Categories
FAQ

[:en]Opening Plus500 Trading Account[:ms]Pembukaan Akaun Plus500 Trading[:cs]Otevření účtu Plus500 Trading[:da]Åbning Plus500 Trading konto[:de]Öffnungs Plus500 Trading-Konto[:et]Avamine Plus500 Trading konto[:es]Abrir cuenta de Plus500 Trading[:el]Το άνοιγμα λογαριασμού Plus500 Συναλλαγές[:fr]Ouverture de compte Plus500 trading[:hr]Otvaranje Plus500 račun poduzeća[:is]Opnun Plus500 viðskipti reikning[:it]L’apertura del conto Plus500 Trading[:lv]Plus500 tirdzniecības kontu atvēršana[:lt]Atidarymo Plus500 prekybos sąskaitą[:hu]Nyitva Plus500 kereskedési számlát[:mt]Ftuħ Kont Plus500 Trading[:nl]Opening Plus500 Trading Account[:no]Åpning Plus500 Trading konto[:pl]Otwarcie konta Plus500 Trading[:pt]Abertura de Conta Plus500 Negociação[:ru]Открытие торгового счета Plus500[:ro]Deschiderea cont de tranzacționare Plus500[:sk]Otvorenie účtu Plus500 Trading[:sl]Odpiranje Plus500 Trading račun[:fi]Avaaminen Plus500 kaupankäyntitili[:sv]Öppning Plus500 Handelskonto[:tr]Plus500 Ticaret Hesabı Açma[:bg]Откриване Plus500 Trading Account[:iw]פתיחת חשבון מסחר Plus500[:ar]فتح حساب Plus500 تجارة[:cn]打开Plus500交易账户[:zh]打開Plus500交易賬戶[:]

[:en]

Can I have more than one trading account?

We recommend clients focus on one trading account, and we reserve the right to close subsequent accounts. However, each case will be assessed on an individual basis. If an additional trading account is permitted, it must be operated independently and it is not possible to transfer funds between the two accounts.

Do I risk any real money while using the Demo account?

No, using the demo account is completely risk-free as you can’t lose real money.

Does Plus500 offer corporate/company accounts?

No, only individual trading accounts are allowed.

How do I change my password?

In order to change your password, please go to the main trading screen on the Plus500 platform → click on ”Menu” → “Account” → “Change My Password”.

How can I get more virtual money to trade in my Demo account?

Once the balance of your demo account drops to 200 EUR (or equivalent amount) or below, the initial demo amount will be automatically reinstated by the system.

How can I log in to the Plus500 Trading Platform?

You can access the Plus500 Platform via Windows Trader, Web-Trader, iPhone/iPad/Apple Watch, Android app and Windows Phone app. More information can be found at the bottom of our main webpage.

How can I open a Demo account?

You can choose to open a Demo account during your registration process by clicking on “Demo Mode” in the “Select Account Mode” window. You can also switch back from Real Money mode to Demo mode by clicking on “Switch to Demo Mode” in the main platform screen or from the app’s menu.

How to switch between the Real Money and Demo accounts?

You can choose your preferred account mode from the login screen or switch between the two accounts by clicking on “Switch to Demo Mode” or “Switch to Real Money” in the main platform screen or from the app’s menu.

What is the Demo account time limit?

There is no limit! Plus500 allows you to use the Demo account for as long as you need to get familiar with the platform and plan your trading strategy.

What is the difference between the Demo account and the Real Money account?

You trade in real market conditions, both in the Demo and in the Real Money accounts.The only difference between the two, is that in the Demo account you do not use real money.[:ms]

Bolehkah saya mempunyai lebih daripada satu akaun dagangan?

Kami mengesyorkan pelanggan memberi tumpuan kepada satu akaun perdagangan, dan kami berhak untuk menutup akaun berikutnya. Walau bagaimanapun, setiap kes akan dinilai secara individu. Jika akaun dagangan tambahan adalah dibenarkan, ia mesti dikendalikan secara bebas dan ia tidak mungkin untuk memindahkan dana antara kedua-dua akaun.

Adakah saya mengambil risiko apa-apa wang sebenar manakala menggunakan akaun Demo?

Tiada, menggunakan akaun demo adalah bebas risiko kerana anda tidak boleh kehilangan sebenar wang .

Adakah Plus500 menawarkan akaun korporat / syarikat?

Tidak, hanya akaun dagangan individu adalah dibenarkan.

Bagaimana saya boleh menukar kata laluan?

Untuk menukar kata laluan anda, sila pergi ke skrin perdagangan utama di Plus500 platform → klik pada "Menu" → "Akaun" → "Tukar Kata Laluan Saya".

Bagaimana saya boleh mendapatkan lebih banyak wang maya untuk berdagang dalam akaun Demo saya?

Apabila baki akaun demo anda turun ke 200 EUR (atau jumlah yang sama) atau di bawah, jumlah demo awal akan secara automatik semula oleh sistem.

Bagaimana saya boleh log masuk ke Plus500 Trading Platform?

Anda boleh mengakses Platform Plus500 melalui Windows Trader, Web-Trader, iPhone / iPad / Apple Watch, Android app dan aplikasi Windows Phone. Maklumat lanjut boleh didapati di bahagian bawah laman web utama kami.

Bagaimana saya boleh membuka akaun Demo?

Anda boleh memilih untuk membuka akaun Demo semasa proses pendaftaran anda dengan klik pada "Demo Mode" dalam "Pilih Mod Akaun" tingkap. Anda juga boleh menukar kembali dari mod Wang Sebenar untuk Demo mod dengan klik pada "Tukar ke Mod Demo" dalam skrin platform utama atau dari menu apl.

Bagaimana untuk menukar antara Real akaun Wang dan Demo?

Anda boleh memilih mod akaun pilihan anda dari skrin log masuk atau bertukar antara kedua-dua akaun dengan klik pada "Tukar ke Mod Demo" atau "Tukar ke Wang Sebenar" dalam skrin platform utama atau dari menu apl.

Apakah had masa akaun Demo?

Tiada had! Plus500 membolehkan anda untuk menggunakan akaun Demo untuk seberapa lama yang anda perlu membiasakan diri dengan platform dan merancang strategi dagangan anda.

Apakah perbezaan antara akaun demo dan akaun Real Wang?

Anda berdagang dalam keadaan pasaran yang sebenar, kedua-dua dalam Demo dan di Wang Benar accounts.The satunya perbezaan antara kedua-dua, adalah yang terdapat dalam akaun Demo apa yang anda tidak menggunakan wang sebenar.

[:cs]

Mohu mít více než jeden obchodní účet?

Doporučujeme klientům zaměřit se na jednoho obchodního účtu a vyhrazujeme si právo uzavřít následné účty. Nicméně, každý případ bude posuzován individuálně. Pokud je povoleno další obchodní účet, musí být provozovány nezávisle a není možné převádět prostředky mezi dvěma účty.

Musím riskovat žádné skutečné peníze a zároveň pomocí účtu Demo?

Ne, pomocí demo účtu je zcela bez rizika, jak nemůžete ztratit skutečné peníze .

Má Plus500 nabízí firemní / firma účty?

Ne, pouze jednotlivé obchodní účty jsou povoleny.

Jak mohu změnit své heslo?

Aby bylo možné změnit heslo, přejděte na hlavní obrazovku obchodování na Plus500 platformě → klikněte na tlačítko "Menu" → "Účet" → "Změnit heslo".

Jak mohu získat více virtuálních peněz, obchodovat ve svém Demo účtu?

Jakmile je zůstatek vašeho demo účtu klesne na 200 EUR (nebo ekvivalentní množství) nebo nižší počáteční demo částka bude automaticky obnovena systémem.

Jak se mohu přihlásit do Plus500 obchodní platformu?

Můžete přistupovat k Plus500 platformu prostřednictvím služby Windows Trader, Web-Trader, iPhone / iPad / Apple Watch, Android aplikace a aplikace Telefon Windows. Více informací lze nalézt ve spodní části našeho hlavního webové stránky.

Jak si můžu otevřít Demo účet?

Můžete si vybrat otevřít Demo účet během procesu registrace kliknutím na "DEMO MODE" v okně "Select Mode účet". Také můžete přepnout zpět z režimu se skutečnými penězi do režimu Demo kliknutím na "Přepnout do režimu Demo" na hlavní obrazovce plošiny nebo z menu app.

Jak přepínat mezi skutečnými penězi a Demo účty?

Můžete si vybrat svůj preferovaný režim účtu z přihlašovací obrazovky nebo přepínání mezi dvěma účty kliknutím na "Přepnout do režimu Demo" nebo "Přepnout do reálné peníze" na hlavní obrazovce plošiny nebo z menu app.

Jaký je Demo účet čas limit?

Neexistuje žádný limit! Plus500 vám umožní používat účet Demo tak dlouho, jak je potřeba se seznámit s platformou a plánovat své obchodní strategii.

Jaký je rozdíl mezi Demo účet a účet se skutečnými penězi?

Obchodujete v reálných tržních podmínek, a to jak v Demo a jediný skutečný Money accounts.The rozdíl mezi těmito dvěma je, že na účtu Demo nechcete používat skutečné peníze.

[:da]

Kan jeg have mere end én handel konto?

Vi anbefaler kunderne fokusere på én handel konto, og vi forbeholder os ret til at lukke efterfølgende konti. Dog vil hver enkelt sag blive vurderet på et individuelt grundlag. Hvis et yderligere handel konto er tilladt, skal den betjenes uafhængigt, og det er ikke muligt at overføre penge mellem de to konti.

Skal jeg risikere nogen penge, mens du bruger Demo konto?

Nej, ved hjælp af demo-konto er helt risikofri, som du ikke kan tabe rigtige penge .

Er Plus500 tilbyder erhvervskunder / virksomhedsregnskaber?

Nej, kun enkelte driftsregnskaber tilladt.

Hvordan ændrer jeg min adgangskode?

For at ændre din adgangskode, skal du gå til den vigtigste handelspartner skærm på Plus500 platformen → klik på "Menu" → "Konto" → "Ændre kodeord".

Hvordan kan jeg få mere virtuelle penge at handle med min Demo konto?

Når saldoen på din demo konto falder til 200 EUR (eller tilsvarende beløb) eller derunder, vil den oprindelige demo beløb automatisk blive genindsat af systemet.

Hvordan kan jeg logge ind på Plus500 Trading Platform?

Du kan få adgang til Plus500 Platform via Windows Trader, Web-Trader, iPhone / iPad / Apple Watch, Android app og Windows Phone app. Mere information kan findes i bunden af ​​vores vigtigste webside.

Hvordan kan jeg åbne en demo konto?

Du kan vælge at åbne en demo-konto under dit registreringsprocessen ved at klikke på "Demo Mode" i "Vælg Konto Mode" vinduet. Du kan også skifte tilbage fra rigtige penge til Demo-tilstand ved at klikke på "Skift til Demo Mode" i de vigtigste platform skærmen eller fra app menu.

Sådan skifter du mellem de rigtige penge og Demo-konti?

Du kan vælge din foretrukne konto fra login skærmen eller skifte mellem de to konti ved at klikke på "Skift til Demo Mode" eller "Skift til rigtige penge" i de vigtigste platform skærmen eller fra app menu.

Hvad er Demo konto fristen?

Der er ingen grænse! Plus500 kan du bruge Demo-konto, så længe du har brug for at blive fortrolig med platformen og planlægge din handelsstrategi.

Hvad er forskellen mellem Demo konto og Rigtige Penge konto?

Du handler i reelle markedsvilkår, både i Demo og i den eneste rigtige penge accounts.The forskel mellem de to, er, at i Demo konto behøver du ikke bruge rigtige penge.

[:de]

Kann ich mehr als ein Trading-Konto?

Wir empfehlen den Kunden, auf ein Handelskonto zu konzentrieren, und wir behalten uns das Recht vor, nachträgliche Konten zu schließen. Allerdings wird jeder Fall individuell beurteilt werden. Wenn ein zusätzlicher Handelskonto erlaubt ist, muss sie unabhängig betrieben werden , und es ist nicht möglich , Mittel zwischen den zwei Konten zu übertragen.

Muss ich echtes Geld riskieren, während die Demo-Konto?

Nein, mit dem Demo – Konto ist völlig risikofrei , da Sie nicht wirklich verlieren können Geld .

Hat Plus500 bieten Corporate / Firmenkonten?

Nein, nur einzelne Trading-Konten sind erlaubt.

Wie ändere ich mein Passwort?

Um Ihr Passwort zu ändern, gehen Sie bitte auf den Haupthandelsbildschirm auf der Plus500 Plattform → klicken Sie auf "Menü" → "Account" → "Mein Passwort ändern".

Wie kann ich mehr virtuelles Geld in mein Demo-Konto zu handeln?

Sobald das Gleichgewicht Ihrer Demo-Konto auf 200 EUR fällt (oder eine äquivalente Menge) oder darunter, wird die anfängliche Demo Betrag automatisch vom System wieder eingesetzt werden.

Wie kann ich auf die Plus500 Handelsplattform anmelden?

Sie können die Plus500 Plattform über Windows-Trader Zugriff auf Web-Trader, iPhone / iPad / Apple-Watch, Android App und Windows Phone App. Weitere Informationen finden Sie im unteren Bereich unserer Webseite.

Wie kann ich ein Konto Demo?

Sie können wählen, indem Sie auf "Demo-Modus" im "Wählen Sie Account-Modus" Fenster ein Demo-Konto bei Ihrer Registrierung zu öffnen. Sie können auch von Real Money Modus zurückschalten den Demo-Modus, indem Sie auf der Hauptplattform Bildschirm ", um den Demo-Modus wechseln" oder im Menü der App.

Wie zwischen den Real Money und Demo-Konten zu wechseln?

Sie können Ihre bevorzugte Konto-Modus aus dem Login-Bildschirm oder einen Schalter zwischen den beiden Konten mit einem Klick auf "Wechseln Sie zu Demo-Modus" oder "Switch to Real Money" in der Hauptplattform Bildschirm oder im Menü der App auswählen.

Was ist die Demo Konto Frist?

Es gibt keine Grenzen! Plus500 ermöglicht es Ihnen, so lange das Demo-Konto zu verwenden, wie Sie mit der Plattform vertraut machen müssen und planen Sie Ihre Handelsstrategie.

Was ist der Unterschied zwischen dem Demo-Konto und dem Echtgeldkonto?

Sie handeln in realen Marktbedingungen, sowohl in der Demo und im Real Money accounts.The einzige Unterschied zwischen den beiden ist, dass in der Demo-Konto, das Sie kein echtes Geld verwenden Sie.

[:et]

Kas mul võib olla rohkem kui üks kauplemiskontole?

Soovitame klientidel keskenduda ühele kauplemiskonto ning jätame endale õiguse sulgeda järgnevate kontosid. Kuid iga kord hinnatakse individuaalselt. Kui täiendava kauplemiskonto on lubatud, siis peab töötama iseseisvalt ja see ei ole võimalik raha üle kanda kahe kontosid.

Kas ma riskida päris raha kasutamise ajal Demo konto?

Ei, kasutades demo konto on täiesti riskivaba, kui ei saa kaotada reaalne raha .

Kas Plus500 pakkuda ettevõtte / firma kontot?

Ei, ainult üksikud kauplemise kontod on lubatud.

Kuidas ma saan muuta oma salasõna?

Et muuta oma salasõna, siis mine peamiste kaubanduspartnerite ekraani Plus500 platvormil → vajuta "Menu" → "Konto" → "Parooli muutmine".

Kuidas ma saan rohkem virtuaalne raha kaubelda minu Demo konto?

Kui tasakaal oma demo konto langeb 200 eurot (või samaväärne summa) või alla selle, esialgne demo summa taastatakse automaatselt süsteemi poolt.

Kuidas ma sisse logida Plus500 Trading Platform?

Teil on juurdepääs Plus500 Platform läbi Windowsi Trader, Web-Trader, iPhone / iPad / Apple Watch Android app ja Windows Phone rakendus. Rohkem teavet võib leida allosas meie peamine kodulehel.

Kuidas ma saan avada Demo konto?

Saate valida, kas avada Demo konto ajal oma registreerimise protsessi klõpsates "Demo Mode" "Vali konto Mode" aken. Võite minna tagasi pärisraha režiimi demorežiimist klõpsates "Switch to Demo Mode" peamine platvorm ekraani või rakenduse menüü.

Kuidas vahetada pärisraha ja Demo kontode?

Saate valida eelistatud konto režiim login ekraani või lüliti kahe kontod klõpsates "Switch to Demo Mode" või "Switch to Real Money" on peamine platvorm ekraani või rakenduse menüü.

Mis on Demo konto tähtaeg?

Ei ole piiratud! Plus500 saab kasutada Demo konto nii kaua, kui teil on vaja saada tuttav platvorm ja planeerida oma müügistrateegia.

Mis vahe on demo konto ja pärisraha konto?

Sa kaubelda päris turul tingimused, nii Demo ja Real Money accounts.The ainus erinevus nende kahe vahel, on see, et Demo konto te ei kasuta raha.

[:es]

¿Puedo tener más de una cuenta de operaciones?

Nosotros recomendamos que los clientes se centran en una cuenta de operaciones, y nos reservamos el derecho de cerrar las cuentas posteriores. Sin embargo, cada caso será evaluado sobre una base individual. Si se permite una cuenta de comercio adicional, debe ser operado de forma independiente y no es posible la transferencia de fondos entre las dos cuentas.

¿Me arriesgo dinero real durante el uso de la cuenta de demostración?

No, el uso de la cuenta de demostración es totalmente libre de riesgos, ya que no se puede perder verdadero dinero .

Plus500 no ofrecen cuentas corporativas / empresa?

No, sólo se permiten las cuentas de operaciones individuales.

¿Como puedo cambiar mi contraseña?

Con el fin de cambiar su contraseña, por favor vaya a la pantalla principal de la negociación en el Plus500 plataforma → haga clic en "Menú" → "Cuenta" → "Cambiar mi contraseña".

¿Cómo puedo obtener más dinero virtual para comerciar en mi cuenta de demostración?

Una vez que el saldo de su cuenta de demostración se reduce a 200 euros (o su equivalente) o por debajo, la cantidad inicial de demostración se reanudará automáticamente por el sistema.

¿Cómo puedo ingresar a la plataforma de inversión Plus500?

Puede acceder a la plataforma Plus500 a través de Windows comerciante, Web-Trader, / Reloj iPad iPhone / Apple, aplicación para Android y una aplicación para Windows Phone. Más información se puede encontrar en la parte inferior de nuestra página web principal.

¿Cómo puedo abrir una cuenta Demo?

Usted puede optar por abrir una cuenta de demostración durante su proceso de registro haciendo clic en "modo demo" en la ventana "Seleccionar modo de cuenta". También puede cambiar de nuevo desde el modo de dinero real a modo de demostración haciendo clic en "Cambiar a modo de demostración" en la pantalla principal de la plataforma o desde el menú de la aplicación.

Cómo cambiar entre las cuentas de dinero real y de demostración?

Usted puede elegir su modo preferido de cuenta desde la pantalla de inicio de sesión o cambiar entre las dos cuentas haciendo clic en "Cambiar a modo de demostración" o "Cambiar a dinero real" en la pantalla principal de la plataforma o desde el menú de la aplicación.

¿Cuál es el límite de tiempo de la cuenta de demostración?

¡No hay límite! Plus500 le permite utilizar la cuenta de demostración durante el tiempo que necesita para familiarizarse con la plataforma y planificar su estrategia de negociación.

¿Cuál es la diferencia entre la cuenta de demostración y la cuenta de dinero real?

Que el comercio en condiciones reales de mercado, tanto en la demostración y la única diferencia en dinero real accounts.The entre los dos, es que en la cuenta de demostración no utiliza dinero real.

[:el]

Μπορώ να έχω περισσότερους από έναν λογαριασμό διαπραγμάτευσης;

Σας προτείνουμε στους πελάτες εστιάζουν σε ένα λογαριασμό διαπραγμάτευσης, και διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε τα επόμενα λογαριασμούς. Ωστόσο, κάθε περίπτωση θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ατομική βάση. Αν επιτρέπεται ένα επιπλέον λογαριασμό διαπραγμάτευσης, πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και δεν είναι δυνατή η μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των δύο λογαριασμών.

Μπορώ να ρισκάρετε πραγματικά χρήματα, ενώ χρησιμοποιώντας το λογαριασμό Demo;

Όχι, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό demo είναι εντελώς ακίνδυνη, όπως δεν μπορείτε να χάσετε σε πραγματικό χρήμα .

Μήπως Plus500 προσφέρει την εταιρική / λογαριασμούς της εταιρείας;

Όχι, μόνο ατομικούς λογαριασμούς διαπραγμάτευσης επιτρέπεται.

Πώς μπορώ να αλλάξω τον κωδικό μου;

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας, παρακαλούμε πηγαίνετε στην κεντρική οθόνη συναλλαγών στο Plus500 πλατφόρμα → κλικ στο "Μενού" → "Λογαριασμός" → "Αλλαγή κωδικού πρόσβασης".

Πώς μπορώ να πάρω περισσότερα εικονικά χρήματα στο εμπόριο λογαριασμό Demo μου;

Μόλις το υπόλοιπο του λογαριασμού demo σας πέφτει σε 200 ευρώ (ή ισοδύναμη ποσότητα) ή κάτω από το αρχικό ποσό demo θα αποκατασταθεί αυτόματα από το σύστημα.

Πώς μπορώ να συνδεθώ με την Πλατφόρμα Συναλλαγών Plus500;

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα της Plus500 μέσω του Windows Trader, Web-Trader, iPhone / iPad / Apple Watch, app Android και Windows app τηλέφωνο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο κάτω μέρος της κύριας ιστοσελίδας μας.

Πώς μπορώ να ανοίξω ένα λογαριασμό Demo;

Μπορείτε να επιλέξετε να ανοίξετε ένα λογαριασμό Demo κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής σας κάνοντας κλικ στο "Demo Mode" στο παράθυρο "Επιλέξτε Λειτουργία Λογαριασμού". Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε από τη λειτουργία πραγματικά χρήματα για να Επίδειξη λειτουργία κάνοντας κλικ στο "Αλλαγή σε Demo Mode" στην κεντρική οθόνη της πλατφόρμας ή από το μενού της εφαρμογής.

Πώς να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους σε πραγματικό λογαριασμούς χρήματα και Demo;

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία προτιμώμενο λογαριασμό σας από την οθόνη σύνδεσης ή διακόπτη μεταξύ των δύο λογαριασμών, κάνοντας κλικ στο "Αλλαγή σε Demo Mode" ή "Αλλαγή σε Αληθινά Χρήματα" στην κύρια οθόνη της πλατφόρμας ή από το μενού της εφαρμογής.

Ποια είναι η προθεσμία Demo λογαριασμό;

Δεν υπάρχει κανένα όριο! Plus500 σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό Demo για όσο χρόνο χρειάζεστε για να εξοικειωθείτε με την πλατφόρμα και να σχεδιάσουν τη στρατηγική εμπορικών συναλλαγών σας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του λογαριασμού Demo και το λογαριασμό πραγματικών χρημάτων;

Μπορείτε εμπόριο σε πραγματικές συνθήκες της αγοράς, τόσο στην Demo και τη μόνη διαφορά Αληθινών Χρημάτων accounts.The μεταξύ των δύο, είναι ότι στο λογαριασμό Demo που δεν χρησιμοποιείτε πραγματικά χρήματα.

[:fr]

Puis-je avoir plus d'un compte de trading?

Nous vous recommandons clients à se concentrer sur un compte de trading, et nous nous réservons le droit de fermer les comptes suivants. Cependant, chaque cas sera évalué sur une base individuelle. Si un compte de trading supplémentaire est autorisé, il doit être utilisé de manière indépendante et il est impossible de transférer des fonds entre les deux comptes.

Est-ce que je risque de l'argent réel en utilisant le compte de démonstration?

Non, en utilisant le compte de démonstration est que vous ne pouvez pas perdre réelle complètement sans risque de l' argent .

Est-ce que Plus500 offre des comptes d'entreprise / société?

Non, seuls les comptes de négociation individuels sont autorisés.

Comment est-ce que je change mon mot de passe?

Pour changer votre mot de passe, s'il vous plaît allez à l'écran de négociation principale sur la Plus500 plateforme → cliquez sur "Menu" → "Compte" → "Changer mon mot de passe".

Comment puis-je obtenir de l'argent plus virtuel pour le commerce dans mon compte de démonstration?

Une fois que le solde de votre compte démo tombe à 200 EUR (ou l'équivalent) ou au-dessous, le montant de la démonstration initiale sera automatiquement rétabli par le système.

Comment puis-je connecter à la plateforme de Trading Plus500?

Vous pouvez accéder à la plate-forme Plus500 via Windows Trader, Web-Trader, iPhone / iPad / Apple Watch, app Android et l'application Windows Phone. Plus d'informations peuvent être trouvées au fond de notre page Web principale.

Comment puis-je ouvrir un compte de démonstration?

Vous pouvez choisir d'ouvrir un compte de démonstration pendant votre processus d'inscription en cliquant sur "Mode Demo" dans la fenêtre "Sélectionner le mode compte". Vous pouvez également basculer du mode argent réel en mode Démo en cliquant sur "Passer en mode de démonstration» dans l'écran principal de la plate-forme ou dans le menu de l'application.

Comment basculer entre les comptes monétaires et de démonstration réel?

Vous pouvez choisir le mode de l'écran de connexion ou d'un commutateur entre les deux comptes compte préféré en cliquant sur "Passer en mode de démonstration» ou «Passer à l'argent réel» dans l'écran principal de la plate-forme ou dans le menu de l'application.

Quel est le délai compte démo?

Il n'y a pas de limites! Plus500 vous permet d'utiliser le compte de démonstration pour aussi longtemps que vous avez besoin de se familiariser avec la plate-forme et de planifier votre stratégie de trading.

Quelle est la différence entre le compte de démonstration et le compte en argent réel?

Vous le commerce dans des conditions réelles du marché, aussi bien dans la démo et la seule différence en argent réel accounts.The entre les deux, est que dans le compte démo ne pas utiliser l'argent réel.

[:hr]

Mogu li imati više od jednog trading račun?

Preporučujemo klijenti usredotočiti na jednu trading računa, te zadržavamo pravo zatvaranja naknadne račune. Međutim, svaki slučaj će se procijeniti na individualnoj osnovi. Ako je dopuštena dodatna račun poduzeća, mora se koristiti samostalno, a to nije moguće za prijenos sredstava između dva računa.

Da li riskirati da pravi novac, a pomoću Demo račun?

Ne, koristite demo račun je potpuno bez rizika kao što ne može izgubiti pravi novac .

Da li Plus500 ponuditi korporativne / računa tvrtke?

Ne, samo pojedine trgovačke račune dozvoljeno.

Kako mogu promijeniti svoju lozinku?

Kako biste promijenili lozinku, molimo idite na glavni trgovinski zaslonu na Plus500 platforme → kliknite na "Izbornik" → "račun" → "Promijeni zaporku".

Kako mogu dobiti više virtualni novac za trgovinu na mom Demo račun?

Nakon što je stanje vašeg demo računu padne do 200 EUR (ili ekvivalentnom količinom ili manje), početna demo iznos će biti automatski ponovno od strane sustava.

Kako mogu prijaviti na Plus500 platforme za trgovanje?

Možete pristupiti Plus500 platforme preko Windows Trader, web-Trader, iPhone / iPad / Apple Watch, aplikacije za Android i Windows Phone aplikacije. Više informacija može se pronaći na dnu naše glavne web stranice.

Kako mogu otvoriti Demo račun?

Možete odabrati da otvorite demo račun tijekom registracijskog procesa klikom na "Demo Mode" u "Odabir načina račun" prozor. Također možete prebaciti iz načina rada pravi novac za Demo način rada klikom na "Switch to Demo Mode" u glavnom zaslonu platforme ili iz izbornika aplikacije.

Kako se prebaciti između stvaran novac i demo računima?

Možete odabrati željeni način rada računa na zaslonu za prijavu ili prebacivanje između dva računa klikom na "Switch to Demo mode" ili "Switch to pravi novac" na glavnom zaslonu platforme ili iz izbornika aplikacije.

Što je Demo vrijeme računa rok?

Nema ograničenja! Plus500 vam omogućuje da koristite demo račun za koliko god je potrebno kako bi se upoznali s platformom i planirati strategiju trgovanja.

Koja je razlika između demo račun i pravi novac račun?

Trgovina u realnim tržišnim uvjetima, kako u demo i na jedini pravi novac accounts.The razlika između ta dva, jest da se u demo račun ne koristite pravi novac.

[:is]

Get ég haft fleiri en einn viðskipti reikning?

Við mælum með viðskiptavinum einblína á einn viðskipti reikning, og við áskiljum okkur rétt til að loka síðari reikninga. Hins vegar hvert tilfelli verður metið á einstaklingsgrundvelli. Ef til viðbótar viðskipti reikningur er heimilt, verður það að vera rekin sjálfstætt og það er ekki hægt að flytja fé á milli tveggja reikninga.

Þarf ég að hætta öllum raunverulegur peningar á meðan using the Demo reikning?

Nei, með því að nota demo reikning er alveg hætta á-frjáls eins og þú getur ekki tapað alvöru pening .

Er Plus500 bjóða fyrirtækjum / fyrirtæki reikninga?

Nei, eru aðeins einstök reikninga viðskipti leyfð.

Hvernig breyti ég lykilorðinu mínu?

Til að breyta lykilorðinu þínu, skaltu fara á helstu viðskipti skjár á Plus500 vettvang → smella á "Matseðill" → "Account" → "Breyta lykilorðinu mínu".

Hvernig get ég fengið meiri raunverulegur peningar til að eiga viðskipti í kynningu reikningnum mínum?

Þegar staðan á kynningu reikning þinn niður í 200 evrur (eða samsvarandi fjárhæð) eða lægra, upphaflegt kynningu upphæð verður sjálfkrafa endurreist af kerfinu.

Hvernig get ég skráð þig inn á Plus500 viðskipti pallur?

Þú getur fengið aðgang að Plus500 Platform gegnum Windows Kaupmaður, Vefur-kaupmaður, iPhone / iPad / Apple Watch, Android app og Windows Phone app. Nánari upplýsingar má finna neðst á helstu vefsíðu okkar.

Hvernig get ég opna kynningu reikning?

Þú getur valið að opna kynningu reikning á ferli skráninguna með því að smella á "Demo Mode" í "Veldu reikning Mode" gluggann. Þú getur einnig skipt til baka frá Real Money ham til Prufustilling með því að smella á "Skipta yfir Demo Mode" í helstu vettvang skjánum eða úr valmyndinni app.

Hvernig á að skipta á milli Real Money og kynningu reikninga?

Þú getur valið valinn reikning stillingu frá the tenging skjár eða skipta á milli tveggja reikninga með því að smella á "Skipta yfir Demo Mode" eða "Skipta til Real Money" í helstu vettvang skjánum eða úr valmyndinni app.

Hvað er Demo reikning frestur?

Það er engin takmörk! Plus500 leyfir þér að nota Demo reikning eins lengi og þú þarft að fá kunnuglegur með vettvang og skipuleggja viðskipti stefnu.

Hver er munurinn á kynningu reikning og Real Money reikning?

Þú viðskipti í alvöru markaðsaðstæður, bæði í Demo og í Real Money accounts.The eini munurinn á milli tveggja er að í kynningu reikning sem þú notar ekki raunverulegur peningar.

[:it]

Posso avere più di un conto di trading?

Si consiglia i clienti si concentrano su un conto di trading, e ci riserviamo il diritto di chiudere i conti successivi. Tuttavia, ogni caso sarà valutato su base individuale. Se è consentito un conto trading aggiuntivo, esso deve essere azionato in modo indipendente e non è possibile trasferire fondi tra i due account.

Devo rischiare denaro reale, mentre utilizzando l'account demo?

No, utilizzando l'account demo è completamente, come non si può perdere reale privo di rischio soldi .

Ha Plus500 offrono conti aziendali / azienda?

No, solo i conti di trading individuali sono ammessi.

Come faccio a cambiare la mia password?

Per cambiare la password, accedere alla schermata di trading principale sul Plus500 piattaforma → fare clic su "Menu" → "Account" → "Cambia la Password".

Come posso ottenere i soldi più virtuale per il commercio nel mio conto demo?

Una volta che il saldo del tuo conto demo scende a 200 euro (o equivalente) o al di sotto, la quantità demo iniziale sarà ripristinato automaticamente dal sistema.

Come posso accedere al piattaforma di trading Plus500?

È possibile accedere alla Piattaforma Plus500 tramite Windows Trader, Web-Trader, iPhone / iPad / Apple Osservare, Android e Windows Phone App. Maggiori informazioni possono essere trovate in fondo alla nostra pagina web principale.

Come posso aprire un conto demo?

Si può scegliere di aprire un conto demo durante il processo di registrazione cliccando su "Demo Mode" nella finestra "Seleziona Modo account". È inoltre possibile tornare dalla modalità denaro reale in modalità Demo cliccando su "Passa alla modalità Demo" nella schermata principale piattaforma o dal menu dell'applicazione.

Come passare tra i conti dei soldi e Demo Real?

È possibile scegliere la modalità account preferito dalla schermata di login o switch tra i due account cliccando su "Passa alla modalità Demo" o "Passa a denaro reale" nella schermata principale piattaforma o dal menu dell'applicazione.

Qual è il limite di tempo conto Demo?

Non vi è alcun limite! Plus500 consente di utilizzare l'account demo per tutto il tempo necessario per acquisire familiarità con la piattaforma e pianificare la vostra strategia di trading.

Qual è la differenza tra il conto demo e il conto con soldi veri?

È il commercio in condizioni di mercato reali, sia nella demo e l'unica vera differenza denaro accounts.The tra i due, è che nel conto demo non si usa denaro reale.

[:lv]

Vai man var būt vairāk nekā viens tirdzniecības kontu?

Mēs iesakām klientiem koncentrēties uz vienu tirdzniecības kontā, un mēs paturam tiesības slēgt turpmākos kontus. Tomēr katrs gadījums tiks izvērtēts individuāli. Ja papildu tirdzniecības konts ir atļauta, tai jādarbojas neatkarīgi, un tas nav iespējams pārskaitīt līdzekļus starp diviem kontiem.

Vai man riskēt nekādu reālu naudu, bet izmantojot demo kontu?

Nē, izmantojot demo kontu, ir pilnīgi bez riska, jo jūs nevarat zaudēt reālu naudu .

Vai Plus500 piedāvāt korporatīvajiem / uzņēmuma kontiem?

Nē, tikai atsevišķi tirdzniecības konti ir atļauti.

Kā es varu nomainīt savu paroli?

Lai mainītu savu paroli, lūdzu, dodieties uz galveno tirdzniecības ekrānu uz Plus500 platformas → noklikšķiniet uz "Menu" → "konts" → "mainīt paroli".

Kā es varu iegūt vairāk virtuālo naudu tirdzniecībai manā Demo kontā?

Tiklīdz jūsu demo kontu atlikums samazinās līdz 200 eiro (vai līdzvērtīgu summu) vai zemāk, sākotnējais demo summa tiks automātiski atjaunots ar sistēmu.

Kā es varu pieteikties uz Plus500 tirdzniecības platformā?

Jūs varat piekļūt Plus500 platformu, izmantojot Windows Trader, Web Trader, iPhone / iPad / Apple Skaties, Android lietotnes un Windows Phone app. Vairāk informācijas var atrast apakšā mūsu galveno mājas lapā.

Kā es varu atvērt demo kontu?

Jūs varat izvēlēties, lai atvērtu demo kontu jūsu reģistrācijas procesu, noklikšķinot uz "Demo Mode" uz "Izvēlieties Konts Mode" logu laikā. Jūs varat arī pārslēgties atpakaļ no Real Money režīmā Demo režīmu, noklikšķinot uz "Pārslēgties uz demonstrācijas režīmā" galvenajā platformas ekrānā vai no lietotnes izvēlni.

Kā pārslēgties starp reālu naudu un demo kontu?

Jūs varat izvēlēties vēlamo konta režīmu no pieteikšanās ekrāna vai pārslēgties starp diviem kontiem, uzklikšķinot uz "Pārslēgties uz demonstrācijas režīmā" vai "Pārslēgties uz Real Money" galvenajā platformas ekrānā vai no lietotnes izvēlni.

Kāds ir Demo konts termiņš?

Nav nekādu ierobežojumu! Plus500 ļauj izmantot Demo kontu tik ilgi, cik nepieciešams, lai iepazītos ar platformu un plānot savu tirdzniecības stratēģiju.

Kāda ir atšķirība starp demo kontu un reālu naudu kontā?

Jūs tirdzniecība reālos tirgus apstākļos, gan Demo, gan Real Money pārskatus.Vajadzības vienīgā atšķirība starp diviem, ir tas, ka demo kontu jūs neizmantojat reālu naudu.

[:lt]

Ar galiu turėti daugiau nei vieną prekybos sąskaitą?

Rekomenduojame klientams sutelkti dėmesį į vieną prekybos sąskaitą, ir mes pasiliekame teisę uždaryti vėlesnius sąskaitas. Tačiau kiekvienas atvejis bus vertinamas individualiai. Jei papildomas prekybos sąskaitą leidžiama, jis turi būti valdomas atskirai ir neįmanoma pervesti lėšas tarp dviejų sąskaitų.

Ar aš rizika Bet realius pinigus, o naudojant demo sąskaitą?

Ne, naudojant demo sąskaitą yra visiškai nerizikinga, kaip jūs negalite prarasti nekilnojamąjį pinigus .

Ar Plus500 pasiūlyti verslo / įmonės paskyrų?

Ne, tik atskiri prekybos sąskaitos leidžiama.

Kaip man pasikeisti savo slaptažodį?

Norint pakeisti slaptažodį, eikite į pagrindinį prekybos ekrane ant Plus500 platformos → spauskite "Meniu" → "Sąskaitos" → "Keisti slaptažodį".

Kaip aš galiu gauti daugiau virtualių pinigų prekiauti mano demo sąskaitą?

Kai jūsų demo sąskaitos likutis sumažėja iki 200 EUR (arba lygiavertė suma) arba žemiau, pradinis Demo suma bus automatiškai atnaujintas sistema.

Kaip aš galiu prisijungti prie Plus500 prekybos platformos?

Jūs galite patekti į Plus500 platformą per "Windows Trader, Web-Trader, iPhone / iPad / Apple Watch", "Android" App "ir" Windows Phone app. Daugiau informacijos galima rasti mūsų pagrindinį tinklalapį apačioje.

Kaip aš galiu atidaryti demo sąskaitą?

Galite pasirinkti atidaryti demo sąskaitą savo registracijos procesą spustelėdami "Demo Mode" į "Pasirinkite Paskyra Mode" lango metu. Jūs taip pat galite perjungti atgal iš realių pinigų režimu Demo režimą paspaudę "Perjungti į Demo Mode" pagrindiniame platformos ekrane arba iš programos meniu.

Kaip perjungti realius pinigus ir demo sąskaitos?

Galite pasirinkti norimą sąskaitos režimą prisijungimo ekrane ar jungiklis tarp dviejų sąskaitų paspaudę "Perjungti į Demo Mode" arba "Perjungti į Real Money" pagrindiniame platformos ekrane arba iš programos meniu.

Kas yra demo sąskaita terminas?

Nėra jokių apribojimų! Plus500 leidžia jums naudoti demo sąskaitą taip ilgai, kaip jūs turite susipažinti su platforma ir planuoti savo prekybos strategiją.

Kas yra tarp demo sąskaitą ir realių pinigų sąskaitos skirtumas?

Jūs prekiauti realiomis rinkos sąlygomis, tiek demo ir realius pinigus accounts.The Vienintelis skirtumas tarp šių dviejų, yra tai, kad demo sąskaitą nenorite naudoti realius pinigus.

[:hu]

Lehet több, mint egy kereskedelmi számla?

Javasoljuk ügyfelek összpontosítani egy kereskedési számla, és fenntartjuk a jogot arra, hogy lezárja azt követő elszámolások. Azonban minden esetben fogják értékelni egyedi alapon. Ha további kereskedési számla megengedett, akkor függetlenül kell üzemeltetni, és ez nem lehet átutalni a két fiók között.

Do I kockára valódi pénzt közben a Demo számla?

Nem, a demo számla teljesen kockázatmentes, ahogy nem lehet elveszíteni valódi pénzt .

Vajon Plus500 kínálja a vállalati / céges számlákat?

Nem, csak az egyéni kereskedési számlák megengedett.

Hogyan tudom megváltoztatni a jelszót?

Annak érdekében, hogy változtassa meg a jelszavát, kérjük, menjen a fő kereskedési képernyőn a Plus500 platformon → kattintson a "Menü" → "Account" → "Change My Password".

Hogyan juthatok több virtuális pénzt a kereskedelem az én Demo számla?

Miután az egyensúlyt a demo számla leesik 200 EUR (vagy ezzel egyenértékű összeg) vagy az alatti, az eredeti demo összeget automatikusan újra a rendszer.

Hogyan tudok belépni a Plus500 kereskedési platform?

Elérheti a Plus500 Platform a Windows Trader, Web-Trader, iPhone / iPad / Apple Watch, androidos és Windows Phone alkalmazás. További információk találhatók az alján a fő weboldalára.

Hogyan nyithatok Demo számla?

Kiválaszthatja, hogy nyissa ki a Demo számla a regisztráció során -mel "Demo Mode" a "Select üzemmód" ablak. Azt is visszaválthatsz Valódi pénz mód a Demo üzemmód kattintva a "Switch to Demo Mode" a fő platform képernyő vagy az alkalmazás menüjében.

Hogyan lehet váltani a valódi pénzt és Demo számla?

Akkor válassza ki a kívánt fiókot mód a bejelentkező képernyő vagy a kapcsoló a két fiók között rákattint a "Switch to Demo Mode" vagy a "Switch to Valódi pénz" a fő platform képernyő vagy az alkalmazás menüjében.

Mi a Demo számla határidő?

Nincs határ! Plus500 lehetővé teszi, hogy a Demo számla, ameddig meg kell, hogy ismeri a platform, és tervezze meg kereskedési stratégia.

Mi a különbség a demo számla és a valódi pénzes számla?

Kereskednek valós piaci feltételek, mind a Demo és a valódi pénzes accounts.The egyetlen különbség a kettő között az, hogy a Demo számla nem használ valódi pénzt.

[:mt]

Jista 'jkolli aktar minn kont tan-negozju wieħed?

Nirrakkomandaw klijenti niffokaw fuq kont tan-negozju wieħed, u nirriżervaw id-dritt li tagħlaq il-kontijiet sussegwenti. Madankollu, f'kull każ se jiġi evalwat fuq bażi individwali. Jekk huwa permess kont kummerċjali addizzjonali, għandu jkun operat b'mod indipendenti u ma jkunx possibbli li jiġu trasferiti fondi bejn iż-żewġ kontijiet.

Do I riskju xi flus reali waqt li jużaw il-kont demo?

Le, bl-użu kont demo huwa kompletament kif inti ma tistax titlef reali mingħajr riskju flus .

Does Plus500 joffru kontijiet tal-kumpaniji / kumpanija?

Le, biss il-kontijiet kummerċjali individwali huma permessi.

Kif nista 'bidla password tiegħi?

Sabiex għall-bidla password tiegħek, jekk jogħġbok mur għall-iskrin tal-kummerċ prinċipali fuq il Plus500 pjattaforma → ikklikkja fuq "Menu" → "Kont" → "Bidla Password tiegħi".

Kif nista 'nikseb aktar flus virtwali għall-kummerċ fil-kont demo tiegħi?

Ladarba l-bilanċ tal-kont demo tiegħek jinżel għal 200 EUR (jew ammont ekwivalenti) jew taħt, l-ammont demo inizjali għandha tkun awtomatikament terġa mis-sistema.

Kif nista log fil lill-Pjattaforma Trading Plus500?

Tista 'aċċess għall-Pjattaforma Plus500 permezz Windows Trader, Web-Trader, iPhone / iPad / Apple Watch, app Android u app Phone Windows. Aktar informazzjoni tista 'tinstab fil-qiegħ tal-webpage prinċipali tagħna.

Kif nista tiftaħ kont demo?

Tista 'tagħżel li tiftaħ kont demo matul il-proċess ta' reġistrazzjoni tiegħek billi tikklikkja fuq "Mod Demo" fil- "Agħżel Kont Modalità" tieqa. Tista 'wkoll taqleb lura mill-modalità Real Money lill Demo mod billi tikklikkja fuq "Jaqilbu għal Demo Modalità" fil-iskrin prinċipali pjattaforma jew mill-menu tal-app.

Kif biex jaqilbu bejn il Real Money u Demo kontijiet?

Tista 'tagħżel tiegħek mod kont preferuta mill-iskrin login jew is-swiċċ bejn iż-żewġ kontijiet billi tikklikkja fuq "Jaqilbu għal Demo Modalità" jew "Jaqilbu għal Real Money" fil-iskrin prinċipali pjattaforma jew mill-menu tal-app.

X'inhu l-limitu ta 'żmien kont demo?

M'hemm l-ebda limitu! Plus500 jippermettilek li tuża l-kont Demo sakemm ikollok bżonn biex jiffamiljarizzaw ruħhom mal-pjattaforma u pjan ta 'strateġija kummerċjali tiegħek.

X'inhi d-differenza bejn il-kont Demo u l-kont Real Money?

Inti kummerċ fil-kundizzjonijiet reali tas-suq, kemm fil-Demo u fil-unika differenza reali Flus accounts.The bejn it-tnejn, hija li fil-kont demo ma tużax flus reali.

[:nl]

Kan ik meer dan één effectenrekening?

We raden klanten zich richten op een effectenrekening, en we behouden ons het recht voor om verdere accounts te sluiten. Toch zal per geval worden beoordeeld op individuele basis. Als extra effectenrekening is toegestaan, moet deze onafhankelijk worden bediend en het is niet mogelijk om fondsen over te dragen tussen de twee accounts.

Heb ik riskeren geen echt geld, terwijl het gebruik van de demo-account?

Nee, het gebruik van de demo-account is geheel zonder risico's als je echt niet kunt verliezen geld .

Heeft Plus500 bieden zakelijke / bedrijf accounts?

Nee, alleen de individuele trading accounts toegestaan.

Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Om uw wachtwoord te wijzigen, gaat u naar de belangrijkste handelspartner scherm op de Plus500 platform → klik op "Menu" → "Account" → "Change My Password".

Hoe krijg ik meer virtueel geld voor de handel in mijn demo-account?

Zodra het saldo van uw demo-account daalt tot 200 EUR (of het equivalente bedrag) of lager, zal de eerste demo bedrag automatisch worden hersteld door het systeem.

Hoe kan ik inloggen op de Plus500 Trading Platform?

U kunt de Plus500 Platform via Windows Trader, Web-Trader, iPhone / iPad / Apple Watch, Android app en Windows Phone app. Meer informatie is te vinden op de bodem van onze webpagina.

Hoe kan ik een demo-account openen?

U kunt ervoor kiezen om een ​​demo-account tijdens het registratieproces door te klikken op "Demo Mode" in het venster "Select Account Mode" te openen. U kunt ook terug van Real Money-modus te schakelen naar de modus Demo door te klikken op "Overschakelen naar Demo Mode" in het belangrijkste platform scherm of het menu van de app.

Hoe om te schakelen tussen de Real Money en Demo accounts?

U kunt uw gewenste account-modus vanaf het inlogscherm of schakelen tussen de twee accounts kiezen door te klikken op "Overschakelen naar Demo Mode" of "Switch naar Real Money" in het belangrijkste platform scherm of het menu van de app.

Wat is de demo-account tijdslimiet?

Er is geen limiet! Plus500 kun je de demo-account te gebruiken voor zo lang als je nodig hebt vertrouwd met het platform te komen en het plannen van uw trading strategie.

Wat is het verschil tussen de demo-account en de Real Money account?

U de handel in echte marktomstandigheden, zowel in de Demo en in het enige Real Money accounts.The verschil tussen de twee, is dat in de demo-account je geen echt geld te gebruiken.

[:no]

Kan jeg ha mer enn en trading konto?

Vi anbefaler kundene å fokusere på en trading konto, og vi forbeholder oss retten til å stenge senere kontoer. Imidlertid vil hver sak vurderes på individuelt grunnlag. Hvis en ekstra trading konto er tillatt, må det bli operert uavhengig av hverandre, og det er ikke mulig å overføre penger mellom de to kontoene.

Må jeg risikere noen penger mens du bruker Demo konto?

Nei, ved hjelp av demo-konto er helt risikofritt som du ikke kan tape ekte penger .

Har Plus500 tilbyr bedrifts / selskapsregnskapet?

Nei, bare individuelle trading kontoer tillatt.

Hvordan kan jeg endre passordet mitt?

For å endre passordet ditt, kan du gå til den viktigste handelspartnere skjermen på Plus500 -plattformen → klikk på "Meny" → "Account" → "Endre passord".

Hvordan kan jeg få mer virtuelle penger til å handle i min Demo konto?

Når saldoen på demo-konto faller til 200 EUR (eller tilsvarende beløp) eller lavere, vil den første demoen beløpet automatisk bli gjeninnsatt av systemet.

Hvordan kan jeg logge på Plus500 handelsplattform?

Du får tilgang til Plus500 Platform via Windows Trader, Web-Trader, iPhone / iPad / Apple Watch, Android app og Windows Phone-app. Mer informasjon finner du på bunnen av våre viktigste webside.

Hvordan kan jeg åpne en demo konto?

Du kan velge å åpne en demo konto i løpet av registreringsprosessen ved å klikke på "Demo Mode" i "Velg Konto Mode" -vinduet. Du kan også slå tilbake fra ekte penger til Demo-modus ved å klikke på "Bytt til Demo Mode" i hovedplattformen skjermen eller fra app-menyen.

Hvordan veksle mellom ekte penger og Demo kontoer?

Du kan velge din foretrukne konto modus fra innloggingsbildet eller veksle mellom de to kontoene ved å klikke på "Bytt til Demo Mode" eller "Bytt til ekte penger" i hovedplattformen skjermen eller fra app-menyen.

Hva er Demo konto fristen?

Det er ingen grense! Plus500 kan du bruke Demo-konto for så lenge du trenger for å bli kjent med plattformen og planlegge din trading strategi.

Hva er forskjellen mellom demo konto og ekte penger konto?

Du handle i reelle markedsforhold, både i Demo og i den eneste ekte penger accounts.The forskjell mellom de to, er at i Demo konto du ikke bruker ekte penger.

[:pl]

Czy mogę mieć więcej niż jednym rachunku papierów?

Zalecamy klientom skupić się na jednym rachunku handlowego i zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia kolejnych rachunków. Jednak każdy przypadek będzie oceniany indywidualnie. Jeżeli dodatkowy konto firmowe jest dozwolone, musi być wykonywana w sposób niezależny i nie jest możliwe przeniesienie środków pomiędzy dwoma kontami.

Czy muszę ryzykować żadnych realnych pieniędzy podczas korzystania z konta demo?

Nie, korzystając z konta demo jest całkowicie wolne od ryzyka, ponieważ nie można stracić prawdziwe pieniądze .

Czy Plus500 oferują kont firmowych / firma?

Nie, tylko poszczególne rachunki obrotowe są dozwolone.

Jak mogę zmienić swoje hasło?

W celu zmiany hasła, należy przejść do ekranu głównego obrotu na Plus500 platformie → kliknij na "Menu" → "Account" → "Zmień hasło".

Jak mogę uzyskać więcej wirtualnych pieniędzy w handlu na moim rachunku demo?

Gdy saldo konta demo spada do 200 EUR (lub równowartość tej kwoty) lub poniżej, początkowa ilość demo zostanie automatycznie przywrócony przez system.

Jak mogę zalogować się na Plus500 Trading Platform?

Możesz uzyskać dostęp do platformy Plus500 za pomocą programu Windows Trader, Web-Trader, iPhone / iPad / Apple Obserwować, aplikacji Android i Windows Phone app. Więcej informacji można znaleźć na dole głównej strony internetowej.

Jak mogę otworzyć konto demo?

Można wybrać, aby otworzyć konto demo podczas procesu rejestracji poprzez kliknięcie na "DEMO MODE" w polu "Wybierz tryb rachunku" okna. Można również przełączyć z trybu Prawdziwe Pieniądze na tryb Demo, klikając na "Przełącz na tryb Demo" w głównym ekranie platformy lub z menu aplikacji.

Jak przełączać się między rzeczywistych kontach pieniądze i Demo?

Można wybrać preferowany tryb konto z ekranu logowania lub przełącznik pomiędzy dwoma kontami klikając na "Przełącz na tryb Demo" lub "Przełącz na prawdziwe pieniądze" w głównym ekranie platformy lub z menu aplikacji.

Jaki jest termin konto demo?

Nie ma żadnych ograniczeń! Plus500 pozwala korzystać z konta Demo tak długo, jak trzeba, aby zapoznać się z platformą i zaplanować swoją strategię handlową.

Jaka jest różnica między kontem demo a konto na prawdziwe pieniądze?

Handlować w rzeczywistych warunkach rynkowych, zarówno w demo i jedyną różnicą Prawdziwe Pieniądze accounts.The między nimi jest to, że na koncie demo nie używa prawdziwych pieniędzy.

[:pt]

Posso ter mais de uma conta de negociação?

Recomendamos clientes se concentrar em uma conta de negociação, e nos reservamos o direito de fechar contas subsequentes. No entanto, cada caso será avaliado numa base individual. Se uma conta de negociação adicional é permitido, ele deve ser operado de forma independente e não é possível transferir fundos entre as duas contas.

Eu arriscar nenhum dinheiro real enquanto usa a conta de demonstração?

Não, usando a conta de demonstração é completamente como você não pode perder a verdadeira livre de risco dinheiro .

Será que Plus500 oferecer contas corporativas / empresa?

Não, apenas as contas comerciais individuais são permitidas.

Como faço para alterar minha senha?

A fim de mudar a sua senha, por favor, vá para o ecrã de negociação principal da Plus500 plataforma → clique em "Menu" → "Account" → "Alterar minha senha".

Como posso obter mais dinheiro virtual para o comércio em minha conta de demonstração?

Uma vez que o saldo da sua conta demo cai para 200 EUR (ou equivalente) ou abaixo, a quantidade de demonstração inicial será reintegrado automaticamente pelo sistema.

Como posso fazer login para a Plataforma de Negociação Plus500?

Você pode acessar a Plataforma Plus500 via Windows Trader, Web-Trader, iPhone / iPad / Apple Watch, app Android e Windows Phone app. Mais informações podem ser encontradas na parte inferior da nossa página principal.

Como posso abrir uma conta demo?

Você pode optar por abrir uma conta demo durante o seu processo de registro clicando em "Modo de demonstração", no "Selecione Modo de Conta" janela. Você também pode voltar do modo de dinheiro real para o modo de demonstração, clicando em "Mudar para o Modo de demonstração" na tela principal plataforma ou no menu do aplicativo.

Como alternar entre as contas de dinheiro e de demonstração real?

Você pode escolher o seu modo de conta preferencial na tela de login ou alternar entre as duas contas clicando em "Alternar para o modo Demo" ou "Mudar para dinheiro real" na tela principal plataforma ou no menu do aplicativo.

Qual é o limite de tempo de conta demo?

Não há nenhum limite! Plus500 permite que você use a conta de demonstração durante o tempo que você precisa para se familiarizar com a plataforma e planejar sua estratégia de negociação.

Qual é a diferença entre a conta de demonstração e a conta de Dinheiro Real?

Você comércio em condições reais de mercado, tanto na demonstração e na única diferença Real Money accounts.The entre os dois, é que na conta de demonstração você não usar o dinheiro real.

[:ru]

Могу ли я иметь более одного торгового счета?

Мы рекомендуем клиентам сосредоточиться на одном торговом счете, и мы оставляем за собой право закрыть последующие счета. Тем не менее, каждый случай будет оцениваться на индивидуальной основе. Если дополнительный торговый счет разрешен, он должен работать независимо друг от друга , и это не представляется возможным перевести средства между двумя счетами.

Должен ли я рисковать реальными деньгами при использовании демо-счет?

Нет, с помощью демо – счета является полностью безрисковой , как вы не можете потерять реальные деньги .

Предоставляет ли Plus500 корпоративных клиентов / счетов компании?

Нет, только отдельные торговые счета допускается.

Как изменить свой пароль?

Для того , чтобы изменить свой пароль, пожалуйста , перейдите на основной торговой экран на Plus500 платформы → нажмите на кнопку "Меню" → "Account" → "Изменить пароль".

Как я могу получить больше виртуальных денег, чтобы торговать в моем демо-счет?

После того, как баланс демо-счете падает до 200 евро (или эквивалентную сумму) или ниже, начальная демо сумма будет автоматически восстановлен системой.

Как я могу войти в Plus500 торговой платформе?

Вы можете получить доступ к Plus500 платформы с помощью Windows, Trader, Web-Trader, iPhone / IPad / Apple Watch, приложение для Android и телефон приложения Windows. Более подробную информацию можно найти в нижней части нашей главной страницы.

Как я могу открыть демо-счет?

Вы можете выбрать, чтобы открыть демо-счет во время процесса регистрации, нажав на "Demo Mode" в разделе "Выбор режима счета" окна. Вы также можете переключиться из режима реальных денег в демонстрационный режим, нажав на "Переключиться на демонстрационном режиме" в главном экране платформы или из меню приложения.

Как переключаться между реальными счетами Деньги и демо?

Вы можете выбрать нужный режим записи с экрана входа в систему или переключаться между двумя счетами, нажав на "Переключиться на демонстрационном режиме" или "Переключиться на реальные деньги" в главном экране платформы или из меню приложения.

Что такое ограничение по времени счета Demo?

Там нет предела! Plus500 позволяет использовать демо-счет для до тех пор, как вам нужно, чтобы ознакомиться с платформой и планировать свою торговую стратегию.

В чем разница между демо-счета и счета на реальные деньги?

Вы торговать в реальных рыночных условиях, как в демо и в реальные деньги accounts.The лишь разницей между ними, является то, что в демо-счете вы не используете реальные деньги.

[:ro]

Pot avea mai mult de un cont de tranzactionare?

Vă recomandăm clienților să se concentreze pe un singur cont de tranzacționare, și ne rezervăm dreptul de a închide conturile ulterioare. Cu toate acestea, fiecare caz va fi evaluat în mod individual. În cazul în care este permis un cont de tranzacționare suplimentar, acesta trebuie să funcționeze în mod independent și nu este posibil să se transfere fonduri între cele două conturi.

Nu am risca bani reali în timp ce folosind un cont demo?

Nu, folosind un cont demo este complet , deoarece nu se poate pierde real , fără risc de bani .

Are conturi corporative Plus500 ofera / companie?

Nu, sunt permise doar conturile de tranzacționare individuale.

Cum schimb parola?

În scopul de a schimba parola, vă rugăm să mergeți la ecranul principal de tranzacționare pe Plus500 platforma → apăsați pe "Meniu" → "Cont" → "Schimbare parola".

Cum pot obține mai mulți bani virtuale pentru a tranzactiona in contul meu demo?

Odată ce soldul contului demo scade la 200 EUR (sau suma echivalentă) sau de mai jos, valoarea demo-ul inițial va fi restabilit în mod automat de către sistem.

Cum pot să mă conectez la Platforma de Tranzacționare Plus500?

Puteți accesa platforma Plus500 prin Windows Trader, Web-Trader, iPhone / iPad / Apple Watch, aplicație Android și aplicații pentru Windows Phone. Mai multe informații pot fi găsite în partea de jos a paginii web nostru principal.

Cum pot deschide un cont demo?

Puteți opta pentru a deschide un cont demo în timpul procesului de înregistrare, făcând clic pe "Demo Mode" în fereastra "Select Mode Account". De asemenea, puteți comuta înapoi de la bani reali în modul Demo, făcând clic pe "Switch to Demo Mode" în ecranul principal de pe platformă sau din meniul aplicației.

Cum de a comuta între Real și conturile de bani Demo?

Puteți alege modul de cont preferat din ecranul de conectare sau comuta între cele două conturi, făcând clic pe "Switch to Demo Mode" sau "Comutare în bani reali", în ecranul principal de pe platformă sau din meniul aplicației.

Care este termenul limită de cont demo?

Nu există nici o limită! Plus500 vă permite să utilizați contul demo pentru atâta timp cât aveți nevoie pentru a te familiariza cu platforma și planifica strategia dvs. de tranzacționare.

Care este diferența dintre contul demo și contul de bani reali?

Tranzactionati în condiții reale de piață, atât în ​​demo cât și în singura diferență de bani reali accounts.The între cele două, este faptul că într-un cont demo pe care nu utilizați bani reali.

[:sk]

Môžem mať viac ako jeden obchodný účet?

Odporúčame klientom zamerať sa na jedného obchodného účtu a vyhradzujeme si právo uzavrieť následné účty. Avšak, každý prípad bude posudzovaný individuálne. Ak je povolené ďalšie obchodné účet, musí byť prevádzkované nezávisle a nie je možné presúvať prostriedky medzi dvoma účtami.

Musím riskovať žiadne skutočné peniaze a zároveň pomocou účtu Demo?

Nie, pomocou demo účtu je úplne bez rizika, ako nemôžete stratiť skutočné peniaze .

Má Plus500 ponúka firemné / firma účty?

Nie, iba jednotlivé obchodné účty sú povolené.

Ako môžem zmeniť svoje heslo?

Aby bolo možné zmeniť heslo, prejdite na hlavnú obrazovku obchodovanie na Plus500 platforme → kliknite na tlačidlo "Menu" → "Účet" → "Zmeniť heslo".

Ako môžem získať viac virtuálnych peňazí, obchodovať vo svojom Demo účte?

Akonáhle je zostatok vášho demo účtu klesne na 200 EUR (alebo ekvivalentné množstvo) alebo nižšie počiatočné demo suma bude automaticky obnovená systémom.

Ako sa môžem prihlásiť do Plus500 obchodnú platformu?

Môžete pristupovať k Plus500 platformu prostredníctvom služby Windows Trader, Web-Trader, iPhone / iPad / Apple Watch, Android aplikácie a aplikácie Telefón Windows. Viac informácií možno nájsť v spodnej časti nášho hlavného webové stránky.

Ako si otvorím Demo účet?

Môžete si vybrať otvoriť Demo účet počas procesu registrácie kliknutím na "DEMO MODE" v okne "Select Mode účet". Tiež môžete prepnúť späť z režimu so skutočnými peniazmi do režimu Demo kliknutím na "Prepnúť do režimu Demo" na hlavnej obrazovke plošiny alebo z menu app.

Ako prepínať medzi skutočnými peniazmi a Demo účty?

Môžete si vybrať svoj preferovaný režim účtu z prihlasovacej obrazovky alebo prepínanie medzi dvoma účtami kliknutím na "Prepnúť do režimu Demo" alebo "Prepnúť do reálne peniaze" na hlavnej obrazovke plošiny alebo z menu app.

Aký je Demo účet čas limit?

Neexistuje žiadny limit! Plus500 vám umožní používať účet Demo tak dlho, ako je potreba sa zoznámiť s platformou a plánovať svoje obchodnú stratégiu.

Aký je rozdiel medzi Demo účet a účet so skutočnými peniazmi?

Obchodujete v reálnych trhových podmienok, a to ako v Demo a jediný skutočný Money accounts.The rozdiel medzi týmito dvoma je, že na účte Demo nechcete používať skutočné peniaze.

[:sl]

Ali imam lahko več kot en trgovalni račun?

Priporočamo stranke osredotočiti na eno trgovalni račun, in si pridržujemo pravico zapreti poznejših računov. Vendar pa bo vsak primer je treba oceniti posamično. Če je dodatna trgovska račun dovoljeno, mora delovati neodvisno in je ni mogoče prenos sredstev med dvema račune.

Ali tvegam resničen denar, medtem ko z računom Demo?

Ne, z demo računa je popolnoma brez tveganja, saj ne more izgubiti pravega denarja .

Ali Plus500 ponujajo podjetja / računov podjetja?

Ne, so dovoljeni le posamezne trgovalne račune.

Kako lahko spremenim svoje geslo?

Da bi spremenili geslo, pojdite na glavni trgovalni zaslon na Plus500 platformi → kliknite na "Meni" → "račun" → "Change My Password".

Kako lahko dobim več navideznega denarja za trgovino v svojem Demo račun?

Ko je stanje na demo računu pade na 200 EUR (ali enakovrednega zneska) ali manj, bo začetna demo znesek samodejno ponovno s sistemom.

Kako se lahko prijavite na Plus500 trgovalna platforma?

Lahko dostop do Plus500 platformo preko Windows Trader, Web-Trader, iPhone / iPad / Apple Watch, aplikaciji za Android in Windows Phone aplikacijo. Več informacij lahko najdete na dnu naše glavno spletno stran.

Kako lahko odprem Demo račun?

Lahko se odločite, da odprete demo račun v vašem procesu registracije, s klikom na "načinu demonstracije" v "Izberite način račun" okno. Prav tako lahko preklopite iz načina Real Money na način Demo s klikom na "Preklopi na načinu demonstracije" v glavnem zaslonu platforme ali v meniju aplikacije.

Kako preklapljate med Real računov Money in Demo?

Lahko izberete želeni način računa iz prijavnega zaslona ali stikalo med računov s klikom na "Preklopi na načinu demonstracije" ali "Preklopi na pravi denar" na glavnem zaslonu platforme ali v meniju aplikacije.

Kaj je Demo čas računa meja?

Ni omejitev! Plus500 omogoča uporabo računa Demo za toliko časa, kot ga potrebujete, da se navadim s platformo in načrtovati strategije trgovanja.

Kakšna je razlika med računom Demo in na račun Real Money?

Trgujete v realnih tržnih pogojih, tako v Demo in v Real Money accounts.The edina razlika med njima je, da v računu Demo ne uporabljate pravi denar.

[:fi]

Voiko olla enemmän kuin yksi kauppa tili?

Suosittelemme asiakkaita keskittyä yhteen liikekirjanpito, ja pidätämme oikeuden sulkea myöhemmän tileihin. Kuitenkin jokainen tapaus arvioidaan yksilöllisesti. Jos ylimääräinen kaupankäynnin huomioon sallitaan, sen on oltava itsenäisesti ja se ei ole mahdollista siirtää varoja tilien välillä.

Onko minun riski oikean rahan käytön aikana Demo tili?

Ei käyttäen demo huomioon on täysin riskitön et voi hävitä todellista rahaa .

Onko Plus500 tarjoaa yritys- / yrityksen tilejä?

Ei, vain yksittäisiä tuloslaskelmista ovat sallittuja.

Miten voin vaihtaa salasanani?

Jotta vaihtaa salasanan, siirry tärkeimmät kaupankäynnin näytön Plus500 alustalla → klikkaa "Menu" → "Account" → "Vaihda salasana".

Miten saan lisää virtuaalista rahaa kaupan minun Demo tili?

Kun saldo demo huomioon laskee 200 euroa (tai vastaava määrä) tai alle, ensimmäinen demo määrä tulee automaattisesti käyttöön järjestelmän.

Miten voin kirjautua Plus500 Kaupankäyntialusta?

Voit käyttää Plus500 Platform kautta Windows Trader, Web-Trader, iPhone / iPad / Apple Watch, Android-sovellus ja Windows Phone sovellus. Lisätietoja löytyy alareunassa tärkein verkkosivun.

Miten voin avata Demo tili?

Voit avata Demo tilin aikana rekisteröintiprosessin klikkaamalla "Demo Mode" "Valitse Account Mode" ikkuna. Voit myös siirtyä takaisin Real Money tilassa demotila klikkaamalla "Vaihda Demo Mode" tärkein foorumi näytön tai sovelluksen valikosta.

Miten vaihtaa oikean rahan ja Demo tilejä?

Voit valita haluamasi tilin -tila kirjautumisennäyttöön tai vaihtaa kahden tilin klikkaamalla "Vaihda Demo Mode" tai "Vaihda oikeaan rahaan" pääasiassa alustan näytön tai sovelluksen valikosta.

Mikä on Demo tili aikaraja?

Ei ole mitään rajaa! Plus500 voit käyttää Demo tili niin kauan kuin sinun täytyy saada perehtynyt alusta ja suunnitella kaupankäynnin strategiaa.

Mitä eroa on Demo tilin ja Real Money tili?

Käyt kauppaa todellisissa markkinaolosuhteissa sekä Demo ja Real Money accounts.The ainoa ero näiden kahden välillä on, että Demo tilillä et käytä oikeaa rahaa.

[:sv]

Kan jag ha mer än en handel konto?

Vi rekommenderar kunderna att fokusera på ett handelskonto, och vi förbehåller oss rätten att stänga senare konton. Dock kommer varje enskilt fall bedömas på individuell basis. Om ett ytterligare handel konto är tillåtet, måste det drivas självständigt och det är inte möjligt att överföra medel mellan de två kontona.

Måste jag riskera några riktiga pengar när du använder Demo konto?

Nej, med hjälp av demo-konto är helt riskfri eftersom du inte kan förlora riktiga pengar .

Har Plus500 erbjuder företag / konton företaget?

Nej, bara enskilda handelskonton tillåtet.

Hur ändrar jag mitt lösenord?

För att ändra ditt lösenord, gå till huvud handel skärmen på Plus500 -plattformen → klicka på "Meny" → "Konto" → "Ändra mitt lösenord".

Hur kan jag få mer virtuella pengar för att handla i min demo konto?

När saldot på ditt demo-konto sjunker till 200 euro (eller motsvarande belopp) eller lägre, kommer den initiala demo beloppet automatiskt åter av systemet.

Hur kan jag logga in på Plus500 Trading Platform?

Du kan komma åt Plus500-plattformen via Windows Trader, Web-Trader, iPhone / iPad / Apple Watch, Android app och Windows Phone app. Mer information finns längst ner på våran hemsida.

Hur kan jag öppna ett demo-konto?

Du kan välja att öppna ett demo-konto under registreringsprocessen genom att klicka på "Demoläge" i "Välj kontoläge" fönstret. Du kan också växla tillbaka från riktiga pengar till demoläge genom att klicka på "Växla till Demoläge" i den viktigaste plattformen skärmen eller från appens meny.

Hur man växlar mellan riktiga pengar och Demo konton?

Du kan välja önskat konto läge från inloggningsskärmen eller växla mellan de två kontona genom att klicka på "Växla till Demoläge" eller "Växla till riktiga pengar" i den viktigaste plattformen skärmen eller från appens meny.

Vad är Demo konto tidsfristen?

Det finns ingen gräns! Plus500 kan du använda Demo konto så länge som du behöver för att bekanta sig med plattformen och planera din handelsstrategi.

Vad är skillnaden mellan Demo konto och riktiga pengar konto?

Du handlar i verkliga marknadsförhållanden, både i Demo och i den enda riktiga pengar accounts.The skillnaden mellan de två är att i Demo konto som du inte använder riktiga pengar.

[:tr]

Ben bir ticaret hesabına daha alabilir miyim?

Müşterilerimize bir işlem hesabı odaklanmak tavsiye ve biz sonraki hesapları kapatma hakkını saklı tutar. Ancak, her durumda bireysel olarak değerlendirilecektir. Ek bir işlem hesabı izin veriliyorsa, bağımsız çalıştırılmalıdır ve iki hesap arasında para transferi yapmak mümkün değildir.

Demo hesabı kullanırken herhangi bir gerçek para riske musunuz?

Hayır, demo hesabını kullanarak tamamen risksiz gerçek kaybetmek değil gibidir para .

Plus500 kurumsal / şirket hesapları sunuyor mu?

Hayır, sadece bireysel ticaret hesapları izin verilir.

Şifremi nasıl değiştirebilirim?

Şifrenizi değiştirmek için, ana ticaret ekranına gidin lütfen Plus500 → "Şifremi Değiştir" platformu → "Menü" → "Hesap" a tıklayın.

Nasıl Demo hesapta ticarete daha fazla sanal para alabilirsiniz?

demo hesabı bakiyesi altında 200 Euro (veya eşdeğer miktarda) ya da düşüyor sonra ilk demo miktarı sistem tarafından otomatik olarak iade edilecektir.

Nasıl Plus500 İşlem Platformu oturum açabilirsiniz?

Windows Trader, Web Trader, iPhone / iPad / Apple İzle, Android uygulaması ve Windows Phone uygulaması ile Plus500 Platformu erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi bizim ana web sayfasının alt kısmında bulabilirsiniz.

Nasıl Demo hesabı açabilir?

"Hesap Modu Seç" penceresinde "Demo Modu" tıklayarak kayıt işlemi sırasında Demo hesap açmak için tercih edebilirsiniz. Ayrıca, ana platformu ekranında "Demo Modu Switch" ya da uygulamanın menüsünden tıklayarak moduna Demo geri Gerçek Para modundan geçiş yapabilirsiniz.

Nasıl Gerçek Para ve Demo hesaplar arasında geçiş yapmak için?

Sen "Demo modunda Switch" ya da ana platformu ekran veya uygulamanın menüsünden "Gerçek Para Switch" üzerine tıklayarak iki hesap arasında giriş ekranından veya anahtar tercih ettiğiniz hesap modunu seçebilir.

Demo hesap zaman sınırı nedir?

sınır yoktur! Plus500 size sürece platformu aşina almak gerekir ve ticaret strateji planı olarak Demo hesabı kullanmanıza olanak sağlar.

Demo hesabı ve Gerçek para hesabı arasındaki fark nedir?

Sen Demo ve bu ikisi arasındaki Gerçek Para banka hesabına tek fark, hem gerçek piyasa koşullarında ticaret, Demo hesabında gerçek para kullanabilirsiniz kalmamasıdır.

[:bg]

Мога ли да имам повече от една сметка за търговия?

Ние препоръчваме на клиентите да се съсредоточат върху една сметка за търговия, и ние си запазваме правото да закрие следващите сметки. Въпреки това, всеки случай ще бъдат оценени на индивидуална основа. Ако е разрешена допълнителна сметка за търговия, той трябва да работи независимо и не е възможно да се прехвърлят средства между двете сметки.

Трябва ли да рискува никакви реални пари, докато се използват сметка Demo?

Не, с помощта на демо сметка е напълно риск безплатно, тъй като не може да загуби реално пари .

Предлага ли Plus500 корпоративни / сметки на фирмата?

Не, само отделни сметки за търговия са разрешени.

Как да сменя паролата си?

За да промените паролата си, моля отидете на главната търговска екран на Plus500 платформата → натиснете "Меню" → "Account" → "сменя паролата".

Как мога да получа повече виртуални пари да търгуват в моя Demo сметка?

След като балансът на вашето демо сметка пада до 200 EUR (или еквивалентно количество) или по-долу, първоначално демо сума автоматично ще бъде възстановен от системата.

Как да вляза в платформа за търговия на Plus500?

Можете да получите достъп до Plus500 платформа чрез Windows Trader, Web-Trader, iPhone / IPAD / Apple Watch, приложението Android и Phone приложения Windows. Повече информация може да бъде намерена на дъното на нашия сайт.

Как мога да откриете демо сметка?

Можете да изберете да откриете демо сметка по време на процеса на регистрацията си, като кликнете върху "Demo Mode" в прозореца "Избор на режим на профила". Можете също така да се върнете от режим на реални пари за демо режим чрез натискане на бутона "Превключване към Demo Mode" в основния екран платформа или от менюто на приложението.

Как да превключвате между реалната сметките на пари и демо?

Можете да изберете режим на вашия предпочитан сметка от екрана за вход или превключване между двете сметки чрез натискане на бутона "Превключване към Demo Mode" или "Превключване към реални пари" в основния екран платформа или от менюто на приложението.

Какво е срокът предвид Demo?

Няма ограничение! Plus500 ви позволява да използвате акаунт на Demo за толкова дълго, колкото е необходимо, за да се запознаят с платформата и планирането на стратегията за търгуване.

Каква е разликата между отчета за Demo и сметката за реални пари?

Можете търговията с реални пазарни условия, както в демото и в реални пари accounts.The Единствената разлика между двете е, че в сметката на Demo не използвате истински пари.

[:iw]

האם אני יכול להחזיק יותר מחשבון מסחר אחד?

אנו ממליצים ללקוחות להתמקד חשבון מסחר אחד, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לסגור חשבונות שלאחר מכן. עם זאת, כל מקרה ייבחן לגופו. אם חשבון מסחר נוסף מותר, זה חייב להיות מופעל באופן עצמאי וזה לא ניתן להעביר כספים בין שני החשבונות.

האם אני מסתכן שימוש בכסף אמיתי תוך שימוש בחשבון הדמו?

לא, באמצעות חשבון דמו הוא לחלוטין ללא סיכון כפי שאתה לא יכול להפסיד אמיתי כסף .

האם Plus500 מציע חשבונות ארגוניים / החברה?

לא, רק חשבונות מסחר בודדים מותרים.

כיצד אוכל לשנות את הסיסמה שלי?

כדי לשנות את הסיסמה שלך, בבקשה לעבור למסך הסחר העיקרי על Plus500 הפלטפורמה → לחץ על "תפריט" → "חשבון" → "לשנות את הסיסמה שלי".

איך אני יכול לקבל כסף וירטואלי יותר לסחור בחשבון דמו שלי?

לאחר יתרת הדגמת חשבונך יורד ל 200 יורו (או סכום שווה ערך) או מתחת, בסך הדגמת הראשונית יוחזר באופן אוטומטי על ידי המערכת.

איך אני יכול להתחבר אל תוכנת המסחר פלוס 500?

אתה יכול לגשת פלטפורמת פלוס 500 באמצעות Windows טריידר, אינטרנט-טריידר, iPhone / iPad / Apple שעונים, אפליקציית Android ו האפליקציות של Windows Phone. מידע נוסף ניתן למצוא בתחתית האינטרנט הראשי שלנו.

איך אני יכול לפתוח חשבון דמו?

אתה יכול לבחור לפתוח חשבון הדגמה במהלך תהליך הרישום שלך על ידי לחיצה על "מצב הדגמה" בחלון "בחר חשבון מצב". אתה יכול גם לחזור ממצב כסף אמיתי כדי הדגמה למצב על-ידי לחיצה על "עבור למצב הדגמה" במסך הפלטפורמה העיקרית או מהתפריט של האפליקציה.

כיצד לעבור בין חשבונות כסף וההדגמה האמיתיים?

אתה יכול לבחור מצב החשבון המועדף ממסך ההתחברות או לעבור בין שני חשבונות על ידי לחיצה על "עבור למצב הדגמה" או "Switch to כסף אמיתי" במסך הפלטפורמה העיקרית או מהתפריט של האפליקציה.

מהי מגבלת זמן חשבון דמו?

אין גבול! פלוס 500 מאפשרת לך להשתמש בחשבון ההדגמה עבור כל עוד אתה צריך להכיר את הפלטפורמה ולתכנן אסטרטגיית המסחר שלך.

מה ההבדל בין חשבון דמו ואת חשבון כסף אמיתי?

אתה לסחור בתנאי שוק אמיתיים, הן והדגמה ב ההבדל היחיד כסף אמיתי accounts.The בין השניים, הוא כי חשבון הדגמה אינך משתמש בכסף אמיתי.

[:ar]

هل يمكنني الحصول على أكثر من حساب تداول واحدة؟

ونحن نوصي عملاء التركيز على حساب تداول واحدة، ونحن نحتفظ بالحق في إغلاق الحسابات اللاحقة. ومع ذلك، سيتم تقييم كل حالة على حدة. إذا سمح حساب التداول إضافية، فإنه يجب أن تعمل بشكل مستقل، وليس من الممكن نقل الأموال بين الحسابين.

هل المخاطرة بأي أموال حقيقية أثناء استخدام الحساب التجريبي؟

لا، وذلك باستخدام حساب تجريبي هو كما لا يمكن أن تخسر الحقيقي خالية من المخاطر تماما المال .

لا تقدم Plus500 حسابات الشركات / الشركة؟

لا، يسمح للحسابات التداول الفردية فقط.

كيف أقوم بتغيير كلمة المرور الخاصة بي؟

من أجل تغيير كلمة المرور الخاصة بك، يرجى الدخول إلى شاشة التداول الرئيسية في Plus500 منصة → انقر على "القائمة" → "الحساب" → "تغيير كلمة السر".

كيف يمكنني الحصول على المزيد من الأموال الظاهري للتجارة في الحساب التجريبي الخاص بي؟

وبمجرد أن ميزان حسابك التجريبي ينخفض ​​إلى 200 يورو (أو ما يعادلها) أو أقل، وكمية العرض الأولي سيتم إعادة تلقائيا من قبل النظام.

كيف يمكنني تسجيل الدخول إلى منصة التداول Plus500؟

يمكنك الوصول إلى منصة Plus500 ويندوز عن طريق التاجر، على شبكة الإنترنت التاجر، اي فون / آي باد / أبل ووتش، التطبيق الروبوت ويندوز التطبيق الهاتف. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في الجزء السفلي من صفحة الويب الرئيسية لدينا.

كيف يمكنني فتح حساب تجريبي؟

يمكنك اختيار لفتح حساب تجريبي خلال عملية التسجيل من خلال النقر على "الوضع تجريبي" في إطار "تحديد وضع الحساب". يمكنك أيضا التبديل من وضع المال الحقيقي لتجريبي الوضع عن طريق النقر على "التبديل إلى طريقة العرض" في الشاشة المنصة الرئيسية أو من قائمة التطبيق.

كيفية التبديل بين حسابات المال وتجريبي ريال مدريد؟

يمكنك اختيار طريقة حساب المفضل لديك من شاشة تسجيل الدخول أو التبديل بين الحسابين عن طريق النقر على "التبديل إلى طريقة العرض" أو "تحول إلى مال حقيقي" في الشاشة المنصة الرئيسية أو من قائمة التطبيق.

ما هي المهلة الحساب التجريبي؟

لا يوجد حد! Plus500 تسمح لك لاستخدام حساب تجريبي لطالما كنت بحاجة للحصول على دراية منصة وخطة استراتيجية التداول الخاصة بك.

ما هو الفرق بين الحساب التجريبي والحساب الحقيقي المال؟

كنت تتاجر في ظروف السوق الحقيقية، سواء في عرض وفي الفرق ريال accounts.The المال الوحيد بين البلدين، هو أنه في حساب تجريبي كنت لا تستخدم المال الحقيقي.

[:cn]

我可以有多个交易账户吗?

我们建议客户集中在一个交易账户,我们保留关闭账户后续的权利。但是,每个案件将在个人基础上进行评估。如果一个附加的交易账户允许 ,它必须被独立地操作,这是不可能的两个账户之间转移资金。

难道我在使用模拟账户风险任何真正的钱吗?

不,使用模拟账户是完全无风险的,因为你不能失去真正的

是否Plus500提供企业/公司帐户?

没有,只有个别交易账户是允许的。

如何更改我的密码?

为了改变密码,请进入主交易屏幕上Plus500平台→点击“菜单”→“账户”→“更改我的密码”。

我怎样才能获得更多的虚拟货币在我的模拟账户进行交易?

一旦您的模拟账户余额下降到200欧元(或等值金额)或以下,初始演示金额将自动系统恢复。

我怎样才能登录到Plus500交易平台?

您可以通过Windows交易,网络交易,iPhone / iPad的/ Apple关注,Android应用程序和Windows Phone应用程序访问Plus500平台。更多信息可在我们的主网页的底部。

我怎样才能开一个模拟账户?

您可以选择过程中,在“选择帐户模式”窗口中单击“演示模式”您的注册进程打开一个模拟账户。您还可以切换从真钱模式回到通过点击“切换到演示模式”的主要平台屏幕或应用程序的菜单演示模式。

如何真正的金钱和模拟账户之间切换?

您可以通过点击“切换到演示模式”,或在主屏幕的平台或应用程序的菜单中选择“切换到真钱”,选择从两个账户之间的登录屏幕或切换您的首选帐户模式。

什么是模拟账户时间限制?

没有任何限制! Plus500允许您使用的模拟账户,只要你需要熟悉的平台,并计划你的交易策略。

有什么模拟账户和真实货币帐户之间的区别?

您在交易真正的市场条件下,无论是在演示,并在两者之间真正的金钱accounts.The唯一的区别是,在模拟账户不使用真正的钱。

[:zh]

我可以有多個交易賬戶嗎?

我們建議客戶集中在一個交易賬戶,我們保留關閉賬戶後續的權利。但是,每個案件將在個人基礎上進行評估。如果一個附加的交易賬戶允許 ,它必須被獨立地操作,這是不可能的兩個賬戶之間轉移資金。

難道我在使用模擬賬戶風險任何真正的錢嗎?

不,使用模擬賬戶是完全無風險的,因為你不能失去真正的

是否Plus500提供企業/公司帳戶?

沒有,只有個別交易賬戶是允許的。

如何更改我的密碼?

為了改變密碼,請進入主交易屏幕上Plus500平台→點擊“菜單”→“賬戶”→“更改我的密碼”。

我怎樣才能獲得更多的虛擬貨幣在我的模擬賬戶進行交易?

一旦您的模擬賬戶餘額下降到200歐元(或等值金額)或以下,初始演示金額將自動系統恢復。

我怎樣才能登錄到Plus500交易平台?

您可以通過Windows交易,網絡交易,iPhone / iPad的/ Apple關注,Android應用程序和Windows Phone應用程序訪問Plus500平台。更多信息可在我們的主網頁的底部。

我怎樣才能開一個模擬賬戶?

您可以選擇過程中,在“選擇帳戶模式”窗口中單擊“演示模式”您的註冊進程打開一個模擬賬戶。您還可以切換從真錢模式回到通過點擊“切換到演示模式”的主要平台屏幕或應用程序的菜單演示模式。

如何真正的金錢和模擬賬戶之間切換?

您可以通過點擊“切換到演示模式”,或在主屏幕的平台或應用程序的菜單中選擇“切換到真錢”,選擇從兩個賬戶之間的登錄屏幕或切換您的首選帳戶模式。

什麼是模擬賬戶時間限制?

沒有任何限制! Plus500允許您使用的模擬賬戶,只要你需要熟悉的平台,並計劃你的交易策略。

有什麼模擬賬戶和真實貨幣帳戶之間的區別?

您在交易真正的市場條件下,無論是在演示,並在兩者之間真正的金錢accounts.The唯一的區別是,在模擬賬戶不使用真正的錢。

[:]