Categories
FAQ

[:en]Plus500 Withdrawal[:ms]Pengeluaran Plus500[:cs]Plus500 Odstoupení[:da]Plus500 Tilbagetrækning[:de]Plus500 Rücktritt[:et]Plus500 tagasivõtmine[:es]Plus500 Retiro[:el]Plus500 Απόσυρση[:fr]Plus500 Retrait[:hr]Plus500 Povlačenje[:is]Plus500 Uppsögn[:it]Plus500 ritiro[:lv]Plus500 Izstāšanās[:lt]Plus500 atšaukimas[:hu]Plus500 visszavonása[:mt]Plus500 Irtirar[:nl]Plus500 Intrekking[:no]Plus500 Tilbaketrekking[:pl]Plus500 Wycofanie[:pt]Plus500 Retirada[:ru]Plus500 Вывод[:ro]Plus500 Retragere[:sk]Plus500 Odstúpenie[:sl]Plus500 Odstop[:fi]Plus500 peruuttaminen[:sv]Plus500 Utträde[:tr]Plus500 Çekilme[:bg]Plus500 Оттегляне[:iw]Plus500 נסיגה[:ar]Plus500 الانسحاب[:cn]Plus500提款[:zh]Plus500提款[:]

[:en]Plus500 Withdrawal methods explained by forex experts, All you need to know about Plus 500 Withdrawal methods like Plus500 Withdrawal fees or Plus500 Withdrawal time and Plus500 Withdrawal problems. For more information about Plus500 License you can visit Plus500 reviews by ForexSQ.com website, TopForexBrokers.com ratings and comparison forex brokers or Fxstay.com Fx trading website.

Plus500 Withdrawal Methods

Listed below are the withdrawal methods we offer. Please note that some of the methods may not be available in your region:

  • Electronic wallets – PayPal or Skrill. Funds should be received in your e-wallet account in 3-7 business days after withdrawal has been authorised.
  • Bank transfer – direct bank to bank funds transfer. Funds should be received in your bank account within 5 business days from the authorisation of the withdrawal. Withdrawals to a bank account may be subject to further delays sometimes depending on the banking institution and the jurisdiction in question.
  • Credit cards – funds should be received in the bank account associated with the relevant card according to each bank’s processing time.

Plus500 PayPal Withdrawal

In order to complete a PayPal withdrawal, if this method is available in your region, you may be required to log in to your PayPal account and claim the funds in order for them to be reflected in your PayPal account balance.

You may also be required to verify your PayPal account email address before you can claim your funds. To do so please select the link for “E-mail address verification” and enter the login and password to your PayPal account. This link is located in the email message sent to your main email address, immediately after opening your PayPal account. Email address may be changed in your PayPal account as follows: “Profile” → “email” → “add/edit”. Should you require any further assistance, please contact PayPal help and support.

Plus500 Withdrawal time

The time frame for processing a withdrawal request is normally 3-7 business days, in order to allow us to complete various security checks before initiating payment. The time frame for receipt of the payment, is dependent upon the payment method and processing time of the third party remitter. The withdrawal screen on the trading platform states the minimum withdrawal requirements for each type of payment method. Processing a withdrawal request for less than the minimum withdrawal amount may result in charges to your account.

Plus 500 Withdrawal limitations

All withdrawal methods have minimum amount thresholds , which can be found on the withdrawal screen on the trading platform. Our stated policy, wherever possible, is to only return funds to the same payment method from which they originated. For more information about withdrawals please refer to our User Agreement.

Plus500 withdrawal Problems

If you have any plus500 withdrawal problems you can contact the broker to solve the problems and if your plus 500 withdrawal problems dose nor solve then you can contact FCA in UK or submit your plus500 withdrawal problems in the cooment form below of the plus 500 reviews at ForexSQ.com or TopForexBrokers.com review and comparison brokers websites to see by other traders.

By this article about Plus500 Withdrawal methods now you know all about Plus 500 Withdrawal methods like Plus500 Withdrawal fees or Plus500 Withdrawal time and Plus500 Withdrawal problems so if you like it then tip us by share it please.[:ms]

Bagaimana saya mengeluarkan wang?

Dalam usaha untuk membuat pengeluaran anda perlu ikut arahan ini: Klik pada "Pengurusan Dana" → "Pengeluaran" → Pilih kaedah pengeluaran pilihan anda → Lengkapkan medan dan klik pada butang "Submit" (pada peranti mudah alih, anda boleh mengakses skrin "Pengurusan Dana" dari butang menu).

Visa Bayaran Balik (Dasar Syarikat)

Sekiranya anda menghantar dana kepada Plus500 dari kad Visa, kami akan sentiasa cuba untuk membayar balik kad pada mulanya tanpa mengira kaedah pengeluaran yang anda pilih apabila meminta bayaran balik. kaedah pilihan anda bertindak sebagai sandaran sekiranya kami tidak dapat membuat bayaran balik ke kad Visa dengan deposit. Setelah diluluskan dan dikemukakan, bayaran balik Visa adalah deliverable sebelum Visa bulanan tarikh caj / bil berikutnya.

Apakah tempoh masa pemprosesan bagi setiap kaedah?

Tempoh masa untuk memproses permohonan pengeluaran biasanya 3-7 hari perniagaan, untuk membolehkan kita untuk menyelesaikan pelbagai pemeriksaan keselamatan sebelum memulakan pembayaran. Rangka masa untuk penerimaan bayaran, bergantung kepada kaedah pembayaran dan pemprosesan masa pengirim pihak ketiga. Skrin penarikan balik ke atas platform dagangan menyatakan keperluan pengeluaran minimum bagi setiap jenis kaedah pembayaran. Memproses permohonan pengeluaran kurang daripada amaun pengeluaran minimum boleh menyebabkan caj ke akaun anda.

Senarai di bawah adalah kaedah pengeluaran yang kami tawarkan. Sila ambil perhatian bahawa beberapa kaedah mungkin tidak terdapat di kawasan anda:

Dompet elektronik – PayPal atau Skrill. Dana harus diterima di dalam akaun e-wallet anda dalam 3-7 hari selepas pengeluaran telah diberi kuasa. Pindahan bank – bank terus kepada pemindahan dana bank. Dana harus diterima dalam akaun bank anda dalam masa 5 hari bekerja dari kebenaran penarikan balik itu. Pengeluaran ke akaun bank mungkin tertakluk kepada sebarang kelewatan lagi kadang-kadang bergantung kepada institusi perbankan dan bidang kuasa yang berkenaan. Kad kredit – dana harus diterima dalam akaun bank yang berkaitan dengan kad berkenaan mengikut masa pemprosesan setiap bank.

Polisi kami ialah untuk, apabila mungkin, membuat bayaran pengeluaran kepada sumber yang sama yang telah digunakan untuk membuat deposit di akaun pelanggan. Sebagai contoh, jika seorang deposit pelanggan menggunakan kad Visa, kami akan cuba sentiasa pertama untuk memproses apa-apa pengeluaran selepas itu akaun kad Visa yang sama. Setelah pengeluaran telah diberi kuasa, dana akan dikreditkan ke dalam akaun kad Visa pelanggan mengikut tarikh caj / bil bulanan yang akan datang.

Bilakah ia diperlukan untuk menuntut dana PayPal?

Dalam usaha untuk melengkapkan pengeluaran PayPal, jika kaedah ini boleh didapati di kawasan anda, anda mungkin dikehendaki untuk log masuk ke akaun PayPal anda dan menuntut dana bagi membolehkan mereka muncul dalam baki akaun PayPal anda.

Anda juga mungkin dikehendaki untuk mengesahkan alamat e-mel akaun PayPal anda sebelum anda boleh membuat tuntutan wang anda. Untuk berbuat demikian sila pilih pautan untuk "pengesahan alamat E-mel" dan masukkan log masuk dan kata laluan untuk akaun PayPal anda. Pautan ini terletak dalam mesej e-mel yang dihantar ke alamat e-mel utama anda, selepas membuka akaun PayPal anda. Alamat e-mel boleh ditukar dalam akaun PayPal anda seperti berikut: "Profil" → "e-mel" → "tambah / edit". Sekiranya anda memerlukan sebarang bantuan, sila hubungi bantuan PayPal dan sokongan.

had pengeluaran

Semua kaedah pengeluaran mempunyai ambang jumlah minimum, yang boleh didapati pada skrin pengeluaran pada platform dagangan. dasar yang dinyatakan, di mana mungkin, adalah untuk hanya kembali dana kepada kaedah pembayaran yang sama dari mana mereka berasal. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai pengeluaran sila rujuk kepada Perjanjian Pengguna kami.

status pengeluaran

Semua permintaan pengeluaran diproses oleh Plus500 dalam masa 3-7 hari perniagaan, dan pada masa ini, permintaan pengeluaran akan melalui beberapa peringkat. Anda boleh mengikuti status pengeluaran anda di bawah "Pengurusan Dana" → "Sejarah Kewangan":

Diminta – Ini adalah peringkat awal dan ia bermakna bahawa anda telah meminta untuk mengeluarkan wang dari akaun dagangan anda, tetapi bayaran masih belum diproses. Sekiranya anda mahu, ia adalah mungkin untuk anda untuk membatalkan permintaan pengeluaran anda pada peringkat ini dengan mengakses "Pengurusan Dana" → "Sejarah Kewangan" dan klik pada "Batal Pengeluaran". Diluluskan Tidak Dihantar – Peringkat ini bermakna bahawa pengeluaran anda telah diberi kuasa oleh Plus500, tetapi dana belum lagi dihantar kepada pihak pemprosesan pembayaran luar negeri yang berkaitan. Diluluskan Dihantar – Peringkat ini bermakna bahawa dana telah dipindahkan oleh kami kepada pihak pemprosesan pembayaran luar negeri yang berkaitan. Diluluskan Diselesaikan – Ini peringkat akhir bermakna bahawa proses pengeluaran itu selesai, bagaimanapun, wang, boleh mungkin masih tertakluk kepada penjelasan kelewatan oleh pihak pemprosesan pembayaran.

Pada masa pemprosesan dan sehingga permintaan pengeluaran diselesaikan, permintaan pengeluaran boleh dibatalkan sama ada oleh anda atau oleh kami dan jumlah pengeluaran yang diminta boleh digunakan untuk memenuhi liabiliti anda untuk apa-apa transaksi diselesaikan pada masa itu.

[:cs]

Jak si mohu vybrat peníze?

Aby bylo možné provést výběr, měli byste použít následující postup: Klikněte na "Správa finančních prostředků" → "Odstoupení" → Vyberte si preferovaný způsob výběru → Vyplňte pole a klikněte na tlačítko "Odeslat" tlačítko (na mobilních zařízeních, můžete přístup k obrazovka "Prostředky management" z tlačítka menu).

Visa vrácení peněz (Company Policy)

Pokud budete posílat finanční prostředky na Plus500 z karty Visa, budeme vždy pokusí vrátit tuto kartu v první řadě bez ohledu na způsob výběru, který jste zvolili při žádosti o refundaci. Váš Zvolená metoda se chová jako záloha v případě, že nejsme schopni provést náhradu do nanášecí Visa karty. Po schválení a předložilo, je náhrada Visa je dodání před vaší příští Visa měsíční data nabíjení / fakturace.

Co je zpracování časový rámec pro každou metodu?

Časový rámec pro zpracování žádosti pro odstoupení od smlouvy je obvykle 3-7 pracovních dnů, aby se umožnilo nám dokončit různé bezpečnostní kontroly před zahájením platby. Časový rámec pro přijetí platby, je závislá na způsobu a zpracování plateb době poukazce třetí strany. Obrazovka stažení na obchodní platformě uvádí minimální požadavky na abstinenční pro každý typ způsobu platby. Zpracování žádosti o odstoupení od smlouvy na dobu kratší než je minimální částka pro odstoupení od smlouvy může mít za následek poplatků na účtu.

Níže jsou uvedeny abstinenční metody, které nabízíme. Upozorňujeme, že některé z metod nemusí být k dispozici ve vaší oblasti:

Elektronické peněženky – PayPal nebo Skrill. Fondy by měly být přijaty ve vaší e-peněženky účet během 3-7 pracovních dnů poté, co bylo povoleno odstoupení. Bankovní převod – direct banka Bankovní převod prostředků. Fondy by měly být přijaty na váš bankovní účet do 5 pracovních dnů od povolení odstoupení od smlouvy. Výběry na bankovní účet může podléhat dalším zpožděním někdy v závislosti na bankovní instituce a jurisdikci v pochybnost. Platební karty – finanční prostředky by měly být přijaty na bankovní účet spojený s příslušnou kartou v závislosti na čase zpracování každé banky.

Naší politikou je, pokud je to možné, provádět platby odstoupení ze stejného zdroje, která byla použita, aby se vklad na účet zákazníka. Například, pokud zákazník vklady kartou Visa, budeme vždy první pokus zpracovat jakýkoliv ústup poté ke stejnému účtu Visa karty. Jakmile je stažení byl registrován, by měly být tyto prostředky připsány na účet karty Visa zákazníka o svém příštím měsíční data nabíjení / fakturace.

Je-li to nutné vyhradit prostředky PayPal?

V zájmu dokončení ústup PayPal, pokud je k dispozici ve vaší oblasti tato metoda může být nutné se přihlásit do svého PayPal účtu a požadovat finanční prostředky, aby mohly být zohledněny v vašeho zůstatku účtu PayPal.

Může být také nutné ověřit vaši PayPal účtu e-mailovou adresu, než budete moci nárokovat své finanční prostředky. K tomu vyberte odkaz na "ověření e-mailovou adresu" a zadejte přihlašovací jméno a heslo ke svému účtu PayPal. Tento odkaz je umístěn v e-mailové zprávě zaslané do hlavní e-mailovou adresu ihned po otevření účtu PayPal. E-mailová adresa může být změněna v účtu PayPal takto: "Profil" → "e-mail" → "Přidat / editovat". Pokud byste potřebovali další pomoc, obraťte se na PayPal pomoc a podporu.

omezení z vysazení

Všechny metody abstinenční mít minimální prahy částka, která lze nalézt na obrazovce pro odstoupení od smlouvy na obchodní platformě. Naše stanovenou politikou, pokud je to možné, je jen vrátit finanční prostředky ke stejnému způsobu platby, ze které pochází. Pro více informací o stažení naleznete na našich Uživatelskou smlouvou.

abstinenční stavy

Všechny žádosti abstinenční jsou zpracovávány Plus500 během 3-7 pracovních dnů a během této doby, bude požadavek na odstoupení projít několika fázích. Můžete sledovat stav svého odstoupení od smlouvy pod "Funds Management" → "měnové dějin":

Požadované – To je počáteční fázi, a to znamená, že jste si vyžádali k výběru peněz z vašeho obchodního účtu, ale platba je ještě mají být zpracovány. Pokud si přejete, je možné pro vás zrušit svůj požadavek pro odstoupení od smlouvy v této fázi Svým přístupem na "Správa fondů" → "Peněžní historie" a kliknutím na tlačítko "Zrušení stažením". Schváleno odeslán – Tato fáze znamená, že odstoupení bylo povoleno Plus500, ale finanční prostředky dosud nebyly odeslány do příslušné externí zpracování plateb strany. Schváleno Odeslané – Tato fáze znamená, že finanční prostředky byly převedeny námi na příslušný externí zpracování plateb strany. Schváleno Vyřízeno – Tato závěrečná fáze znamená, že proces odebrání byla dokončena, avšak finanční prostředky, může případně být stále subjektem zúčtování zpoždění o zpracování plateb strany.

Během doby zpracování a dokud se usadil požadavek na odstoupení od smlouvy, požadavek na odstoupení od smlouvy může být zrušena buď vámi nebo námi a výše požadovaného výběru může být použit k uspokojení své závazky pro veškeré transakce dokončena během této doby.

[:da]

Hvordan kan jeg trække penge?

For at gøre en tilbagetrækning bør du følge disse instruktioner: Klik på "Funds Management" → "Tilbagetrækning" → Vælg din foretrukne tilbagetrækning metode → Udfyld felterne og klik på knappen "Send" (på mobile enheder, du kan få adgang til "Midler Management" skærm fra menuknappen).

Visa Tilbagebetaling (Company Policy)

Skulle du sende penge til Plus500 fra et Visa-kort, vil vi altid forsøge at refundere det kort i første omgang uanset tilbagetrækning metode, du valgte, da anmoder om refusion. Din valgte metode fungerer som backup i tilfælde af, at vi ikke er i stand til at gøre tilbagebetaling til deponering Visa-kort. Når du er godkendt og indsendt, Visa restitution leveres før din næste Visa månedlig afgift / fakturering dato.

Hvad er behandlingen tidsramme for hver metode?

Tidsrammen for behandling en anmodning om udbetaling er normalt 3-7 hverdage, for at tillade os at fuldføre forskellige sikkerhedskontroller, før du starter betalingen. Tidsrammen for modtagelse af betalingen, afhænger af betalingsmetode og behandlingstid af tredjemands afsender. Tilbagetrækningen skærm på handelsplatformen hedder minimumskravene tilbagetrækning for hver type betalingsmetode. Behandling af et udbetalingsanmodning for mindre end den mindste tilbagetrækning beløb kan resultere i afgifter til din konto.

Nedenfor er de tilbagetrækning metoder, vi tilbyder. Bemærk, at nogle af de metoder, der ikke kan være til rådighed i dit område:

Elektroniske tegnebøger – PayPal eller Skrill. Fondene bør være modtaget i din e-wallet-konto i 3-7 hverdage efter tilbagetrækning er blevet godkendt. Bankoverførsel – direkte bank til overførsel bank midler. Fondene bør være modtaget på din bankkonto inden for 5 hverdage fra godkendelsen af ​​tilbagetrækningen. Udbetalinger til en bankkonto kan være genstand for yderligere forsinkelser tider afhængigt af pengeinstituttet og kompetence pågældende. Kreditkort – midler bør modtages i banken konto i forbindelse med det pågældende kort i henhold til hver banks behandlingstid.

Vores politik er at, hvor det er muligt, foretage tilbagetrækning betalinger til samme kilde, der blev brugt til at gøre indskud på kundens konto. For eksempel, hvis en kunde indlån bruger et Visa-kort, vil vi altid første forsøg på at behandle enhver tilbagetrækning derefter til det samme Visakort konto. Når tilbagetrækning er blevet godkendt, bør midlerne krediteres kundens Visakort konto ved sin næste månedlig afgift / fakturering dato.

Hvornår er det nødvendigt at kræve PayPal midler?

For at fuldføre en PayPal tilbagetrækning, hvis denne metode er tilgængeligt i dit område, kan du blive bedt om at logge ind på din PayPal-konto og hævder midlerne i orden for dem at blive afspejlet i din PayPal-konto.

Du kan også blive bedt om at bekræfte din PayPal-konto e-mail-adresse, før du kan få dine penge. For at gøre dette skal du vælge linket til "E-mail-adresse verifikation" og indtast login og password til din PayPal-konto. Dette link er placeret i e-mailen sendt til din primære e-mailadresse, umiddelbart efter åbning din PayPal-konto. E-mail-adresse kan ændres i din PayPal-konto på følgende måde: "Profil" → "email" → "tilføj / rediger". Skulle du brug for yderligere assistance, kan du kontakte PayPal hjælp og støtte.

begrænsninger Tilbagetrækning

Alle tilbagetrækning metoder har minimum beløb tærskler, som kan findes på tilbagetrækning skærm på handelsplatformen. Vores erklærede politik, hvor det er muligt, er at kun returnere midler til den samme betalingsmetode, de hidrører fra. For mere information om hævninger henvises til vores Brugeraftale.

Tilbagetrækning statusser

Alle udbetalinger behandles af Plus500 inden for 3-7 hverdage, og i løbet af denne tid, vil anmodningen tilbagetrækning gå gennem en række trin. Du kan følge status for din tilbagetrækning under "Funds Management" → "Monetære Historie":

Anmodet – Dette er den indledende fase, og det betyder, at du har anmodet om at hæve penge fra din handel konto, men betalingen er endnu ikke behandlet. Skulle du ønsker, er det muligt for dig at annullere din anmodning om udbetaling på dette tidspunkt ved at gå "Funds Management" → "Monetære History" og klikke på "Cancel Tilbagetrækning". Godkendt ikke sendt – Denne fase betyder, at din udbetaling er blevet godkendt af Plus500, men midlerne endnu ikke er blevet sendt til den relevante eksterne betaling forarbejdning part. Godkendt Sendt – Denne fase betyder, at midlerne er blevet overført af os til den relevante eksterne betaling forarbejdning part. Godkendt Afregnes – Denne sidste etape betyder, at tilbagetrækningen er afsluttet, dog midler, kan muligvis stadig være underlagt rydde forsinkelser ved betaling forarbejdning part.

Under behandlingstiden, og indtil en anmodning om udbetaling afregnes, anmodningen tilbagetrækning kan annulleres enten af ​​dig eller af os og tilbagetrækning beløb anmodes kan bruges til at opfylde dine forpligtelser for alle transaktioner gennemført under en sådan tid.

[:de]

Wie hebe ich Geld?

Um einen Rückzug zu machen Sie diese Anweisungen befolgen sollten: Klicken Sie auf "Haushaltsmanagement" → "Auszahlung" → Wählen Sie die gewünschte Auszahlungsmethode → Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Submit" (auf mobilen Geräten, können Sie Zugriff auf die "Haushaltsmanagement" Bildschirm aus dem Menü-Taste).

Visa Rückerstattung (Allgemeine Geschäftsbedingungen)

Sollten Sie Mittel zu schicken Plus500 von einer Visa – Karte, werden wir immer versuchen , diese Karte in der ersten Instanz zu erstatten , und zwar unabhängig von der Rücknahme Methode , die Sie gewählt haben , als die Erstattung beantragen. Ihre gewählte Methode dient als Backup für den Fall, dass wir nicht in der Lage, die Erstattung auf die Abscheidung von Visa-Karte zu machen. Nach der Genehmigung und eingereicht, eine Visa Rückerstattung ist lieferbar vor Ihrer nächsten Visa monatliche Gebühr / Rechnungsdatum.

Was ist die Verarbeitung für jede Methode Zeitrahmen?

Der Zeitrahmen einen Auszahlungsantrag für die Verarbeitung ist in der Regel 3-7 Werktage, um uns zu erlauben, vor Beginn der Zahlung verschiedene Sicherheitsprüfungen abzuschließen. Der Zeitrahmen für den Eingang der Zahlung, ist abhängig von der Zahlungsmethode und die Verarbeitungszeit des Dritten Einreicher. Der Rückzug Bildschirm auf der Handelsplattform nennt die Mindestauszahlungsanforderungen für jede Art der Zahlungsmethode. Die Verarbeitung einer Auszahlungsanforderung für weniger als den Mindestauszahlungsbetrag kann in Gebühren zu Ihrem Konto führen.

Nachfolgend sind die Auszahlungsmethoden die wir anbieten. Bitte beachten Sie, dass einige der Methoden nicht in Ihrer Region verfügbar sein:

Elektronische Geldbörsen – PayPal oder Skrill. Die Fonds sollten in Ihrer E-Wallet-Konto in 3-7 Werktagen empfangen werden, nachdem Rückzug zugelassen wurde. Banküberweisung – Direktbank zu Bankgeldtransfer. Die Fonds sollten in Ihr Bankkonto innerhalb von 5 Werktagen nach der Genehmigung des Rückzugs empfangen werden. Entnahmen auf ein Bankkonto kann zu weiteren Verzögerungen unterliegen manchmal je nach Bankinstitut und die Zuständigkeit in Frage. Kreditkarten – Mittel sollten entsprechend mit der entsprechenden Karte zugeordnet auf dem Bankkonto empfangen werden zu jeder Bearbeitungszeit der Bank.

Unsere Politik ist es, soweit wie möglich, Rückzug Zahlungen an derselben Quelle zu machen, mit dem die Einzahlung auf das Konto des Kunden zu machen. Zum Beispiel, wenn ein Kundeneinlagen eine Visa-Karte verwenden, werden wir immer an erster Versuch, jede Auszahlung, danach auf die gleiche Visa-Kartenkonto zu verarbeiten. Sobald der Abzug zugelassen wurde, sollten die Mittel auf dem Konto des Kunden Visa-Karte durch seine nächste monatliche Gebühr / Abrechnungsdatum gutgeschrieben.

Wann ist es notwendig, PayPal Gelder zu beanspruchen?

Um ein PayPal-Rückzug abzuschließen, wenn diese Methode in Ihrer Region verfügbar ist, können Sie Ihr PayPal-Konto einloggen erforderlich, und die Mittel fordern um für sie in Ihrem PayPal-Kontostand widerspiegeln.

Sie können auch erforderlich sein, Ihr PayPal-Konto E-Mail-Adresse zu überprüfen, bevor Sie Ihr Geld beanspruchen können. Dazu wählen Sie bitte den Link "E-Mail-Adresse Überprüfung" und geben Sie den Benutzernamen und das Passwort zu Ihrem PayPal-Konto. Dieser Link wird in der E-Mail-Nachricht an Ihre Haupt-E-Mail-Adresse gesendet, unmittelbar nach Ihrem PayPal-Konto eröffnen. E-Mail-Adresse kann in Ihrem PayPal-Konto wie folgt geändert werden: "Profil" → "email" → "Hinzufügen / Bearbeiten". Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den PayPal-Hilfe und Unterstützung.

Rücktritt Einschränkungen

Alle Auszahlungsmethoden haben Mindestbetrag Schwellen, die auf dem Rückzug Bildschirm auf der Handelsplattform gefunden werden kann. Unser erklärtes Politik, wo immer möglich, ist nur Mittel zu derselben Zahlungsmethode, aus dem sie stammen. Weitere Informationen zu Abhebungen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

Entzugszustände

Alle Auszahlungen werden von Plus500 innerhalb von 3-7 Werktagen bearbeitet, und während dieser Zeit wird der Auszahlungsanforderung durch eine Reihe von Stufen gehen. Sie können den Status Ihrer Rückzug unter "Haushaltsmanagement" → "Geldgeschichte" wie folgt vor:

Gewünscht – Dies ist die erste Phase , und es bedeutet , dass Sie Geld von Ihrem Trading – Konto abheben angefordert haben, aber die Zahlung ist noch verarbeitet werden. Sollten Sie wünschen, ist es möglich, für Sie die Auszahlung in diesem Stadium abzubrechen durch "Haushaltsmanagement" → "Geldgeschichte", und klicken Sie auf "Abbrechen Auszahlung" zugreifen. Genehmigt nicht gesendet – Diese Stufe bedeutet , dass Ihr Rückzug von Plus500 autorisiert wurde, aber die Mittel sind noch nicht an die entsprechenden externen Zahlungsabwicklung Partei gesendet. Genehmigt Sent – bedeutet dieser Phase , dass die Mittel von uns an die relevanten externen Zahlungsabwicklung Partei übertragen worden. Genehmigt Ausgewertet – bedeutet dieser letzten Phase , dass der Rückzug abgeschlossen ist jedoch Mittel, möglicherweise noch unterliegen Verzögerungen Clearing durch die Zahlungsabwicklung Partei.

Während der Bearbeitungszeit und bis eine Auszahlungsanforderung erfüllt wird, kann der Auszahlungsantrag storniert werden entweder von Ihnen oder von uns und den Widerruf beantragten Betrag kann verwendet werden, um Ihre Schulden für Transaktionen während dieser Zeit abgeschlossen zu befriedigen.

[:et]

Kuidas raha võtta?

Selleks, et teha väljamakse peate järgima neid juhiseid: Vajuta "Funds Management" → "tagasivõtmine" → Vali oma eelistatud väljamakseviisil → Täitke väljad ja vajuta "Submit" nuppu (mobiilseadmete pääsete "Vahendite juhtimine" ekraani menüüst nupp).

Visa tagastamine (Firma poliitika)

Kui saadate raha Plus500 alates Visa kaardi, siis me alati üritavad tagastada, et kaart on kõigepealt sõltumata tühistamise meetod valisid taotlemisel toetuse. Valitud meetod toimib backup juhul, kui me ei suuda teha ilmoittamallesi hoiustamiseks Visa kaardi. Kui heaks ja esitas, Visa toetus on töösoorituse enne järgmist Visa kuutasu / arve kuupäeva.

Milline on töötlemise ajakava iga meetodi?

Ajakava töötlemiseks väljamakseid on tavaliselt 3-7 tööpäeva jooksul, et saaksime täita erinevaid turvakontrolli enne algatanud makse. Ajakava raha laekumise, sõltub makseviisi ja töötlemise ajal kolmandale isikule maksja. Tagasivõtmine ekraani kauplemisplatvormi sätestab minimaalsed kõrvaldamisnõudeid iga makseviis. Töötlemine tühistamise taotluse alla minimaalse tühistamise summa võib põhjustada teie kontole.

Allpool on väljamakseviisid pakume. Pange tähele, et mõned meetodid ei pruugi olla saadaval teie regioonis:

Elektrooniline rahakotis – PayPal või Skrill. Tuleks fondidelt saadud oma e-rahakoti konto 3-7 tööpäeva jooksul pärast taganemise on lubatud. Pangaülekandega – otsene panga pank rahaülekande. Fondid peavad olema laekunud pangakontole 5 tööpäeva jooksul alates loa tühistamist. Väljamakseid pangakontole võidakse lisatähtajad mõnikord sõltuvalt pangandus institutsioon ja pädevuse küsimus. Krediitkaardid – rahalised vahendid peaksid olema laekunud pangakontole seotud vastava kaardi vastavalt iga panga töötlemise ajal.

Meie poliitika on võimaluse korral teha tühistamise makseid samast allikast, mida kasutati, et teha sissemakse kliendi kontole. Näiteks, kui klient hoiused kasutades Visa kaardi, siis me alati esimene katse töödelda tühistamisest pärast seda sama Visa kaardi konto. Kui väljaviimine on lubatud vahendid tuleks tasuda kliendi Visa kaardi kontole järgmisel kuutasu / arve kuupäeva.

Kui on vaja nõuda PayPal vahendeid?

Selleks, et täita PayPal äravõtmist, kui see meetod on teie piirkonnas saadaval, võite olla kohustatud sisse oma PayPal kontole ja raha taotlema, et neid tuleb kajastada oma PayPal konto saldo.

Samuti võite olla kohustatud tõendama oma PayPal konto e-posti aadress, enne kui saab nõuda oma vahenditest. Selleks palun valige link "E-posti aadressi kontrollimine" ja sisesta kasutajanimi ja parool oma PayPal kontole. See link asub e-kirja saatnud oma peamise e-posti aadressi, vahetult pärast avamist oma PayPal kontole. E-posti aadress võib muuta oma PayPal kontole järgmiselt: "Profiil" → "email" → "lisada / muuta". Kui vajate täiendavat abi, võtke ühendust PayPal abi ja toetust.

Väljaastumine piirangud

Kõik väljamakseviisid on minimaalne summa piirmäärad, mis võib leida tühistamise ekraani kauplemisplatvormi. Meie ametlikku poliitikat, kus võimalik, on ainult tagasi raha sama makseviisi, kust nad pärinevad. Lisateavet väljavõtmine palun vaadake meie Kasutaja lepingu.

Väljaastumine staatused

Kõik tühistamise taotlusi menetleb Plus500 jooksul 3-7 tööpäeva, ja selle aja jooksul, tühistamise taotlus läheb läbi mitmes etapis. Teil on võimalik jälgida olekut tühistamise all "Funds Management" → "rahapoliitikast":

Taotletud – See on esimene etapp ja see tähendab, et olete taotlenud raha võtmiseks oma kauplemiskonto, kuid makse on veel võimalik töödelda. Kui soovite, siis on võimalik, et te oma väljamaksetaotluse tühistada selles etapis, mida on "fondid Management" → "Monetary ajalugu" ja klõpsates nupul "Loobu tühistamine". Vastu ei saadetud – selles etapis tähendab, et väljamakse on lubanud Plus500, kuid raha ei ole veel saatnud vastavatele välise maksete töötlemiseks poole. Kinnitatud Saadetud – See etapp tähendab, et raha on läinud üle meie poolt vastavate väliste maksete töötlemiseks poole. Kinnitatud lahendatud – see viimane etapp tähendab, et tagasivõtmine on lõpule viidud, aga vahenditest, võib-olla ikka veel olla puhastades viivitusi maksete töötlemiseks poole.

Töötlemise ajal ajal ja kuni väljamakse taotluse väljakujunenud, tühistamise taotluse saab tühistada kas teie või meie poolt tühistamise taotletud summa saab kasutada, et rahuldada oma kohustusi ühegi jooksul tehtud tehingute ajani.

[:es]

¿Cómo puedo retirar fondos?

Con el fin de hacer un retiro que debe seguir las siguientes instrucciones: Haga clic en "Gestión de Fondos" → "Retirada" → Seleccione el método de retirada preferido → Rellene los campos y haga clic en el botón "Enviar" (en los dispositivos móviles, puede acceder a la pantalla "Gestión de Fondos" de la tecla de menú).

Devolución Visa (Política de Empresa)

En caso de enviar fondos a Plus500 de una tarjeta Visa, siempre vamos a tratar de devolver la tarjeta en el primer caso con independencia del método de retiro que eligió al solicitar el reembolso. Su método elegido actúa como una copia de seguridad en caso de que no somos capaces de efectuar el abono a la tarjeta Visa depositar. Una vez aprobado y presentado, un reembolso Visa se puede entregar antes de la próxima fecha de carga / facturación mensual Visa.

¿Cuál es el marco de tiempo de procesamiento para cada método?

El marco de tiempo para procesar una solicitud de retiro es normalmente de 3-7 días laborales, con el fin de permitirnos completar distintos controles de seguridad antes de iniciar el pago. El marco de tiempo para la recepción del pago, depende del tiempo y método de procesamiento de pagos de la tercera parte remitente. La pantalla de la retirada de la plataforma de negociación establece los requisitos mínimos de retirada para cada tipo de método de pago. El procesamiento de una solicitud de retiro por menos de la cantidad mínima de retirada puede resultar en cargos a su cuenta.

A continuación se enumeran los métodos de retiro que ofrecemos. Tenga en cuenta que algunos de los métodos pueden no estar disponibles en su región:

Monederos electrónicos – PayPal o Skrill. Los fondos deberán ser recibidos en su cuenta de billetera electrónica en 3-7 días laborables después de la retirada ha sido autorizado. Transferencia bancaria – bancaria directa a la transferencia de fondos del banco. Los fondos deberán ser recibidos en su cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles a partir de la autorización de la retirada. Los retiros a una cuenta bancaria pueden estar sujetos a nuevos retrasos a veces, dependiendo de la institución bancaria y la jurisdicción de que se trate. Las tarjetas de crédito – fondos deben ser recibidas en la cuenta bancaria asociada a la tarjeta correspondiente de acuerdo con el tiempo de procesamiento de cada banco.

Nuestra política es, siempre que sea posible, pagar los retiros a la misma fuente que se utilizó para hacer el depósito en la cuenta del cliente. Por ejemplo, si un cliente deposita usando una tarjeta Visa, siempre vamos primer intento de procesar cualquier retirada posteriormente a la misma cuenta de tarjeta Visa. Una vez que la retirada haya sido autorizado, los fondos se acreditan a la cuenta de tarjeta Visa del cliente por su próxima fecha mensual de carga / facturación.

¿Cuándo es necesario para reclamar fondos de PayPal?

Con el fin de completar la retirada de PayPal, si este método está disponible en su región, es posible que tenga que iniciar sesión en su cuenta PayPal y reclamar los fondos a fin de que se reflejen en el saldo de su cuenta PayPal.

También puede ser requerido para verificar su dirección de cuenta de correo electrónico de PayPal antes de poder reclamar sus fondos. Para hacerlo, por favor seleccione el enlace de "verificación Dirección de correo electrónico" e introducir el usuario y contraseña para su cuenta de PayPal. Este enlace se encuentra en el mensaje de correo electrónico enviado a su dirección de correo electrónico principal, inmediatamente después de abrir su cuenta PayPal. dirección de correo electrónico puede ser cambiado en su cuenta PayPal de la siguiente manera: "Perfil" → "e-mail" → "añadir / editar". En caso de necesitar asistencia adicional, por favor, póngase en contacto con PayPal ayuda y apoyo.

limitaciones de abstinencia

Todos los métodos de abstinencia tienen umbrales importe mínimo, que se pueden encontrar en la pantalla de la retirada de la plataforma de negociación. Nuestra política establecida, siempre que sea posible, es sólo para devolver los fondos a la misma forma de pago del que se derivan. Para obtener más información acerca de los retiros por favor refiérase a las Condiciones de uso.

estados de abstinencia

Todas las solicitudes de retiro son procesados ​​por Plus500 el plazo de 3-7 días laborables, y durante este tiempo, la solicitud de retiro se pasan por una serie de etapas. Usted puede seguir el estado de su retirada bajo "Fondos de Gestión" → "Historia monetaria":

Solicitado – Esta es la etapa inicial y esto significa que usted ha solicitado para retirar fondos de su cuenta de operaciones, pero el pago aún no se ha procesado. Si lo desea, es posible que le permita cancelar su solicitud de retiro en esta etapa mediante el acceso a "Gestión de Fondos" → "Historia monetaria" y hacer clic en "Cancelar retirada". Aprobado no enviadas – Esta etapa significa que su retiro haya sido autorizado por Plus500, pero los fondos aún no han sido enviados a la parte de procesamiento de pagos externa relevante. Aprobado Enviados – Esta etapa significa que los fondos han sido transferidos por nosotros a la parte de procesamiento de pagos externa relevante. Aprobado Cerrada – Esta etapa final significa que el proceso de retirada se ha completado, sin embargo, los fondos, posiblemente, puede aún ser objeto de despejar las demoras por la parte de procesamiento de pagos.

Durante el tiempo de procesamiento y hasta una solicitud de retiro se resuelve, la solicitud de retiro puede ser cancelado por usted o por nosotros y el monto de retiro solicitado se puede utilizar para satisfacer sus pasivos de las operaciones llevadas a cabo durante dicho tiempo.

[:el]

Πώς μπορώ να αποσύρω κεφάλαια;

Για να κάνετε μια ανάληψη θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες: Κάντε κλικ στο "Διαχείριση Ταμεία" → "Απόσυρση" → Επιλέξτε την προτιμώμενη μέθοδο ανάληψης → Συμπληρώστε τα πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί "Αποστολή" (για κινητές συσκευές, μπορείτε να έχετε πρόσβαση το οθόνη «Διαχείριση ταμεία» από το κουμπί του μενού).

Visa Επιστροφή (Πολιτική της Εταιρείας)

Θα πρέπει να στείλετε τα κεφάλαια για να Plus500 από μια κάρτα Visa, θα προσπαθήσουμε πάντα να επιστρέψει την κάρτα στην πρώτη περίπτωση, ανεξάρτητα από τη μέθοδο ανάληψης που επιλέξατε όταν ζητούν την επιστροφή. μέθοδο που έχετε επιλέξει λειτουργεί ως εφεδρική σε περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση να κάνει την επιστροφή στην κατάθεση κάρτα Visa. Μόλις εγκριθεί και υποβληθεί, η επιστροφή της Visa είναι παραδοτέο πριν από την επόμενη Visa μηνιαία ημερομηνία φόρτισης / χρέωσης.

Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο επεξεργασίας για κάθε μέθοδο;

Το χρονικό πλαίσιο για την επεξεργασία ενός αιτήματος απόσυρσης είναι συνήθως 3-7 εργάσιμες ημέρες, ώστε να μας επιτρέψει να ολοκληρώσει διάφορες ελέγχους ασφαλείας πριν από την έναρξη της πληρωμής. Το χρονικό πλαίσιο για τη λήψη της πληρωμής, εξαρτάται από το χρόνο μέθοδο και την επεξεργασία των πληρωμών του τρίτου εμβάζων κόμμα. Η οθόνη απόσυρση από την πλατφόρμα συναλλαγών ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις απόσυρσης για κάθε τύπο μεθόδου πληρωμής. Επεξεργασία μιας αίτησης ανάκλησης για λιγότερο από το ελάχιστο ποσό ανάληψης μπορεί να οδηγήσει σε χρεώσεις στο λογαριασμό σας.

Παρακάτω αναφέρονται οι μέθοδοι απόσυρσης που προσφέρουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ορισμένες από τις μεθόδους μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας:

Ηλεκτρονικά πορτοφόλια – PayPal ή Skrill. Ταμεία θα πρέπει να λάβει στο λογαριασμό e-πορτοφόλι σας σε 3-7 εργάσιμες ημέρες μετά έχει εγκριθεί απόσυρσης. Τραπεζικό έμβασμα – άμεση τράπεζα σε τράπεζα μεταφορά κεφαλαίων. Ταμεία θα πρέπει να λάβει στον τραπεζικό λογαριασμό σας μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την έγκριση της απόσυρσης. Αποσύρσεις σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να υπόκειται σε περαιτέρω καθυστερήσεις μερικές φορές ανάλογα με το τραπεζικό ίδρυμα και το εν λόγω δικαιοδοσία. Πιστωτικές κάρτες – κεφάλαια θα πρέπει να λαμβάνονται στον τραπεζικό λογαριασμό που συνδέεται με τη σχετική κάρτα ανάλογα με τον χρόνο επεξεργασίας της κάθε τράπεζας.

Η πολιτική μας είναι να, όπου είναι δυνατόν, να κάνει πληρωμές με την ίδια πηγή που είχε χρησιμοποιηθεί για να κάνει την κατάθεση στο λογαριασμό του πελάτη. Για παράδειγμα, εάν ένας καταθέσεις πελατών χρησιμοποιώντας μια κάρτα Visa, θα είμαστε πάντα η πρώτη προσπάθεια να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε απόσυρση συνέχεια στον ίδιο λογαριασμό της κάρτας Visa. Μόλις έχει εγκριθεί η απόσυρση, τα κεφάλαια θα πρέπει να πιστωθεί στο λογαριασμό της κάρτας Visa του πελάτη με την επόμενη μηνιαία ημερομηνία φόρτισης / χρέωσης της.

Όταν είναι απαραίτητο να διεκδικήσει κονδύλια PayPal;

Για να ολοκληρωθεί μια απόσυρση PayPal, εάν αυτή η μέθοδος είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας, μπορεί να σας ζητηθεί να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο PayPal και να διεκδικήσουν τα κεφάλαια για να μπορέσουν να αντικατοπτρίζεται στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας στο PayPal.

Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε διεύθυνση PayPal λογαριασμό e-mail σας πριν μπορέσετε να διεκδικήσει τα χρήματά σας. Για να το κάνετε αυτό επιλέξτε το σύνδεσμο για "επαλήθευσης διεύθυνση E-mail" και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό σας PayPal. Αυτός ο σύνδεσμος βρίσκεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αμέσως μετά το άνοιγμα του λογαριασμού σας στο PayPal. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να αλλάξει το λογαριασμό σας στο PayPal ως εξής: "Προφίλ" → "Email" → "Add / Edit". Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το PayPal βοήθεια και υποστήριξη.

περιορισμούς απόσυρση

Όλες οι μέθοδοι απόσυρσης έχουν ελάχιστα όρια ποσό, το οποίο μπορεί να βρεθεί στην οθόνη απόσυρση από την πλατφόρμα συναλλαγών. δηλωμένη πολιτική μας, όπου αυτό είναι δυνατό, είναι να επιστρέψει μόνο τα κεφάλαια με την ίδια μέθοδο πληρωμής από το οποίο προέρχονται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αναλήψεις ανατρέξτε στην μας συμφωνία χρήστη.

καταστάσεις απόσυρση

Όλα τα αιτήματα απόσυρσης υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Plus500 μέσα σε 3-7 εργάσιμες ημέρες, και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το αίτημα απόσυρσης θα περάσουν από μια σειρά από στάδια. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατάσταση της ανάληψής σας υπό τον τίτλο "Διαχείριση Ταμεία" → "Νομισματική Ιστορία":

Ζήτησε – Αυτό είναι το αρχικό στάδιο και αυτό σημαίνει ότι έχετε ζητήσει να αποσύρουν κεφάλαια από το λογαριασμό συναλλαγών σας, αλλά η πληρωμή είναι ακόμη σε επεξεργασία. Σε περίπτωση που επιθυμείτε, είναι δυνατό για σας να ακυρώσετε την αίτηση ανάληψής σας σε αυτό το στάδιο από την πρόσβαση στο "Διαχείριση Ταμεία" → "Νομισματική Ιστορία" και κάνοντας κλικ στο "Ακύρωση Απόσυρση". Εγκρίθηκε Δεν Εστάλη – Το στάδιο αυτό σημαίνει ότι η ανάληψή σας έχει εγκριθεί από την Plus500, αλλά τα χρήματα δεν έχουν ακόμη αποσταλεί στην αρμόδια εξωτερική κόμμα επεξεργασία των πληρωμών. Εγκρίθηκε Sent – Το στάδιο αυτό σημαίνει ότι τα κεφάλαια έχουν μεταφερθεί από εμάς με τη σχετική εξωτερική κόμμα επεξεργασία των πληρωμών. Εγκρίθηκε Διευθετήθηκε – Αυτό το τελευταίο στάδιο σημαίνει ότι η διαδικασία ανάκλησης έχει ολοκληρωθεί, όμως, τα κεφάλαια, μπορεί ενδεχομένως να εξακολουθεί να υπόκειται σε εκκαθάριση καθυστερήσεις από το κόμμα επεξεργασία των πληρωμών.

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και μέχρι να διευθετηθεί η αίτηση ανάκλησης, η αίτηση ανάκλησης μπορεί να ακυρωθεί, είτε από εσάς ή από εμάς και το ποσό ανάληψης ζήτησε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις σας για οποιεσδήποτε πράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα.

[:fr]

Comment puis-je retirer des fonds?

Pour effectuer un retrait, vous devez suivre ces instructions: Cliquez sur "Gestion de fonds" → "Retrait" → Sélectionnez votre méthode de retrait préférée → Remplissez les champs et cliquez sur le bouton «Soumettre» (sur les appareils mobiles, vous pouvez accéder à la écran "gestion des fonds" à partir du bouton de menu).

Visa Remboursement (Politique d'entreprise)

Si vous envoyer des fonds à Plus500 à partir d' une carte Visa, nous allons toujours tenter de rembourser cette carte en premier lieu quelle que soit la méthode de retrait que vous avez choisi lors de la demande de remboursement. Votre méthode choisie agit comme une sauvegarde dans le cas où nous sommes incapables d'effectuer le remboursement à la carte Visa dépôt. Une fois approuvé et soumis, un remboursement Visa est livrable avant votre prochain Visa date mensuelle de charge / facturation.

Quel est le délai de traitement pour chaque méthode?

Le délai de traitement d'une demande de retrait est normalement 3-7 jours ouvrables, afin de nous permettre de réaliser divers contrôles de sécurité avant de lancer le paiement. Le délai pour la réception du paiement, dépend de la méthode et le traitement des paiements le temps de la troisième réémetteur du parti. L'écran de retrait sur la plate-forme de négociation énonce les exigences minimales de retrait pour chaque type de méthode de paiement. Le traitement d'une demande de retrait pour moins que le montant minimum de retrait peut entraîner des frais à votre compte.

Ci-dessous sont les méthodes de retrait que nous offrons. S'il vous plaît noter que certaines des méthodes peuvent ne pas être disponibles dans votre région:

Portefeuilles électroniques – PayPal ou Skrill. Les fonds devraient être reçus dans votre compte e-wallet dans 3-7 jours ouvrables après le retrait a été autorisé. Virement bancaire – banque directe au transfert de fonds de la banque. Les fonds devraient être reçus dans votre compte bancaire dans les 5 jours ouvrables suivant l'autorisation du retrait. Retraits à un compte bancaire peuvent faire l'objet de nouveaux retards en fonction parfois sur l'institution bancaire et la juridiction en question. Cartes de crédit – les fonds devraient être reçus dans le compte bancaire associé à la carte pertinente en fonction du temps de traitement de chaque banque.

Notre politique est de la mesure du possible, effectuer des paiements de retrait à la même source qui a été utilisé pour effectuer le dépôt sur le compte du client. Par exemple, si un dépôts de clients utilisant une carte Visa, nous aurons toujours la première tentative de traiter tout retrait par la suite pour le même compte de carte Visa. Une fois le retrait a été autorisé, les fonds devraient être crédités sur le compte Visa de la carte du client par sa prochaine date mensuelle de charge / de facturation.

Quand est-il nécessaire de demander des fonds PayPal?

Afin de compléter un retrait PayPal, si cette méthode est disponible dans votre région, vous pouvez être amené à vous connecter à votre compte PayPal et réclamer les fonds afin qu'ils soient pris en compte dans le solde de votre compte PayPal.

Vous pouvez également être amené à vérifier votre adresse e-mail PayPal compte avant de pouvoir réclamer vos fonds. Pour ce faire s'il vous plaît cliquer sur le lien pour "vérification de l'adresse e-mail" et entrez le login et le mot de passe pour votre compte PayPal. Ce lien se trouve dans le message électronique envoyé à votre adresse e-mail principale, immédiatement après l'ouverture de votre compte PayPal. Adresse e-mail peut être changé dans votre compte PayPal comme suit: "Profil" → "email" → "ajouter / modifier". Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, s'il vous plaît contacter PayPal aide et soutien.

limites de retrait

Toutes les méthodes de sevrage ont un seuil minimal de quantité, qui peut être trouvé sur l'écran de retrait sur la plateforme de trading. Notre politique déclarée, chaque fois que possible, est de ne retourner les fonds à la même méthode de paiement dont ils sont issus. Pour plus d'informations sur les retraits s'il vous plaît se référer à nos Conditions d'utilisation.

statuts de retrait

Toutes les demandes de retrait sont traitées par Plus500 dans 3-7 jours ouvrables, et pendant ce temps, la demande de retrait passera par un certain nombre d'étapes. Vous pouvez suivre le statut de votre retrait sous la rubrique «Gestion de fonds" → "Histoire monétaire":

Demandé – Ceci est la première étape et cela signifie que vous avez demandé de retirer des fonds de votre compte de trading, mais le paiement doit encore être traitée. Si vous le souhaitez, il est possible pour vous d'annuler votre demande de retrait à ce stade en accédant à "Gestion de fonds" → "Histoire monétaire" et en cliquant sur "Annuler Retrait". Approuvé Non Envoyés – signifie Cette étape que votre retrait a été autorisé par Plus500, mais les fonds ne sont pas encore envoyé à la partie de traitement de paiement externe pertinente. Approuvé Sent – signifie Cette étape que les fonds ont été transférés par nous à la partie de traitement de paiement externe pertinente. Approuvé Réglé – Cette dernière étape signifie que le processus de retrait a été achevé, toutefois, les fonds, peuvent éventuellement encore être soumis à la compensation des retards par la partie de traitement des paiements.

Pendant le temps de traitement et jusqu'à ce qu'une demande de retrait est réglée, la demande de retrait peut être annulée soit par vous ou par nous et le montant du retrait demandé peut être utilisé pour satisfaire vos engagements pour toutes les opérations réalisées pendant cette période.

[:hr]

Kako povući sredstva?

Da bi povlačenje trebali slijediti ove upute: Klikom na "upravljanje fondovima" → "Isplata" → odaberite željeni način za povlačenje → Ispunite polja i kliknite na gumb "Pošalji" (na mobilnim uređajima, možete pristupiti "Upravljanje Sredstva" zaslon s gumba izbornika).

Viza za povrat (Društvo Politika)

Ukoliko šaljete sredstva Plus500 iz Visa kartice, uvijek ćemo pokušati vratiti tu karticu u prvom stupnju, bez obzira na metodu odvikavanja ste odabrali prilikom traženja povrata. Odabrana metoda djeluje kao rezerva u slučaju da smo u mogućnosti izvršiti povrat do taloženja Visa kartice. Jednom odobren i podnosi, povrat Visa je isporučiti prije sljedećeg Visa mjesečni datuma punjenja / naplate.

Što je obrada vremenski okvir za svaku metodu?

Vremenski okvir za obradu zahtjeva za povlačenje je obično 3-7 radnih dana, kako bi se omogućilo da završimo razne sigurnosne provjere prije pokretanja plaćanja. Vremenski okvir za primitak plaćanja, ovisi o načinu plaćanja i obradu vrijeme partijske Uplatitelj treće. Zaslon povlačenje na trgovinskoj platformi navodi minimalne zahtjeve za povlačenje za svaku vrstu plaćanja. Obrada zahtjeva za povlačenje za manje od minimalnog iznosa koji se povlači može uzrokovati troškove na računu.

Navedene u nastavku su povlačenje metode koje nudimo. Imajte na umu da su neke od metoda možda neće biti dostupne u vašoj regiji:

Elektronički novčanici – PayPal ili Skrill. Sredstva bi trebala biti primljena u Vašem e-novčanika u 3-7 radnih dana nakon povlačenja ovlašten. Bankovni prijenos – direktna banka Bankovni prijenos sredstava. Sredstva bi trebala biti primljena u svoj bankovni račun u roku od 5 radnih dana od odobrenja o povlačenju. Isplate na bankovni račun može biti predmet daljnjih odgoda ponekad, ovisno o banci i nadležnosti u pitanju. Kreditne kartice – sredstva trebala bi stići na bankovni račun koji je povezan s odgovarajućom karticom prema vremenu potrebnom za obradu svake banke.

Naša politika je da se, kad god je to moguće, izvršiti plaćanja povlačenju istog izvora koja je korištena da bi depozit na račun nalogodavca. Na primjer, ako korisnik depoziti korištenjem Visa kartice, uvijek ćemo prvi pokušaj da se proces bilo povlačenje nakon toga na isti Visa karticu računa. Nakon povlačenja je ovlašten, sredstva bi trebala biti upisana karticom Visa kupca po sljedećem mjesečnom datuma punjenja / naplate.

Kada je potrebno tvrde PayPal sredstva?

Kako bi se okončala PayPal povlačenje, je li ova metoda je dostupan u vašoj regiji, vi svibanj biti potrebno da se prijavite na svoj PayPal račun i tvrde sredstva kako bi za njih da se odraziti na računu PayPala.

Vi svibanj također biti potrebna kako bi potvrdili svoj PayPal račun e-pošte prije nego što možete potraživati ​​sredstva. Da biste to učinili odaberite vezu za "provjeru e-mail adresa" i unesite korisničko ime i lozinku za svoj PayPal račun. Ovaj link se nalazi u poruci e-pošte je poslana na vašu glavnu adresu e-pošte, odmah nakon otvaranja PayPal računa. E-mail adresa može biti promijenjen na svoj PayPal račun na sljedeći način: "Profil" → "email" → "Add / Edit". Ukoliko vam je potrebna daljnja pomoć, obratite se PayPal pomoć i podršku.

ograničenja za isplatu

Sve metode odvikavanja imati minimalni iznos prag, koji se mogu naći na zaslonu povlačenja na trgovinskoj platformi. Naša navedena pravila, kad god je to moguće, je da se samo vratiti sredstva na isti način plaćanja iz kojih su nastali. Za više informacija o isplatama obratite se našem Sporazumu korisnika.

Povlačenje statusi

Svi zahtjevi povlačenje obrađuju Plus500 u roku 3-7 radna dana, a tijekom tog vremena, zahtjev povlačenje će proći kroz nekoliko faza. Možete pratiti status vaše povlačenje pod "Upravljanje fondovima" → "monetarnu povijest":

Traženi – Ovo je početna faza, a to znači da ste zatražili povlačenje sredstava iz svog trading računa, ali je isplata još nije obrađen. Ukoliko želite, to je moguće za vas otkazati zahtjev za povlačenje u ovoj fazi Pristupom na "upravljanje fondovima" → "monetarni Povijest" i klikom na "Cancel povlačenja". Odobreno nije poslana – Ova faza znači da je povlačenje je ovlašten od strane Plus500, ali sredstva još nisu poslani na relevantne vanjske obrade plaćanja stranke. Odobreno Poslano – Ova faza znači da su sredstva prenesena kod nas na relevantne vanjske obrade plaćanja stranke. Odobreno Obavljene – Ovaj zadnji stadij znači da proces povlačenja je završen, međutim, fondovi, svibanj i dalje biti predmet čišćenje kašnjenja od stranke obrade plaćanja.

Za vrijeme obrade i dok se zahtjev povlačenje riješi, zahtjev povlačenje može se otkazati ili vi ili nas i iznosa koji se povlači zatražio mogu se koristiti kako bi zadovoljio svoje obveze za sve transakcije koje su izvršene tijekom tog vremena.

[:is]

Hvernig get ég draga fé?

Í því skyni að gera úttekt þú ættir að fylgja þessum leiðbeiningum: Smelltu á "Funds Management" → "Uppsögn" → Veldu þann afturköllun aðferð þína → Fylltu út í reitina og smelltu á hnappinn "Senda" (á hreyfanlegur tæki, þú getur fengið aðgang að "Sjóðir Stjórnun" skjár frá valmyndahnappinum).

Visa Endurgreiðsla (Company Policy)

Ættir þú að senda fé til Plus500 af Visa kort, munum við alltaf að reyna að endurgreiða þessi kort í fyrsta sinn án tillits til þess afturköllun aðferð sem þú valdir þegar þú biður um endurgreiðslu. valið aðferð þín virkar eins og a varabúnaður í tilfelli að við erum ekki að gera endurgreiðslu á afhendir Visa kortið. Þegar samþykkt og lögð fram Visa endurgreiðslu er að afhenda fyrir næstu Visa mánaðarlega gjald / dagsetningu reiknings þíns.

Hvað er afgreiðslutími ramma fyrir hverja aðferð?

Tímaramma til vinnslu afturköllun beiðni er venjulega 3-7 virka daga, í því skyni að leyfa okkur að ljúka ýmsum athugunum öryggismálum áður en greiðsla. Tímaramma fyrir móttöku greiðslu, er háð greiðslumáta og vinnslutíma þriðja aðila sendandi fjármunanna. Afturköllun skjár á viðskipti pallur segir lágmarkskröfur fráhvarfseinkennum krafna fyrir hverja tegund af greiðslumáta. Vinnslu afturköllun beiðni um minna en lágmarks afturköllun upphæð getur leitt til skuldfærslu á reikninginn þinn.

Hér fyrir neðan eru afturköllun aðferðir við bjóðum. Vinsamlegast athugið að sum af þeim aðferðum má ekki vera í boði í þínu svæði:

Rafræn veski – PayPal eða Skrill. Fé ætti að berast í e-veskinu reikninginn þinn í 3-7 virka daga eftir að hætt hefur verið leyft. Bank flytja – bein banka til banka millifærsla. Fé ætti að berast inn á bankareikning þinn innan 5 virkra daga frá leyfi afturköllun. Úttektir á bankareikning getur verið háð frekari tafa stundum eftir því bankastofnun og lögsögu sem um ræðir. Kreditkort – fé ætti að berast á bankareikning tengist viðkomandi kortið samkvæmt afgreiðslutíma hvers bankans.

Stefna okkar er að, ef unnt er, gera fráhvarfseinkennum greiðslur til sama uppruna sem var notuð til að gera inn á reikning viðskiptavinarins. Til dæmis, ef viðskiptavinur innlán með Visa kort, munum við alltaf fyrsta tilraun til að vinna úr afturköllun eftir á sama Visa kort reikning. Þegar afturköllun hefur verið leyft, fé skal lögð á Visa kortið reikning viðskiptavinarins með næsta mánaðarlega gjald / innheimtu dagsetningu hennar.

Þegar það er nauðsynlegt að halda PayPal fé?

Til þess að ljúka PayPal afturköllun, ef þessi aðferð er í boði á þínu svæði, getur þú þurft að skrá þig inn á PayPal reikninginn þinn og segjast fé í röð fyrir þá að koma fram í reikningi þínum PayPal.

Þú gætir einnig þurft að staðfesta þinn PayPal email reikningur netfangið áður en þú getur krafa fé þitt. Til að gera það skaltu velja tengilinn fyrir "E-mail sannprófun" og sláðu inn notandanafn og lykilorð til að PayPal reikninginn þinn. Þessi tengill er staðsett í tölvupóstskeyti send á aðalefni netfangið þitt, strax eftir opnun PayPal reikninginn þinn. Netfang má breyta í PayPal reikninginn þinn sem hér segir: "Profile" → "Sendu" → "Bæta við / Breyta". Ef þú þarft frekari aðstoð skaltu hafa samband PayPal aðstoð og stuðning.

afturköllun takmarkanir

Öll afturköllun aðferðir hafa lágmarksupphæð viðmiðunarmörk, sem hægt er að finna á afturköllun skjánum á viðskipti pallur. Yfirlýst stefna okkar, þar sem hægt er að aðeins aftur fé á sama greiðslumáta sem þeir upprunnið. Fyrir frekari upplýsingar um útborganir vinsamlegast vísa til samningsins User okkar.

afturköllun staða

Allar afturköllun beiðnir eru afgreiddar eftir Plus500 innan 3-7 virkra daga, og á þessum tíma, afturköllun beiðni verður að fara í gegnum a tala af stigum. Þú getur fylgst með stöðu afturköllun þína undir "Sjóðir Stjórnun" → "Monetary History":

Umbeðin – Þetta er fyrsta áfanga og það þýðir að þú hefur beðið um að taka fé úr viðskipti reikninginn þinn, en greiðslan er enn að vinna. Ef þú vilt, það er mögulegt fyrir þig að hætta afturköllun beiðni þína á þessu stigi með því að opna "Sjóðir Stjórnun" → "Peningastefnan Saga" og smella á "Hætta Afturköllun". Samþykkt ekki send – Þessu stigi þýðir að hætt hefur verið viðurkenndur af Plus500, en fé hefur ekki enn verið send til viðkomandi utanaðkomandi greiðsla vinnslu aðila. Samþykkt Sendir – Þessu stigi þýðir að fé hafi verið flutt af okkur að viðkomandi utanaðkomandi greiðsla vinnslu aðila. Samþykkt Byggð – Þetta lokastig þýðir að afturköllun aðferð hefur verið lokið, þó fé, hugsanlega samt verið háð hreinsa tafir af greiðslu vinnslu aðila.

Á vinnslutíma og þar til hætt beiðni er leyst, afturköllun beiðni má niður annaðhvort af yður eða af okkur og afturköllun upphæð óskað er hægt að nota til að uppfylla skuldbindingar þínar fyrir öllum viðskiptum lokið á þeim tíma.

[:it]

Come posso prelevare i fondi?

Al fine di effettuare un prelievo è necessario seguire le istruzioni: Clicca su "Funds Management" → "Prelievo" → Selezionare il metodo di ritiro preferito → Compilare i campi e fare clic sul pulsante "Invia" (su dispositivi mobili, è possibile accedere al schermo "Funds Management" dal tasto menu).

Visa rimborso (Politica Aziendale)

In caso di inviare fondi a Plus500 da una carta Visa, ci sarà sempre tentare di rimborso quella carta in prima istanza a prescindere dal metodo di prelievo si è scelto al momento della richiesta del rimborso. Il vostro metodo scelto agisce come una copia di backup nel caso in cui siamo in grado di effettuare il rimborso per la carta Visa deposito. Una volta approvato e presentato, un rimborso Visa è consegnabile prima del vostro prossimo Visa mensile data di addebito / fatturazione.

Qual è il lasso di tempo di elaborazione per ogni metodo?

I tempi per l'elaborazione di una richiesta di prelievo è di solito 3-7 giorni lavorativi, in modo da consentire di completare i vari controlli di sicurezza prima di iniziare il pagamento. L'arco di tempo per la ricezione del pagamento, dipende dal tempo metodo di pagamento e l'elaborazione della terza remitter partito. Lo schermo di ritiro sulla piattaforma di trading afferma i requisiti minimi di prelievo per ogni tipo di metodo di pagamento. L'elaborazione di una richiesta di prelievo per inferiore all'importo minimo di prelievo può comportare spese al tuo account.

Qui di seguito sono i metodi di prelievo che offriamo. Si prega di notare che alcuni dei metodi potrebbero non essere disponibili nella vostra regione:

Portafogli elettronici – PayPal o Skrill. I fondi devono essere ricevuti nel vostro conto e-wallet in 3-7 giorni lavorativi dopo il ritiro è stato autorizzato. Bonifico bancario – bancario diretto al trasferimento di fondi bancari. I fondi devono essere ricevuti nel tuo conto bancario entro 5 giorni dall'autorizzazione del ritiro. Prelievi a un conto bancario possono essere soggetti a ulteriori ritardi a volte a seconda dell'istituto bancario e la giurisdizione in questione. Carte di credito – i fondi dovrebbero essere ricevuti sul conto bancario associato con la scheda in questione in base al tempo di elaborazione di ciascuna banca.

La nostra politica è quella, per quanto possibile, effettuare pagamenti di prelievo per la stessa fonte che è stato utilizzato per effettuare il deposito sul conto del cliente. Ad esempio, se un depositi dei clienti utilizzando una carta Visa, ci sarà sempre primo tentativo di elaborare qualsiasi ritiro in seguito allo stesso account carta Visa. Una volta che il ritiro è stato autorizzato, i fondi dovrebbero essere accreditati sul conto della carta Visa del cliente per la sua prossima mensile data di addebito / fatturazione.

Quando è necessario rivendicare i fondi PayPal?

Al fine di completare un ritiro PayPal, se questo metodo è disponibile nella vostra regione, è possibile che venga richiesto di accedere al proprio conto PayPal e richiedere i fondi in modo per loro di essere riflesse nel saldo del tuo conto PayPal.

Si può anche essere richiesto di verificare il tuo indirizzo email dell'account PayPal prima di poter rivendicare i fondi. Per farlo selezionate il link per "verifica degli indirizzi e-mail" e inserire la login e la password al tuo conto PayPal. Questo link si trova nel messaggio di posta elettronica inviato al tuo indirizzo di posta elettronica principale, subito dopo aver aperto il tuo conto PayPal. Indirizzo e-mail può essere modificato nel tuo conto PayPal come segue: "Profilo" → "Email" → "aggiungere / modificare". Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di contattare PayPal aiuto e sostegno.

limitazioni di prelievo

Tutti i metodi di prelievo hanno soglie importo minimo, che si trovano sullo schermo di ritiro sulla piattaforma di trading. La nostra politica dichiarata, per quanto possibile, è quello di restituire solo i fondi per lo stesso metodo di pagamento da cui hanno avuto origine. Per maggiori informazioni su prelievi consultare le Condizioni d'uso.

stati di astinenza

Tutte le richieste di prelievo sono trattati con Plus500 entro 3-7 giorni lavorativi, e durante questo tempo, la richiesta di prelievo passerà attraverso una serie di fasi. È possibile seguire lo stato del tuo ritiro in "Funds Management" → "Storia monetaria":

Richiesta – Questa è la fase iniziale e questo significa che hai richiesto di prelevare fondi dal proprio conto di trading, ma il pagamento è ancora da elaborare. Se si desidera, è possibile per voi per annullare la richiesta di prelievo in questa fase accedendo "Funds Management" → "Storia monetaria" e cliccando su "Annulla prelievo". Approvato Non inviato – Questo stadio significa che il ritiro è stato autorizzato dal Plus500, ma i fondi non sono ancora stati inviati al partito di elaborazione dei pagamenti esterni rilevanti. Approvato Sent – Questa fase significa che i fondi sono stati trasferiti da noi alla festa di elaborazione dei pagamenti esterni rilevanti. Approvato Depositato – Questa fase finale significa che il processo di ritiro è stato completato, tuttavia, i fondi, possono eventualmente essere ancora oggetto di compensazione ritardi da parte del partito di elaborazione dei pagamenti.

Durante il tempo di elaborazione e fino a quando una richiesta di prelievo è costante, la richiesta di recesso può essere annullata da te o da noi e la quantità prelievo richiesto può essere utilizzato per soddisfare le vostre responsabilità per eventuali transazioni effettuate durante tale periodo.

[:lv]

Kā es varu izņemt naudu?

Lai veiktu izņemšanu jums jāievēro šīs instrukcijas: noklikšķiniet uz "Funds Management" → "izņemšana" → Izvēlieties vēlamo izņemšanas metodi → Aizpildiet laukus un noklikšķiniet uz pogas "Iesniegt" (uz mobilajām ierīcēm, jūs varat piekļūt "Līdzekļi Management" ekrāns no izvēlnes pogu).

Visa atmaksāšana (Company Policy)

Ja jūs sūtīt līdzekļus Plus500 no Visa karti, mēs vienmēr mēģināsim atmaksās šo karti pirmajā instancē neatkarīgi no izņemšanas metodi jūs izvēlējāties, pieprasot kompensāciju. Jūsu izvēlētā metode darbojas kā rezerves gadījumā, ja mēs nespējam veikt atmaksu uz noguldījis Visa karti. Pēc apstiprināšanas un iesniegts, Visa kompensāciju nododamo pirms jūsu nākamo Visa ikmēneša maksa / norēķinu datumu.

Kāds ir apstrādes laika posmā katrai metodei?

Laiku rāmis izmaksas pieprasījumu apstrādi parasti ir 3-7 darba dienas, lai ļautu mums, lai pabeigtu dažādus drošības pārbaudes, pirms uzsākt maksājumu. Laiku ietvars ar maksājuma saņemšanu, ir atkarīga no maksājuma metodi un apstrādes laikā trešās puses maksātāju. Atsaukums ekrāns tirdzniecības platformā teikts minimālās izņemšanas prasības katram maksājuma veidu. Apstrādājot izmaksas pieprasījumu mazāk par minimālo izņemšanas summa var izraisīt maksas savā kontā.

Turpmāk uzskaitītajām izņemšanas metodes mēs piedāvājam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas metodes var nebūt pieejams jūsu reģionā:

Elektroniskās maki – PayPal Skrill. Līdzekļi būtu saņēmis savu e-maka kontā 3-7 darba dienu laikā pēc izstāšanās ir atļauts. Bankas pārskaitījums – tieši bankas uz banku naudas pārvedumu. Līdzekļi būtu saņēmis jūsu bankas kontā 5 darba dienu laikā no atļaujas atsaukšanu. Izņemšana uz bankas kontu, var piemērot turpmākas kavēšanās reizēm atkarībā no banku iestādes un jurisdikcijas jautājumu. Kredītkartes – līdzekļi būtu saņemti bankas kontā ar attiecīgo karti saistīts atbilstoši katras bankas apstrādes laikā.

Mūsu politika ir, kad vien iespējams, veikt abstinences maksājumus paša avota, kas tika izmantota, lai padarītu noguldījums uz klienta kontā. Piemēram, ja klients noguldījumu, izmantojot Visa karti, mēs vienmēr pirmais mēģinājums pēc tam apstrādāt jebkuru izstāšanos to pašu Visa kartes konta. Kad atsaukšana ir atļauta, līdzekļi būtu ieskaitīta klienta Visa kartes kontā līdz nākamās ikmēneša maksa / norēķinu datumu.

Kad ir nepieciešams pieprasīt PayPal līdzekļus?

Lai pabeigtu PayPal atsaukumu, ja šī metode ir pieejama jūsu reģionā, jums var būt nepieciešams, lai pieteiktos savā PayPal kontā un pieprasīt līdzekļus, lai tās būtu jāatspoguļo jūsu PayPal konta bilanci.

Jums var būt nepieciešams arī, lai apstiprinātu savu PayPal konta e-pasta adresi, pirms jūs varat pieprasīt savus līdzekļus. Lai to izdarītu, lūdzu, izvēlieties saiti "E-pasta adrese pārbaudi", un ievadiet lietotāja vārdu un paroli, lai jūsu PayPal kontā. Šī saite atrodas e-pasta ziņojumam, kas nosūtīts uz jūsu galveno e-pasta adresi, tūlīt pēc tam, kad jūsu PayPal konta atvēršanu. E-pasta adresi var mainīt savā PayPal kontā šādi: "Profile" → "email" → "pievienot / rediģēt". Ja jums nepieciešama papildu palīdzība, lūdzu, sazinieties ar PayPal palīdzību un atbalstu.

ierobežojumu ierobežojumi

Visas izņemšanas metodes ir minimālā summa sliekšņus, kuru var atrast uz izņemšanas ekrānā tirdzniecības platformā. Mūsu noteiktajai politikai, kur vien iespējams, ir tikai atgriezties līdzekļus to pašu maksājuma metodi, no kura tie iegūti. Plašāku informāciju par izņemšanu, lūdzu, skatiet mūsu lietotāja līgumu.

Ierobežojumu statusi

Visi izņemšanas pieprasījumi tiek apstrādāti ar Plus500 3-7 darba dienu laikā, un šajā laikā, atsaukšana pieprasījums iet cauri vairākiem posmiem. Jūs varat sekot statusu jūsu atsaukumu "Funds Management" → "monetāro vēsturi":

Pieprasītā – Tas ir sākuma stadijā, un tas nozīmē, ka jums ir pieprasījusi izņemt naudas līdzekļus no sava tirdzniecības konta, bet maksājums vēl jāpārstrādā. Ja jūs vēlaties, tas ir iespējams, lai jūs varētu atcelt savu izmaksas pieprasījumu šajā posmā, piekļūstot "Funds Management" → "monetāro vēsturi", un uzklikšķinot uz "Atcelt izņemšana". Apstiprināts Not Sent – Šis posms nozīmē, ka jūsu atsaukums ir atļauts ar Plus500, bet līdzekļi vēl nav nosūtīts attiecīgajai ārējo maksājumu apstrādes puse. Apstiprināts Sent – Šis posms nozīmē, ka līdzekļi ir nodoti ar mums, lai attiecīgo ārējo maksājumu apstrādes puse. Apstiprināts Pastāvīgā – Šis pēdējais posms nozīmē, ka izstāšanās process ir pabeigts, tomēr, fondi, var, iespējams, joprojām ir pakļautas ieskaita kavēšanos ar maksājumu apstrādes puse.

Laikā apstrādes laikā un līdz izstāšanās pieprasījums ir izpildīts, atsaukšanu pieprasījums var tikt atcelts vai nu jūs, vai mums un pieprasītā atsaukšanu summu var izmantot, lai apmierinātu savas saistības par jebkuriem darījumiem, kas pabeigti laikā tādā laikā.

[:lt]

Kaip man atsiimti lėšas?

Kad pasitraukimą turėtumėte sekti šias instrukcijas: Paspauskite "fondų valdymas" → "atšaukimas" → Pasirinkite pageidaujamą pinigų išėmimo būdą → Užpildykite laukus ir spauskite "Siųsti" mygtuką (ant mobiliųjų įrenginių, galite prieiti prie "fondų valdymo" ekranas iš meniu mygtuką).

Vizų grąžinimas (Įmonės politika)

Jei siųsti lėšas į Plus500 iš Vizų kortele, mes visada bando grąžinti tą kortelę pirmiausia neatsižvelgiant į pinigų išėmimo būdą, kurį pasirinkote, kai prašoma grąžinti. Jūsų pasirinktas metodas veikia kaip tuo atveju, mes negalime padaryti grąžinimą į kaupimas Visa kortelės atsarginę kopiją. Patvirtinus ir pateikė viza grąžinamoji siekinys iki kito Visa Mėnesinis mokestis / atsiskaitymo datos.

Kas yra Apdorojimo laikas rėmelis kiekvieno metodo?

Laikotarpis perdirbti išlaukos prašymą paprastai 3-7 darbo dienas, siekiant leisti mums baigti įvairias saugumo patikrinimus prieš pradedant mokėjimą. Terminą, gavus apmokėjimą, priklauso nuo mokėjimo būdo ir apdorojimo laiko trečiojo asmens mokėtojas. Atšaukimas ekranas ant prekybos platformos teigia minimalių karencijos reikalavimus dėl kiekvienos mokėjimo metodą. Apdorojimo išlaukos prašymą mažiau nei minimali išmokos suma gali lemti mokesčių į jūsų sąskaitą.

Žemiau yra karencijos metodai, mes siūlome. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie metodai gali būti neparduodamas jūsų regione:

Elektroniniai aplankai – PayPal arba Skrill. Lėšos turėtų būti gautas jūsų elektroninio piniginės paskyros per 3-7 darbo dienas po registracijos panaikinimo buvo leista. Pervedimas – tiesioginis banko banko lėšų pervedimo. Lėšos turėtų būti gautas jūsų banko sąskaitą per 5 darbo dienas nuo atsisakymo leidimu. Pašalinimas į banko sąskaitą gali būti taikomos papildomos vėlavimų kartais, priklausomai nuo banko įstaigoje ir jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje. Kredito kortelės – lėšos turėtų būti gauta iš banko sąskaitos, susijusios su atitinkamu kortelė pagal kiekvieno banko apdorojimo laiką.

Mūsų politika yra, jei įmanoma, padaryti abstinencijos mokėjimus to paties šaltinio, kuris buvo naudojamas atlikti įmoką į kliento sąskaitą. Pavyzdžiui, jei klientas indėliai naudojant VISA kortele, mes visada pirmas bandymas po apdoroti bet panaikinimas pačiu Vizų kortelės sąskaitą. Kai pasitraukimas buvo leista, lėšos turėtų būti įskaitytos į kliento Visa kortelės sąskaitą kitame Mėnesinis mokestis / atsiskaitymo datos.

Kai tai būtina reikalauti PayPal lėšų?

Siekiant užbaigti PayPal panaikinimo, jeigu šis metodas yra jūsų regione, jums gali būti reikalaujama, kad prisijungti prie savo PayPal sąskaitą ir reikalauti lėšų tam, kad juos būtų galima atspindėti savo sąskaitos likutį PayPal.

Jūs taip pat gali būti reikalaujama, kad patikrinti savo PayPal sąskaitą pašto adresą, kad galėtumėte reikalauti savo lėšų. Norėdami tai padaryti, prašome pasirinkti už "E-pašto adresas patikrinimo" nuorodą ir įveskite prisijungimo vardą ir slaptažodį į savo PayPal sąskaitą. Ši nuoroda yra įsikūręs pranešimą elektroniniu paštu siunčiami į jūsų pagrindinį elektroninio pašto adresą, iš karto po atidarymo savo PayPal sąskaitą. Pašto adresas gali būti pakeistas į savo PayPal sąskaitą taip: "Profilis" → "Siųsti" → "pridėti / redaguoti". Jei jums reikia daugiau pagalbos, prašome susisiekti su PayPal Žinynas ir palaikymas.

Nutraukimo apribojimai

Visi nutraukimo metodai turi minimalią sumą slenksčius, kuriuos galima rasti atėmimo ekrane prekybos platforma. Mūsų deklaruojama politika, jei įmanoma, yra tik grįžti lėšas į tą patį mokėjimo būdą, iš kurio jie. Daugiau informacijos apie išėmimą ieškokite mūsų Vartotojo susitarimo dalis.

Nutraukimo statusai

Visi abstinencijos prašymai tvarkomi Plus500 per 3-7 darbo dienas, o per šį laiką, atsisakymo prašymas bus eiti per kelis etapus. Jūs galite sekti savo pasitraukimo pagal "fondų valdymo" → "Pinigų istorija" būseną:

Prašoma – Tai yra pradinis etapas ir tai reiškia, kad jūs paprašė atsiimti lėšas iš savo prekybinės sąskaitos, tačiau mokėjimas dar turi būti tvarkomi. Jei norite, tai yra įmanoma, kad galėtumėte atšaukti jūsų prašymas šiuo metu Prisijungdami prie "lėšų valdymo" → "Pinigų istorija" ir paspauskite "Atšaukti Panaikinimas". Patvirtinta išsiųstas ne – Šis etapas reiškia, kad jūsų pasitraukimas buvo leista Plus500, tačiau lėšos dar nebuvo išsiųsti atitinkamą išorės mokėjimų apdorojimo šaliai. Patvirtinta Sent – Šis etapas reiškia, kad lėšos buvo pervesti mums į atitinkamą išorės mokėjimų apdorojimo šaliai. Patvirtinta Nusistovėjusi – Tai galutinis etapas reiškia, kad sutarties atsisakymo procesas buvo baigtas, tačiau lėšos, galbūt vis dar taikoma tarpuskaitos vėlavimų mokėjimo apdorojimo šaliai.

Per perdirbimo metu ir kol prašymas bus išspręstas, atsisakymo prašymas gali būti atšauktas arba jums ar mums ir paprašė pasitraukimas suma gali būti naudojama siekiant patenkinti savo įsipareigojimus už bet kokius sandorius užbaigtų per tokį laiką.

[:hu]

Hogyan vissza alapok?

Annak érdekében, hogy a visszavonás akkor kövesse az alábbi utasításokat: Kattintson a "Funds Management" → "visszavonás" → Válassza ki a kívánt kifizetési módra → Töltse ki a mezőket, és kattintson a "Küldés" gombra (a mobil eszközök, akkor érheti el a "alapok kezelése" képernyőn a menü gomb).

Visa visszatérítés (Company Policy)

Amennyiben elküldi alapok Plus500 egy Visa kártyát, akkor mindig próbálja visszatéríteni a kártya az első fokon függetlenül a visszavonás módját választottad a visszatérítés igénylésekor. Az Ön által kiválasztott módszer működik, mint egy hát abban az esetben, hogy nem tudjuk, hogy a visszatérítés a letétbe Visa kártyát. A jóváhagyást követően és benyújtott, a Visa visszatérítés szállítható előtt a következő Visa havi díj / számlázási dátum.

Mi a feldolgozási időkeret az egyes módszerek?

Az időkeret feldolgozására kifizetési kérelem általában 3-7 munkanapon belül, annak érdekében, hogy lehetővé teszi számunkra, hogy teljes a különböző biztonsági ellenőrzések megkezdése előtt a fizetés. Az időkeret az ellenérték átvételekor keletkezik, függ a fizetés módját és a feldolgozási idő a harmadik fél átutaló. A visszavonás képernyő a kereskedési platform kimondja minimális kivonási követelményeket minden típusú fizetési mód. Feldolgozás Egy kifizetési kérelem kevesebb, mint a minimális kifizetési összeg járhat díjak fiókjába.

Az alábbiakban felsoroljuk a kivonási módszerekkel kínálunk. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes módszerek nem állnak rendelkezésre az Ön régiójában:

Elektronikus pénztárca – PayPal vagy Skrill. Alapok kell fogadni az e-pénztárca fiókot 3-7 munkanapon belül elállási engedélyezték. Banki átutalás – közvetlen banknál átutalás. Forrásokat kell kapott a bankszámlájára számított 5 munkanapon belül az engedélyezési a visszavonás. Kivonás a bankszámlára tárgya lehet a további késedelmek néha függően a pénzintézet és a joghatóság kérdését. Hitelkártya – alapokat kell megkapta a bankszámlát az adott kártyára szerint egyes bankok feldolgozási idő.

Alapelvünk, hogy ahol csak lehetséges, hogy elvonási kifizetések ugyanabból a forrásból, hogy használták, hogy a betét az ügyfél számláján. Például, ha egy ügyfél betétek használatával Visa kártyával, akkor mindig először sikerült feldolgozni bármely visszavonását követően az azonos Visa kártyát venni. Miután a visszavonás már engedélyezték, az alapokat kell jóváírni az ügyfél Visa kártyát venni a következő havi díj / számlázási dátum.

Mikor szükséges igényelni PayPal alapok?

Annak érdekében, hogy töltsenek ki egy PayPal visszavonását, amennyiben ez a módszer a régiójában elérhető, akkor lehet, hogy jelentkezzen be a PayPal számla és azt állítják, a forrásokat annak érdekében, hogy ezeket tükröződik a PayPal számla egyenlege.

Akkor is szükség lehet, hogy ellenőrizze a PayPal számla e-mail címét, mielőtt azt állítják, a forrásokat. Ehhez kérjük, válassza ki a kapcsolatot az "E-mail cím ellenőrzés", és adja meg a felhasználónevét és jelszavát, hogy a PayPal számla. Ez a link az e-mail üzenetet küld a fő e-mail címét, felnyitása után azonnal a PayPal számla. E-mail cím lehet változtatni a PayPal számla a következő: "Profil" → "email" → "add / edit". Amennyiben bármilyen további segítségért forduljon PayPal segítséget és támogatást.

visszavonása korlátozások

Minden kivonási módszerek minimális küszöbértéket, amely megtalálható a visszavonás képernyőn a kereskedési platformon. A meglevő politikája, ahol csak lehet, hogy csak vissza alapok ugyanazt a fizetési módot, amelyből származnak. További információ a kivonás olvassa el a felhasználói megállapodást.

visszavonása állapotok

Minden kifizetési kérelem feldolgozása által Plus500 belül 3-7 munkanap, és ez idő alatt, a lehívást megy keresztül több szakaszban. Lehet követni az állapotát a visszavonás mellett "Funds Management" → "monetáris History":

A kért – Ez a kezdeti szakaszban, és ez azt jelenti, hogy az Ön által kért pénzfelvételi a kereskedelmi számla, de a fizetés még fel kell dolgozni. Amennyiben szeretné, hogy ez lehetséges, hogy megszünteti a kifizetési kérelmét ebben a szakaszban történő elérésével "Funds Management" → "Monetáris története", és rákattint a "Mégsem visszavonása". Jóváhagyott nem küldték – Ez a szakasz azt jelenti, hogy a visszavonás által engedélyezett Plus500, de az alapok még nem küldték el a megfelelő külső fizetési feldolgozási párt. Jóváhagyott Elküldött – Ez a szakasz azt jelenti, hogy az alapok már át az általunk a vonatkozó külső fizetési feldolgozási párt. Jóváhagyott Telepedett – Ez az utolsó szakasz azt jelenti, hogy a visszavonás folyamat lezárult, azonban alapok, esetleg továbbra is vonatkoznia kell az elszámolási késéseket, a fizetési feldolgozás párt.

A feldolgozási idő és amíg a kifizetési kérelem az állandó, a lehívást törölhető Ön vagy az általunk és a visszavonás kért összeget fel lehet használni, hogy megfelel a kötelezettségek bármilyen tranzakció alatt teljesített ilyen időben.

[:mt]

Kif nista tirtira l-fondi?

Sabiex tagħmel l-irtirar għandek issegwi dawn l-istruzzjonijiet: Ikklikkja fuq "Ġestjoni Fondi" → "Irtirar" → Agħżel metodu tiegħek irtirar preferut → Imla l-oqsma u kklikkja fuq "Ibgħat" buttuna (fuq apparat mobbli, inti tista 'aċċess l- "Ġestjoni Fondi" iskrin mill-buttuna menu).

Rifużjoni Viża (Kumpanija Politika)

Jekk inti tibgħat fondi li Plus500 minn karta Viża, aħna dejjem se jipprova rifużjoni dik il-karta fl-ewwel istanza irrispettivament mill-metodu irtirar li għażilt meta titlob ir-rifużjoni. metodu magħżul tiegħek taġixxi bħala backup fil-każ li aħna ma jkunux kapaċi jagħmlu l-ħlas lura lill-biljett Viża jiddepożita. Ladarba approvat u sottomessa, rifużjoni Viża huwa riżultat qabel id jmiss Viża data inkarigat / kontijiet tiegħek kull xahar.

X'inhu l-qafas ta 'żmien għall-ipproċessar għall kull metodu?

Il-qafas ta 'żmien għall-ipproċessar ta' talba irtirar huwa normalment 3-7 ijiem ta 'negozju, sabiex jippermetti magħna biex jitlesta kontrolli varji ta' sigurtà qabel ma bdiet pagament. -Żmien għall-wasla tal-ħlas, jiddependi fuq il-metodu ta 'pagament u l-ipproċessar fil-ħin tat-tielet remitter parti. L-iskrin irtirar fuq il-pjattaforma tal-kummerċ tiddikjara r-rekwiżiti minimi ta 'rtirar għal kull tip ta' metodu ta 'pagament. Ipproċessar ta 'talba irtirar għal inqas mill-ammont minimu irtirar jistgħu jirriżultaw fi ħlasijiet għall-kont tiegħek.

Elenkati hawn taħt huma l-metodi ta 'rtirar li noffru. Jekk jogħġbok innota li xi wħud mill-metodi jistgħu ma jkunux disponibbli fir-reġjun tiegħek:

Kartieri elettroniċi – PayPal jew Skrill. Fondi għandhom ikunu riċevuti fil-kont e-kartiera tiegħek fil 3-7 ijiem ta 'negozju wara l-irtirar tkun ġiet awtorizzata. Trasferiment bankarju – Bank dirett għal trasferiment ta 'fondi tal-bank. Fondi għandhom ikunu riċevuti fil-kont bankarju tiegħek fi żmien 5 ijiem ta 'negozju mill-awtorizzazzjoni tal-irtirar. L-irtirar għal kont bankarju jista 'jkun soġġett għal aktar dewmien xi drabi jiddependi fuq l-istituzzjoni bankarja u l-ġurisdizzjoni kkonċernata. Karti ta 'kreditu – fondi għandhom ikunu riċevuti fil-kont bankarju assoċjati mal-karta rilevanti skond il-ħin ipproċessar ta' kull bank.

Il-politika tagħna huwa li, kull meta jkun possibbli, jagħmlu pagamenti ta 'rtirar għall-istess sors li kien użat biex jagħmlu d-depożitu fuq kont tal-klijent. Per eżempju, jekk klijent depożiti użu ta 'kard Viża, aħna se dejjem l-ewwel tentattiv biex jipproċessaw kull irtirar wara lill-istess kont karta Viża. Ladarba l-irtirar ikun ġie awtorizzat, il-fondi għandhom ikunu akkreditati lill-kont tal-klijent karta Viża mid-data li tkun tmiss ħlas / fattura ta 'kull xahar.

Fejn hu neċessarju li jitolbu fondi PayPal?

Sabiex jitlesta l-irtirar PayPal, jekk dan il-metodu huwa disponibbli fir-reġjun tiegħek, inti tista 'tkun meħtieġa li log fil-kont PayPal tiegħek u titlob l-fondi sabiex dawn jiġu riflessi fil-bilanċ tiegħek kont PayPal.

Inti tista 'wkoll tkun meħtieġa li jivverifikaw PayPal indirizz email kont tiegħek qabel ma inti tista' tippretendi fondi tiegħek. Biex tagħmel dan jekk jogħġbok agħżel il-link għal "verifikazzjoni indirizz ta 'le-mail" u daħħal il-login u l-password għall-kont PayPal tiegħek. Din ir-rabta tinsab fil-messaġġ email mibgħuta lill-indirizz email tiegħek prinċipali, minnufih wara l-ftuħ kont PayPal tiegħek. indirizz email jistgħu jinbidlu fil-kont PayPal tiegħek kif ġej: "Profil" → "email" → "żid / jeditjaw". Jekk għandek bżonn xi għajnuna ulterjuri, jekk jogħġbok ikkuntattja PayPal għajnuna u appoġġ.

limitazzjonijiet ta 'rtirar

Il-metodi kollha ta 'rtirar għandhom limiti minimi ammont, li jistgħu jinstabu fuq l-iskrin irtirar fuq il-pjattaforma tal-kummerċ. istrateġija mistqarra tagħna, fejn ikun possibbli, hija li fondi jirritornaw biss għall-istess metodu ta 'ħlas li minnu oriġinaw. Għal aktar informazzjoni dwar l-irtirar jekk jogħġbok irreferi għall User Agreement tagħna.

status ta 'rtirar

It-talbiet kollha ta 'rtirar huma pproċessati mill Plus500 fi żmien 3-7 ijiem ta' negozju, u matul dan iż-żmien, it-talba irtirar se jmorru permezz ta 'għadd ta' stadji. Inti tista 'ssegwi l-istatus tal-irtirar tiegħek taħt "Fondi ta' Ġestjoni" → "Storja Monetarja":

Mitlub – Dan huwa l-istadju inizjali u dan ifisser li intom tlabtu biex tirtira l-fondi mill-kont tan-negozju tiegħek, iżda l-ħlas għad irid jiġi pproċessat. Jekk tixtieq, huwa possibbli għalik li tikkanċella talba irtirar tiegħek f'dan l-istadju billi taċċessa "Ġestjoni Fondi" → "Storja Monetarja" u tikklikkja fuq "Ikkanċella Irtirar". Approvat Mhux Mibgħuta – Dan l-istadju ifisser li l-irtirar tiegħek tkun ġiet awtorizzata mill Plus500, imma l-fondi għadhom ma ġewx mibgħuta lill-parti rilevanti ipproċessar ta 'pagament estern. Approvat Mibgħuta – Dan l-istadju ifisser li l-fondi jkunu ġew trasferiti mill magħna lill-parti rilevanti ipproċessar ta 'pagament estern. Approvat Solvuti – Dan l-istadju finali ifisser li l-proċess ta 'rtirar ikun tlesta, madankollu, il-fondi, jista' possibbilment xorta jkunu soġġetti għal ikklerjar dewmien mill-parti ipproċessar ta 'pagament.

Matul il-ħin għall-ipproċessar u sakemm talba irtirar stabbilita, it-talba irtirar tista 'tkun kanċellata jew minnek jew minn għandna u l-ammont irtirar mitlub jistgħu jintużaw biex jissodisfaw l-obbligazzjonijiet tiegħek għal xi transazzjonijiet kompluti matul dak iż-żmien.

[:nl]

Hoe kan ik geld opnemen?

Om een ​​opname te maken moet u deze instructies te volgen: Klik op "Funds Management" → "Terugtrekking" → Selecteer de gewenste opnamemethode → Vul de velden in en klik op de knop 'Verzenden' (op mobiele apparaten, kunt u de screen "Funds management" in het menu-knop).

Visa Terugbetaling (Company Policy)

Mocht u geld sturen naar Plus500 van een Visa-kaart, zullen we altijd proberen om die kaart in de eerste plaats, ongeacht de terugtrekking methode die u koos bij het aanvragen van de restitutie terug te betalen. Uw gekozen methode werkt als een back-up in het geval dat we in staat zijn om de terugbetaling te maken aan de neerlegging van Visa-kaart. Eenmaal goedgekeurd en ingediend, een Visa restitutie is leverbaar voor uw volgende Visa maandelijkse vergoeding / factuurdatum.

Wat is de verwerking tijdschema voor elke methode?

Het tijdschema voor de behandeling van een verzoek tot uitbetaling is normaal gesproken 3-7 werkdagen, zodat we verschillende security controles uitvoert voor het begin van de betaling. Het tijdschema voor de ontvangst van de betaling, is afhankelijk van de betaalmethode en de doorlooptijd van de derde partij remittent. De intrekking scherm op de trading platform vermeldt de minimale terugtrekking vereisten voor elk type van de betaalmethode. Het verwerken van een verzoek tot uitbetaling voor minder dan het minimum bedrag kan leiden tot kosten voor uw rekening.

Hieronder vindt u de opname methoden die wij aanbieden. Houdt u er rekening mee dat sommige van de methoden niet beschikbaar zijn in uw regio kunnen zijn:

Elektronische portemonnees – PayPal of Moneybookers. Fondsen moeten worden ontvangen in uw e-wallet rekening in 3-7 werkdagen na terugtrekking is toegestaan. Overschrijving – directe bank tot bank overschrijving. Fondsen moeten worden ontvangen op uw bankrekening binnen 5 werkdagen na de goedkeuring van de terugtrekking. Opnames naar een bankrekening kunnen worden onderworpen aan verdere vertragingen soms afhankelijk van de bankinstelling en de jurisdictie in kwestie. Creditcards – middelen moeten worden ontvangen op de bankrekening van de relevante kaart volgens elke bank verwerkingstijd.

Ons beleid is om, waar mogelijk, te maken terugtrekking betalingen aan dezelfde bron die werd gebruikt om de storting op rekening van de klant te maken. Bijvoorbeeld, als een klant deposito's met behulp van een Visa-kaart, zullen we altijd eerste poging om de eventuele intrekking daarna te verwerken tot dezelfde Visa card account. Zodra de terugtrekking is toegelaten, moet het geld worden bijgeschreven op de klant Visa card account door zijn volgende maandelijkse kosten / factuurdatum.

Wanneer is het nodig om PayPal fondsen claimen?

Om een ​​PayPal terugtrekking te voltooien, als deze methode beschikbaar is in uw regio, kan u gevraagd worden om in te loggen op uw PayPal-rekening en aanspraak maken op de fondsen om voor hen te worden weerspiegeld in uw PayPal-rekening van de betalingsbalans.

U kan ook nodig zijn om uw PayPal-account e-mailadres verifiëren voordat u uw geld kunt claimen. Om dit te doen selecteert u de link voor "E-mail adres verificatie" en voer de gebruikersnaam en wachtwoord om uw PayPal-rekening. Deze koppeling is gelegen in het e-mailbericht onmiddellijk na het openen van uw PayPal-rekening verzonden naar uw belangrijkste e-mailadres. E-mail adres kan in uw PayPal-account als volgt gewijzigd: "Profile" → "e-mail" → "Add / Edit". Mocht u meer hulp nodig heeft, neem dan contact op met PayPal hulp en ondersteuning.

terugtrekking beperkingen

Alle opname methoden hebben minimumbedrag drempels, die kan worden gevonden over de intrekking scherm op de trading platform. Onze verklaarde beleid zoveel mogelijk is om alleen fondsen terug te keren naar dezelfde betalingsmethode waaruit ze afkomstig zijn. Voor meer informatie over opnames verwijzen wij u naar onze gebruikersovereenkomst.

intrekking statussen

Alle opname verzoeken worden verwerkt door Plus500 binnen 3-7 werkdagen, en gedurende deze tijd, zal de terugtrekking verzoek gaan door een aantal stadia. U kunt de status van uw opname onder "Funds Management" → "monetaire geschiedenis" te volgen:

Gevraagde – Dit is de eerste fase en het betekent dat je hebt gevraagd om geld van uw effectenrekening te trekken, maar de betaling moet nog worden verwerkt. Indien u dat wenst, is het mogelijk voor u om uw verzoek tot uitbetaling in dit stadium door de toegang tot "Funds Management" → "Monetaire History" en te klikken op "Cancel Terugtrekking" annuleren. Goedgekeurde niet verstuurd – Deze fase betekent dat uw opname is door Plus500 is toegestaan, maar de middelen nog niet aan de relevante externe verwerking van betalingen partij is verzonden. Goedgekeurd Verzonden – Deze fase betekent dat de fondsen door ons overgedragen aan de relevante externe verwerking van betalingen partij. Goedgekeurd Geregeld – Deze laatste fase betekent dat de terugtrekking is voltooid, echter, fondsen, kan eventueel nog worden onderworpen aan goedkeuring van de vertragingen door de verwerking van betalingen partij.

Tijdens de verwerkingstijd en totdat er een verzoek tot uitbetaling wordt afgewikkeld, het verzoek tot uitbetaling kunnen geannuleerd worden door u of door ons en de gevraagde terugtrekking bedrag kan worden gebruikt om uw verplichtingen te voldoen voor elke transactie afgerond gedurende de tijd.

[:no]

Hvordan kan jeg ta ut penger?

For å gjøre et uttak bør du følge disse instruksjonene: Klikk på "Funds Management" → "Uttak" → Velg ønsket uttaksmetode → Fyll ut feltene og klikk på "Send" -knappen (på mobile enheter, du kan få tilgang til "Funds Management" skjerm fra menyknappen).

Visa refusjon (Firma Policy)

Skulle du sender penger til Plus500 fra et Visa-kort, vil vi alltid forsøke å refundere dette kortet i første omgang uavhengig av uttaksmetode du velger når du ber om tilbakebetalingen. Din valgte metoden fungerer som en backup i tilfelle at vi er i stand til å gjøre tilbakebetaling til deponering Visa-kort. Når du er godkjent og sendt, er et Visa refusjon leveransen før neste Visa månedlig kostnad / fakturadato.

Hva er behandlingen tidsramme for hver metode?

Tidsrammen for behandling av en forespørsel om uttak er normalt 3-7 virkedager, for å tillate oss å fullføre ulike sikkerhetskontroller før oppstart betaling. Tidsrammen for mottak av betalingen, er avhengig av betalingsmetode og behandlingstiden av den tredje part avsender. Tilbaketrekkingen skjermen på handelsplattform sier minsteabstinenskrav for hver type betalingsmetode. Behandling av en forespørsel om uttak for mindre enn Minimumsbeløpet kan resultere i kostnader til kontoen din.

Nedenfor er de uttaksmetoder vi tilbyr. Vær oppmerksom på at noen av metodene ikke kan være tilgjengelig i din region:

Elektroniske lommebøker – PayPal eller Skrill. Midler bør bli mottatt i e-wallet konto i 3-7 virkedager etter uttak har blitt godkjent. Bankoverføring – direkte bank til bank overføring av midler. Midler bør bli mottatt i din bankkonto innen 5 virkedager fra godkjenning av tilbaketrekning. Uttak til en bankkonto kan være gjenstand for ytterligere forsinkelser noen ganger avhengig av bank institusjon og aktuelle jurisdiksjon. Kredittkort – midler må være mottatt i bankkontoen som er knyttet til relevante kortet i henhold til hver bank behandlingstid.

Vår policy er å, der det er mulig, gjør abstinens utbetalinger til samme kilde som ble brukt til å gjøre innskudd på kundens konto. For eksempel, hvis en kunde innskudd bruker et Visa-kort, vil vi alltid første forsøk på å behandle alle uttak etterpå til samme Visa-kort konto. Når uttaket er godkjent, bør midlene bli kreditert kundens Visa-kort konto ved sitt neste månedlig kostnad / fakturadato.

Når er det nødvendig å kreve PayPal midler?

For å fullføre en PayPal-uttak, hvis denne metoden er tilgjengelig i din region, kan du bli bedt om å logge inn på din PayPal-konto og kreve pengene for at de skal gjenspeiles i din PayPal-konto.

Du kan også være nødvendig for å bekrefte din PayPal-konto e-postadressen din før du kan kreve pengene dine. For å gjøre dette må du velge linken for "E-postadressen verifikasjon" og skriver inn brukernavn og passord til din PayPal-konto. Denne koblingen ligger i e-postmeldingen sendes til hoved e-postadresse, umiddelbart etter åpning din PayPal-konto. E-postadressen kan endres i din PayPal-konto som følger: "Profil" → "e-post" → "legge til / redigere". Skulle du trenge ytterligere hjelp, kan du kontakte PayPal hjelp og støtte.

begrensninger abstinens

Alle uttaksmetoder har minimum beløpsgrenser, noe som kan bli funnet på uttak skjermen på handelsplattform. Vår uttalt politikk, der det er mulig, er å bare gå tilbake midler til samme betalingsmetode som de stammer fra. For mer informasjon om uttak vennligst se vår brukeravtale.

abstinens~~POS=TRUNC

Alle uttak blir behandlet av Plus500 innen 3-7 virkedager, og i løpet av denne tiden, vil uttaksforespørselen gå gjennom en rekke faser. Du kan følge status på ditt uttak under "Funds Management" → "Monetary History":

Bedt om – Dette er den innledende fasen, og det betyr at du har bedt om å ta ut penger fra din trading konto, men betalingen er ennå ikke behandlet. Skulle du ønske, er det mulig for deg å kansellere forespørselen på dette stadiet ved å gå "Funds Management" → "Monetary History" og klikke på "Avbryt Uttak". Godkjent ikke sendt – Dette stadiet betyr at ditt uttak har blitt godkjent av Plus500, men midlene har ennå ikke blitt sendt til relevante eksterne betalingsbehandling fest. Godkjent Sendt – Dette stadiet innebærer at midlene er overført av oss til relevant ekstern betaling part. Godkjent Avgjort – Denne siste fasen innebærer at uttaksprosessen er fullført, men midlene kan muligens fortsatt være gjenstand for clearing forsinkelser ved betalingsformidling partiet.

I løpet av behandlingstiden og frem til en forespørsel om uttak er avgjort, uttaksforespørselen kan bli kansellert enten av deg eller av oss, og tilbaketrekkingen beløpet forespurt kan brukes til å tilfredsstille din gjeld for alle transaksjoner gjennomført under en slik tid.

[:pl]

Jak mogę wypłacić pieniądze?

W celu dokonania wypłaty należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: Kliknij na "Zarządzanie funduszami" → "Wycofanie" → Wybierz preferowaną metodę wypłaty → Wypełnij pola i kliknij na przycisk "Wyślij" (na urządzeniach mobilnych, można uzyskać dostęp do ekran "Zarządzanie funduszami" z przycisku menu).

Visa Zwrot (polityka firmy)

Należy przesłać środki na Plus500 z karty Visa, zawsze będziemy próbować do zwrotu tej karty w pierwszej instancji, niezależnie od sposobu wycofania wybranego wniosku o zwrot. Wasza wybrana metoda działa jako rezerwa na wypadek, że jesteśmy w stanie dokonać zwrotu do osadzania kartą Visa. Po zatwierdzeniu i złożyć, refundacja Visa jest do dostarczenia przed następnym Visa miesięcznego terminu ładowania / rozliczeniowego.

Jaki jest czas przetwarzania ramki dla każdej metody?

Ramy czasowe dla przetwarzania żądania wypłaty wynosi zwykle 3-7 dni roboczych, w celu umożliwienia nam realizować różne kontroli bezpieczeństwa przed rozpoczęciem płatności. Ramy czasowe dla otrzymania zapłaty, jest zależny od czasu płatności z góry i przetwarzania trzeciego płatnika partii. Ekran Wycofanie na platformie transakcyjnej stanowi minimalne wymagania wycofania dla każdego rodzaju metody płatności. Przetworzenie żądania wypłaty za mniej niż minimalna kwota wypłaty może spowodować opłat na koncie.

Poniżej wymienione są metody odstawienia, które oferujemy. Należy pamiętać, że niektóre z tych metod mogą nie być dostępne w Twoim regionie:

Portfele elektroniczne – PayPal lub Skrill. Fundusze powinny być odbierane na koncie e-portfel w przeciągu 3-7 dni roboczych po wycofaniu został upoważniony. Przelew – bezpośredni bank transferu środków bankowych. Fundusze powinny być odbierane na koncie bankowym w ciągu 5 dni roboczych od wydania zezwolenia na odstąpienie od umowy. Wypłaty na konto bankowe może być przedmiotem dalszych opóźnień czasem w zależności od instytucji bankowej i jurysdykcji w pytaniu. Karty kredytowe – fundusze powinny być odbierane w rachunku bankowego związanego z odpowiednią kartą według czasu obróbki każdego banku.

Nasza polityka jest wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, dokonać płatności wycofanie tego samego źródła, które zostały wykorzystane do dokonania wpłaty na konto klienta. Na przykład, jeśli depozyty klientów za pomocą karty Visa, będziemy zawsze pierwsza próba przetworzenia każdym cofnięciu potem do tego samego rachunku karty Visa. Po wycofaniu zostało dopuszczone fundusze powinny być przelane na rachunek karty Visa klienta przez jego miesięcznego terminu następnego ładowania / rozliczeniowego.

Gdy jest to niezbędne, aby ubiegać się o fundusze PayPal?

W celu dokonania wypłaty PayPal, jeśli ta metoda jest dostępna w danym regionie, mogą być wymagane do zalogowania się do konta PayPal i ubiegać się o fundusze, aby mogły znaleźć odzwierciedlenie w saldzie konta PayPal.

Możesz być także zobowiązany do zweryfikowania konta PayPal adres e-mail, aby móc ubiegać się fundusze. Aby to zrobić należy wybrać link "Weryfikacja adresu e-mail" i wpisać login i hasło do konta PayPal. Ten link znajduje się w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail głównego, natychmiast po otwarciu konta PayPal. Adres e-mail mogą zostać zmienione na koncie PayPal w sposób następujący: "Profil" → "email" → "dodaj / edytuj". Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj PayPal pomocy i wsparcia.

ograniczenia wypłat

Wszystkie metody odstawienia mają minimalne progi kwoty, które można znaleźć na ekranie karencji na platformie handlowej. Nasza polityka powiedziane, tam gdzie to możliwe, jest tylko zwrotu środków do tej samej metody płatności, z którego powstały. Aby uzyskać więcej informacji na temat wypłat można znaleźć w naszej Umowy z użytkownikiem.

statusy karencji

Wszystkie wnioski odstawienia są przetwarzane przez Plus500 w ciągu 3-7 dni roboczych, aw tym czasie, żądanie wycofania będzie przejść przez kilka etapów. Możesz śledzić stan swojego wycofania pod "Zarządzanie funduszami" → "Historia Walutowego":

Zamówiony – Jest to etap początkowy, a to oznacza, że o wypłatę środków z konta handlowego, ale płatność jest jeszcze zostać przetworzone. Jeśli chcą Państwo, to jest możliwe, aby anulować żądanie wypłaty na tym etapie Używając "Zarządzanie funduszami" → "historii monetarnej" i klikając na "Anuluj wycofanie". Zatwierdzona Nie Wysłane – Etap ten oznacza, że wypłata została zatwierdzona przez Plus500, ale fundusze nie zostały jeszcze wysłane do odpowiednich zewnętrznych partii przetwarzania płatności. Zatwierdzone Wysłane – Etap ten oznacza, że fundusze zostały przekazane przez nas do odpowiedniej zewnętrznej partii przetwarzania płatności. Zatwierdzone Osiedlił – Ten ostatni etap oznacza, że proces wycofania została zakończona, jednak fundusze, mogą ewentualnie być nadal przedmiotem rozliczeń opóźnień przez stronę przetwarzania płatności.

W czasie przetwarzania i dopóki żądanie wycofania jest rozliczana, żądanie wycofania może zostać anulowane albo przez Ciebie lub przez nas, a kwota wypłaty wymagane mogą być wykorzystane do zaspokojenia swoich zobowiązań dla wszystkich transakcji dokonanych w ciągu tego czasu.

[:pt]

Como faço para retirar fundos?

A fim de fazer uma retirada, você deve seguir estas instruções: Clique em "Gestão de Fundos" → "Retirada" → Escolha o seu método de retirada preferido → Preencha os campos e clique no botão "Enviar" (em dispositivos móveis, você pode acessar o ecrã "Gestão de Fundos" no botão menu).

Visa Reembolso (Política de Empresa)

Se você enviar fundos para Plus500 de um cartão Visa, vamos sempre tentar reembolsar esse cartão, em primeira instância, independentemente do método de retirada que você escolheu quando solicitar o reembolso. Seu método escolhido age como um backup no caso em que não somos capazes de fazer o reembolso para o cartão Visa depósito. Uma vez aprovado e encaminhado, um reembolso Visa é entrega antes da sua próxima data de cobrança / faturamento mensal Visa.

Qual é o período de tempo de processamento de cada método?

O prazo para o processamento de um pedido de levantamento é normalmente 3-7 dias úteis, de modo a permitir-nos para completar várias verificações de segurança antes de iniciar o pagamento. O prazo para o recebimento do pagamento, é dependente do tempo de método e de processamento de pagamento da terceira remetente festa. O ecrã de levantamento na plataforma de negociação estabelece os requisitos mínimos de segurança para cada tipo de método de pagamento. Processamento de um pedido de levantamento para menos do que a quantidade mínima de retirada pode resultar em custos para a sua conta.

Listados abaixo estão os métodos de levantamento que oferecemos. Por favor note que alguns dos métodos podem não estar disponíveis na sua região:

Carteiras eletrônicas – PayPal ou Skrill. Os fundos devem ser recebidos em sua conta de e-wallet em 3-7 dias úteis após a retirada foi autorizado. Transferência bancária – bancária para transferência de fundos do banco. Os fundos devem ser recebidos em sua conta bancária no prazo de 5 dias úteis a partir da autorização da retirada. Retiradas para uma conta bancária pode estar sujeito a mais atrasos, por vezes, dependendo da instituição bancária e da jurisdição em questão. Cartões de crédito – fundos deve ser recebido na conta bancária associada ao cartão relevante de acordo com o tempo de processamento de cada banco.

Nossa política é, sempre que possível, fazer pagamentos de abstinência com a mesma fonte que foi usado para fazer o depósito na conta do cliente. Por exemplo, se um dos depósitos de clientes usando um cartão Visa, vamos sempre em primeiro lugar tentativa de processar qualquer retirada posteriormente para a mesma conta de cartão Visa. Uma vez que a retirada foi autorizada, os fundos devem ser creditados na conta de cartão Visa do cliente até à sua próxima data de cobrança / faturamento mensal.

Quando é necessário para reivindicar fundos PayPal?

A fim de completar uma retirada PayPal, se este método está disponível em sua região, você pode ser obrigado a fazer login em sua conta do PayPal e reivindicar os fundos para que eles sejam refletidas no saldo da sua conta PayPal.

Você também pode ser obrigado a verificar o seu endereço de e-mail da conta PayPal antes que você possa reivindicar os seus fundos. Para fazê-lo, por favor selecione o link para "verificação de endereço de E-mail" e digite o login e senha para sua conta PayPal. Este link está localizado na mensagem de e-mail enviado para seu endereço de e-mail principal, imediatamente após abrir a sua conta PayPal. endereço de e-mail pode ser alterado na sua conta PayPal como segue: "Perfil" → "email" → "adicionar / editar". Caso necessite de mais assistência, entre em contato com o PayPal ajuda e apoio.

limitações de retirada

Todos os métodos de abstinência têm limiares mínimos montante, que pode ser encontrado na tela de retirada na plataforma de negociação. A nossa política declarada, sempre que possível, é para retornar apenas os fundos com o mesmo método de pagamento a partir do qual foram produzidos. Para mais informações sobre saques por favor consulte o nosso Contrato do usuário.

status de retirada

Todos os pedidos de retirada são processados ​​por Plus500 dentro de 3-7 dias úteis, e durante este tempo, o pedido de levantamento vai passar por uma série de etapas. Você pode acompanhar o status da sua retirada em "Gestão de Fundos" → "História Monetária":

Solicitadas – Este é o estágio inicial e isso significa que você tem solicitado para retirar fundos da sua conta de negociação, mas o pagamento ainda está para ser processado. Se desejar, é possível para você para cancelar o pedido de levantamento, nesta fase, através do acesso "Gestão de Fundos" → "História Monetária" e clicar em "Cancelar Retirada". Aprovado Não enviado – Este estágio significa que sua retirada foi autorizada pela Plus500, mas os fundos ainda não foram enviados para a parte de processamento de pagamentos externa relevante. Aprovado Sent – Este estágio significa que os fundos foram transferidos por nós para a festa de processamento de pagamentos externa relevante. Aprovado Saldado – Esta fase final significa que o processo de retirada foi concluída, no entanto, os fundos, possivelmente pode ainda ser sujeitas a limpar atrasos pela parte de processamento de pagamentos.

Durante o tempo de processamento e até um pedido de retirada é liquidada, o pedido de retirada pode ser cancelado por você ou por nós e a quantidade retirada solicitada pode ser usado para satisfazer as suas responsabilidades por quaisquer transações completadas durante esse tempo.

[:ru]

Как я могу снять деньги?

Для того, чтобы сделать вывод, вы должны следовать этим инструкциям: Нажмите на "Управление фондами" → "Вывод" → Выберите предпочтительный метод вывода → Заполните поля и нажмите на кнопку "Отправить" (на мобильных устройствах, вы можете получить доступ к экран «Средства управления» из меню кнопки).

Visa Возврат (Политика компании)

Если вы посылаете средства на Plus500 с карты Visa, мы всегда будем пытаться вернуть эту карту в первую очередь независимо от способа вывода , который вы выбрали при запросе возврата. Ваш выбранный метод выступает в качестве резервной копии в случае, если мы не в состоянии сделать возврат к сдаче на хранение Visa карты. После утверждения и представил, возврат Visa является Deliverable до вашего следующего Visa даты ежемесячного заряда / выставления счетов.

Что такое временные рамки обработки для каждого метода?

Временные рамки для обработки запроса на вывод средств, как правило, 3-7 рабочих дней, чтобы позволить нам завершить различные проверки безопасности до начала оплаты. Временные рамки для получения платежа, зависит от метода и обработки платежей время плательщиком третьей стороны. Экран вывода на торговой платформе утверждает минимальные требования к снятию для каждого типа способа оплаты. Обработка запроса на вывод средств меньше, чем минимальная сумма вывода может привести к обвинениям в свой аккаунт.

Ниже перечислены способы вывода, которые мы предлагаем. Обратите внимание, что некоторые методы могут быть недоступны в вашем регионе:

Электронные кошельки – PayPal или Skrill. Средства должны быть получены в Вашей учетной записи электронного кошелька в 3-7 рабочих дней после того, как изъятие было разрешено. Банковский перевод – прямой банк перевод средств банка. Средства должны быть получены на ваш банковский счет в течение 5 рабочих дней с момента разрешения вывода. Изъятия на банковский счет может быть предметом дальнейших задержек, иногда в зависимости от банковского учреждения и юрисдикции в вопросе. Кредитные карты – средства должны быть получены в банке счет , связанный с соответствующей карты в зависимости от времени обработки каждого банка.

Наша политика заключается в, по мере возможности, осуществлять платежи абстиненции к тому же источнику, который был использован, чтобы сделать депозит на счет клиента. Например, если депозиты клиентов с помощью карты Visa, мы всегда первая попытка обработать любой вывод после этого к тому же Visa карточного счета. После того, как вывод был уполномочен, эти средства должны быть зачислены на карточный счет Visa клиента по его следующей даты ежемесячного заряда / выставления счетов.

Когда необходимо требовать деньги PayPal?

Для того, чтобы завершить вывод PayPal, если этот метод доступен в вашем регионе, вам может потребоваться, чтобы войти в свою учетную запись PayPal и требовать средства для того, чтобы им быть отражено в вашем балансе счета PayPal.

Вы также может потребоваться, чтобы подтвердить свой PayPal аккаунт адрес электронной почты, прежде чем вы можете требовать свои деньги. Для этого, пожалуйста, выберите ссылку для "электронной почты проверки адреса" и введите логин и пароль для вашей учетной записи PayPal. Эта ссылка находится в сообщении электронной почты, отправляемой на ваш основной адрес электронной почты, сразу же после открытия счета PayPal ваш. Адрес электронной почты может быть изменен в вашем аккаунте PayPal следующим образом: "Профиль" → "электронная почта" → "добавить / редактировать". Если вам потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь с PayPal помощь и поддержку.

ограничения на снятие

Все методы снятия имеют минимальную сумму пороговые значения, которые можно найти на экране вывода на торговой платформе. Наша сформулированную политику, где это возможно, является только вернуть деньги на тот же способ оплаты, из которых они возникли. Для получения дополнительной информации о снятии пожалуйста, обратитесь к нашему Пользовательское соглашение.

Снятие статусы

Все запросы на снятие обрабатываются Plus500 в течение 3-7 рабочих дней, и в течение этого времени, запрос на снятие будет проходить через несколько этапов. Вы можете следить за статусом вашего отзыва в разделе "Средства управления" → "Монетарная история":

Запрашиваемые – Это начальная стадия , и это означает , что вы просили , чтобы вывести средства с торгового счета, но платеж еще не обработан. Если вы хотите, это возможно для Вас, чтобы отменить запрос на снятие на данном этапе путем доступа к "управлению фондами" → "Монетарная история" и нажав на кнопку "Отменить снятие". Подтвердили Не Переданные – Этот этап означает , что ваш вывод был уполномочен Plus500, но средства еще не были отправлены в соответствующей внешней обработки платежей партии. Подтвердили Переданные – Этот этап означает , что средства были переданы нами в соответствующей внешней обработки платежей партии. Подтвердили Ставка рассчитана – Это заключительная стадия означает , что процесс вывода завершен, однако, фонды, возможно , по- прежнему подвергаться очистке задержек по обработке платежей партии.

Во время обработки и до тех пор, заявки на вывод не будет решен, то запрос на вывод может быть отменен вами или нами и сумма вывода просьба может быть использована, чтобы удовлетворить ваши обязательства по любым сделкам, совершенным в течение этого времени.

[:ro]

Cum pot retrage fonduri?

Pentru a face o retragere ar trebui să urmați aceste instrucțiuni: Faceți clic pe "Managementul Fondurilor" → "Retragere" → Selectați metoda de retragere preferată → Completați câmpurile și faceți clic pe butonul "Trimite" (pe dispozitive mobile, puteți accesa screen "Managementul fondurilor" din butonul de meniu).

Visa, de rambursare (Politica firmei)

Ar trebui să vă trimită fonduri de la Plus500 de pe un card Visa, vom încerca întotdeauna să ramburseze acel card , în primă instanță , indiferent de metoda de retragere ați ales atunci când se solicită restituirea. Metoda aleasă de dvs. acționează ca o copie de rezervă în cazul în care nu putem face rambursarea cardului Visa depunere. O dată aprobat și a prezentat, o restituire Visa, înainte de a fi livrat următoare Visa lunară data de încărcare / de facturare.

Care este intervalul de timp de procesare pentru fiecare metodă?

Intervalul de timp pentru procesarea unei cereri de retragere este în mod normal 3-7 zile lucrătoare, pentru a ne permite să completeze diverse controale de securitate înainte de inițierea plății. Intervalul de timp pentru primirea plății, depinde de momentul și metoda de prelucrare plată a treia parte trimite remitențe. Ecranul de retragere de pe platforma de tranzacționare prevede cerințele minime de retragere pentru fiecare tip de metodă de plată. Procesarea unei cereri de retragere pentru mai mică decât suma minimă de retragere poate duce la costuri în cont.

Mai jos sunt enumerate metodele de retragere pe care le oferim. Vă rugăm să rețineți că unele dintre metodele pot să nu fie disponibile în regiunea dumneavoastră:

Portofele electronice – PayPal sau Skrill. Fondurile ar trebui să fie primite în contul dvs. de e-portofel în 3-7 zile lucrătoare după ce retragerea a fost autorizată. Prin transfer bancar – bancar direct la transferul de fonduri bancare. Fondurile ar trebui să fie primite în contul dvs. bancar în termen de 5 zile lucrătoare de la autorizarea retragerii. Retrageri într-un cont bancar poate fi supusă unor întârzieri suplimentare, uneori, în funcție de instituția bancară și jurisdicția în cauză. Carduri de credit – fonduri ar trebui să fie primite în contul bancar asociat cardului corespunzătoare în funcție de timpul de procesare a fiecărei bănci.

Politica noastră este de a, ori de câte ori este posibil, efectuarea de plăți de retragere la aceeași sursă, care a fost folosit pentru a face depozit pe contul clientului. De exemplu, în cazul în care un depozitele client folosind un card Visa, vom întotdeauna prima încercare de a procesa orice retragere, ulterior, la același cont de card Visa. Odată ce retragerea a fost autorizată, fondurile ar trebui creditate în contul de card Visa clientului de către următoarea dată lunar taxa / facturare.

Atunci când este necesar pentru a solicita fonduri PayPal?

În scopul de a finaliza o retragere PayPal, în cazul în care această metodă este disponibilă în regiunea dvs., poate fi necesar să vă conectați la contul PayPal și să solicite fonduri pentru ca acestea să fie reflectate în soldul contului PayPal.

Ați putea fi, de asemenea, necesară pentru a verifica adresa de email pentru contul dvs. PayPal înainte de a putea solicita fondurile. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să selectați link-ul pentru "de verificare a adresei de e-mail" și introduceți de utilizator și parola pentru contul PayPal. Această legătură este situată în mesajul de e-mail trimis la adresa de e-mail principală, imediat după deschiderea contului PayPal. adresă de e-mail poate fi modificată în contul PayPal după cum urmează: "Profil" → "Email" → "add / edita". În cazul în care aveți nevoie de asistență suplimentară, vă rugăm să contactați PayPal ajutor și sprijin.

limitări de retragere

Toate metodele de retragere au praguri minime, care se ridică pot fi găsite pe ecranul de retragere de pe platforma de tranzacționare. Politica noastră declarată, ori de câte ori este posibil, este de a reveni doar fonduri la aceeași metodă de plată din care au provenit. Pentru mai multe informații despre retrageri, vă rugăm să consultați Acordul utilizatorului.

stările de retragere

Toate cererile de retragere sunt procesate de către Plus500 în termen de 3-7 zile lucrătoare, iar în acest timp, cererea de retragere va trece printr-o serie de etape. Puteți urmări starea de retragere în conformitate cu "Managementul Fondurilor" → "Istoria monetară":

Solicitata – Aceasta este etapa inițială și înseamnă că ați solicitat să -și retragă fonduri din contul dvs. de tranzacționare, dar plata este încă să fie procesată. Dacă doriți, este posibil să vă anulați cererea de retragere în această etapă, prin accesarea "Managementul Fondurilor" → "Istoria monetară" și făcând clic pe "Anulare Retragere". Aprobat nu a fost trimis – Această etapă înseamnă că cererea de retragere a fost autorizată de Plus500, dar fondurile nu au fost încă trimise părții relevante de procesare a plăților externe. Aprobat Trimise – Această etapă înseamnă că fondurile au fost transferate de către noi către partea relevantă de procesare a plăților externe. Aprobat Stabilit – Această etapă finală ce înseamnă că procesul de retragere a fost finalizat, cu toate acestea, fondurile, pot fi , eventual , în continuare obiectul de compensare întârzieri de către partea de procesare a plăților.

Pe parcursul timpului de procesare și până când se soluționează o cerere de retragere, cererea de retragere poate fi anulată fie de către dumneavoastră sau de către noi, iar suma de retragere solicitată poate fi utilizată pentru a satisface datoriile dumneavoastră pentru orice tranzacții finalizate în timpul unei astfel de timp.

[:sk]

Ako si môžem vybrať peniaze?

Aby bolo možné vykonať výber, mali by ste použiť nasledujúci postup: Kliknite na "Správa finančných prostriedkov" → "Odstúpenie" → Vyberte si preferovaný spôsob výberu → Vyplňte polia a kliknite na tlačidlo "Odoslať" tlačidlo (na mobilných zariadeniach, môžete prístup k obrazovka "Prostriedky management" z tlačidla menu).

Visa vrátenie peňazí (Company Policy)

Ak budete posielať finančné prostriedky na Plus500 z karty Visa, budeme vždy pokúsi vrátiť túto kartu v prvom rade bez ohľadu na spôsob výberu, ktorý ste zvolili pri žiadosti o refundáciu. Váš Zvolená metóda sa chová ako záloha v prípade, že nie sme schopní vykonať náhradu do nanášací Visa karty. Po schválení a predložilo, je náhrada Visa je dodanie pred vašej ďalšej Visa mesačné dáta nabíjanie / fakturácie.

Čo je spracovanie časový rámec pre každú metódu?

Časový rámec pre spracovanie žiadosti pre odstúpenie od zmluvy je obvykle 3-7 pracovných dní, aby sa umožnilo nám dokončiť rôzne bezpečnostné kontroly pred začatím platby. Časový rámec pre prijatie platby, je závislá na spôsobe a spracovanie platieb dobe poukážke tretej strany. Obrazovka stiahnutie na obchodnej platforme uvádza minimálne požiadavky na abstinenčné pre každý typ spôsobu platby. Spracovanie žiadosti o odstúpení od zmluvy na menej ako je minimálna suma pre odstúpenie od zmluvy môže mať za následok poplatkov na účte.

Nižšie sú uvedené abstinenčné metódy, ktoré ponúkame. Upozorňujeme, že niektoré z metód nemusí byť k dispozícii vo vašej oblasti:

Elektronickej peňaženky – PayPal alebo Skrill. Fondy by mali byť prijaté vo vašej e-peňaženky účet v priebehu 3-7 pracovných dní po tom, čo bolo povolené odstúpenie. Bankový prevod – direct banka bankový prevod prostriedkov. Fondy by mali byť prijaté na váš bankový účet do 5 pracovných dní od povolenia odstúpenia od zmluvy. Výbery na bankový účet môže podliehať ďalším oneskorením niekedy v závislosti na bankové inštitúcie a jurisdikcii v pochybnosť. Platobné karty – finančné prostriedky by mali byť prijaté na bankový účet spojený s príslušnou kartou v závislosti na čase spracovania každej banky.

Našou politikou je, ak je to možné, vykonávať platby odstúpenie z rovnakého zdroja, ktorá bola použitá, aby sa vklad na účet zákazníka. Napríklad, ak zákazník vklady kartou Visa, budeme vždy prvý pokus spracovať akýkoľvek ústup potom k rovnakému účtu Visa karty. Akonáhle je stiahnutie bol registrovaný, by mali byť tieto prostriedky pripísané na účet karty Visa zákazníka o svojom budúcom mesačné dáta nabíjanie / fakturácie.

Ak je to potrebné vyhradiť prostriedky PayPal?

V záujme dokončenia ústup PayPal, ak je k dispozícii vo vašej oblasti táto metóda môže byť nutné sa prihlásiť do svojho PayPal účtu a požadovať finančné prostriedky, aby mohli byť zohľadnené v vášho zostatku účtu PayPal.

Môže byť tiež potrebné overiť vašu PayPal účtu e-mailovú adresu, než budete môcť nárokovať svoje finančné prostriedky. K tomu vyberte odkaz na "overenie e-mailovú adresu" a zadajte prihlasovacie meno a heslo k svojmu účtu PayPal. Tento odkaz je umiestnený v e-mailovej správe zaslanej do hlavnej e-mailovú adresu ihneď po otvorení účtu PayPal. E-mailová adresa môže byť zmenená v účte PayPal takto: "Profil" → "e-mail" → "Pridať / editovať". Ak by ste potrebovali ďalšiu pomoc, obráťte sa na PayPal pomoc a podporu.

obmedzenia z vysadenia

Všetky metódy abstinenčné mať minimálny prahy suma, ktorá možno nájsť na obrazovke pre odstúpenie od zmluvy na obchodnej platforme. Naše stanovenou politikou, pokiaľ je to možné, je len vrátiť finančné prostriedky k rovnakému spôsobu platby, z ktorej pochádza. Pre viac informácií o stiahnutí nájdete na našich Užívateľskú zmluvou.

abstinenčné stavy

Všetky žiadosti abstinenčné sú spracovávané Plus500 počas 3-7 pracovných dní a počas tejto doby, bude požiadavka na odstúpenie prejsť niekoľkých fázach. Môžete sledovať stav svojho odstúpenia od zmluvy pod "Funds Management" → "menovej dejín":

Požadované – To je počiatočnej fáze, a to znamená, že ste si vyžiadali k výberu peňazí z vášho obchodného účtu, ale platba je ešte majú byť spracované. Ak si prajete, je možné pre vás zrušiť svoju požiadavku na odstúpenie od zmluvy v tejto fáze Vstupom na "Správa fondov" → "Peňažné histórie" a kliknutím na tlačidlo "Zrušenie stiahnutím". Schválené odoslaný – Táto fáza znamená, že odstúpenie bolo povolené Plus500, ale finančné prostriedky ešte neboli do príslušnej externé spracovanie platieb strany. Schválené Odoslané – Táto fáza znamená, že finančné prostriedky boli prevedené nami na príslušný externé spracovanie platieb strany. Schválené Vybavené – Táto záverečná fáza znamená, že proces odobratie bola dokončená, avšak finančné prostriedky, môže prípadne byť stále subjektom zúčtovanie oneskorenie o spracovanie platieb strany.

Počas doby spracovania a kým sa usadil požiadavka na odstúpenie od zmluvy, požiadavka na odstúpenie od zmluvy môže byť zrušená buď vami alebo nami a výška požadovaného výberu môže byť použitý na uspokojenie svoje záväzky pre všetky transakcie dokončená počas tejto doby.

[:sl]

Kako dvignem sredstva?

Da bi umik sledite tem navodilom: Kliknite na "upravljanje skladov" → "Umik" → Izberite želeni način za umik → Izpolnite polja in kliknite na gumb "Pošlji" (na mobilnih napravah, lahko dostop do screen "upravljanje skladov" iz gumba za meni).

Visa Vračilo (Company Policy)

Če boste poslali sredstva Plus500 s kartico Visa, bomo vedno poskušali povrniti to kartico na prvi stopnji, ne glede na metodo umika, ki ste ga izbrali v zahtevi za vračilo. Vaš Izbrana metoda deluje kot backup v primeru, da ne moremo, da bi nadomestilo za deponira Visa kartico. Po odobritvi in ​​predložena, Visa nadomestilo je dobavljiv pred naslednjo Visa mesečni datum polnjenja / obračun.

Kaj je obdelava časovni okvir za vsako metodo?

Časovni okvir za obdelavo prošnje za umik s trga, običajno 3-7 delovnih dni, da se omogoči, da bomo izpolnili različne varnostne preglede pred začetkom plačilo. Časovni okvir za prejem plačila, je odvisna od plačilnega sredstva in obdelavo čas za remitor tretje osebe. Umik zaslon na trgovalno platformo določa minimalne zahteve za umik za vsako vrsto način plačila. Obdelavi zahteve za odstop od pogodbe za manj kot minimalno količino za umik s trga, lahko povzroči stroške vašega računa.

Spodaj so metode odtegnitve, ki jih ponujamo. Prosimo, upoštevajte, da ne sme biti nekaj metod voljo v vaši regiji:

Elektronske denarnice – PayPal ali Skrill. Sredstva je treba prejeti v vašem e-denarnice račun v 3-7 delovnih dneh po tem, ko je bil umik pooblastil. Bančno nakazilo – direktna banka prenosa bančnih sredstev. Sredstva je treba prejeti v vaš bančni račun v roku 5 delovnih dni od odobritve umika. Umiki do bančnega računa je lahko predmet nadaljnjih zamud, včasih odvisno od bančne institucije in pristojnosti v vprašanje. Kreditne kartice – sredstva morajo biti prejeta na bančnem računu, povezane z ustreznim kartico glede na čas obdelave vsake banke.

Naša politika je, da se, če je le mogoče, se plačila odstopu istega vira, ki je bila uporabljena, da bi nakazilo na račun stranke. Na primer, če a vloge strank z uporabo kartice Visa, bomo vedno prvi poskus obravnavati vsako umik nato na isti Visa kartico računu. Ko je bil umik pooblastil, je treba sredstva nakazana na račun kartice Visa stranke po svoji naslednji mesečni datum polnjenja / obračun.

Kadar je treba zahtevati PayPal sredstev?

Za dokončanje umika PayPal, če so na voljo v vaši regiji ta način, boste morda morali prijaviti v svoj PayPal račun in zahtevati sredstva, da bi se jih lahko odraža v bilanci računa PayPal.

Vi se lahko zahteva tudi, da se preveri svoj PayPal račun e-poštni naslov, preden lahko zahtevali svoje sklade. To storite tako, prosimo, da izberete povezavo "preverjanje e-mail naslov« in vnesite uporabniško ime in geslo za vaš račun PayPal. Ta povezava se nahaja v e-poštnem sporočilu prejme na svoj glavni e-poštni naslov, takoj po odprtju računa PayPal. E-poštni naslov se lahko spremenijo v svoj PayPal račun, kot sledi: "Profile" → "email" → "dodaj / uredi". Če potrebujete dodatno pomoč, se obrnite na PayPal pomoč in podporo.

omejitve odtegnitvenih

Vse metode umik imajo najnižji prag znesek, ki ga lahko najdemo na odvzemu zaslonu na trgovalne platforme. Naša določeno usmeritev, kjer je to mogoče, je, da se vrne le sredstva na način isto plačila, iz katere izhajajo. Za več informacij o dvigih si oglejte naše Uporabnik sporazuma.

odtegnitveni statusi

Vse zahteve za umik obdeluje Plus500 roku 3-7 delovnih dni, in v tem času, bo zahteva umik iti skozi več faz. Lahko spremljate stanje vašega umika pod "za upravljanje skladov" → "monetarne zgodovine":

Zahtevan – To je v začetni fazi, in to pomeni, da ste zahtevali, da črpa sredstva iz trgovalnega računa, vendar je plačilo še ni obdelana. Če želite, da je možno, da prekliče svojo prošnjo za odstop od pogodbe v tem trenutku, ki ga dostopanjem do "Funds Management" → "monetarne zgodovine" in s klikom na "Cancel Umik". Odobreni Ni Poslano – Ta faza pomeni, da je bil vaš umik pooblastil, ki jih Plus500, vendar sredstva še niso bila poslana na ustrezno zunanjo obdelavo plačil stranke. Odobreni Poslano – Ta faza pomeni, da so bila sredstva prenesena pri nas na ustrezno zunanjo obdelavo plačil stranke. Odobreni Rešeno – To končni fazi pomeni, da je bil postopek umik končan, pa se sredstva, morda še vedno velja za obračun zamude zaradi obdelavo plačil stranka je.

V času predelave in dokler se ne zahteva umik z ustaljeno, zahteva umik mogoče izklopiti bodisi z vami ali z nami in znesek umik zaprosila se lahko uporabi za izpolnitev svoje obveznosti za vse transakcije, zaključene v takem času.

[:fi]

Miten nostan rahaa?

Jotta noston noudata seuraavia ohjeita: Valitse "Funds Management" → "Nosto" → Valitse haluamasi nostotapa → Täytä kentät ja klikkaa "Lähetä" (mobiililaitteissa, voit käyttää "rahastot Management" näytön menu-näppäintä).

Visa palautus (Toimintatapa)

Jos lähetät varoja Plus500 peräisin Visa-kortilla, tulemme aina yrittää palauttaa kyseistä korttia ensisijaisesti riippumatta kotiutustavasta valitsit hyvityspyynnön yhteydessä. Valitun tavan toimii varmuuskopio siinä tapauksessa, että emme pysty tekemään hyvityksen tallettaa Visa-kortin. Hyväksymisen jälkeen ja esitti, Visa palautus on fyysisesti ennen seuraavaa Visa kuukausimaksu / laskutus päivämäärä.

Prosessointijärjestys aikataulu jokaisen menetelmän?

Aikataulua käsittelyyn kotiutuspyynnön on yleensä 3-7 työpäivää, jotta voimme toteuttaa eri turvatarkastukset ennen aloittamista maksu. Aikataulua kuitti maksusta, riippuu maksutavasta ja käsittelyaika kolmannen osapuolen maksajan. Peruuttamista näytön kaupankäyntijärjestelmä toteaa Pienin nostettava vaatimukset kunkin maksutavan. Jalostus kotiutuspyynnön vähemmän kuin Miniminostosumma voi johtaa maksujen tilillesi.

Alla on lueteltu nostotavat tarjoamme. Huomaa, että jotkut menetelmät eivät välttämättä saatavilla omalla alueella:

Sähköinen lompakot – PayPal tai Skrilliä. Varat olisi saamasi sähköinen lompakko tilillä 3-7 arkipäivän kuluttua peruuttamisen on hyväksytty. Pankkisiirto – suoraan pankista varojen siirron. Varat olisi saatu pankkitilille 5 arkipäivän kuluessa siitä luvan peruuttamisesta. Nostot pankkitilille voidaan soveltaa edelleen viivästyksiä joskus riippuen pankkilaitoksen ja toimivalta kyseessä. Luottokortit – varat pitäisi vastaanottaa pankkitilille liittyy kyseiselle kortille mukaan kunkin pankin käsittelyaikaa.

Periaatteenamme on mahdollisuuksien mukaan tehdä peruuttaminen maksut samaan lähteeseen, jota käytetään tekemään talletuksen asiakkaan tilille. Esimerkiksi jos asiakas saostumat Visa-kortilla, tulemme aina ensimmäinen yritys käsitellä peruuttamisesta sen jälkeen samalle Visa-kortilla tilin. Kun vetäytyminen on hyväksytty, varat olisi hyvitettävä asiakkaan Visa-kortin tilille seuraavassa kuukausimaksu / laskutus päivämäärä.

Milloin on välttämätöntä vaatia PayPal varoja?

Jotta täydellinen PayPal peruuttamista, jos tämä menetelmä on saatavana alueella, saatat joutua kirjautumaan PayPal-tili ja vaatia varoja, jotta ne voitaisiin huomioida PayPal-tilin saldo.

Saatat myös olla tarpeen tarkistaa PayPal-tilin sähköpostiosoitteeseen ennen kuin voit lunastaa varoja. Voit tehdä sen valitse linkkiä "sähköpostiosoite todentaminen" ja anna käyttäjätunnus ja salasana PayPal tilille. Tämä linkki sijaitsee sähköpostiviestissä lähetetään tärkein sähköpostiosoitteeseen, heti avaamisen jälkeen PayPal-tilin. Sähköpostiosoite voidaan muuttaa PayPal-tilin seuraavasti: "profiili" → "email" → "lisätä / muokata". Jos tarvitset lisäapua, ota yhteys PayPal apua ja tukea.

Nosto rajoitukset

Kaikki nostotavat on vähimmäismäärä kynnykset, joita löytyy peruuttamista näytön kaupankäyntialustan. Asetettu politiikkaa, aina kun se on mahdollista, vain palata varoja samaan maksutavan, josta ne ovat peräisin. Lisätietoja nostoja tutustu Käyttäjäsopimus.

Nosto tilat

Kaikki nostopyynnöt käsittelee Plus500 kuluessa 3-7 työpäivää, ja tänä aikana, nostopyyntö menee läpi useita vaiheita. Voit seurata tilan peruuttamisesta kohdasta "Funds Management" → "raha History":

Pyydetty – Tämä on alkuvaiheessa ja se tarkoittaa, että olet pyytänyt nostaa rahaa kaupankäynnin tilin, mutta maksu on vielä käsiteltävä. Jos haluatte, on mahdollista, että voit peruuttaa nostopyyntösi tässä vaiheessa avaamalla "Funds Management" → "raha History" ja klikkaamalla "Peruuta Nosto". Hyväksytty Ei lähetetty – Tämä vaihe tarkoittaa, että vetäytyminen on antanut luvan Plus500, mutta varoja ei ole vielä lähetetty asiaa ulkopuolisen maksun käsittelyn osapuolelle. Hyväksytty Lähetetyt – Tämä vaihe tarkoittaa, että varat on siirretty meidän asiaa ulkopuolisen maksun käsittelyn osapuolelle. Hyväksytty Vakiintunut – Tämä viimeinen vaihe merkitsee sitä, että vetäytyminen on saatettu päätökseen, kuitenkin varat, voi mahdollisesti edelleen koskea clearing viiveitä maksun käsittelyn osapuolelle.

Aikana käsittelyaikaa ja kunnes kotiutuspyynnön on ratkaistu, nostopyyntö voidaan peruuttaa joko sinä tai meille ja peruuttamisen pyydetty määrä voidaan tyydyttää velat mistään suoritettuja liiketoimia tällaista aikaa.

[:sv]

Hur tar jag ut pengar?

För att göra ett uttag bör du följa dessa instruktioner: Klicka på "Funds Management" → "Uttag" → Välj önskad uttagsmetod → Fyll i fälten och klicka på knappen "Skicka" (på mobila enheter, kan du komma åt "Funds Management" skärm från menyknappen).

Visa återbetalning (Villkor)

Ska du skicka pengar till Plus500 från ett Visa-kort, kommer vi alltid att försöka att återbetala det kortet i första hand oavsett vilken uttagsmetod du valde när begär återbetalning. Din valda metoden fungerar som en backup i händelse av att vi inte kan göra återbetalning till deponera Visakort. När du har godkänts och lämnats, är ett Visa återbetalning levereras innan nästa Visa månadsavgift / faktureringsdatum.

Vad är behandlings tidsram för varje metod?

Tidsramen för att behandla en begäran om tillbakadragande är normalt 3-7 arbetsdagar, för att tillåta oss att slutföra olika säkerhetskontroller innan du påbörjar betalning. Tidsramen för mottagandet av betalningen, är beroende av betalningsmetod och behandlingstiden för tredje part avsändaren. Tillbakadragandet skärmen på handelsplattformen anger minimiuttagskraven för varje typ av betalningssätt. Bearbeta en uttagsbegäran för mindre än minimibeloppet för uttag kan resultera i avgifter till ditt konto.

Nedan listas uttagsmetoder vi erbjuder. Observera att vissa av de metoder som kanske inte är tillgängliga i din region:

Elektroniska plånböcker – PayPal eller Skrill. Medel bör tas emot i din e-plånbok i 3-7 dagar efter tillbakadragandet har godkänts. Bankgiro – direkt bank till bank överföring. Medel bör tas emot i ditt bankkonto inom 5 arbetsdagar från godkännande av tillbakadragandet. Uttag till ett bankkonto kan bli föremål för ytterligare förseningar ibland beroende på bank och jurisdiktionen i fråga. Kreditkort – medel bör tas emot på det bankkonto i samband med det berörda kortet enligt respektive banks behandlingstid.

Vår policy är att i möjligaste mån göra abstinens betalningar till samma källa som användes för att göra insättning på kundens konto. Till exempel, om en kund insättningar med ett Visa-kort, vi kommer alltid första försök att behandla alla uttag därefter till samma Visakort konto. När uttaget har godkänts, bör de medel som krediteras kundens Visakort konto genom att nästa månadsavgift / faktureringsdatum.

När är det nödvändigt att göra anspråk på PayPal fonder?

För att slutföra en PayPal tillbakadragande, om denna metod är tillgänglig i din region, kan du behöva logga in på ditt PayPal-konto och göra anspråk på medel för att de ska återspeglas i saldot PayPal-konto.

Du kan också krävas för att kontrollera ditt PayPal-konto e-postadress innan du kan hämta dina pengar. För att göra det välj länken för "E-postadress verifiering" och ange användarnamn och lösenord till ditt PayPal-konto. Denna länk ligger i e-postmeddelandet skickas till din huvudsakliga e-postadress, omedelbart efter att ha öppnat ditt PayPal-konto. E-postadress kan ändras i ditt PayPal-konto på följande sätt: "profil" → "email" → "lägga till / redigera". Om du behöver ytterligare hjälp, kontakta PayPal hjälp och stöd.

abstinens begränsningar

Alla uttag metoder har minimibelopp trösklar, som kan hittas på tillbakadragande skärmen på handelsplattformen. Vår uttalade policy, där det är möjligt, är att endast återföra medel till samma betalningsmetod som de har sitt ursprung. För mer information om uttag hänvisas till vårt användaravtal.

abstinens statusar

Alla uttagsförfrågningar behandlas av Plus500 inom 3-7 arbetsdagar, och under denna tid kommer uttagsbegäran gå igenom ett antal steg. Du kan följa statusen för ditt uttag under "Funds Management" → "Penning historia":

Begärd – Detta är det första steget och det betyder att du har begärt att ta ut pengar från din handel konto, men betalningen är ännu inte bearbetas. Om du vill, är det möjligt för dig att avbryta din uttagsbegäran i detta skede genom att gå "Funds Management" → "Penning History" och klicka på "Avbryt Uttag". Godkänd skickades inte – Detta steg innebär att uttaget har godkänts av Plus500, men medlen har ännu inte sänts till den berörda externa betalningshantering part. Godkänd Skickade – Detta steg innebär att de medel som har överförts av oss till relevant extern betalningshantering part. Godkänd Fast – Denna sista steget innebär att uttagsprocessen har slutförts, men fonder kan möjligen fortfarande vara föremål för clearing förseningar av betalningshantering part.

Under behandlingstiden och tills en uttagsbegäran avvecklas uttagsbegäran kan avbrytas antingen av dig eller av oss och om återkallande begärda beloppet kan användas för att tillfredsställa dina skulder för alla transaktioner som genomförts under en sådan tid.

[:tr]

Nasıl para çekebilirim?

Bir geri çekilme yapmak için şu talimatları takip etmeli: "Fon Yönetimi" üzerine tıklayın → "Çekilme" → erişebilirsiniz, mobil cihazlarda ( "Gönder" düğmesini → alanları doldurun ve üzerine tıklayın Tercih çekme yöntemini seçin menü düğmesinden "Fon Yönetimi" ekranı).

Vize İade (Şirket Politikası)

Eğer para göndermeleri gerekmektedir Plus500 Visa kartından, biz her zaman ne olursa olsun iade isterken seçti çekilme yönteminin ilk etapta bu kartı iade dener. Seçtiğiniz yöntem biz yatırma Visa kartına iade yapamıyoruz durumunda yedek olarak görür. Onaylandıktan sonra ve teslim, Visa ödeme öncesinde sonraki Visa aylık ücret / fatura tarihinden teslim olduğunu.

Her yöntemin işlem süresi nedir?

Para çekme isteği işlemek için zaman çerçevesi bize ödeme başlatmadan önce çeşitli güvenlik kontrolleri tamamlamak için izin için, 3-7 iş günü normalde. ödeme makbuzu için zaman çerçevesi, üçüncü taraf Havale ödeme yöntemi ve işlem süresi bağlıdır. ticaret platformu çekme ekran ödeme yöntemi her türü için asgari çekilme şartlarını belirtir. çekilebilecek minimum miktardan daha az bir para çekme isteği işlenirken hesabınıza ücretleri neden olabilir.

Aşağıda listelenen Sunduğumuz çekilme yöntemleridir. yöntemlerden bazılarını bölgenizde mevcut olmayabilir lütfen unutmayın:

Elektronik cüzdan – PayPal veya Skrill. çekilme yetkili edildikten sonra fonlar 3-7 iş günü içinde e-cüzdan hesabında alınmalıdır. Banka havalesi – Banka para transferi için doğrudan banka. Fonlar geri çekilme izni itibaren 5 iş günü içinde banka hesabınıza alınmalıdır. bir banka hesabına para çekme bazen bankacılık kurumu ve söz konusu yargı bağlı daha fazla gecikme tabi olabilir. Kredi kartları – fonların her bankanın işlem zamanına göre ilgili kart ile ilişkili banka hesabına alınmalıdır.

Bizim politikamız, mümkün olan her yerde, müşterinin hesabına yatırmak için kullanılan aynı kaynak için çekilme ödemelerini yapmaktır. Bir müşteri mevduatı Visa kartı kullanarak Örneğin, her zaman ilk girişim aynı Visa kart hesabına daha sonra herhangi bir çekilme süreci olacaktır. çekilme yetkili edildikten sonra, fonlar bir sonraki aylık ücret / fatura tarihine göre müşterinin Visa kart hesabına yatırılır edilmelidir.

Ne zaman PayPal fonları iddia etmek gereklidir?

Bu yöntem bölgede mevcut ise, PayPal çekilmesini tamamlamak için, size PayPal hesabınıza giriş yapın ve onları PayPal hesap dengesi yansıtılması için sırayla fon talep gerekebilir.

Ayrıca size para talep etmeden önce PayPal hesabı e-posta adresinizi doğrulamak için gerekli olabilir. Bunu yapmak için "E-posta adresi doğrulama" bağlantısını seçin ve PayPal hesabınıza giriş ve şifrenizi giriniz. Bu bağlantı hemen PayPal hesabınızı açtıktan sonra, ana e-posta adresine gönderilen e-posta iletisinde yer almaktadır. "Profil" → "e-posta" → "eklemek / düzenlemek" aşağıdaki gibidir: E-posta adresi PayPal hesabınıza değiştirilebilir. Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, Paypal yardım ve desteğine başvurun.

Çekilme sınırlamalar

Tüm para çekme yöntemleri ticaret platformu çekme ekranında bulunabilir minimum miktar eşikleri var. Bizim belirtilen politika, mümkün olan her yerde, sadece köken aldıkları aynı ödeme yöntemiyle para döndürmektir. Para çekme hakkında daha fazla bilgi için lütfen Kullanıcı Anlaşması başvurun.

Çekilme durumları

Tüm para çekme talepleri 3-7 iş günü içinde Plus500 tarafından işlenir ve bu süre içinde, para çekme isteği aşamalarında bir dizi geçer. Sen "Fon Yönetimi" → "Para History" altında geri çekilme durumunu takip edebilirsiniz:

Talep – Bu ilk aşamasıdır ve bu sizin trading hesabınızdan para çekme talep etmiş anlamına gelir, ancak ödeme henüz işlenecek olduğunu. istediğiniz yapmalısınız "Fon Yönetimi" → "Para Geçmiş" erişen ve "Çekme İptal" butonuna tıklayarak bu aşamada talebi iptal etmek için, bu mümkün. Bu aşama para çekme Plus500 tarafından yetkilendirilmiş edildiği anlamına gelir, ancak ödeme henüz ilgili dış ödeme işleme tarafa gönderilen değil – Onaylı değil gönderilir. Gönderilen Onaylandı – Bu aşama fonları, ilgili dış ödeme işleme partiye bizim tarafımızdan devredilmiştir anlamına gelir. Yerleşmiş Onaylandı – Bu son aşama çekme işlemi tamamlandıktan ki, fonlar, muhtemelen hala ödeme işleme tarafın gecikmeler takas tabi olabilir anlamına gelir.

Para çekme isteği yerleşmiş kadar işlem süresi boyunca ve çekme isteği sizin tarafınızdan veya bize ve istenilen para çekme miktarı bu süre içinde tamamlanan herhangi bir işlem için yükümlülüklerini karşılamak için kullanılabilir yoluyla iptal edilebilir.

[:bg]

Как да теглим средства?

С цел да се направи отказ трябва да следвате тези инструкции: Кликнете върху "Управление на средствата от" → "Оттегляне" → Изберете предпочитания от вас метод оттегляне → Попълнете полетата и натиснете върху бутона "Изпращане" (на мобилни устройства, можете да получите достъп до екран "Управление на средствата" от бутона за менюто).

Visa Refund (Фирмена политика)

Трябва ли да изпратите средства за Plus500 от една карта Visa, ние винаги ще се опита да възстанови тази карта, на първо място, независимо от метода на отнемане сте избрали при подаването на заявката. Избраната метод действа като резерва, в случай, че не сме в състояние да направи възстановяването на депозиране Visa карта. След като бъде одобрен и представен, възстановяване Visa е краен резултат преди следващата си Visa месечна дата на зареждане / фактуриране.

Каква е времевата рамка за обработка за всеки метод?

Времевата рамка за обработката на заявка за теглене е нормално 3-7 работни дни, за да ни позволи да завърши различни проверки за сигурност, преди извършване на плащане. Времевата рамка за получаване на плащането, зависи от начина на плащане и обработка на времето на наредителя в трета страна. Екранът за оттегляне на платформата за търговия постановява минималните изисквания на отнемане за всеки начин на плащане. Обработка на искане за оттегляне на по-малко от минималния размер на отказ може да доведе до обвинения в профила си.

Изброените по-долу са методите на отнемане, които предлагаме. Моля, имайте предвид, че някои от методите, може да не е наличен във вашата област:

Електронни портфейли – PayPal или Skrill. Средствата трябва да бъдат получени в електронен портфейл сметка в 3-7 работни дни след изтеглянето е било разрешено. Банков превод – директен банката да прехвърли банкови средства. Средствата трябва да бъдат получени в банковата си сметка в рамките на 5 работни дни от разрешението за оттеглянето. Теглене на банкова сметка може да бъдат предмет на по-нататъшни закъснения понякога в зависимост от банковата институция и въпросната юрисдикция. Кредитните карти – средства трябва да бъдат получени в банковата сметка, свързан с въпросната карта, в зависимост от времето за обработка на всяка банка.

Нашата политика е да, когато е възможно, да извършват плащания на отнемане на същия източник, който се използва за направата на депозита по сметката на клиента. Например, ако клиент депозити с помощта на Visa карта, ние ще винаги първи опит да обработи всяко оттегляне след това към същата Visa карта акаунт. След оттеглянето е било разрешено, средствата трябва да бъдат кредитирани по сметка Visa карта на клиента, като следващото си месечна дата на зареждане / фактуриране.

Когато е необходимо да се претендира PayPal фондове?

За да се завърши изтеглянето PayPal, ако този метод се предлага в своя регион, може да се наложи да влезете в профила си PayPal сметка и средствата, за да могат те да бъдат отразени в баланса си сметка в PayPal.

Може също да се изисква да се провери вашата PayPal сметка имейл адрес, преди да може да претендира за парите си. За да направите това, моля изберете връзката за "проверка Е-мейл адрес" и въведете потребителското име и паролата за вашия PayPal акаунт. Тази връзка се намира в имейл съобщението изпратено до главния вашия имейл адрес, веднага след отварянето си PayPal акаунт. Email адрес може да се промени във вашия PayPal акаунт, както следва: "Профил" → "Email" → "Add / Edit". Ако имате нужда от допълнителна помощ, моля свържете се с PayPal помощ и подкрепа.

ограничения за теглене

Всички методи за теглене имат минимални прагове сума, която може да бъде намерена на екрана на оттегляне на платформата за търговия. Нашата заявена политика, където е възможно, е да се върне само средства за същия метод на плащане, от които те произхождат. За повече информация за тегления моля обърнете се към нашата Споразумение с потребителя.

Оттегляне състояния

Всички искания на абстиненция се обработват от Plus500 в рамките на 3-7 работни дни, а през това време, искането за оттегляне ще премине през няколко етапа. Можете да следите състоянието на оттегляне си под "Управление на средствата от" → "парична история":

Запитана – Това е началния етап и това означава, че сте поискали да теглим средства от сметката си, но плащането е все още да бъде обработена. Ако желаете, че е възможно, за да откажете заявката си оттегляне на този етап, чрез достъп до "Управление на средствата от" → "валутен История" и кликнете върху "Отказ Оттегляне". Одобрен Не Изпратени – Този етап означава, че оттеглянето си е бил разрешен от Plus500, но средствата все още не са изпратени на съответната външна страна обработка на плащания. Одобрен Изпратени – Този етап означава, че средствата са били прехвърлени от нас към съответната външна страна обработка на плащания. Одобрен Разположен – Този последен етап означава, че процесът на оттегляне е завършена, обаче, средствата, евентуално може все още да бъдат обект на клиринг забавяния от страна на обработка на плащания.

По време на обработка и до искане за оттегляне е уреден, искането за оттегляне може да бъде отменена или от вас или от нас и размера на оттегляне искания може да се използва за задоволяване на задължения си за всички транзакции, извършени през такъв период от време.

[:iw]

כיצד ניתן למשוך כספים?

על מנת לבצע משיכה כדאי לעקוב אחר ההוראות הבאות: לחץ על "ניהול קרנות" → "משיכה" → בחר בשיטת המשיכה הרצויה → מלא את השדות ולחץ על "שלח" כפתור (במכשירים ניידים, אתה יכול לגשת "ניהול קרנות" מסך מהכפתור בתפריט).

החזר ויזה (מדיניות החברה)

האם כדאי לשלוח כספים פלוס 500 מכרטיס ויזה, אנו תמיד ננסה להחזיר כרטיס כי בערכאה הראשונה ללא קשר שיטת המשיכה בחרת בבקשת ההחזר. השיטה שנבחרה שלך פועלת כגיבוי במקרה שאנחנו מסוגלים לעשות את ההחזר לכרטיס ויזת ההפקדה. לאחר אישור והגיש, החזר ויזה הוא תוצר לפני מועד תשלום / חיוב חודשי הוויזה הבא שלך.

מהי מסגרת זמן העיבוד בכל שיטה?

מסגרת הזמן לטיפול בבקשה נסיגה היא בדרך כלל 3-7 ימי עסקים, על מנת לאפשר לנו להשלים בדיקות בטחוניות שונות לפני ביצוע תשלום. מסגרת הזמן של קבלת התשלום, תלויה בשיטת תשלום ועיבוד הזמן של remitter הצד השלישי. מסך הנסיגה בפלטפורמת המסחר קובע דרישות נסיגת המינימום עבור כל אחת משיטות תשלום. עיבוד דרישת משיכה עבור פחות מסכום נסיגת המינימום עלולה לגרום חיובים לחשבון שלך.

להלן פירוט של שיטות הגמילה שאנו מציעים. יש לציין כי חלק מהשיטות לא יהיה זמין באזורך:

ארנקים אלקטרוניים – PayPal או Skrill. קרנות צריכות להתקבל בחשבון הארנק האלקטרוני שלך 3-7 ימי עסקים לאחר הנסיגה אושרה. העברה בנקאית – בנקאי ישיר להעביר כספים לבנק. קרנות צריכות להתקבל בחשבון הבנק שלך בתוך 5 ימי עסקים ממועד האישור של הנסיגה. משיכות לחשבון בנק עשוי להיות כפוף עיכובים נוספים לפעמים תלוי במוסד בנקאי וסמכות השיפוט המדובר. כרטיסי אשראי – קופות צריכים להתקבל בחשבון הבנק משויך לכרטיס הרלוונטי על פי כל זמן העיבוד של בנק.

המדיניות שלנו היא, במידת האפשר, לבצע תשלומים נסיגה אותו מקור ששימש לביצוע ההפקדה על חשבון הלקוח. לדוגמא, אם פיקדונות לקוחות באמצעות כרטיס ויזה, אנו תמיד יהיה הניסיון הראשון לעבד כל נסיגה לאחר מכן לחשבון כרטיס באותו ויזה. לאחר הנסיגה אושרה, ההקרנות תזוכינה בחשבון כרטיס האשראי של הלקוח לפי תאריך חיוב תשלום / החודשי הבא.

כאשר זה נחוץ כדי לטעון קרנות PayPal?

כדי להשלים נסיגה PayPal, אם שיטה זו זמינה באזור שלך, ייתכן כי תידרש להתחבר לחשבון PayPal שלך לדרוש את הכסף, כדי שיוכלו לבוא לידי ביטוי במאזן חשבון PayPal שלך.

ייתכן גם שיהיה צורך לאמת את כתובת הדוא"ל חשבון PayPal שלך לפני שתוכל לתבוע את האמצעים שלך. לשם כך בחר את הקישור "אימות כתובת דואר אלקטרוני" והזן את שם המשתמש והסיסמה לחשבון PayPal שלך. קישור זה ממוקם בהודעת הדואר האלקטרוני שנשלח לכתובת הדוא"ל העיקרית שלך, מיד לאחר פתיחת חשבון PayPal שלך. כתובת דוא"ל ניתן לשנות בחשבון PayPal שלך כדלקמן: "פרופיל" → "דוא"ל" → "הוספה / עריכה". האם אתה מבקש סיוע נוסף, אנא צור קשר עם PayPal עזרה ותמיכה.

מגבלות נסיגה

כל שיטות הגמילה יש סף סכום מינימאלי, אשר ניתן למצוא על מסך הנסיגה בפלטפורמת המסחר. המדיניות המוצהרת שלנו, בכל מקום אפשרי, היא להחזיר כספים רק לשיטת התשלום הזהה לזה שממנו הם מקורו. לקבלת מידע נוסף בנוגע למשיכה עיין הסכם המשתמש שלנו.

סטטוסי נסיגה

כל הדרישות המשיכו מעובדות על ידי Plus500 תוך 3-7 ימי עסקים, ובמשך הזמן הזה, בקשת המשיכה תהיה לעבור מספר שלבים. אתה יכול לעקוב אחר מצב של נסיגה תחת "ניהול קרנות" → "היסטוריה המטבע":

מבוקשים – זהו השלב הראשוני וזה אומר שבקשת למשוך כספים מחשבון המסחר שלך, אבל התשלום הוא עדיין לא מעובד. אם תרצו, זה אפשרי עבור לך לבטל את דרישת המשיכה בשלב זה על ידי גישה "ניהול קרנות" → "היסטוריה המטבע" ולחיצה על "ביטול משיכה". אושר לא נשלח – בשלב זה אומר כי הנסיגה שלך אושרה לשימוש על ידי פלוס 500, אך המימון טרם נשלח המפלגה לעיבוד תשלומים החיצונית הרלוונטית. אושר נשלח – בשלב זה אומר כי הכספים הועברו על ידינו למסיבה לעיבוד תשלומים החיצונית הרלוונטית. אושר התיישב – שלב סופי משמעות הדבר הוא כי תהליך הנסיגה הושלם, אולם, קרנות, עשויות להיות עדיין כפופות סליקת עיכובים ידי הצד לעיבוד תשלומים.

במהלך זמן העיבוד ועד דרישת משיכה מסולקת, בקשת המשיכה ניתן לבטל על ידך או על ידינו ואת סכום הנסיגה המבוקש יכול לשמש כדי לספק את ההתחייבויות שלך עבור כל עסקות שבוצעו בתקופה כזו.

[:ar]

كيف يمكنني سحب الأموال؟

من أجل جعل الانسحاب يجب عليك اتباع هذه التعليمات: انقر على "إدارة الأموال" → "سحب" → حدد طريقة السحب المفضل → املأ الحقول وانقر على زر "إرسال" (على الأجهزة المحمولة، يمكنك الوصول إلى "إدارة الأموال" الشاشة من زر القائمة).

تأشيرة المبلغ (سياسة الشركة)

يجب أن ترسل الأموال إلى Plus500 من بطاقة فيزا، سنحاول دائما أن يرد تلك البطاقة في المقام الأول بغض النظر عن طريقة السحب التي اخترتها عند طلب استرداد. يعمل الطريقة التي اخترتها كنسخة احتياطية في حال أننا غير قادرين على جعل إعادة الأموال إلى بطاقة فيزا إيداع. بعد الموافقة عليها وتقديمها، وبطاقات الفيزا هو التسليم قبل فيزا تاريخ تهمة / الفواتير الشهرية الخاص بك المقبل.

ما هو الإطار الزمني لتجهيز كل طريقة؟

الإطار الزمني لتجهيز طلب السحب هو عادة 3-7 أيام عمل، وذلك لإتاحة الفرصة لنا لاستكمال الفحوصات الأمنية المختلفة قبل البدء في الدفع. الإطار الزمني لاستلام الدفع، يتوقف على طريقة الدفع والتجهيز وقت المحول طرف ثالث. الشاشة الانسحاب على منصة التداول تنص الحد الأدنى من متطلبات الانسحاب لكل نوع من طريقة الدفع. تجهيز طلب السحب لمدة تقل عن الحد الأدنى للمبلغ السحب قد تسفر عن توجيه تهم إلى حسابك.

المدرجة أدناه هي طرق السحب التي نقدمها. يرجى ملاحظة أن بعض الأساليب قد لا تكون متاحة في منطقتك:

محافظ الإلكترونية – باي بال أو سكريل. وينبغي أن تلقى الأموال في حساب المحفظة الإلكترونية الخاصة بك في 3-7 أيام عمل بعد أن أذن الانسحاب. تحويل مصرفي – البنك مباشرة لنقل أموال البنوك. وينبغي أن تلقى الأموال في حسابك المصرفي في غضون 5 أيام عمل من إذن من الانسحاب. السحب إلى حساب مصرفي يمكن أن تخضع لمزيد من التأخير أحيانا تبعا للمؤسسة المصرفية والاختصاص في المسألة. بطاقات الائتمان – الأموال ينبغي أن تلقى في الحساب المصرفي المرتبطة بطاقة ذات الصلة وفقا لوقت المعالجة لكل مصرف.

سياستنا هي،، وجعل المدفوعات الانسحاب إلى المصدر نفسه الذي تم استخدامه لجعل الودائع على حساب العميل حيثما كان ذلك ممكنا. على سبيل المثال، إذا كان ودائع العملاء باستخدام بطاقة فيزا، فإننا سوف محاولة دائما في المقام الأول لمعالجة أي انسحاب بعد ذلك إلى نفس حساب بطاقة فيزا. مرة واحدة وقد أذن الانسحاب، ينبغي أن تقيد الأموال إلى حساب بطاقة فيزا للعميل حسب تاريخ تهمة / الفواتير الشهرية المقبل.

عندما يكون من الضروري المطالبة الأموال باي بال؟

من أجل استكمال الانسحاب باي بال، وإذا كان هذا الأسلوب هو متاح في منطقتك، قد تكون هناك حاجة لتسجيل الدخول إلى حسابك بال والمطالبة الأموال من أجل دفعهم إلى أن تنعكس في رصيد الحساب الخاص بك باي بال.

قد تكون هناك حاجة أيضا إلى التحقق من عنوان البريد الإلكتروني حسابك باي بال قبل أن تتمكن من المطالبة أموالك. للقيام بذلك يرجى الضغط على رابط ل "التحقق من عنوان البريد الإلكتروني"، ويدخل في تسجيل الدخول وكلمة المرور لحساب باي بال الخاص بك. يقع هذا الارتباط في رسالة بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك الرئيسية، مباشرة بعد فتح حساب PayPal الخاص بك. قد يتم تغيير عنوان البريد الإلكتروني في حساب باي بال الخاص بك على النحو التالي: "الملف الشخصي" → "البريد الإلكتروني" → "إضافة / تحرير". إذا كنت تحتاج الى مزيد من المساعدة، يرجى الاتصال باي بال المساعدة والدعم.

القيود الانسحاب

كل طرق السحب لديهم الحد الأدنى من العتبات المبلغ، الذي يمكن العثور عليه على الشاشة الانسحاب على منصة التداول. سياستنا المعلنة، كلما كان ذلك ممكنا، هو إعادة الأموال فقط إلى أسلوب دفع نفسه من التي نشأت. لمزيد من المعلومات حول الانسحابات يرجى الرجوع إلى اتفاقية المستخدم لدينا.

الأوضاع الانسحاب

تتم معالجة كافة طلبات السحب التي كتبها Plus500 ضمن 3-7 أيام عمل، وخلال هذا الوقت، وطلب السحب تمر بعدة مراحل. يمكنك متابعة حالة السحب تحت عنوان "إدارة الأموال" → "تاريخ النقد":

طلب – وهذه هي المرحلة الأولى وذلك يعني أن لديك طلب لسحب الأموال من حساب التداول الخاص بك، ولكن الدفع لم تتم معالجتها. إذا كنت ترغب، فمن الممكن بالنسبة لك لإلغاء طلب السحب في هذه المرحلة عن طريق الوصول إلى "إدارة الأموال" → "تاريخ النقد" والنقر على "الغاء الانسحاب". وافق غير المرسلة – هذه المرحلة يعني أن الانسحاب قد تم أذن به Plus500، ولكن لم يتم حتى الآن إرسال الأموال إلى حزب عمليات الدفع الخارجي ذات الصلة. وافق المرسلة – هذه المرحلة يعني أن الأموال التي تم تحويلها من قبلنا لحزب عمليات الدفع الخارجي ذات الصلة. وافق استقر – هذه المرحلة النهائية يعني أن عملية الانسحاب قد اكتملت، ولكن، والصناديق، قد ربما لا يزال يخضع لتطهير التأخير من قبل الطرف عمليات الدفع.

خلال وقت المعالجة وحتى يتم تسويتها طلب الانسحاب، وطلب السحب يمكن إلغاؤها سواء من قبلك أو من قبلنا والمبلغ المسحوب طلب يمكن استخدامها لتلبية الالتزامات الخاصة بك لأي المعاملات المنجزة خلال تلك الفترة.

[:cn]

我如何提款?

为了使取款应遵循以下说明:点击“资金管理”→“提款”→选择您喜欢的计提方法→填写栏,然后点击“提交”按钮(在移动设备上,您可以访问从菜单按钮“资金管理”屏幕)。

签证退款(公司政策)

如果您发送的资金Plus500从Visa卡,我们总是尝试,不论申请退款时选择的计提方法退还一审该卡。您选择的方法充当,我们无法作出退款的沉积的Visa卡事件备份。一旦获得批准并提交,一退还签证是你的下一个签证的月费/结算日之前交付。

什么是每种方法的处理时间?

处理提款请求的时限一般为3-7个工作日,以使我们能够开始付款前完成各项安全检查。为收到付款的时间框架,是依赖于第三方汇款人支付方式和处理时间。交易平台上撤出屏幕状态每种付款方式的最低提款要求。处理提款请求低于最低提款金额可能会导致收费到您的帐户。

下面列出的是我们提供的取款方式。请注意,某些方法可能无法在您所在的地区:

电子钱包 – PayPal或的Skrill。基金应该在你的电子钱包账户提款已被授权后,可以收到3-7个工作日。 银行汇款 -银行直接银行转账。基金应该在您的银行帐户从撤回的授权接收在5个工作日。取款到银行账户可能会受到有时取决于金融机构和有关司法管辖区进一步的延误。 信用卡 -资金应在根据每家银行的处理时间与相关卡相关联的银行账户接收。

我们的政策是,只要有可能,让取款支付给被用来做客户的账户存款同出一源。例如,如果使用Visa卡客户存款,我们将始终第一次尝试后处理任何提款到相同的Visa卡账户。一旦停药已经被授权,则资金应通过其下的月费/结算日期被记入客户的Visa卡账户。

如果是有必要声称贝宝资金?

为了完成一个PayPal取款,如果这个方法在您所在地区,你可能需要登录到您的PayPal帐户,并声称资金,以便他们能够在您的PayPal账户余额中体现出来。

您可能还需要验证您的PayPal帐户的电子邮件地址,然后才能领取您的资金。要做到这一点,请选择链接为“E-mail地址验证”并输入登录名和密码您的PayPal帐户。此链接位于发送到您的主电子邮件地址,打开您的支付宝账户后,立即电子邮件。电子邮件地址可能在您的PayPal帐户进行更改如下:“配置文件”→“电子邮件”→“添加/编辑”。如果您需要任何进一步的帮助,请联系贝宝的帮助和支持。

提款限制

所有的取款方式有最低金额门槛,可在交易平台上撤出屏幕上找到。我们的既定政策,只要有可能,就是只基金回归其原始相同的付款方式。有关提款的详细信息,请参考我们的用户协议。

撤回状态

所有提款请求由Plus500在3-7个工作日内进行处理,并在这段时间内,提款申请将经历若干阶段。您可以按照“资金管理”→“货币史”您的取款状态:

请求 -这是初始阶段,就意味着你已要求从您的交易账户中提取资金,但付款尚待处理。如果您愿意,也可以让你在这个阶段通过访问“资金管理”→“货币史”,并点击“取消提款”取消您的取款请求。 已批准未发送 -这个阶段意味着您的取款已授权Plus500,但资金尚未被送到相关的外部支付处理方。 批准发出的信息 -这个阶段意味着资金已经由美国转移到相关的外部支付处理方。 批准结算 -此最后阶段意味着撤出过程已经完成,但是,资金,有可能仍然受由支付处理方清零延迟。

在处理过程中的时间,直到一个提款申请结算,取款请求既可以由您或我们,并要求取款金额可用于满足您的负债,在这样的时间内完成的任何交易取消。

[:zh]

我如何提款?

為了使取款應遵循以下說明:點擊“資金管理”→“提款”→選擇您喜歡的計提方法→填寫欄,然後點擊“提交”按鈕(在移動設備上,您可以訪問從菜單按鈕“資金管理”屏幕)。

簽證退款(公司政策)

如果您發送的資金Plus500從Visa卡,我們總是嘗試,不論申請退款時選擇的計提方法退還一審該卡。您選擇的方法充當,我們無法作出退款的沉積的Visa卡事件備份。一旦獲得批准並提交,一退還簽證是你的下一個簽證的月費/結算日之前交付。

什麼是每種方法的處理時間?

處理提款請求的時限一般為3-7個工作日,以使我們能夠開始付款前完成各項安全檢查。為收到付款的時間框架,是依賴於第三方匯款人支付方式和處理時間。交易平台上撤出屏幕狀態每種付款方式的最低提款要求。處理提款請求低於最低提款金額可能會導致收費到您的帳戶。

下面列出的是我們提供的取款方式。請注意,某些方法可能無法在您所在的地區:

電子錢包 – PayPal或的Skrill。基金應該在你的電子錢包賬戶提款已被授權後,可以收到3-7個工作日。 銀行匯款 -銀行直接銀行轉賬。基金應該在您的銀行帳戶從撤回的授權接收在5個工作日。取款到銀行賬戶可能會受到有時取決於金融機構和有關司法管轄區進一步的延誤。 信用卡 -資金應在根據每家銀行的處理時間與相關卡相關聯的銀行賬戶接收。

我們的政策是,只要有可能,讓取款支付給被用來做客戶的賬戶存款同出一源。例如,如果使用Visa卡客戶存款,我們將始終第一次嘗試後處理任何提款到相同的Visa卡賬戶。一旦停藥已經被授權,則資金應通過其下的月費/結算日期被記入客戶的Visa卡賬戶。

如果是有必要聲稱貝寶資金?

為了完成一個PayPal取款,如果這個方法在您所在地區,你可能需要登錄到您的PayPal帳戶,並聲稱資金,以便他們能夠在您的PayPal賬戶餘額中體現出來。

您可能還需要驗證您的PayPal帳戶的電子郵件地址,然後才能領取您的資金。要做到這一點,請選擇鏈接為“E-mail地址驗證”並輸入登錄名和密碼您的PayPal帳戶。此鏈接位於發送到您的主電子郵件地址,打開您的支付寶賬戶後,立即電子郵件。電子郵件地址可能在您的PayPal帳戶進行更改如下:“配置文件”→“電子郵件”→“添加/編輯”。如果您需要任何進一步的幫助,請聯繫貝寶的幫助和支持。

提款限制

所有的取款方式有最低金額門檻,可在交易平台上撤出屏幕上找到。我們的既定政策,只要有可能,就是只基金回歸其原始相同的付款方式。有關提款的詳細信息,請參考我們的用戶協議。

撤回狀態

所有提款請求由Plus500在3-7個工作日內進行處理,並在這段時間內,提款申請將經歷若干階段。您可以按照“資金管理”→“貨幣史”您的取款狀態:

請求 -這是初始階段,就意味著你已要求從您的交易賬戶中提取資金,但付款尚待處理。如果您願意,也可以讓你在這個階段通過訪問“資金管理”→“貨幣史”,並點擊“取消提款”取消您的取款請求。 已批准未發送 -這個階段意味著您的取款已授權Plus500,但資金尚未被送到相關的外部支付處理方。 批准發出的信息 -這個階段意味著資金已經由美國轉移到相關的外部支付處理方。 批准結算 -此最後階段意味著撤出過程已經完成,但是,資金,有可能仍然受由支付處理方清零延遲。

在處理過程中的時間,直到一個提款申請結算,取款請求既可以由您或我們,並要求取款金額可用於滿足您的負債,在這樣的時間內完成的任何交易取消。

[:]