

Rohkem kui 50 Forex paari koos Võimendus

Kaubanduse FX turul kuni 1: 294 võimendus. Võimaldab alustada kauplemist nii vähe kui 100 € võita mõju 29,400 € kapitali.

Alusta kauplemist nüüd!

Alusta kauplemine kohe – avada demokonto võtab ainult 5 minutiga! Kanna sellele krediitkaardiga, Skrill, PayPal või pangaülekandega.

Kuidas kaubelda Forex

Kaubelda välisvaluuta valuutade teil on vaja alla laadida online kauplemise platvormi ja alla laadida kauplemisplatvormi tasuta peate sisse logida Forex maakler ja alla laadida FX kauplemise platvorm avab seejärel demo Forex konto tasuta ja alustada Forex Trading.

Plus 500 Products kui Forex Trading

Trading sissepääs kell Plus500.com on ette läbi eksklusiivse platvormi. Mõeldud kättesaadavus, Plus500 on ettevõtjad saavad kasutuse platvormi kaubelda paljude turgude ühest kauplemise ekraanil. Parandada kauplemise võimalusi kauplejad, platvorm on pärit ka täiesti varustatud arvukate tehnilise analüüsi vahendeid ja tegelik aeg hind toidab. Täielik kaardistamisega tarkvara on samuti esitada koos kauplemisplatvormi. Sest edasimüüjate lisatud sobivust, Plus500.com andnud ka mitmeid versioone oma kauplemisplatvormi. Veebipõhine versioon võimaldab ettevõtjatel kaubelda turgudel kaudselt välja internetis. Neile, kes vajavad kaubelda oma nutitelefonid ja mobiilseadmete Plus500 teinud ka esitatakse mobiiltelefoni kauplemise rakendusi, mis on hästi tasakaalustatud Android, iOS ja Windows powered mobiili. Läbi Plus500 eksklusiivne kauplemisplatvormi ettevõtjad mitte ainult ei saa kaubelda CFD vaid ka Forex, aktsiad ja börsil kaubeldavad fondid .

[:es]

Puede operar con divisas de baja propagación y no ningún tipo de comisión en Plus500 . Totalmente más de cincuenta pares de divisas para el comercio con. Comerciante también tiene numerosas herramientas comerciales no convencionales en su uso, que puede ser utilizado para el comercio en el método similar al experimentado expertos. Igual a 1: 200 apalancamiento puede ser utilizado en el comercio de divisas. Esto permite que el comercio con tan pequeños como de 300 € para conseguir la influencia de 60 000 € director comercial.

Forex Trading CFD con un servicio de Plus500

Recibe 25 € de inscripción en el comercio de Forex – no se requiere depósito!

Plus500CY Ltd es el emisor de los productos financieros disponibles en este sitio web. Plus500CY Ltd está regulada por CySEC (Licencia Nº 250/14).

Sin comisiones!

Bajos diferenciales entre los precios de compra y venta. Para ver nuestras tarifas haga clic aquí.

herramientas avanzadas de comercio

plataforma de libre comercio – gráficos profesionales, límites de ganancias / pérdidas, variedad de pares de divisas.

Más de 50 pares de divisas con apalancamiento

Comercio en el mercado de divisas con un máximo de 1: 294 apalancamiento. Le permite comenzar a operar con tan poco como 100 € para obtener el efecto de 29.400 € de capital.

Invierta Ahora!

Comenzar a operar inmediatamente – la apertura de una cuenta de demostración sólo se tarda 5 minutos! Financiarlo con tarjeta de crédito, Moneybookers, PayPal o transferencia bancaria.

Cómo operar con Forex

Para operar con divisas extranjeras de cambio que necesita para descargar una plataforma de comercio en línea y para descargar una plataforma de negociación gratuito que necesita para firmar con un Forex broker y descarga plataforma de negociación de divisas a continuación, abrir una cuenta de la divisa de demostración gratuita y comenzar Forex.

Plus Trading 500 productos distintos de la divisa

admisión de negociación en Plus500.com se proporciona a través de una plataforma exclusiva. Destinado a la disponibilidad, los comerciantes de Plus500 pueden uso de la plataforma para el comercio numerosos mercados desde una única pantalla de comercio. Para mejorar la capacidad de negociación de los comerciantes, la plataforma también viene completamente equipada con numerosas herramientas de análisis técnico y alimentos para el precio real de tiempo. Un completo software de gráficos es así entregada junto con la plataforma de negociación. Por conveniencia añadida de los concesionarios, Plus500.com también ha proporcionado numerosas versiones de su plataforma de negociación. Una versión basada en web permite a los comerciantes para operar en los mercados indirectamente fuera de la Internet. Para aquellos que necesitan para comerciar con sus teléfonos inteligentes o dispositivos móviles, Plus500 ha presentado también hicieron aplicaciones comerciales móviles que son idénticos con Android, iOS y dispositivos móviles de ventana accionada. A través de Plus500 plataforma de negociación exclusiva, los comerciantes no sólo pueden operar CFDs, sino también de la divisa, las existencias y los ETF .

[:el]

Μπορείτε να το εμπόριο νομισμάτων με χαμηλή ταχύτητα εξάπλωσης και όχι οποιαδήποτε προμήθεια στο Plus500 . Πλήρως περισσότερα από πενήντα ζεύγη νομισμάτων στις εμπορικές συναλλαγές με. Trader έχουν επίσης πολλές αντισυμβατικό εργαλεία διαπραγμάτευσης στην χρήση τους, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές σε παρόμοια μέθοδο όπως τη βιώνουν οι ειδικοί. Ίσο με 1: 200 μόχλευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εμπορικές συναλλαγές νομίσματος. Αυτό σας επιτρέπει να το εμπόριο με τόσο μικρό όσο 300 € για να πάρει την επιρροή των 60 000 € διαπραγμάτευση κύριο.

Forex Trading με την υπηρεσία CFD της Plus500

Πάρτε 25 € για εγγραφή στο εμπόριο Forex – Δεν απαιτείται κατάθεση!

Plus500CY Ltd είναι ο εκδότης των χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα. Plus500CY Ltd ρυθμίζεται από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Άδεια Νο 250/14).

Χωρίς προμήθειες!

Χαμηλή spreads μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης. Για να δείτε αμοιβές μας κάντε κλικ εδώ.

Προηγμένα εργαλεία διαπραγμάτευσης

Δωρεάν πλατφόρμα συναλλαγών – επαγγελματικά γραφήματα, όρια κέρδους / ζημίας, η ποικιλία των ζεύγη νομισμάτων.

Περισσότερα από 50 Ζεύγη Forex με μόχλευση

Εμπορίου στην αγορά FX με έως 1: 294 μόχλευση. Σας επιτρέπει να αρχίσουν να διαπραγματεύονται με μόλις 100 € για να αποκτήσετε την επίδραση των 29.400 € κεφαλαίου.

Ξεκινήστε Συναλλαγές τώρα!

Έναρξη διαπραγμάτευσης αμέσως – το άνοιγμα ενός demo λογαριασμού παίρνει μόλις 5 λεπτά! Χρηματοδοτήσει αυτό με πιστωτική κάρτα, Skrill, PayPal ή τραπεζική μεταφορά.

Πώς να το εμπόριο Forex

Στο εμπόριο ξένα νομίσματα ανταλλαγής θα πρέπει να κατεβάσετε μια online πλατφόρμα συναλλαγών και να κατεβάσετε μια πλατφόρμα συναλλαγών ελευθερώσει θα πρέπει να εγγραφείτε με ένα Forex μεσίτη και κατεβάστε την πλατφόρμα συναλλαγών FX, στη συνέχεια, ανοίξτε ένα demo λογαριασμό Forex δωρεάν και να αρχίσετε Forex Trading.

Plus Trading 500 προϊόντα σε σχέση με Forex

Trading είσοδος σε Plus500.com παρέχεται μέσω ενός αποκλειστικού πλατφόρμας. Που προορίζονται για τη διαθεσιμότητα, τους εμπόρους Plus500 μπορεί η χρήση της πλατφόρμας στο εμπόριο πολλές αγορές από μία μόνο οθόνη συναλλαγών. Για τη βελτίωση των εμπορικών δυνατοτήτων των εμπόρων, η πλατφόρμα διαθέτει επίσης πλήρως εξοπλισμένη με πολλά εργαλεία τεχνικής ανάλυσης και των πραγματικών feeds τιμών χρόνο. Ένα πλήρες λογισμικό χαρτογράφησης είναι επίσης παρέχεται μαζί με την πλατφόρμα συναλλαγών. Για επιπλέον καταλληλότητα των αντιπροσώπων, Plus500.com παρείχε επίσης πολλές εκδόσεις της πλατφόρμας συναλλαγών τους. Μια web-based έκδοση επιτρέπει τους εμπόρους για το εμπόριο των αγορών έμμεσα από το Διαδίκτυο. Για εκείνους που χρειάζονται για τις συναλλαγές με τα smartphones τους ή κινητές συσκευές, η Plus500 έχει κάνει επίσης παρουσίασε εφαρμογές για κινητά συναλλαγών που είναι ταιριαστό με το Android, iOS και Windows φορητές συσκευές. Μέσω της Plus500 αποκλειστική πλατφόρμα συναλλαγών, οι έμποροι δεν είναι μόνο μπορεί να το εμπόριο CFDs αλλά και Forex, μετοχές και ETFs .

[:fr]

Vous pouvez échanger des devises par faible diffusion et aucune commission à Plus500 . Entièrement plus de cinquante paires de devises au commerce avec. Trader ont également de nombreux outils de trading non conventionnelles à leur utilisation, qui peut être utilisé pour le commerce dans la méthode similaire à celle des experts expérimentés. Égal à 1: 200 effet de levier peut être utilisé dans le commerce des devises. Cela vous permet d'échanger avec aussi peu que 300 € pour obtenir l'influence de 60 000 € la négociation principale.

Forex Trading avec le service CFD de Plus500

Obtenez 25 € sur inscription au commerce Forex – aucun dépôt requis!

Plus500CY Ltd est l'émetteur des produits financiers disponibles sur ce site. Plus500CY Ltd est réglementée par CySEC (licence n ° 250/14).

Aucune commission!

Faibles écarts entre les prix d'achat et de vente. Pour voir nos frais, cliquez ici.

des outils de négociation avancés

Gratuit plateforme de trading – graphiques professionnelles, les limites de perte / profit, variété de paires de devises.

Plus de 50 paires de devises avec effet de levier

Commerce sur le marché des changes avec un maximum de 1: 294 effet de levier. Vous permet de commencer à trader avec aussi peu que 100 € pour obtenir l'effet de 29.400 € capital.

Trader dès maintenant!

Commencez à négocier immédiatement – ouvrir un compte démo prend seulement 5 minutes! Du Fonds par carte de crédit, Skrill, PayPal ou par virement bancaire.

Comment trader Forex

Pour échanger des devises de change vous devez télécharger une plateforme de trading en ligne et de télécharger une plate – forme de libre – échange , vous devez vous inscrire avec un Forex broker et télécharger FX plateforme de trading alors ouvrir un compte Forex démo gratuitement et commencer à Forex Trading.

Plus Trading 500 Produits Than Forex

admittance Trading à Plus500.com est assurée par une plate-forme exclusive. Destiné à la disponibilité, les commerçants de Plus500 peuvent l'utilisation de la plate-forme pour le commerce de nombreux marchés à partir d'un écran unique de négociation. Pour améliorer les capacités de négociation des commerçants, la plate-forme est également entièrement équipée avec de nombreux outils d'analyse technique et des flux de prix en temps réel. Un logiciel complet de cartographie est aussi bien fournie avec la plate-forme de négociation. Pour ajouter l'aptitude des concessionnaires, Plus500.com a également fourni de nombreuses versions de leur plate-forme de négociation. Une version basée sur le Web permet aux traders de négocier les marchés indirectement sur internet. Pour ceux qui ont besoin de commercer avec leurs smartphones ou les appareils mobiles, Plus500 a également présenté des applications commerciales mobiles qui sont bien appariés avec Android, iOS et les appareils mobiles de fenêtre alimenté. Grâce à Plus500 plateforme de négociation exclusive, les commerçants non seulement peuvent négocier des CFD , mais aussi Forex, les stocks et les ETF .

[:hr]

Možete trgovati valutama po niskim širenja, a ne provizije na Plus500 . Potpuno više od pedeset parova valuta za trgovinu s. Trgovac također imaju brojne nekonvencionalne trgovanje alate na njihovu uporabu, koji se može koristiti za trgovinu na sličan način, kao i iskusnih stručnjaka. Jednaka 1: 200 poluge može se koristiti u trgovanju valutama. To vam omogućuje da trgovina s mala kao 300 € da bi utjecaj 60 000 € trgovanja glavnice.

Forex Trading s Plus500 je CFD usluga

Uzmite 25 € na prijave za trgovinu Forex – bez pologa!

Plus500CY doo je izdavatelj financijskih proizvoda dostupnih na ovim stranicama. Plus500CY doo je regulirano CySEC (dozvola broj 250/14).

Nema provizije!

Niske namazi između kupovnih i prodajnih cijena. Za pregled naših naknade kliknite ovdje.

Napredni trgovanje alate

Besplatno trgovanje platforma – profesionalni grafovi, ograničenja dobit / gubitak, razni valutnih parova.

Više od 50 Forex Parovi s utjecati

Trgovina na deviznom tržištu s do 1: 294 poluge. Omogućuje početi trgovati sa samo 100 eura da dobije efekt 29.400 € kapitala.

Započnite trgovati odmah!

Odmah početi trgovanje – otvaranje demo računa traje samo 5 minuta! Fonda kojim kreditnom karticom, Skrill, paypal ili bankovni transfer.

Kako trgovati na Forexu

Za razmjeni devize morate preuzeti online trading platformu i preuzeti trgovačko platforma osloboditi morate prijaviti sa Forex brokera i preuzimanje FX trgovanje platforma zatim otvorite demo Forex račun besplatno i početi Forex Trading.

Plus 500 proizvoda nego Forex Trading

Trgovanje prijem kod Plus500.com se kroz ekskluzivni platformi. Namijenjen dostupnosti, Plus500 a trgovci mogu korištenje platforme za trgovinu brojnim tržištima iz jednog trgovanja zaslonu. Za poboljšanje trgovinskih mogućnosti trgovaca, platforma također dolazi potpuno opremljen sa brojnim tehničkim alatima za analizu i stvarnih cijena sirovina. Kompletan crtati softver, kao i dostaviti zajedno s trgovinskoj platformi. Za dodatnu pogodnost dilera ', Plus500.com je također pruža brojne verzije svojih trgovinskoj platformi. Web temeljen inačici omogućava trgovcima da trgovina tržišta neizravno bez Interneta. Za one koji trebaju trgovati sa svojim pametnim telefonima i mobilnim uređajima, Plus500 je također napravio predstavio mobilne trgovanje aplikacija koje su dobro usklađene s Android, iOS i prozora pokretanim uređajima. Kroz Plus500 ekskluzivnom trgovinskoj platformi, trgovci ne samo da može trgovati CFD već i forex, dionice i ETFs .

[:is]

Þú geta viðskipti gjaldmiðla með litlum útbreiðslu og engar þóknun á Plus500 . Alveg meira en fimmtíu gjaldeyrir par að eiga viðskipti við. Kaupmaður hafa einnig fjölmargir óhefðbundnar verkfæri viðskipti á notkun þeirra, sem nota má til að eiga viðskipti í svipaðri aðferð og reynslu sérfræðinga. Jafnt og 1: 200 skiptimynt er hægt að nota í gjaldeyrisviðskiptum. Þetta leyfir þér að eiga viðskipti með eins og lítill eins og 300 € að fá áhrif 60 000 € viðskipti umbjóðanda.

Fremri Viðskipti með Plus500 er CFD þjónustu

Fá 25 € á skráningu til viðskipti fremri – engin innborgun þörf!

Plus500CY Ltd er útgefandi fjármálaafurða boði á þessari vefsíðu. Plus500CY Ltd er stjórnað með CySEC (Licence nr 250/14).

Engin þóknun!

Low álagið milli kaup- og sölugengis. Til að skoða gjöld okkar smelltu hér.

Háþróaður verkfæri viðskipti

Free viðskipti pallur – faglega gröf, hagnaður / tap mörk, fjölbreytni pör gjaldmiðil.

Meira en 50 Fremri Pairs með skiptimynt

Trade á gjaldeyrismarkaði með allt að 1: 294 skiptimynt. Leyfir þér að hefja viðskipti með eins litlu og 100 € að fá áhrif af 29.400 € fjármagns.

Byrjaðu að stunda viðskipti núna!

Byrja viðskipti strax – opna kynningu reikning tekur aðeins 5 mínútur! Fjármagna það með greiðslukorti, Skrill, PayPal eða millifærslu.

Hvernig til viðskipti fremri

Trade Foreign Exchange gjaldmiðla þú þarft að sækja á netinu viðskipti pallur og að sækja viðskipti pallur frjáls þú þarft að skrá sig með Fremri miðlari og sækja FX viðskipti pallur þá opna kynningu Fremri reikning frjáls og byrja fremri viðskipti.

Plus 500 Vörur Than Fremri Viðskipti

Viðskipti innlögn á Plus500.com er veitt í gegnum einkarétt vettvang. Ætlað fyrir framboði, kaupmenn Plus500 geta notkun vettvangur til að eiga viðskipti fjölmörgum mörkuðum frá einum viðskiptadegi skjá. Til að bæta viðskipti getu kaupmenn, pallur kemur líka alveg búin með fjölmörgum verkfærum tæknilegri greiningu og raunverulegum verð straumum. A heill Gröf hugbúnaður er eins vel veitt ásamt viðskipti pallur. Fyrir added hæfi að sölumenn ', Plus500.com hefur einnig veitt fjölda útgáfur af viðskipti pallur þeirra. A vefur undirstaða útgáfa leyfir kaupmenn til að eiga viðskipti á mörkuðum óbeint af netinu. Fyrir þá sem þurfa að eiga viðskipti við smartphones þeirra eða farsíma, Plus500 hefur einnig gert kynnt hreyfanlegur viðskipti apps sem eru vel samræmdar með Android, IOS og glugga máttur hreyfanlegur tæki. Með Plus500 einkarétt viðskipti pallur, kaupmenn ekki aðeins hægt að eiga viðskipti CFD samninga en einnig fremri, hlutabréf og kauphallarsjóður .

[:it]

È possibile commerciare le valute di bassa diffusione e non una commissione a Plus500 . Completamente più di cinquanta coppie di valute al commercio con. Trader hanno anche numerosi strumenti di trading non convenzionali al loro utilizzo, che può essere utilizzato per il commercio nel metodo simile come esperti con esperienza. Uguale a 1: 200 leva può essere utilizzato nel commercio di valuta. Questo permette di fare trading con piccolo come 300 € per ottenere l'effetto di 60 000 € di negoziazione principale.

Forex Trading con il servizio CFD Plus500

Ottenere 25 € su iscrizione al commercio Forex – nessun deposito richiesto!

Plus500CY Ltd è l'emittente dei prodotti finanziari disponibili su questo sito. Plus500CY Ltd è regolata da CySEC (licenza n ° 250/14).

Nessuna commissione!

Spread bassi tra i prezzi di acquisto e vendita. Per visualizzare le nostre tasse clicca qui.

strumenti di trading avanzati

piattaforma libera negoziazione – grafici professionali, limiti di profitti / perdite, varietà di coppie di valute.

Più di 50 coppie di forex con Leverage

Commercio sul mercato FX con un massimo di 1: 294 leva. Ti permette di iniziare a fare trading con un minimo di 100 € per ottenere l'effetto di 29.400 € di capitale.

Inizio Negoziazione!

Cominciare ad operare immediatamente – l'apertura di un conto demo richiede solo 5 minuti! Fondo di esso con carta di credito, Skrill, PayPal o bonifico bancario.

Come al commercio Forex

Commerciare le valute di cambio è necessario scaricare una piattaforma di trading online e per scaricare una piattaforma di libero scambio è necessario accedere con un Forex broker e scaricare piattaforma di trading FX quindi aprire un conto Forex demo gratuitamente e iniziare Forex Trading.

Inoltre Trading 500 prodotti diversi Forex

Trading ammissione al Plus500.com è fornita attraverso una piattaforma esclusiva. Destinato la disponibilità, i commercianti di Plus500 è possibile l'utilizzo della piattaforma per il commercio numerosi mercati da un singolo display di trading. Per migliorare le capacità di negoziazione dei commercianti, la piattaforma viene fornito completamente attrezzata con numerosi strumenti di analisi tecnica e attuali feed dei prezzi di tempo. Un software completo grafici viene così fornito insieme con la piattaforma di trading. Per idoneità aggiunto dei concessionari, Plus500.com ha anche fornito numerose versioni della loro piattaforma di trading. Una versione web based permette agli operatori di commercio dei mercati indirettamente da internet. Per coloro che hanno bisogno di commerciare con i loro smartphone o dispositivi mobili, Plus500 ha anche fatto presentato le applicazioni commerciali di telefonia mobile che sono ben abbinati con Android, iOS e finestra alimentati dispositivi mobili. Attraverso la piattaforma di trading Plus500 esclusiva, gli operatori non solo possono scambiare CFD, ma anche Forex, scorte e ETF .

[:lv]

Jūs varat tirdzniecības valūtās zemo izplatību un nerada Komisijai Plus500 . Pilnībā vairāk nekā piecdesmit valūtu pāriem tirgoties ar. Trader ir arī daudzas netradicionālās tirdzniecības instrumentus to izmantošanu, ko var izmantot tirdzniecībā ar līdzīgu metodi kā pieredzējuši speciālisti. Kas vienāds ar 1: 200 sviras var izmantot valūtas tirdzniecības. Tas ļauj jums tirdzniecībā ar tik mazu kā 300 eiro, lai iegūtu ietekmi 60 000 € tirdzniecības pamatsummas.

Forex Trading ar Plus500 s CFD pakalpojumu

Iegūt 25 € par reģistrēšanos tirdzniecībai Forex – nav nepieciešama depozīts!

Plus500CY Ltd ir emitents pieejamo šajā mājas lapā finanšu produktiem. Plus500CY SIA regulē CySEC (Licence Nr 250/14).

Nē komisijas!

Zemas spredi starp pirkšanas un pārdošanas cenām. Lai apskatītu mūsu maksas šeit.

Advanced tirdzniecības instrumentiem

Free tirdzniecības platforma – profesionālie grafikus, peļņas / zaudējumu robežas, dažādas valūtas pāriem.

Vairāk nekā 50 Forex pāriem ar Sviras

Tirdzniecība uz FX tirgū ar līdz pat 1: 294 sviras. Ļauj sākt tirdzniecību ar mazāk kā 100 eiro, lai iegūtu ietekmi 29.400 € kapitālu.

Sākt tirgoties tagad!

Sāc tirgoties uzreiz – atverot demo kontu aizņem tikai 5 minūtes! Papildiniet to ar kredītkarti, Skrill, PayPal vai bankas pārskaitījumu.

Kā Trade Forex

Trade ārvalstu valūtas valūtas jums ir nepieciešams, lai lejupielādētu tiešsaistes tirdzniecības platformu un lejupielādēt tirdzniecības platformu bez jums ir nepieciešams pierakstīties ar Forex brokeri un lejupielādēt FX tirdzniecības platformu, tad atvērt demo Forex kontu bez maksas un sākt Forex Trading.

Plus 500 Produkcija Than Forex Trading

Trading uzņems pie Plus500.com tiek nodrošināts ar ekskluzīvu platformu. Paredzēts pieejamību, Plus500 ir tirgotāji var izmantošana platforma tirdzniecībai daudzus tirgus no viena tirdzniecības displeju. Lai uzlabotu tirdzniecības iespējas tirgotājiem, platforma nāk arī pilnīgi aprīkots ar daudziem tehnisko analīzes rīkus un faktiskajiem laika cenu izmaiņām. Pilnīgs kartēšanas programmatūru, kā arī sniegta kopā ar tirdzniecības platformu. Attiecībā uz izplatītāju pievienotās piemērotību, Plus500.com ir arī sniedza vairākas versijas un tirdzniecības platformu. Tīmekļa versija ļauj tirgotājiem, lai tirdzniecības tirgiem netieši off internetā. Tiem, kas ir nepieciešams, tirgoties ar saviem viedtālruņiem vai mobilajām ierīcēm, Plus500 ir arī iesniegta mobilās tirdzniecības progr, kas ir labi saskaņota ar Android, iOS un logu powered mobilajām ierīcēm. Caur Plus500 ekskluzīvās tirdzniecības platformu, tirgotāji ne tikai var tirgoties CFD bet arī Forex, krājumiem un ETF .

[:lt]

Jūs galite prekiauti valiutomis mažos sklaidos, o ne bet komisiją Plus500 . Pilnai daugiau nei penkiasdešimt valiutų poros prekiauti su. Prekybininkas taip pat turi daug netradicinių prekybos priemones jų naudojimo, kuris gali būti naudojamas prekybai panašiu būdu, kaip patyrę ekspertai. Lygus 1: 200 sverto gali būti naudojamas valiutos prekybos. Tai leidžia jums prekybos su kaip mažas kaip 300 € iki gauti 60 000 € prekybos pagrindinę įtaką.

Forex su Plus500 anketa CFD paslaugą

Gauk 25 eurų registracijos prekybos Forex – nereikia indėlių!

Plus500CY Ltd "yra finansinių produktų galima rasti šiame tinklalapyje, emitentas. Plus500CY Ltd reglamentuoja CySEC (licencija Nr 250/14).

Nėra komisinių!

Mažas skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainomis. Norėdami peržiūrėti mūsų mokesčius spauskite čia.

Išplėstinė prekybos įrankiai

Nemokama prekybos platforma – profesionalūs grafikai, pelno / nuostolio ribos, įvairių valiutų poromis.

Daugiau nei 50 Forex poros su sverto

Prekyba FX rinkoje iki 1: 294 sverto. Leidžia pradėti prekiauti su tiek mažai, kaip 100 € įgyti 29.400 € kapitalo poveikį.

Pradėkite prekybą dabar!

Pradėti prekybos karto – atidaryti demo sąskaitą trunka tik 5 minutes! Finansuoti ją kreditine kortele, Skrill, PayPal arba banko pavedimu.

Kaip prekybos FOREX

Norėdami prekyba Užsienio valiutos valiutas jums reikia atsisiųsti interneto prekybos platformos ir parsisiųsti prekybos platforma nemokamai jums reikia užsiregistruoti Forex brokeris ir atsisiųsti FX prekybos platformą, tada atidaryti demo Forex sąskaitą nemokamai ir pradėti Forex prekybą.

Plius 500 produktų nei Forex

Prekybos įleistas ne Plus500.com teikiama išskirtine platforma. Skirtas prieinamumui, Plus500 anketa prekybininkai gali naudojimas platforma prekybai daugelyje rinkų iš vieno prekybos ekrane. Siekiant pagerinti prekybos galimybes prekybininkams, platforma taip pat ateina visiškai įrengtas su daugybe Techninė analizė įrankiai ir faktinių laikas Kaina kanalų. Pilnas grafikas programinės įrangos, taip pat teikiama kartu su prekybos platforma. Dėl pardavėjų pridėtinės tinkamumo, Plus500.com taip pat teikia daug versijų jų prekybos platformos. Žiniatinklio versija leidžia prekybininkams prekybos rinkas netiesiogiai prie interneto. Tiems, kuriems reikia prekiauti su savo išmaniųjų telefonų ar mobiliųjų įrenginių, Plus500 taip pat padarė pristatė mobiliuosius prekybos programas, kurios yra gerai suderinta su "Android", "iOS" ir "Window varomas mobiliuosius įrenginius. Per Plus500 išimtinės prekybos platformą, prekybininkai gali ne tik prekybos CFD, bet ir Forex, atsargos ir ETF .

[:hu]

Akkor a valuták alacsony spread, és nem minden jutalékot Plus500 . Teljesen több mint ötven devizapár kereskedelem. Trader is számos rendhagyó kereskedelmi eszközöket azok használatáról, amelyet fel lehet használni a kereskedelem a hasonló módszerrel, mint a tapasztalt szakemberek. Egyenlő 1: 200 tőkeáttétel lehet használni a deviza kereskedés. Ez lehetővé teszi, hogy a kereskedelem olyan kicsi, mint 300 €, hogy a 60 000 € kereskedelmi igazgató.

Forex Kereskedés Plus500 a CFD szolgáltatás

Kap 25 € -t regisztrációs forex – letétre nincs szükség!

Plus500CY Ltd. a kibocsátó pénzügyi termékek elérhető ezen a weboldalon. Plus500CY Ltd szabályozza CySEC (Licence No. 250/14).

Nincs jutalék!

Alacsony spreadek közötti vásárolni és eladni áron. Hogy tekintse meg a díjakat, kattintson ide.

Részletes kereskedelmi eszközök

Ingyenes kereskedési platform – professzionális grafikonok, nyereség / veszteség határértékeket, különböző devizapár.

Több mint 50 Forex párok Leverage

Trade az FX piacon akár 1: 294 tőkeáttétel. Lehetővé teszi, hogy elkezdheti a kereskedést a mindössze 100 €, hogy megszerezzék a hatása 29.400 € tőke.

Kezdjen el kereskedni most!

Azonnal elkezdhet kereskedni – kinyitja a demo számla mindössze 5 perc alatt! Finanszírozzuk hitelkártyával, Skrill, PayPal vagy banki átutalás.

Mi a forex

Devizakereskedésbe pénznemben kell töltenie egy online kereskedési platform , és letöltheti a kereskedési platform ingyen van szükség, hogy iratkozzon fel a Forex bróker, és töltse le az FX kereskedési platform, akkor nyit egy demo Forex számla ingyenes és elkezd Forex Trading.

Plusz 500 termékekkel, mint Forex Trading

Kereskedelmi bejutás Plus500.com keresztül biztosított kizárólagos platform. Szánt állás, Plus500 a kereskedők használata a platform a kereskedelem számos piacon egyetlen kereskedelmi kijelző. Hogy javítsa a kereskedelmi képességek a kereskedők, a platform is jön teljesen felszerelt, számos technikai elemzési eszközök és a valós időt ár eszik. A teljes grafikonrajzoló szoftvert is biztosított együtt a kereskedési platform. A kereskedők hozzáadott alkalmasságát, Plus500.com is biztosított számos változatát kereskedési platform. A web alapú változat lehetővé teszi a kereskedők, hogy a kereskedelem a piacok közvetve az Internetről. Azok számára, akiknek szükségük van, hogy a kereskedelem az okostelefonon vagy a mobil eszközök, Plus500 is tett bemutatott mobil kereskedési alkalmazások, amelyek jól illeszkedik android, IOS és Window alapú mobil eszközökkel. Keresztül Plus500 kereskedési platform exkluzív, a kereskedők nem csak a kereskedelem, hanem a CFD-k Forex, részvények és ETF .

[:mt]

Tista 'kummerċ muniti minn firxa baxxa u mhux xi kummissjoni fuq Plus500 . Kompletament aktar minn ħamsin par ta 'munitá għall-kummerċ ma. Negozjant ikollha wkoll bosta għodod kummerċjali mhux konvenzjonali fl-użu tagħhom, li jistgħu jintużaw għall-kummerċ fil-metodu simili bħal esperti b'esperjenza. Ugwali għal 1: 200 lieva jistgħu jintużaw fil-kummerċ munita. Dan jippermetti li inti kummerċ ma 'żgħir kemm 300 € biex jiksbu l-influwenza ta' 60 000 € prinċipali tal-kummerċ.

Forex Trading ma 'servizz CFD Plus500 tal

Get 25 € fuq signup għall-kummerċ Forex – l-ebda depożitu meħtieġ!

Plus500CY Ltd hija l-emittent tal-prodotti finanzjarji disponibbli fuq dan is-sit. Plus500CY Ltd hija regolata mill CySEC (liċenzja Nru 250/14).

Ebda kummissjonijiet!

firxiet baxxi bejn il-jixtru u jbiegħu l-prezzijiet. Biex tara miżati tagħna ikklikkja hawn.

għodod avvanzati tal-kummerċ

Free pjattaforma tal-kummerċ – graffs professjonali, limiti ta 'profitt / telf, varjetà ta' par ta 'munitá.

Aktar minn 50 pari Forex ma Ingranaġġ

Kummerċ fis-suq FX ma 'sa 1: 294 lieva. Jippermettilek li jibdew kummerċ ma inqas 100 € biex jiksbu l-effett ta '29.400 € kapital.

Bidu Trading Issa!

Tibda negozju immedjatament – ftuħ ta 'kont demo tieħu biss 5 minuti! Jiffinanzjaw dan b'karta ta 'kreditu, Skrill, PayPal jew trasferiment bankarju.

Kif Biex Kummerċ Forex

Għall-Kummerċ muniti tal-kambju barrani għandek bżonn biex tniżżel pjattaforma tal-kummerċ onlajn u biex tniżżel pjattaforma tal-kummerċ b'xejn inti għandek bżonn biex jiffirmaw ma ' Forex sensar u download pjattaforma tal-kummerċ FX mbagħad jiftħu kont Forex demo ħielsa u tibda Forex Trading.

Plus Trading 500 Prodotti Than Forex

Kummerċ ammissjoni fil Plus500.com hija pprovduta permezz ta 'pjattaforma esklussiva. Maħsuba għad-disponibbiltà, in-negozjanti Plus500 jista 'użu l-pjattaforma għall-kummerċ swieq numerużi minn display waħda ta' negozju. Li jittejbu l-kapaċitajiet kummerċjali tal-kummerċjanti, il-pjattaforma tiġi wkoll kompletament mgħammra b'għodod numerużi analiżi teknika u għalf reali tal-prezzijiet taż-żmien. A software iċċartjar komplet huwa pprovdut kif ukoll flimkien mal-pjattaforma tal-kummerċ. Għall-idoneità miżjud il-konċessjonarji ", Plus500.com ipprovda wkoll diversi verżjonijiet ta 'pjattaforma tal-kummerċ tagħhom. A web ibbażat Verżjoni tippermetti lin-negozjanti kummerċ fis-swieq indirettament off-internet. Għal dawk li għandhom bżonn għall-kummerċ ma smartphones tagħhom jew apparat mobbli, Plus500 għamel ukoll ippreżentat apps kummerċjali mobbli li huma sew mqabbla mal android, IOS u Window powered apparat mobbli. Permezz Plus500 pjattaforma tal-kummerċ esklussiva, in-negozjanti mhux biss tista 'kummerċ CFDs iżda wkoll Forex, ħażniet ta u ETFs .

[:nl]

U kunt valuta's door lage spread en geen commissie handel op Plus500 . Volledig meer dan vijftig valutaparen voor de handel met. Trader hebben ook tal van onconventionele trading tools op hun gebruik, die kunnen worden gebruikt voor de handel in de soortgelijke methode als ervaren experts. Gelijk aan 1: 200 leverage kan gebruikt worden in de handel in valuta. Dit laat u toe om de handel met zo klein als 300 € aan de invloed van 60 000 € trading hoofdsom te krijgen.

Forex Trading met Plus500's CFD dienst

Krijg 25 € op inschrijving voor de handel Forex – geen storting nodig!

Plus500CY Ltd is de uitgever van de financiële producten beschikbaar op deze website. Plus500CY Ltd wordt gereguleerd door CySEC (Licence No. 250/14).

Geen commissies!

Lage spreads tussen de koop- en verkoopprijzen. Om onze tarieven te bekijken klik hier.

Geavanceerde trading tools

Gratis handelsplatform – professionele grafieken, winst / verlies grenzen, verschillende valutaparen.

Meer dan 50 Forex Pairs met Leverage

Handel op de FX-markt met maximaal 1: 294 leverage. Hiermee kunt u beginnen met de handel met zo weinig als 100 € om het effect van 29,400 € meerwaarde.

Begin Trading Now!

Begin direct met de handel – het openen van een demo-account kost slechts 5 minuten! Investeren hierin met een creditcard, Moneybookers, PayPal of overschrijving.

How To Forex Handel

Om valutamarkt valuta Handel je nodig hebt om een te downloaden online trading platform en het downloaden van een trading platform te bevrijden u aan te melden met een Forex broker en download FX trading platform open een demo Forex-account gratis en beginnen met Forex Trading.

Plus 500 Producten Than Forex Trading

Trading toelating op Plus500.com wordt verstrekt via een exclusief platform. Bestemd voor beschikbaarheid, Plus500's handelaren kunnen het gebruik van het platform om een ​​groot aantal markten de handel vanuit een enkele trading display. Om de handel mogelijkheden van de handelaren te verbeteren, het platform komt ook volledig uitgerust met tal van technische analyse-instrumenten en actuele tijd prijs feeds. Een volledige kaart brengen van software is zo goed samen te voorzien van de trading platform. Voor extra geschiktheid van de dealers, heeft Plus500.com ook voorzien van een groot aantal versies van hun trading platform. Een web-based versie laat handelaren om de markten indirect de handel uit het internet. Voor degenen die behoefte hebben om de handel met hun smartphone of mobiele apparaten, heeft Plus500 ook gemaakt gepresenteerd mobiele trading apps die zijn goed afgestemd met Android, iOS en Windows aangedreven mobiele apparaten. Door middel van exclusieve Plus500 handelsplatform, handelaren niet alleen kan CFD's, maar ook Forex, handel voorraden en ETF's .

[:no]

Du kan handle valuta med lav spredning og ikke provisjon på Plus500 . Fullt mer enn femti valutapar å handle med. Trader har også mange ukonvensjonelle trading verktøy til bruk, som kan brukes til å handle på tilsvarende måte som erfarne eksperter. Lik 1: 200 giring kan brukes i valuta trading. Dette tillater deg å handle med så lite som 300 € for å få innflytelse på 60 000 € trading rektor.

Forex Trading med Plus500 er CFD tjeneste

Få 25 € på registrerings å handle Forex – ingen innskudd påkrevd!

Plus500CY Ltd er utsteder av finansielle produkter tilgjengelig på dette nettstedet. Plus500CY Ltd er regulert av CySEC (Licence nr 250/14).

Ingen provisjon!

Lave spreader mellom kjøps- og salgspriser. For å se våre avgifter klikk her.

Avanserte trading verktøy

Gratis handelsplattform – profesjonelle grafer, gevinst / tapsgrenser, utvalg av valutapar.

Mer enn 50 Forex Pairs med leverage

Handel på FX markedet med opp til 1: 294 innflytelse. Lar deg starte handel med så lite som 100 € for å få effekten av 29,400 € kapital.

Begynn å handle nå!

Begynne å handle umiddelbart – åpne en demo konto tar bare 5 minutter! Finansiere det med kredittkort, Skrill, PayPal eller bankoverføring.

Hvordan å handle Forex

For å handle valuta valutaer må du laste ned en online trading plattform og å laste ned en handelsplattform fri må du registrere deg med en Forex megler og laste FX handelsplattform deretter åpne en demo Forex konto gratis og begynne Forex Trading.

Pluss 500 produkter enn Forex Trading

Trading adgang på Plus500.com er gitt gjennom en eksklusiv plattform. Beregnet for tilgjengelighet, Plus500 tradere kan bruk plattformen for å handle en rekke markeder fra en enkelt handel display. For å bedre handels egenskapene til tradere, plattformen kommer også helt utstyrt med en rekke verktøy teknisk analyse og faktiske tids pris feeds. En fullstendig kartlegging programvare er også gitt sammen med handelsplattform. For forhandlere 'lagt egnethet, har Plus500.com også gitt mange versjoner av deres handelsplattform. En web-basert versjon tillater tradere å handle på markedene indirekte på internett. For de som trenger å handle med sine smarttelefoner eller mobile enheter, har Plus500 også gjort presenteres mobile handels apps som er godt matchet med Android, iOS og Vindu drevet mobile enheter. Gjennom Plus500 eksklusive handelsplattform, handelsfolk ikke bare kan handle CFDer men også valuta, aksjer og ETF .

[:pl]

Możesz handlu walut o niskiej i nie rozprzestrzeniania prowizji w Plus500 . Całkowicie ponad pięćdziesiąt par walutowych handlować. Przedsiębiorca posiada również liczne niekonwencjonalne narzędzia handlowe na ich wykorzystanie, które mogą być stosowane w handlu w podobny sposób, jak doświadczonych ekspertów. Równy 1: 200 dźwigni może być stosowany w handlu walutami. To pozwala na handel z tak małe jak 300 euro, aby uzyskać wpływy w wysokości 60 000 zł obrotu kapitału.

Forex Trading z obsługą Plus500 jest CFD

Zdobądź 25 € na rejestrację w handlu Forex – bez depozytu!

Plus500CY Ltd jest emitentem produktów finansowych dostępnych na tej stronie. Plus500CY Ltd. jest regulowana przez CySEC (nr licencji 250/14).

Brak prowizji!

Niskie spready pomiędzy cenami kupna i sprzedaży. Aby zobaczyć nasze opłat kliknij tutaj.

Zaawansowane narzędzia handlowe

Darmowa platforma handlowa – profesjonalne wykresy, limity zysku / strat, wiele par walutowych.

Ponad 50 par Forex z Leverage

Handel na rynku walutowym w wysokości do 1: 294 dźwigni. Pozwala rozpocząć handel z zaledwie 100 euro, aby uzyskać efekt 29.400 € kapitału.

Handluj teraz!

Rozpocząć handel natychmiast – otwarcie konta demo trwa tylko 5 minut! Finansować go za pomocą karty kredytowej, Skrill, PayPal lub przelewem bankowym.

Jak Trade Forex

Do obrotu giełdowego obcych walut trzeba pobrać internetową platformę handlową i pobrać platformę handlową uwolnić trzeba zarejestrować się w Forex broker i pobierz platformę transakcyjną FX następnie otworzyć konto demo Forex darmo i zacznij Forex.

Plus Trading 500 produktów niż Forex

wstęp Trading na Plus500.com jest zapewniana przez wyłącznego platformy. Przewidywana dostępność, handlowców Plus500 może Wykorzystanie platformy do handlu wielu rynkach z jednego wyświetlacza handlowego. Aby zwiększyć możliwości handlowe handlowców, platforma posiada również w pełni wyposażone w liczne narzędzia analizy technicznej i rzeczywistych cen pasz czasowych. Kompletny program do tworzenia wykresów, jak również jest dostarczana wraz z platformą handlową. Dla dealerów dodanej przydatności, Plus500.com dostarczyła również liczne wersje ich platformie transakcyjnej. Internetową wersję pozwala przedsiębiorcom pośrednio handlu na rynkach z internetu. Dla tych, którzy potrzebują do handlu z ich smartfonach i urządzeniach przenośnych, Plus500 ma również zaprezentowane aplikacje mobilne handlowych, które są dobrze dopasowane Android, iOS i okna urządzeniami mobilnymi. Poprzez Plus500 ekskluzywnej platformy transakcyjnej, nie tylko kupcy mogą handlować CFD ale także Forex, akcje i ETF .

[:pt]

Você pode trocar moedas por spread baixo e não qualquer comissão na Plus500 . Totalmente mais de cinquenta pares de moedas para o comércio com. Trader também têm inúmeras ferramentas de negociação não convencionais na sua utilização, que pode ser usado para o comércio no método semelhante como especialistas experientes. Igual a 1: 200 de alavancagem pode ser usado em troca de moeda. Isto permite-lhe negociar com tão pequenas quanto 300 € para obter a influência de 60 000 € diretor comercial.

Forex Trading com o serviço de CFD da Plus500

Obter 25 € na inscrição para o comércio Forex – sem depósito!

Plus500CY Ltd é o emitente dos produtos financeiros disponíveis neste site. Plus500CY Ltd é regulada por CySEC (Licence No. 250/14).

Sem comissões!

Baixos spreads entre os preços de compra e venda. Para ver nossas taxas clique aqui.

ferramentas de negociação avançadas

plataforma de livre negociação – gráficos profissionais, limites de ganhos / perdas, variedade de pares de moedas.

Mais de 50 pares de Forex com alavancagem

Trade no mercado FX com até 1: 294 alavancagem. Permite-lhe começar a negociar com tão pouco como 100 € para ganhar o efeito de 29,400 € capital.

Iniciar a negociação agora!

Começar a negociar imediatamente – abrir uma conta demo leva apenas 5 minutos! Financiá-lo com cartão de crédito, Skrill, PayPal ou transferência bancária.

Quanto ao comércio Forex

Para operar com moedas de câmbio você precisa baixar uma plataforma de negociação on-line e para download uma plataforma de negociação libertar você precisa se inscrever com um Forex broker e descarregue plataforma de negociação de FX, em seguida, abrir uma conta demo forex livre e começar Forex Trading.

Plus 500 produtos do que Forex Trading

admissão de negociação a Plus500.com é fornecida através de uma plataforma exclusiva. Destinado a disponibilidade, os comerciantes da Plus500 pode uso da plataforma para negociar vários mercados a partir de uma única tela de negociação. Para melhorar as capacidades de negociação dos comerciantes, a plataforma também vem completamente equipada com inúmeras ferramentas de análise técnica e feeds de preços em tempo real. Um software de mapeamento completo é bem fornecido juntamente com a plataforma de negociação. Para adequação acrescentado dos concessionários, Plus500.com também forneceu numerosas versões de sua plataforma de negociação. Uma versão baseada na web permite que os comerciantes para os mercados comerciais indiretamente fora da internet. Para aqueles que precisam de negociar com seus smartphones ou dispositivos móveis, Plus500 também fez apresentado aplicativos comerciais móveis, que são bem combinadas com o Android, iOS e dispositivos móveis Janela alimentado. Através Plus500 plataforma de negociação exclusiva, os comerciantes não só pode negociar CFDs, mas também estrangeiros, estoques e ETFs .

[:ru]

Вы можете торговать валютами по низким распространением , а не какой – либо комиссии по Plus500 . Полностью более пятидесяти валютных пар для торговли с. Трейдер также имеют многочисленные нетрадиционные торговые инструменты, при их использовании, который может быть использован для торговли в же способом, как опытных экспертов. Равно 1: кредитное плечо 200 может быть использован в торговле валютой. Это позволяет вам торговать с размером до 300 евро, чтобы получить влияние 60 000 € торгового долга.

Форекс с обслуживанием CFD Plus500 в

Получите 25 € на Signup торговать на Forex – депозит не требуется!

Plus500CY Ltd является эмитентом финансовых продуктов, доступных на этом сайте. Plus500CY Ltd регулируется CySEC (Лицензия № 250/14).

Нет комиссии!

Низкие спрэды между цен покупки и продажи. Для просмотра наших сборов нажмите здесь.

Дополнительные торговые инструменты

Свободная торговая платформа – профессиональные графики, лимиты на прибыль / убыток, разнообразие валютных пар.

Более 50 пар Forex с использованием кредитного плеча

Торговля на валютном рынке с до 1: 294 рычаги. Позволяет начать торговать с всего лишь 100 евро, чтобы получить эффект от 29.400 € капитала.

Начать торговать прямо сейчас!

Начните немедленно торговать – открытие демо-счета занимает всего 5 минут! Фонд его с помощью кредитной карты, Skrill, PayPal или банковским переводом.

Как заработать на Форекс

Торговле иностранной валют вам необходимо скачать онлайн торговую платформу и загрузить торговую платформу бесплатно вам нужно зарегистрироваться с Forex брокером и скачать торговую платформу FX затем открыть демо Форекс счет бесплатно и начать Forex Trading.

Плюс 500 продуктов, чем Forex Trading

Торговый допуск на Plus500.com обеспечивается через эксклюзивную платформу. Предназначен для доступности, трейдеры Plus500 может использование платформы для торговли многочисленные рынки от одного торгового дисплея. Для того, чтобы улучшить торговые возможности трейдеров, платформа поставляется полностью оснащена многочисленными инструментами технического анализа и фактического времени кормов цен. Полная программа построения графиков является, а также поставляется вместе с торговой платформой. Для дополнительной пригодности дилеров, Plus500.com также представили многочисленные версии своей торговой платформы. Веб-версия на основе позволяет трейдерам торговать на рынках косвенно через интернет. Для тех, кому нужно торговать со своими смартфонами или мобильными устройствами, Plus500 также сделала представлены мобильные торговые приложения, которые хорошо совпадающими с андроид, прошивкой и Window питанием мобильных устройств. Благодаря Plus500 эксклюзивной торговой платформы, трейдеры могут не только торговать контрактами на разницу , но и Forex, акции и ETFs .

[:ro]

Puteti tranzactiona valute prin răspândire scăzută și nu orice comision la Plus500 . În totalitate mai mult de cincizeci de perechi valutare în comerțul cu. Comerciant au, de asemenea, numeroase instrumente de tranzactionare neconvenționale la utilizarea lor, care pot fi utilizate pentru a comerțului în metoda similară în calitate de experți cu experiență. Egal cu 1: 200 levier poate fi utilizat în monedă de tranzacționare. Acest lucru vă permite să comerțului cu la fel de mici ca 300 € pentru a obține influența de 60 000 € principale de tranzacționare.

Forex Trading cu serviciul CFD Plus500 lui

25 € pe minim de înscriere pentru a tranzactiona Forex – nici un depozit necesar!

Plus500CY Ltd este emitentul produselor financiare disponibile pe acest site. Plus500CY Ltd este reglementată de CySEC (Licența nr 250/14).

Nu există comisioane!

spread-urile de mici între prețurile de cumpărare și de vânzare. Pentru a vizualiza taxele noastre click aici.

Unelte avansate de tranzactionare

Platforma de tranzacționare gratuit – grafice profesionale, limite de profit / pierdere, varietate de perechi valutare.

Mai mult de 50 de perechi Forex cu efect de levier

Comerț pe piața valutară, cu până la 1: 294 pârghie. Vă permite să înceapă de tranzacționare cu cât mai puțin de 100 € pentru a obține efectul de 29.400 € de capital.

Tranzacționați acum!

Incepe tranzactionarea imediat – deschiderea unui cont demo dureaza doar 5 minute! Fondului, prin card de credit, Skrill, PayPal sau prin transfer bancar.

Cum Pentru a Comerțului Forex

Pentru a tranzactiona valute de schimb valutar aveți nevoie pentru a descărca o platformă de tranzacționare online și pentru a descărca o platformă de tranzacționare gratuite trebuie să vă înscrieți cu un Forex broker și de a descărca platforma de tranzacționare FX apoi deschide un cont demo Forex gratuit și începe Forex Trading.

Plus Trading 500 Produse Decât Forex

admitere la tranzacționare Plus500.com este asigurată printr-o platformă exclusivă. Destinat pentru disponibilitatea, comercianții Plus500 poate utilizarea platformei de comerț numeroase piețe dintr-un afișaj unic de comercializare. Pentru a îmbunătăți capacitățile de tranzacționare ale comercianților, de asemenea, platforma este complet echipate cu numeroase instrumente de analiză tehnică și feed-uri reale de preț de timp. Un software complet este la fel de bine diagrame furnizate împreună cu platforma de tranzacționare. Pentru caracterul adecvat adăugat dealerilor, Plus500.com a furnizat, de asemenea, numeroase versiuni ale platformei lor de tranzacționare. O versiune bazată pe web permite comercianților să comercializeze piețele indirect de pe internet. Pentru cei care au nevoie pentru a face comerț cu smartphone-urile lor sau dispozitive mobile, Plus500 a prezentat, de asemenea, a făcut aplicații de tranzacționare de telefonie mobilă, care sunt bine potrivite cu Android, iOS și ferestre alimentat dispozitive mobile. Prin intermediul Plus500 platforma de tranzacționare exclusivă, comercianții nu numai pot tranzactiona CFD – uri , dar și Forex, stocuri și ETFuri .

[:sk]

Môžete obchodovať meny nízku šírenie a nemajú žiadne provízie za Plus500 . Plne viac ako päťdesiat menové páry obchodovať s. Obchodník tiež početné netradičné obchodné nástroje, ich použitie, ktoré môžu byť použité na obchod s podobným spôsobom ako skúsených odborníkov. Rovná 1: 200 pákového efektu možno použiť v obchodovaní s menou. To vám umožní obchodovať s ako malý ako 300 € dostať vplyv 60 000 € obchodovanie istiny.

Forex obchodovanie s obsluhou Plus500 je CFD

Získajte 25 € na registráciu obchodovať Forex – nie je potrebný žiadny vklad!

Plus500CY Ltd je emitentom finančných produktov dostupných na tejto webovej stránke. Plus500CY Ltd je regulovaný CySEC (osvedčenie č 250/14).

Žiadne provízie!

Nízka rozpätie medzi nákupnou a predajnou ceny. Ak chcete zobraziť naše poplatkov nájdete tu.

Pokročilé obchodné nástroje

Voľný obchodná platforma – profesionálne grafy, zisk / strata limity, rad menových párov.

Viac ako 50 Forex párov s pákovým

Obchodujte na trhu FX s až 1: 294 pákového efektu. Umožňuje vám začať obchodovať s iba 100 €, aby získali vplyv 29.400 € kapitálu.

Začať obchodovať teraz!

Hneď začať obchodovať – ​​otvorenie demo účtu trvá len 5 minút! Fondu, je kreditnou kartou, Skrill, PayPal alebo bankovým prevodom.

Ako obchodovať forex

Obchodovať zahraničnej mene budete musieť stiahnuť on-line obchodná platforma a stiahnuť obchodnú platformu uvoľniť budete musieť podpísať s Forex broker a stiahnuť FX obchodnú platformu potom otvoriť demo účet Forex zadarmo a začať Forex obchodovanie.

Plus 500 produktov ako Forex obchodovanie

Trading vstup na Plus500.com je poskytovaná prostredníctvom exkluzívny platformy. Je určený pre dostupnosť, Plus500 ich obchodníci využitie platformy obchodovať mnohých trhoch z jedného obchodného displeji. K zlepšeniu obchodné schopnosti obchodníkov, platforma tiež prichádza kompletne vybavená radom nástrojov technickej analýzy a skutočných cien krmív času. Kompletné mapovať softvér je aj za predpokladu, spolu s obchodnej platformy. Pre väčšie vhodnosti jednotlivých obchodníkov, Plus500.com má tiež početné verzie ich obchodnej platformy. Web založil verzia umožňuje obchodníkom obchodovať trhy nepriamo z internetu. Pre tých, ktorí potrebujú obchodovať so svojimi smartphonmi alebo mobilné zariadenia, Plus500 má tiež predstavil mobilný obchodné aplikácie, ktoré sú dobre uzavreté s operačným systémom Android, iOS a okenných poháňal mobilné zariadenia. Prostredníctvom Plus500 exkluzívne obchodné platformy, obchodníci nielen možné obchodovať CFD, ale aj forex, akcie a ETF .

[:sl]

Lahko trgovanje valute z nizko širjenja in ne provizije pri Plus500 . Popolnoma več kot petdeset valutnih parov za trgovanje z. Trgovec tudi številne nekonvencionalne trgovska orodja na njihovo uporabo, ki se lahko uporablja v trgovini na podoben način kot izkušeni strokovnjaki. Enak 1: 200 vzvod se lahko uporablja v valutnega trgovanja. To omogoča, da trgovanje s tako majhno kot 300 €, da bi dobili vpliv 60 000 € za trgovanje z glavnico.

Forex Trgovanje z Plus500 je CFD storitve

Pridobite 25 € na prijavo za trgovanje Forex – polog ne zahteva!

Plus500CY Ltd je izdajatelj finančnih produktov, ki so na voljo na tej spletni strani. Plus500CY Ltd ureja CySEC (licence št 250/14).

Brez provizij!

Nizki razponi med kupujejo in prodajajo cenah. Za ogled naših pristojbine, kliknite tukaj.

Napredno trgovanje orodja

Brezplačna platforma za trgovanje – strokovni grafi, omejitve dobička / izgube, različnih valutnih parih.

Več kot 50 Forex Pari s finančnega vzvoda

Trgovina na deviznem trgu z do 1: 294 vzvoda. Vam omogoča, da začetek trgovanja z manj kot 100 €, da pridobijo učinek 29.400 € kapitala.

Začetek trgovanja zdaj!

Začnite takoj trgovanje – odprtju demo računa traja le 5 minut! ga financira s kreditno kartico, Skrill, PayPal ali bančnega nakazila.

Kako za trgovanje Forex

Pri trgovanju s tujimi valutami menjalne morate prenesti spletno trgovalna platforma in prenos trgovska platforma sprostiti, kar potrebujete, da se prijavite z Forex posrednika in prenos FX trgovalna platforma odprite demo Forex račun brezplačno in začeti Forex Trading.

Plus 500 Izdelki Than Forex Trading

Trgovanje vstopnino na Plus500.com je zagotovljena z izključnim platforme. Namenjen za razpoložljivost, trgovci Plus500 je lahko uporaba platforma za trgovanje številne trge iz enega samega zaslona trgovanja. Za izboljšanje trgovinske zmogljivosti trgovcev, platforma prav tako prihaja v celoti opremljena s številnimi tehnične analize orodij in dejanskih cen krme čas. Popolna grafikonov software je tudi, če skupaj s platformo za trgovanje. Za dodatno primernosti trgovcev na, je Plus500.com tudi številne različice trgovalne platforme. Spletni temelji različica omogoča trgovci v trgovini trgov posredno izklop interneta. Za tiste, ki potrebujejo za trgovanje s svojimi pametnimi telefoni ali mobilnih naprav, Plus500 je prav tako postali predstavil mobilne trgovanja aplikacije, ki se dobro ujema z Android, iOS in oken napajanje mobilnih naprav. Skozi Plus500 izključno trgovalna platforma, trgovci ne samo, da lahko trgovanje s CFD-ji, ampak tudi Forex, delnice in ETF .

[:fi]

Voit vaihtaa valuuttoja alhainen leviämistä eikä mitään komission Plus500 . Täysin yli viisikymmentä valuuttaparien kaupan kanssa. Kauppias on myös lukuisia epäsovinnainen kaupankäyntivälineet niiden käyttöä, joita voidaan käyttää kaupan vastaavalla menetelmällä kuin kokeneita asiantuntijoita. Yhtä kuin 1: 200 vipu voidaan käyttää valuuttakaupassa. Tämä sallii teet kauppaa niin pieni kuin 300 € saada vaikutuksen 60 000 € kaupankäynnin pääoma.

Forex Kaupankäynti Plus500: n CFD palvelu

Saat 25 € päälle kirjautumisen kaupan Forex – talletusta ei tarvita!

Plus500CY Ltd on liikkeeseenlaskijan taloudellisten tuotteita saatavilla tällä sivustolla. Plus500CY Ltd säädellään CySEC (Licence nro 250/14).

Ei palkkiot!

Matala leviää välillä ostaa ja myydä hintaan. Voit tarkastella maksuja klikkaa tästä.

Advanced kaupankäynnin välineitä

Vapaa kaupankäyntialustan – ammattikäyttöön kaavioita, voitto / tappio rajoja, erilaisia ​​valuuttoja vastaan.

Yli 50 Forex Parit kanssa Leverage

Kaupan FX markkinoilla jopa 1: 294 vipu. Voit aloittaa kaupankäynnin niin vähän kuin 100 € saada vaikutusta 29,400 € pääomaa.

Aloita kaupankäynti nyt!

Aloittaa kaupankäynnin heti – avaamisesta demo huomioon kestää vain 5 minuuttia! Rahoittaa sitä luottokortilla, Skrill, PayPal tai pankkisiirrolla.

Miten kaupan Forex

Osallistua ulkomaankauppaan valuuttoja täytyy ladata online-kaupankäyntijärjestelmä ja ladata kaupankäyntijärjestelmän vapauttaa sinun täytyy rekisteröityä kanssa Forex välittäjä ja lataa FX kaupankäyntialustan avaa sitten demo Forex tili ilmaiseksi ja aloita valuuttakaupasta.

Plus 500 tuotteita kuin Valuuttakauppaa

Kaupankäynti pääsynsä at Plus500.com on kautta yksinoikeudella alustalla. Tarkoitettu saatavuus, Plus500: n kauppiaat voivat käyttö alustan kaupan useilla markkinoilla yhdestä kaupankäynnin näyttö. Parantaa kaupankäynnin valmiuksia kauppiaat, alustan mukana tulee täysin varustettu lukuisia teknisen analyysin työkaluja ja todellisen ajan hinta syötteitä. Täydellinen kartoitus ohjelmisto on myös säädetty yhdessä kaupankäyntialustan. Sillä jälleenmyyjien lisätty soveltuvuutta, Plus500.com on myös lukuisia versioita kaupankäyntialustan. Web-pohjainen versio mahdollistaa kauppiaiden kauppaa markkinoilla epäsuorasti pois Internetissä. Niille, jotka tarvitsevat kaupan niiden älypuhelimet tai mobiililaitteisiin, Plus500 on myös esittänyt mobiili kaupankäynnin sovelluksia, jotka ovat hyvin sovitettu Android, iOS ja Windows powered mobiililaitteisiin. Kautta Plus500 yksinomainen kaupankäyntijärjestelmä, kauppiaat ei vain voi käydä CFD-kauppaa, mutta myös Forex, varastot ja ETF .

[:sv]

Du kan handla valutor med låg spridning och inte någon provision på Plus500 . Helt mer än femtio valutapar att handla med. Trader har också många okonventionella handelsverktyg vid deras användning, som kan användas för att handla på liknande metod som erfarna experter. Lika med 1: 200 hävstång kan användas i valutahandel. Detta tillåter dig att handla med så små som 300 € för att få inflytande på 60 000 € handel huvudman.

Valutahandel med Plus500 s CFD tjänst

Få 25 € om registreringen att handeln Forex – ingen insättning krävs!

Plus500CY Ltd är emittenten av de finansiella produkter som finns på denna webbplats. Plus500CY Ltd regleras av CySEC (licens nr 250/14).

Inga provisioner!

Låga spreadar mellan köp- och säljkurser. För att se våra avgifter klicka här.

Avancerade handelsverktyg

Gratis handelsplattform – professionella grafer, vinst / förlust gränser, olika valutapar.

Mer än 50 valutapar med Leverage

Handel på valutamarknaden med upp till 1: 294 hävstångseffekt. Gör att du kan börja handla med så lite som 100 € för att få effekten av 29,400 € kapital.

Börja Trading nu!

Börja handla direkt – att öppna ett demo-konto tar bara 5 minuter! Finansiera detta med kreditkort, Skrill, PayPal eller banköverföring.

Hur handeln Forex

Att handla valuta valutor du behöver ladda ner en online-handelsplattform och att ladda ner en handelsplattform befria måste du registrera dig med en Forex mäklare och ladda FX handelsplattform öppna ett demo Forex konto gratis och börja Forex Trading.

Plus 500 produkter än Forex Trading

Handel tillträde på Plus500.com tillhandahålls genom en exklusiv plattform. Avsedd för tillgänglighet, Plus500: s handlare kan användning plattformen för att handla många marknader från en enda handels display. För att förbättra handels kapacitet handlare, kommer plattformen också fullt utrustad med ett stort antal tekniska analysverktyg och faktiska tidspris flöden. En komplett kartläggning programvara samt försedd tillsammans med handelsplattform. För återförsäljarna lagt lämplighet har Plus500.com också många versioner av sin handelsplattform. En webbaserad version tillåter traders att handla marknaderna indirekt av internet. För dem som behöver att handla med sina smartphones eller mobila enheter, har Plus500 också gjort fram mobila handels apps som är väl matchade med Android, iOS och fönsterdrivna mobila enheter. Genom Plus500 exklusiva handelsplattform, handlare inte bara kan handla CFD: er utan även Forex, aktier och börshandlade fonder .

[:tr]

En düşük yayılmasına ve herhangi bir komisyon tarafından para ticaret yapabilirsiniz Plus500 . Tamamen elliden fazla döviz çiftleri ile ticaret. Tüccar da deneyimli uzman olarak benzer bir yönteme ticaret için kullanılabilir onların kullanımı, çok sayıda alışılmadık ticaret araçları vardır. 1 Eşit: 200 kaldıraç döviz ticareti kullanılabilir. Bu 60 000 € ticaret anapara etkisini elde etmek için küçük 300 olarak € ile ticaret izin verir.

Plus500 en CFD hizmeti ile Forex

Forex işlemleri için kayıt 25 € bonus alın – fonlama gerekli!

Plus500CY Ltd Bu web sitesinde mevcut finansal ürünlerin ihraç eden kurum olan. Plus500CY Ltd tarafından düzenlenir CySEC (Lisans No: 250/14).

Hiçbir komisyon!

satın almak ve satmak fiyatları arasında düşük spread. Bizim ücretlerini görmek için buraya tıklayın.

Gelişmiş ticaret araçları

Ücretsiz işlem platformu – profesyonel grafikler, kar / zarar limitleri, çeşitli döviz kurları.

Kaldıraç ile 50'den fazla Forex Çiftler

294 kaldıraç: en fazla 1 ile döviz piyasasında ticaret. Eğer 29.400 € sermayenin etkisini elde etmek için az 100 olarak € ile ticareti başlatmak için izin verir.

Şimdi Ticaret başlayın!

Hemen ticarete başlayın – sadece 5 dakika sürer bir demo hesap açma! kredi kartı, Skrill, PayPal veya banka havalesi ile fonu.

Forex Ticaret Nasıl

Döviz para Ticaret için bir indirmek için ihtiyacınız online işlem platformu ve bir ticaret platformu bir ile oturum açmanız gerekir ücretsiz indirmek için Forex sonra açmak için komisyoncu ve döviz ticaret platformu indirmek Demo Forex hesabı ücretsiz ve Forex Trading başlatın.

Artı 500 Ürünler daha Forex

Plus500.com de Ticaret giriş özel bir platform üzerinden sağlanmaktadır. kullanılabilirliği için Amaçlanan, Plus500 en tüccarlar kullanım platformu tek bir ticari ekrandan sayısız pazarlarda ticaret yapabilirsiniz. tüccarların ticaret yeteneklerini geliştirmek, platformu da çok sayıda teknik analiz araçları ve gerçek zamanlı fiyat yemlerle tamamen donanımlı geliyor. Tam bir grafik yazılımı yanı sıra ticaret platformu ile birlikte temin edilmektedir. bayilerin katma uygunluk için, Plus500.com da onların ticaret platformu sayısız sürümlerini sunmuştur. Bir web tabanlı sürümü internet kapalı dolaylı pazarlarda ticaret tüccarlar izin verir. onların akıllı telefonlar ve mobil cihazlar ile ticaret için ihtiyaç duyanlar için, Plus500 ayrıca android, iOS ve Windows destekli mobil cihazlar ile uyumlu mobil ticaret uygulamaları sundu yapılan etmiştir. Plus500 özel işlem platformu sayesinde, tüccarlar CFD aynı zamanda Forex, ticaret değil sadece stokları ve BYF .

[:bg]

Вие можете да търгувате валути с ниска степен на разпространение и не всяка комисия в Plus500 . Напълно повече от петдесет валутни двойки за търговия с. Trader също има множество нетрадиционни инструменти за търговия при тяхното използване, което може да се използва за търговията в подобен метод като опитни експерти. Равно на 1: 200 ливъридж може да се използва в търговия с валута. Това ви позволява да търгуват с най-малки, 300 €, за да получите на влиянието на 60 000 € търговия главницата.

Forex търговия с услуги CFD на Plus500

Вземете 25 € за регистрация, за да търгуват Forex – не е необходим депозит!

Plus500CY Ltd е емитент на финансови продукти, достъпни на този сайт. Plus500CY Ltd се регулира от CySEC (Лиценз No. 250/14).

Без комисионни!

Ниски спредове между цените купува и продава. За да видите нашите такси натиснете тук.

Разширени инструменти за търговия

Безплатна платформа за търговия – професионални графики, лимити печалба / загуба, различни валутни двойки.

Повече от 50 Форекс двойки с ливъридж

Търговията на пазара на FX с до 1: 294 ливъридж. Позволява ви да започнете да търгувате с най-малко 100 €, за да получат ефекта от 29,400 € капитал.

Започни да търгуваш!

Започнете да търгувате веднага – откриване на демо сметка отнема само 5 минути! тя Фонд с кредитна карта, Skrill, PayPal или по банков път.

Как да търгувате Forex

Да търгуват валути, валутни, което трябва да изтеглите онлайн платформа за търговия и за изтегляне на платформа за търговия освободи, което трябва да се регистрирате с Forex брокер и изтеглите FX платформа за търговия след това отворите демо Forex сметка безплатно и започнете Forex търговия.

Плюс 500 продукти, отколкото Forex търговия

Trading приемане на Plus500.com се осигурява чрез изключителна платформа. Предназначен за наличност, търговци на Plus500 може използване на платформата за търговия многобройни пазари от един дисплей за търговия. За подобряване на търговските възможности на търговците, платформата също идва напълно оборудван с множество инструменти за технически анализ и реална цена емисии време. Пълна диаграми софтуер е, както е предвидено, заедно с платформата за търговия. За допълнително годността на дилъра, Plus500.com е също условие многобройни версии на тяхната платформа за търговия. А уеб базирана версия позволява на търговците да търгуват на пазарите косвено от интернет. За тези, които се нуждаят, за да търгуват със своите смартфони или мобилни устройства, Plus500 също направи представени мобилни търговски приложения, които са добре съчетани с Android, IOS и прозорци захранва мобилни устройства. Чрез Plus500 изключителна платформа за търговия, търговци не само могат да търгуват договори за разлика, но и Форекс, акции и ETFs .

[:iw]

אתה יכול לסחור במטבעות ידי התפשטות נמוכה ולא כל עמלה פלוס 500 . מלא יותר מחמישים צמדי מטבעות לסחור עם. יש טריידר גם כלי מסחר שגרתיים רבים על השימוש שלהם, אשר ניתן להשתמש בהם כדי לסחור בשיטה דומה כמומחים מנוסה. שווה ל -1: 200 מינוף יכול לשמש במסחר במטבע. זה מאפשר לך לסחור עם קטן כמו 300 € כדי לקבל את ההשפעה של קרן מסחר 60 000 €.

המסחר במט"ח עם שירות CFD של Plus500

קבל 25 € על ההרשמה לסחור במט"ח – ללא הפקדה נדרש!

Plus500CY בע"מ היא מנפיק מוצרים פיננסיים זמינים באתר זה. Plus500CY בע"מ מוסדרת CySEC (רישיון מס '250/14).

אין עמלות!

מרווחים נמוכים בין המחירים לקנות ולמכור. להצגת דמי שלנו לחץ כאן.

כלי מסחר מתקדמים

פלטפורמת מסחר חינם – גרפים מקצועיים, רווח / פסד גבולות, מגוון של צמדי מטבעות.

יותר מ -50 זוגות פורקס עם מינוף

מסחר בשוק המט"ח עם עד 1: 294 מינוף. מאפשר לך להתחיל לסחור עם קטן כמו 100 € להשיג את האפקט של 29.400 € הון.

התחל לסחור!

התחל לסחור מיד – פתיחת חשבון דמו לוקח רק 5 דקות! לממן אותה באמצעות כרטיס אשראי, Skrill, PayPal או העברה בנקאית.

כיצד לסחור במט"ח

לסחור במטבעות מט"ח אתה צריך להוריד פלטפורמת מסחר מקוונת ולהורדת פלטפורמת מסחר בחינם אתה צריך להירשם עם פורקס ברוקר ולהוריד פלטפורמת מסחר FX אז לפתוח חשבון מט"ח הדגמה חינם ולהתחיל מסחר במט"ח.

פלוס 500 מוצרים Than מסחר במט"ח

קבלה נסחר ב Plus500.com מסופקת באמצעות פלטפורמה בלעדית. מיועד זמין, הסוחרים של Plus500 יכולים שימוש רציף לסחור בשווקים רבים מתוך תצוגת מסחר בודדת. כדי לשפר את יכולות מסחר של סוחרים, הפלטפורמה גם מגיעה מאובזרת לחלוטין עם כלי ניתוח טכני רבים הזנות מחיר זמן בפועל. תוכנת תרשימים מלאה מסופקת גם כן יחד עם פלטפורמת המסחר. להתאמת הוסיף "הסוחרים, Plus500.com גם ספק גרסות רבות של פלטפורמת המסחר שלהם. גרסה מבוססת אינטרנט מאפשרת לסוחרים לסחור בשווקים בעקיפין מהאינטרנט. למי צריך לסחור עם הטלפונים החכמים או מכשירי הסלולר שלהם, פלוס 500 גם הפכה הציגה אפליקציות מסחר ניידות אשר גם בהתאמה עם אנדרואיד, iOS והתקנים ניידים מופעל חלון. באמצעות פלטפורמת מסחר בלעדית פלוס 500, סוחרים לא רק יכולים לסחור בחוזי פרשים אלא גם במט"ח, מניות ו תעודות סל .

[:ar]

يمكنك تجارة العملات من انخفاض انتشار وليس أي لجنة في Plus500 . تماما أكثر من خمسين زوجا من العملات في التعامل معهم. يكون التاجر أيضا العديد من أدوات التداول غير تقليدية في استخدامها، والتي يمكن استخدامها للتداول في أسلوب مماثل لخبراء من ذوي الخبرة. يساوي 1: 200 يمكن استخدامها في تداول العملات. هذا يسمح لك بالتداول مع صغيرة مثل 300 € للحصول على تأثير 60 000 € مدير التداول.

تجارة الفوركس مع خدمة CFD Plus500 ل

الحصول على 25 € على الاشتراك في تجارة الفوركس – لا إيداع المطلوبة!

Plus500CY المحدودة هي مصدر المنتجات المالية المتاحة على هذا الموقع. وينظم Plus500CY المحدودة من قبل CySEC (رخصة رقم 250/14).

أي عمولات!

هوامش منخفضة بين أسعار بيع وشراء. لمشاهدة الرسوم لدينا انقر هنا.

أدوات التداول المتقدمة

منبر حر للمتاجرة – الرسوم البيانية المهنية، وحدود الربح / الخسارة، مجموعة متنوعة من أزواج العملات.

أكثر من 50 أزواج العملات الأجنبية باستخدام الرافعة المالية

التجارة في سوق العملات الأجنبية مع ما يصل الى 1: 294 النفوذ. يسمح لك لبدء التداول مع اقل من 100 € للحصول على تأثير 29.400 € رأس ​​المال.

بدء تداول الآن!

بدء التداول على الفور – فتح حساب تجريبي يستغرق سوى 5 دقائق! تمويلها عن طريق بطاقة الائتمان، سكريل، باي بال أو التحويل المصرفي.

كيفية تجارة الفوركس

لتجارة العملات صرف العملات الأجنبية تحتاج إلى تحميل منصة التداول عبر الإنترنت ولتحميل منصة التداول مجانية تحتاج إلى الاشتراك مع الفوركس وسيط وتحميل منصة التداول FX ثم فتح حساب فوركس تجريبي مجانا والبدء في تجارة العملات.

بالإضافة إلى التداول 500 المنتجات ثان الفوركس

وتقدم قبول التداول في Plus500.com من خلال منصة حصرية. يهدف لحجز والتجار Plus500 يمكن استخدام منصة لتداول العديد من الأسواق من عرض تجاري منفرد. لتحسين قدرات تداول التجار، ومنصة كما يأتي مجهزا بالكامل مع العديد من أدوات التحليل الفني ويغذي السعر الوقت الفعلي. ويرد برنامج رسم كامل وكذلك مع منصة التداول. لملاءمة أضاف المتعاملين، قدمت Plus500.com أيضا إصدارات عديدة من منصة التداول الخاصة بهم. يسمح نسخة على شبكة الإنترنت التجار للتجارة الأسواق بشكل غير مباشر من الانترنت. بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون للتجارة مع هواتفهم الذكية أو الأجهزة النقالة، كما جعل عرض Plus500 التطبيقات التجارية المتنقلة التي تتم مطابقة بشكل جيد مع الروبوت، دائرة الرقابة الداخلية والنافذة بالطاقة الأجهزة النقالة. من خلال منصة التداول Plus500 الحصرية والتجار لا يمكن إلا أن تداول العقود مقابل الفروقات ولكن أيضا الفوركس، الأسهم و صناديق الاستثمار المتداولة .

[:cn]

您可以在交易低传播,而不是任何佣金货币Plus500 。充分五十多个货币对贸易。贸易商也有许多非常规交易工具在它们的使用情况,它可以用来在类似的方法经验丰富的专家进行交易。等于1:200的杠杆作用可以在货币交易中使用。这允许你用小如300€交易获得60 000€交易主体的影响。

外汇交易与Plus500的CFD服务

获得25€上注册外汇交易 – 没有存款要求!

Plus500CY有限公司是这个网站上提供的金融产品之发行商。 Plus500CY有限公司是由调控简称CySEC (牌照号码一十四分之二百五)。

无佣金!

在买入和卖出价格之间低点差。要查看我们的费用请点击这里。

先进的交易工具

免费交易平台 – 专业图表,收益/损失限额,各种货币对。

50多名外汇对和杠杆

贸易外汇市场上高达1:294的杠杆作用。允许您开始用尽可能少的100€交易获得的29.400€资金的效果。

立即开始交易!

立即开始交易 – 开设模拟账户只需5分钟!通过信用卡,的Skrill,PayPal或银行转账基金吧。

如何进行外汇交易

进行外汇交易的货币,你需要下载一个网上交易平台 ,并下载一个交易平台,免费为您需要用注册的外汇经纪商和下载外汇交易平台然后打开一个演示外汇账户免费,并开始外汇交易。

再加上500的产品比外汇交易

Plus500.com贸易准入是通过一个独特的平台提供。针对可用性,Plus500的交易者可以使用该平台从单一贸易交易展示众多市场。为了提高交易者的交易功能,该平台还配备完全具备众多技术分析工具和实际时间价格的饲料。一个完整的制图软件,以及与交易平台一起提供。对于经销商加入适用性,Plus500.com还提供了交易平台的众多版本。一个基于Web的版本允许交易者以间接的交易市场关闭互联网。对于那些谁需要他们的智能手机或移动设备进行交易,Plus500也取得了介绍这是与Android,iOS和窗口技术的移动设备旗鼓相当的移动交易应用程序。通过Plus500专属交易平台,交易者不仅可以交易差价合约也是外汇, 股票交易所买卖基金

[:zh]

您可以在交易低傳播,而不是任何佣金貨幣Plus500 。充分五十多個貨幣對貿易。貿易商也有許多非常規交易工具在它們的使用情況,它可以用來在類似的方法經驗豐富的專家進行交易。等於1:200的槓桿作用可以在貨幣交易中使用。這允許你用小如300€交易獲得60 000€交易主體的影響。

外匯交易與Plus500的CFD服務

獲得25€上註冊外匯交易 – 沒有存款要求!

Plus500CY有限公司是這個網站上提供的金融產品之發行商。 Plus500CY有限公司是由調控簡稱CySEC (牌照號碼一十四分之二百五)。

無佣金!

在買入和賣出價格之間低點差。要查看我們的費用請點擊這裡。

先進的交易工具

免費交易平台 – 專業圖表,收益/損失限額,各種貨幣對。

50多名外匯對和槓桿

貿易外匯市場上高達1:294的槓桿作用。允許您開始用盡可能少的100€交易獲得的29.400€資金的效果。

立即開始交易!

立即開始交易 – 開設模擬賬戶只需5分鐘!通過信用卡,的Skrill,PayPal或銀行轉賬基金吧。

如何進行外匯交易

進行外匯交易的貨幣,你需要下載一個網上交易平台 ,並下載一個交易平台,免費為您需要用註冊的外匯經紀商和下載外匯交易平台然後打開一個演示外匯賬戶免費,並開始外匯交易。

再加上500的產品比外匯交易

Plus500.com貿易准入是通過一個獨特的平台提供。針對可用性,Plus500的交易者可以使用該平台從單一貿易交易展示眾多市場。為了提高交易者的交易功能,該平台還配備完全具備眾多技術分析工具和實際時間價格的飼料。一個完整的製圖軟件,以及與交易平台一起提供。對於經銷商加入適用性,Plus500.com還提供了交易平台的眾多版本。一個基於Web的版本允許交易者以間接的交易市場關閉互聯網。對於那些誰需要他們的智能手機或移動設備進行交易,Plus500也取得了介紹這是與Android,iOS和窗口技術的移動設備旗鼓相當的移動交易應用程序。通過Plus500專屬交易平台,交易者不僅可以交易差價合約也是外匯, 股票交易所買賣基金

[:]