Categories
Plus500 Account Types

[:en]Plus500 Spreads[:ms]Plus500 Spread & Komisen[:cs]Plus500 Spready a provize[:da]Plus500 Smørepålæg & kommissioner[:de]Plus500 Aufstriche & Kommissionen[:et]Plus500 Levib & komisjonid[:es]Plus500 diferenciales y Comisiones[:el]Plus500 Spreads & Προμήθειες[:fr]Plus500 Spreads & Commissions[:hr]Plus500 Namazi i povjerenstava[:is]Plus500 Vaxtaálag & Umboð[:it]Plus500 spread e commissioni[:lv]Plus500 Spreads un komisijas[:lt]Plus500 Tepiniai ir komisijos[:hu]Plus500 kenhető és megbízási[:mt]Plus500 Pejsts & Kummissjonijiet[:nl]Plus500 Spreads & Commissies[:no]Plus500 Spreads og kommisjoner[:pl]Plus500 spready i prowizje[:pt]Plus500 Spreads e Comissões[:ru]Plus500 Спреды и комиссии[:ro]Plus500 Spread-uri & Comisioane[:sk]Plus500 Spready a provízie[:sl]Plus500 namazi in komisije[:fi]Plus500 levitteet ja komissiot[:sv]Plus500 Sprider och kommissioner[:tr]Plus500 Farkları ve Komisyonlar[:bg]Plus500 спредове и комисионни[:iw]Plus500 ממרחים & עמלות[:ar]Plus500 ينتشر واللجان[:cn]Plus500点差和佣金[:zh]Plus500點差和佣金[:]

[:en]Plus500 Spreads and commission explained, All about Plus 500 Spreads and fees, Read how much you should pay for Plus500 Spread Forex trading, CFD trading or financial spread betting. For more information about Plus500 Spreads you can visit Plus500 review by ForexSQ.com website.

Plus500 Spreads and commissions

Unlike other service providers who also charge commissions on each trade, Plus500 does not charge dealing commissions.

Premium

If you hold a position open after a certain hour, as shown in the ‘Instrument Details’, a funding premium is either added or subtracted to your account to cover the benefit/cost of the associated funding. The Premium Time (the time of market close) for each instrument is shown under the details page as well.

To view the funding premium and “% per day” for a specific instrument, go to the main platform screen, select the instrument required and press “Details” on the far right of the row.

Note: if a position is opened on a Friday and held overnight until the following Monday, the next trading day, the amount added or subtracted for the funding premium to an account is usually three times the daily amount to cover the entire weekend period.

Plus 500 Spreads and commissions

By this article about Plus 500 Spreads and commission now you know all about Plus500 Spreads or how much you should pay for Plus500 Spread Forex trading or financial spread betting. For more information about Plus500 Spreads you can visit Plus500 review by TopForexBrokers.com ratings and comparison forex brokers or Fxstay.com Fx trading website.

If you like this article about Plus500 Spreads and commission then tip us by share it please.[:ms]

Plus500 menyediakan spread yang berbeza dan komisen, Tidak apa-apa komisen yang terhutang pada perdagangan yang dibuat pada Plus500.com. Di tempatnya peniaga bertanggungjawab membayar spread sedikit melebar atas wang yang mereka berdagang di. Spread berbeza mengikut jenis aset yang diniagakan dan bermula dari yang terendah pada dua pips.

Spread Sahaja

Tidak seperti pembekal perkhidmatan lain yang turut mengenakan komisen pada setiap perdagangan, Plus500 tidak mengenakan berurusan komisen.

premium

Jika anda memegang kedudukan yang terbuka selepas jam tertentu, seperti yang ditunjukkan dalam 'Instrument Butiran', premium pembiayaan sama ada ditambah atau ditolak ke akaun anda untuk menampung faedah / kos pembiayaan yang berkaitan. Premium Time (masa pasaran tutup) untuk setiap alat ditunjukkan di bawah halaman butiran juga.

Untuk melihat premium pembiayaan dan "% setiap hari" untuk instrumen tertentu, pergi ke skrin platform utama, pilih instrumen yang diperlukan dan tekan "Details" di sebelah kanan baris.

Nota: jika kedudukan yang dibuka pada hari Jumaat dan ditahan semalaman sehingga hari Isnin berikutnya, hari perdagangan berikutnya, jumlah yang ditambah atau ditolak untuk premium dana untuk akaun biasanya tiga kali jumlah harian untuk menampung tempoh hujung minggu keseluruhan.

Bayaran tidak aktif

Bayaran sehingga 10 USD akan dikenakan kepada mereka Platform Trading anda masih tidak digunakan atau tidak aktif untuk tempoh masa kerana ia ditakrifkan dalam Perjanjian Pengguna. Ini adalah untuk mengimbangi kos yang ditanggung dalam menyediakan perkhidmatan yang ada, walaupun ia tidak boleh digunakan.

* Untuk maklumat lanjut mengenai yuran sila rujuk kepada Perjanjian Pengguna

[:cs]

Plus500 poskytují různé pomazánky a Komise, není žádný provize jsou dluží z obchodů, které jsou vyrobeny na Plus500.com. Na jeho místo obchodníci jsou povinni zaplatit mírně rozšířený rozšířilo na prostředkům, s nimiž obchodují, dovnitř. Spready se liší podle druhu obchodovaných aktiv a začít od nejnižších dvou jader.

šířit pouze

Na rozdíl od jiných poskytovatelů služeb, kteří také účtují provize z každého obchodu, Plus500 neúčtuje jednání komise.

Pojistné

Pokud se budete držet pozici otevřeno po určité hodině, jak je uvedeno v části "Instrument Podrobnosti", je finanční prémie je buď přidána nebo odečtena ke svému účtu na pokrytí přínosů / náklady na jeho financování. Premium Time (doba zavření trhu) pro každý nástroj je uvedeno pod stránce s podrobnostmi stejně.

Chcete-li zobrazit prémie financování a "% za den" pro konkrétní nástroj, jděte na hlavní obrazovku platforma, vyberte nástroj potřebný a stiskněte tlačítko "Detaily" na pravé straně řádku.

Poznámka: pokud je pozice otevřena v pátek a držel přes noc až do příštího pondělí do dalšího dne obchodování, přidané nebo odečítají pro financování prémii na účet částka je obvykle trojnásobek denní částky pro pokrytí celého víkendu období.

nečinnost Fee

Poplatek ve výši až 10 USD budou vybrány by měla být vaše Trading Platform zůstanou nevyužity nebo spící po určité časové období, jak je definováno v dohodě o uživatele. To je kompenzovat náklady vynaložené na výrobu tato služba k dispozici, i když to nemusí být použita.

* Pro další informace o poplatcích naleznete v uživatelské smlouvě

[:da]

Plus500 give forskellige opslag og Kommissionen, ikke nogen provisioner skylder på handler, der er lavet på Plus500.com. I stedet handlende er forpligtet til at betale en marginalt udvidet spredes på de penge, som de handler i. Spreads varierer efter de aktiver, der handles og start fra en laveste af to kerner.

Spred Kun

I modsætning til andre udbydere, der også opkræve provision på hver handel, er Plus500 ikke opkræve beskæftiger provisioner.

Præmie

Hvis du holder en position åben efter en vis time, som vist på 'Instrument Details ", er en finansiering præmie enten tilføjes eller trækkes på din konto til dækning af fordele / omkostninger i den tilhørende finansiering. Premium Time (tidspunktet for markedet luk) for hvert instrument vises under siden med oplysninger så godt.

For at se finansieringen præmie og "% per dag" for et specifikt instrument, gå til den vigtigste platform skærmen, vælg det instrument, og tryk på "Detaljer" på den yderste højrefløj af rækken.

Bemærk: Hvis en position er åbnet på en fredag ​​og holdt natten over, indtil den følgende mandag, den næste handelsdag, mængden tilføjes eller trækkes til finansiering præmie til en konto er normalt tre gange den daglige mængde til at dække hele weekenden periode.

inaktivitet Fee

Et gebyr på op til 10 USD vil blive opkrævet, bør din Handelsplatformen forblive ubrugt eller i dvale i et tidsrum som det er defineret i Brugeraftale. Dette er for at kompensere for omkostninger afholdt i at gøre service til rådighed, selv om det ikke kan anvendes.

* For yderligere oplysninger om gebyrer henvises til brugeraftale

[:de]

Plus500 bieten verschiedene Aufstriche und Kommission, nicht werden alle Provisionen auf Trades geschuldet , die auf Plus500.com gemacht werden. An seiner Stelle Händler haften einen geringfügig verbreitert Spread auf den gelder zu zahlen, die sie handeln in. Die Spreads unterscheiden sich je nach der Art der Vermögenswerte gehandelt und von einem niedrigsten von zwei Pips beginnen.

verbreiten Nur

Im Gegensatz zu anderen Dienstleistern, die auch Provisionen für jeden Handel berechnen, erhebt Plus500 nicht Kommissionen zu tun haben.

Prämie

Wenn Sie eine Position offen nach einer bestimmten Stunde halten, wie es in der "Gerätedetails" gezeigt, wird eine Finanzierung Prämie entweder hinzugefügt oder zu Ihrem Konto abgezogen, um den Nutzen / Kosten der damit verbundenen Finanzierung zu decken. Die Premium-Zeit (die Zeit der Markt in der Nähe) für jedes Instrument wird auch unter der Detailseite angezeigt.

Um die Finanzierung Prämie und "% pro Tag" für ein bestimmtes Instrument, gehen Sie auf die Hauptplattform-Bildschirm, wählen Sie das Gerät erforderlich und klicken Sie auf "Details" auf der rechten Seite der Zeile.

Hinweis: Wenn eine Position an einem Freitag und hielt über Nacht bis zum nächsten Montag, den nächsten Handelstag, dem Betrag addiert oder subtrahiert für die Finanzierung Prämie auf ein Konto ist in der Regel dreimal die tägliche Menge geöffnet, um das ganze Wochenende Zeit zu decken.

Inaktivitäts Fee

Eine Gebühr von bis zu 10 USD werden Ihre Handelsplattform erhoben sollte bleiben ungenutzt oder ruhend für eine Zeitperiode, wie es in der Nutzungsvereinbarung definiert ist. Dies sind die Kosten bei der Herstellung der Service zur Verfügung, auch entstehen, zu kompensieren, obwohl sie nicht verwendet werden kann.

* Weitere Informationen zu den Gebühren entnehmen Sie bitte der Benutzervereinbarung

[:et]

Plus500 pakkuda erinevaid levib ja komisjon, ükskõik komisjonitasu võlgneb ametitest, mida tehakse Plus500.com. Selle asemel ettevõtjad on kohustatud tasuma pisut suurenes leviku kohta rahasid, mis nad on kauplemine on. Võided erinevad sõltuvalt millist vara kaubelda ja alustada madalaima kaks seemet.

Hinnavahe Ainult

Erinevalt teistest pakkujad, kes samuti võtavad vahendustasu iga kaubandusega, Plus500 ei võta tegelevad komisjonid.

preemia

Kui te oma positsiooni avatud pärast teatud tunnis, nagu näidatud "Instrument üksikasjad" rahastamise lisatasu kas lisatakse või lahutatakse oma kontole et katta kasu / kulu nendega seotud vahendid. Premium (aeg, turu lähedal) iga instrument on kajastatud andmed lehele ka.

Et vaadata rahastamise parimad ja "% päevas" konkreetse vahendi minna peamine platvorm ekraan, vali vahend vajalik ja vajuta "Detailid" paremas servas reas.

Märkus: kui positsioon on avatud reedel ja hoitakse üleöö, kuni järgmisel esmaspäeval, järgmise kauplemispäeva summa lisatakse või lahutatakse rahastamise lisatasu konto on tavaliselt kolm korda iga päev, et katta terve nädalavahetuse jooksul.

Inactivity tasu

Tasu kuni 10 USD tuleb hakata maksma peaks oma kauplemisterminalis jääb kasutamata või seisvate ajavahemikus nagu see on määratletud Kasutaja lepingu. See on katta tehtud kulude tegemise teenus kättesaadav, kuigi see ei tohi kasutada.

* Lisateavet tasude kohta leiate Kasutaja lepingu

[:es]

Plus500 proporcionar diferentes spreads y comisiones, no se les debe ninguna comisión sobre las transacciones que se realizan en Plus500.com. En su lugar, los operadores están obligados a pagar un diferencial marginalmente ampliado en los dineros los que realicen operaciones en. Los márgenes varían según el tipo de activos negociados y comenzar desde una baja de dos puntos.

Sólo difundir

A diferencia de otros proveedores de servicios que también cobran comisiones en cada operación, Plus500 no cobra comisiones tratar.

Prima

Si usted tiene una posición abierta después de cierta hora, como se muestra en el "Instrumento detalles», se añade una prima de financiación o se resta a su cuenta para cubrir el costo / beneficio de la financiación asociada. El tiempo premium (el momento del cierre del mercado) para cada instrumento se muestra en la página de detalles también.

Para ver la prima de financiación y "% por día" de un instrumento específico, vaya a la pantalla principal de la plataforma, seleccionar el instrumento necesario y pulse "Detalles" en el extremo derecho de la fila.

Nota: si se abre una posición en un viernes y se mantuvo durante toda la noche hasta el lunes siguiente, al día siguiente el comercio, la cantidad añadida o sustraída de la prima de los fondos a una cuenta es por lo general tres veces la cantidad diaria para cubrir todo el período de fin de semana.

Cuota de inactividad

Existe un cargo de hasta 10 USD se perciban deben su plataforma de operaciones a utilizarse o inactiva durante un periodo de tiempo tal como se define en el Acuerdo de Usuario. Esto es para compensar los costos incurridos en la toma del servicio disponible, a pesar de que no se puede utilizar.

* Para más información sobre las cuotas consulte las Condiciones de uso

[:el]

Plus500 παρέχουν διαφορετικά spreads και Επιτροπής, μη τυχόν προμήθειες που οφείλονται για συναλλαγές που γίνονται σε Plus500.com. Στη θέση του οι έμποροι υποχρεούνται να καταβάλλουν ένα οριακά διευρύνθηκε spread για τα χρήματα που έχουν συναλλαγές σε. Τα spreads διαφέρουν ανάλογα με το είδος των περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται και να αρχίσει από μια χαμηλότερη των δύο pips.

Διαδώστε Μόνο

Σε αντίθεση με άλλους παρόχους υπηρεσιών που χρεώνουν επίσης τις προμήθειες σε κάθε συναλλαγή, η Plus500 δεν χρεώνει ασχολούνται προμήθειες.

Ασφάλιστρο

Εάν έχετε κρατήσει μια θέση ανοιχτή μετά από μια ορισμένη ώρα, όπως φαίνεται στην «Μέσο Λεπτομέρειες», πριμοδότηση χρηματοδότηση είτε προστίθεται ή αφαιρείται στο λογαριασμό σας για να καλύψετε το όφελος / κόστος της σχετικής χρηματοδότησης. Ο χρόνος Premium (ο χρόνος της κοντά στην αγορά) για κάθε μέσο εμφανίζεται κάτω από την σελίδα με τις λεπτομέρειες καθώς και.

Για να δείτε την πριμοδότηση χρηματοδότηση και "% ανά ημέρα» για ένα συγκεκριμένο μέσο, ​​μεταβείτε στην κύρια οθόνη της πλατφόρμας, επιλέξτε το απαιτούμενο μέσο και πατήστε "Λεπτομέρειες" στην δεξιά άκρη της γραμμής.

Σημείωση: εάν μια θέση ανοιχτεί την Παρασκευή και κρατήθηκαν όλη τη νύχτα μέχρι την επόμενη Δευτέρα, την επόμενη ημέρα συναλλαγών, το ποσό που προστίθεται ή αφαιρείται για την πριμοδότηση χρηματοδότηση σε λογαριασμό είναι συνήθως τρεις φορές το ημερήσιο ποσό για να καλύψει το σύνολο της περιόδου το Σαββατοκύριακο.

Χρέωση αδράνειας

Ένα τέλος θα εισπραχθεί έως 10 δολάρια θα πρέπει να Πλατφόρμα Συναλλαγών σας παραμένουν αχρησιμοποίητα ή αδρανής για ένα χρονικό διάστημα, όπως ορίζεται στη συμφωνία χρήστη. Αυτό γίνεται για να αντισταθμίσει το κόστος που συνεπάγεται η διάθεση της υπηρεσίας, έστω και αν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη, ανατρέξτε στο Συμφωνία χρήστη

[:fr]

Plus500 fournir différents spreads et commissions, pas de commissions sont dues sur les métiers qui sont faites sur Plus500.com. A sa place, les commerçants sont tenus de payer un écart légèrement élargi sur les fonds qu'ils négocient. Les écarts varient en fonction du type d'actifs négociés et commencer à partir d'un plus bas de deux pips.

Étaler Seulement

Contrairement à d'autres fournisseurs de services qui facturent également des commissions sur chaque transaction, Plus500 ne facture pas traiter les commissions.

Prime

Si vous détenez une position ouverte après une certaine heure, comme indiqué dans le 'Détails Instrument', une prime de financement est soit ajouté ou soustrait à votre compte pour couvrir le coût / bénéfice du financement associé. The Time Prime (le moment de la clôture du marché) pour chaque instrument est affiché sous la page de détails ainsi.

Pour voir la prime de financement et «% par jour» pour un instrument spécifique, allez à l'écran principal de la plate-forme, sélectionnez l'instrument requis et appuyez sur "Détails" à l'extrême droite de la ligne.

Remarque: si un poste est ouvert le vendredi et détenu toute la nuit jusqu'à ce que le lundi suivant, le jour de bourse suivant, le montant ajouté ou soustrait de la prime de financement à un compte est généralement trois fois le montant journalier pour couvrir la période de week-end entier.

Frais d'Inactivité

Des frais de jusqu'à 10 USD seront perçus si votre plateforme de trading restent inutilisés ou en sommeil pendant une période de temps tel qu'il est défini dans l'accord de l'utilisateur. Ceci est pour compenser les frais engagés pour rendre le service disponible, même si elle ne peut pas être utilisé.

* Pour de plus amples renseignements sur les frais s'il vous plaît se référer à l'accord de l'utilisateur

[:hr]

Plus500 pružaju različite marže i provizije, a ne bilo provizije duguje na obrta koji su napravljeni na Plus500.com. Na njezinom mjestu trgovci su odgovorni platiti neznatno proširena širi se i na novcu koji su trgovanje u. Namazi razlikuju se ovisno o vrsti imovine trguje i početi od najniže od dva pips.

Spread Samo

Za razliku od drugih pružatelja usluga koji se također naplaćuju provizije na svaku trgovinu, Plus500 ne naplaćuje se bave provizije.

Premija

Ako držite poziciju otvorenu nakon određenog vremena, kao što je prikazano u "Pojedinosti o instrumentu", bilo je dodano premium sredstva ili oduzeti na svoj račun za pokriće koristi / troškova povezanih sredstava. Premium vrijeme (vrijeme tržišne blizu) za svaki instrument je prikazan ispod na stranici s detaljima kao dobro.

Za pregled premije financiranja i "% po danu" za određeni instrument, idite na glavni zaslon platformi, odaberite instrument potreban i pritisnite "detalji" na desnoj strani retka.

Napomena: Ako je pozicija otvorena u petak, a održava se preko noći sve do sljedećeg ponedjeljka, sljedeći dan trgovanja, iznos dodati ili oduzeti za premije financiranja na račun je obično tri puta dnevni iznos za pokrivanje cijelog vikenda razdoblje.

Naknada neaktivnost

Naknada do 10 USD će se nametnula bi tvoj trgovanje platforma ostaje neiskorišten ili neaktivan tijekom vremenskog perioda kao što je definirano u Ugovoru korisnika. Ovo je kako bi se nadoknadio troškove nastale u izradi usluga, iako se ne može koristiti.

* Za dodatne informacije o naknadama potražite sporazuma User

[:is]

Plus500 veita mismunandi tafla og þóknun, engar þóknanir eru skuldaði á viðskiptum sem eru gerðar á Plus500.com. Í stað þess kaupmenn eru skyldugir til að borga ívið breikkað dreift á féið sem þeir eru viðskipti í. Álagið mismunandi eftir því hvers konar eignum verslað og byrja frá lægstu tveimur pips.

breiða Aðeins

Ólíkt öðrum þjónustuaðilum sem einnig þóknanir á hverjum viðskiptum, Plus500 ekki rukka fást þóknun.

Premium

Ef þú halda stöðu opinn eftir ákveðinn tíma, eins og sýnt er í "Instrument Details", a fjármögnun iðgjald er annaðhvort bætt við eða dreginn á reikninginn þinn til að ná ávinning / kostnaði við tilheyrandi fjármögnun. The Premium Time (tími lokun markaða) fyrir hvert skjal er sýnd undir upplýsingasíðu eins og heilbrigður.

Til að skoða fjármögnun iðgjald og "% á dag" fyrir ákveðna hljóðfæri, fara til the aðalæð vettvang velurðu tækið þarf og ýta á "Nánar" lengst til hægri á röð.

Ath: Ef staða er opnuð á föstudegi og hélt á einni nóttu, til næsta mánudag, næsta viðskiptadag, að upphæð bætt eða dregin fyrir fjármögnun iðgjald til reikning er yfirleitt þrisvar sinnum á dag upphæð til að ná yfir allan helgina tímabilið.

óvirkni Fee

A gjald af allt að 10 USD verður lagður ætti Trading Platform þín enn ónotað eða sofandi um tíma eins og það er skilgreint í Vitar. Þetta er til að vega upp á móti kostnaði sem stofnað er í því að gera þjónustuna í boði, jafnvel þó það sé ekki hægt að nota.

* Fyrir frekari upplýsingar um gjöld vinsamlegast vísa til Vitar

[:it]

Plus500 fornire diversi spread e commissioni, non tutte le commissioni sono dovute sui commerci che sono fatti su Plus500.com. Al suo posto gli operatori sono tenuti a versare uno spread leggermente allargato sulle somme che negoziano in. Gli spread variano in base al tipo di attività negoziate e iniziare da un più basso di due pips.

Stendere Solo

A differenza di altri fornitori di servizi che anche addebitare commissioni su ogni commercio, Plus500 non fa pagare commissioni trattare.

premio

Se si tiene una posizione aperta dopo una certa ora, come mostrato nella 'Dettagli dell'apparecchio', un premio di finanziamento è sia aggiunto o sottratto al tuo account per coprire il rapporto beneficio / costo del finanziamento associato. Il tempo Premium (al momento della chiusura del mercato) per ogni strumento è indicato sotto la pagina dei dettagli pure.

Per visualizzare il premio di finanziamento e "% al giorno" per uno strumento specifico, passare alla schermata principale piattaforma, selezionare lo strumento desiderato e premere "Dettagli" in fondo a destra della fila.

Nota: se una posizione viene aperto su un Venerdì e ha tenuto durante la notte fino a quando il seguente Lunedi, il giorno di negoziazione successivo, l'importo aggiunto o sottratto al premio fondi su un conto è di solito tre volte l'importo giornaliero per coprire l'intero periodo di fine settimana.

Costo di inattività

Una tassa di un massimo di 10 dollari sarà applicata se la vostra piattaforma di trading rimangono inutilizzate o inattivo per un periodo di tempo come è definito nelle Condizioni d'uso. Questo per compensare il costo sostenuto nel rendere disponibile il servizio, anche se non può essere utilizzato.

* Per ulteriori informazioni sulle tariffe si prega di fare riferimento alle Condizioni d'uso

[:lv]

Plus500 nodrošina dažādas pastas un Komisijai, ne jebkādas komisijas parādā par tirdzniecību, kas tiek veikti uz Plus500.com. Tā vietā tirgotājiem ir jāmaksā arī nedaudz paplašināja izplatību par naudas summām, ko tie tirgo. Šīs pastas atšķiras atkarībā no veida aktīvu tirgoto un sākt no zemākā divu kauliņiem.

Spread Tikai

Atšķirībā no citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas ir arī komisijas maksu par katru tirdzniecību, Plus500 nepieprasa maksu darīšana komisijas.

piemaksa

Ja jūs pildīt atvērts pēc noteikta stundu, kā parādīts "sniegtā informācija", piemaksa finansējums ir vai nu pievieno vai atņem savā kontā, lai segtu ieguvumu / izmaksas saistītā finansējuma. Premium Time (laiks tirgus slēgšanas) katram instrumentam ir redzams zem informācijas lapā, kā arī.

Lai apskatītu prēmiju finansējuma un "% dienā" par īpašu instrumentu, dodieties uz galveno platformas ekrānā izvēlieties instrumentu nepieciešamo un nospiediet "informācija" par labajā rindā.

Piezīme: ja nostāja ir atvērts piektdienā un tur pa nakti līdz nākamajai pirmdienai, nākamajā tirdzniecības dienā, pievienotā vai atņemti par finansējuma piemaksu kontā summa parasti ir trīs reizes dienā, summa, lai segtu visu nedēļas nogali periodu.

pasivitāte Fee

Maksa par līdz pat 10 USD tiks iekasēti būtu jūsu Tirdzniecības platforma paliek neizmantoti vai neaktivizētas uz laiku, kā tas ir noteikts lietotāja līgumu. Tas nepieciešams, lai kompensētu izmaksas, kas rodas, veicot pakalpojums pieejams, lai gan tas nedrīkst izmantot.

* Sīkāku informāciju par maksām, lūdzu, skatiet lietotāja līgumu

[:lt]

Plus500 teikti įvairias pastos ir Komisijai, o ne kokių nors komisiniai skolinga apie sandorius, kurie yra pagaminti nuo Plus500.com. Vietoje jo prekybininkai sumokėti nežymiai padidėjo paskleidžiamas ant kasiniu kurioje jie prekiaujančių. Į pastos skiriasi atsižvelgiant į turto prekiaujama ir pradėti nuo mažiausių iš dviejų punktų natūra.

Skleiskite Tik

Skirtingai nuo kitų paslaugų teikėjų, kurie taip pat ima komisinius kiekvieną prekyba, Plus500 neima sprendžiant komisijas.

Premija

Jei turite poziciją atvirą po tam tikro valandą, kaip parodyta "priemonę informaciją", finansavimo įmoka arba pridedamos arba atimamos prie savo paskyros padengti naudos / sąnaudų atitinkamas finansavimas. Premium laikas (dėl rinkos uždarymo laikas) kiekvienai priemonei rodomas pagal informacijos puslapyje taip pat.

Norėdami peržiūrėti finansavimo priemoką ir "% per dieną" konkrečios priemonės, eikite į pagrindinį platformos ekrane pasirinkite dokumentą, reikalingą ir paspauskite "Detalės" ant dešinėje eilėje.

Pastaba: jei pozicija atidaroma penktadienį ir surengė per naktį iki kito pirmadienio, kitą prekybos dieną, pridėtinės ar atimama už finansavimo priemoka į sąskaitą suma paprastai yra tris kartus per dieną suma apima visą savaitgalį laikotarpį.

Prastova mokestis

Iš iki 10 JAV dolerių bus renkamas mokestis turi savo prekybos platforma lieka nepanaudota ar ramybės laikotarpį, kaip ji yra apibrėžta sutartyje su vartotoju. Tai kompensuoti išlaidas, patirtas siekiant padaryti paslauga, nors jis negali būti naudojamas.

* Daugiau informacijos apie mokesčius rasite Vartotojo susitarimas

[:hu]

Plus500 biztosítani a különböző felárak és a Bizottság, még nem minden jutalékok tartozott ágakban, hogy készülnek Plus500.com. A helyén kereskedők köteles fizetni mértékben kiszélesedett terjedt a pénzt, amit ők kereskedés. A kenhető attól függően változik, hogy milyen eszközök forgalmazott, és kezdődik a legkisebb két maggal.

Spread Csak

Eltérően más szolgáltatók, akik szintén jutalékot minden kereskedelemben, Plus500 nem számít foglalkozó bizottságok.

Prémium

Ha rendelkezik pozícióval nyitott egy bizonyos óra, amint azt az "eszköz részletezése", a finanszírozási támogatást sem hozzáadni vagy kivonni a fiókjába, hogy fedezze a haszon / költség a kapcsolódó finanszírozást. A Premium idő (az idő a piac közel) minden egyes eszköz alatt látható a részletek oldalon is.

Megtekintheti a finanszírozási díj és a "% naponta" speciális eszköz, menj a fő platform képernyő, válassza ki a műszer szükséges, és nyomja meg a "Részletek" a jobb szélen a sorban.

Megjegyzés: ha egy pozíciót nyitott pénteken és egy éjszakán át, amíg a következő hétfőn, a következő kereskedési napon, az összeg, vagy eltávolításakor a finanszírozási díj számlát általában háromszorosa a napi mennyiséget, hogy fedezze az egész hétvégén időszakban.

Az inaktivitás díj

A díj legfeljebb 10 USD kerül kivetésre kell a kereskedési platform kihasználatlan marad, vagy szunnyadó időtartamon mivel úgy van meghatározva a Felhasználói megállapodás. Ennek célja, hogy ellensúlyozza a költségek felmerült, hogy a szolgáltatás elérhető, még akkor is, nem lehet használni.

* További információ a díjakat lásd a Felhasználói megállapodás

[:mt]

Plus500 jipprovdu firxiet differenti u kummissjoni, Mhux kull kummissjoni huma dovuti fuq negozji li huma magħmula fuq Plus500.com. Fil-post tagħha kummerċjanti jkunu obbligati jħallsu firxa marġinalment wessgħet fuq il flejjes li jkunu qed jinnegozjaw fl. Il-firxiet jvarjaw skond it-tip ta 'assi nnegozjati u jibdew minn baxx ta' żewġ żerriegħa.

Ifrex biss

B'differenza fornituri ta 'servizzi oħra li wkoll charge kummissjonijiet fuq kull kummerċ, Plus500 ma ħlas jittrattaw kummissjonijiet.

primjum

Jekk inti żżomm pożizzjoni miftuħa wara ċertu siegħa, kif jidher fil- "Istrument Dettalji", primjum finanzjament huwa la miżjud jew imnaqqas għall-kont tiegħek biex ikopri l-benefiċċju / kost tal-finanzjament assoċjat. Il-Ħin Premium (il-ħin ta 'qrib tas-suq) għal kull strument huwa muri taħt il paġna tad-dettalji kif ukoll.

Biex tara l-primjum finanzjament u "% għal kull ġurnata" għal strument speċifiku, mur l-iskrin prinċipali pjattaforma, tagħżel l-istrument meħtieġ u l-istampa "Dettalji" fuq il-lemin tal-filliera.

Nota: jekk pożizzjoni jinfetaħ nhar ta 'Ġimgħa u miżmuma matul il-lejl sakemm l-Tnejn ta' wara, il-jum ta 'negozjar li jmiss, l-ammont miżjud jew imnaqqas għall-primjum finanzjament lill-kont huwa normalment tliet darbiet l-ammont ta' kuljum biex ikopri l-perjodu weekend kollu.

Ħlas inattività

Għandu jitħallas dritt ta 'sa 10 USD se jintalbu għandhom Pjattaforma Trading tiegħek jibqgħu mhux użati jew inattiva għal perjodu ta' żmien kif huwa definit fil-Ftehim Utenti. Dan huwa li tibbilanċja l-ispiża mġarrba fil jirrendi s-servizz disponibbli, anki jekk ma tistax tintuża.

* Għal aktar informazzjoni dwar il-miżati, jekk jogħġbok irreferi għall-Ftehim Utent

[:nl]

Plus500 bieden verschillende spreads en provisies, niet elke commissie verschuldigd op transacties die zijn gemaakt op Plus500.com. In plaats daarvan handelaren zijn onderworpen aan een marginaal verbreed spread op de gelden die zij handelen in het geding. De spreads verschillen afhankelijk van de aard van de verhandelde activa en starten vanaf een laagste van twee pitten.

verspreid Alleen

In tegenstelling tot andere dienstverleners die ook in rekening te brengen op elke handel, heeft Plus500 niet opgeladen te maken commissies.

Premie

Als u een positie geopend na een bepaald uur, zoals in de 'Instrument Details' te houden, is een financiële premie ofwel toegevoegd of afgetrokken van uw account om de baten / kosten van de bijbehorende middelen dekken. De Premium Time (het moment van sluiting van de markt) voor elk instrument wordt getoond onder de detailpagina ook.

Om de financiering premie en "% per dag" voor een specifiek instrument te bekijken, ga naar het belangrijkste platform scherm, selecteert u de gewenste instrument in en druk op 'Details' aan de rechterkant van de rij.

Let op: als een plaats op een vrijdag wordt geopend en 's nachts aangehouden tot de volgende maandag, de volgende beursdag, de opgeteld of afgetrokken voor de financiering premie om een ​​account bedrag is meestal drie keer de dagelijkse hoeveelheid aan het hele weekend periode te dekken.

inactiviteit Fee

Een vergoeding van maximaal 10 USD zal worden geheven moet je Trading Platform ongebruikt blijven of slapend gedurende een tijdsperiode zoals gedefinieerd in de gebruikersovereenkomst. Dit is om de kosten die bij het maken van de aanvraag offset, hoewel het niet kan worden gebruikt.

* Voor meer informatie over kosten verwijzen wij u naar de gebruikersovereenkomst

[:no]

Plus500 gir ulike oppslag og provisjon, ikke gebyrer skyldte på handler som er gjort på Plus500.com. I stedet tradere er ansvarlig for å betale et marginalt utvidet spredt på penger som de handler i. De sprer varierer i henhold til hva slags eiendeler som omsettes og starter fra en laveste av to pips.

spre Only

I motsetning til andre tjenesteleverandører som også belaster provisjon på hver handel, betyr Plus500 ikke betalt håndtere provisjoner.

Premium

Hvis du holder en posisjon åpen etter en bestemt time, som vist i 'Instrument Detaljer ", er en likviditetspremie enten lagt til eller trukket på kontoen for å dekke nytte / kostnad av den tilhørende finansiering. Premium (tiden av markedet tett) for hvert instrument er vist under detaljsiden også.

Hvis du vil vise likviditetspremie og «% per dag" for et bestemt instrument, gå til den viktigste plattformen skjermen, velger du instrumentet og trykk på "Detaljer" helt til høyre på raden.

Merk: Dersom en stilling blir åpnet på en fredag ​​og holdt over natten til neste mandag, neste børsdag, lagt til eller trukket for finansiering premie til en konto beløpet er vanligvis tre ganger daglig beløp for å dekke hele helgen perioden.

inaktivitet Fee

Et gebyr på opp til 10 USD vil bli pålagt bør Trading Platform forbli ubrukt eller sovende i en tidsperiode som det er definert i brukeravtalen. Dette er for å oppveie kostnadene som påløper i å gjøre tjenesten tilgjengelig, selv om det ikke kan brukes.

* For mer informasjon om gebyrer kan du se i Brukeravtale

[:pl]

Plus500 zapewniają różne marże i prowizje, a nie wszelkie prowizje należne w przypadku zawarcia transakcji, które są wykonane na Plus500.com. W jego miejsce kupcy są zobowiązane do zapłaty nieznacznie poszerzoną rozprowadzić na moneys które są handlujących. Spready różnią się w zależności od rodzaju aktywów notowanych i zacząć od najniższego z dwóch oczek.

Tylko rozprzestrzeniać

W przeciwieństwie do innych usługodawców, którzy również pobieramy prowizji od każdej transakcji, Plus500 nie pobiera prowizji czynienia.

Premia

Jeśli posiadasz otwartej pozycji po pewnym godzinę, jak pokazano w "Szczegóły" Instrument, premia finansowanie albo dodawane lub odejmowane z konta na pokrycie korzyść / koszt związany finansowania. Czas Premium (czas zamknięcia rynku) dla każdego instrumentu jest pokazana pod stronie szczegółów, jak również.

Aby zobaczyć premii finansowania i "% dziennie" dla konkretnego instrumentu, należy przejść do ekranu głównego pomostu, wybierz żądany instrument i naciśnij "Szczegóły" po prawej stronie wiersza.

Uwaga: Jeśli pozycja jest otwarta w piątek i przez noc aż do następnego poniedziałku, następnego dnia handlowego, ilość dodanej lub odejmuje się do premii fundusze na koncie jest zwykle trzy razy na dobę wynoszą obejmować cały okres weekendu.

Opłata nieaktywności

Opłatę w wysokości do 10 USD będą pobierane powinny Twój Platforma handlowa pozostają niewykorzystane lub uśpione przez okres czasu, jak to zostało zdefiniowane w Umowie z użytkownikiem. Ma to na celu rekompensaty kosztów poniesionych w tworzeniu usługa, choć nie mogą być używane.

* W celu uzyskania dalszych informacji na temat opłat można znaleźć Umowy z użytkownikiem

[:pt]

Plus500 fornecer diferentes spreads e comissões, não quaisquer comissões são devidas em negociações que são feitas em Plus500.com. Em seu lugar, os comerciantes têm de pagar um spread ligeiramente alargado sobre as verbas que estão negociando dentro. Os spreads variam de acordo com o tipo de ativos negociados e começar a partir de um menor de dois pips.

Espalhe Só

Ao contrário de outros prestadores de serviços que também cobram comissões sobre cada comércio, Plus500 não cobra lidar comissões.

prêmio

Se você manter uma posição aberta depois de uma certa hora, como ilustrado na secção 'Detalhes Instrumento ", um prémio de financiamento é adicionado ou subtraído à sua conta para cobrir o custo / benefício do financiamento associado. O Tempo Premium (o tempo de fechamento do mercado) para cada instrumento é mostrado sob a página de detalhes também.

Para visualizar o prémio de financiamento e "% por dia" para um instrumento específico, vá para o ecrã principal plataforma, selecione o instrumento necessário e pressione "Detalhes" no canto direito da linha.

Nota: se uma posição é aberta em uma sexta-feira e realizada durante a noite até segunda-feira seguinte, no dia seguinte de negociação, o valor adicionado ou subtraído para o prémio de financiamento para uma conta é geralmente três vezes a dose diária para cobrir todo o período de fim de semana.

Taxa de inactividade

A taxa de até 10 USD serão cobrados deve sua plataforma de negociação permanecem não utilizados ou dormentes por um período de tempo, uma vez que é definido no Contrato do usuário. Isso é para compensar o custo incorrido em fazer o serviço disponível, mesmo que ele não pode ser usado.

* Para mais informações sobre as taxas, consulte o Contrato de Usuário

[:ru]

Plus500 предоставляют различные спреды и комиссии, а не какие – либо комиссии , причитающиеся по сделкам, которые сделаны на Plus500.com. На его месте трейдеры обязаны платить незначительно расширился спред на денежных сумм, которые они торгуют. Спрэды различаются в зависимости от вида активов на фондовых биржах и начать с самой низкой из двух пунктов.

Распространение только

В отличие от других поставщиков услуг, которые также взимать комиссии по каждой сделке, Plus500 не взимает комиссий дело.

премия

Если удерживать позицию открытой после определенного часа, как это показано в "Instrument Подробности", финансирующим премия либо добавляется или вычитается из вашего счета для покрытия затрат / выгод ассоциированного финансирования. Премиум Время (время закрытия рынка) для каждого инструмента отображается под странице сведений, а также.

Для просмотра премии финансирования и "% в день" для определенного инструмента, перейдите к основному экрану платформы, выберите инструмент необходимый и нажмите "Детали" на крайнем правом ряду.

Примечание: если позиция не будет открыта в пятницу и провел ночь до следующего понедельника, следующего торгового дня, количество добавленной или вычитаться для финансирования премии на счет обычно составляет три раза ежедневный объем, чтобы охватить весь период выходных дней.

Бездействие Плата

Сбор в размере до 10 долларов США будет облагаться если ваша торговая платформа остаются неиспользованными или в состоянии покоя в течение периода времени, как это определено в соглашении пользователя. Это, чтобы компенсировать затраты, понесенные в результате чего услуга доступна, даже если он не может быть использован.

* Для получения дальнейшей информации о тарифах, пожалуйста, обратитесь к Пользовательское соглашение

[:ro]

Plus500 furnizează diferite marje și comision, nu orice comisioane sunt datorate pe meserii , care sunt făcute pe Plus500.com. În locul său comercianții sunt obligați să plătească o răspândire marginal a crescut pe care sunt sumele de bani de tranzacționare în. Spread-urile diferă în funcție de tipul de active tranzacționate și începe de la cel mai mic de două sâmburi.

Numai răspândi

Spre deosebire de alți furnizori de servicii care percep comisioane, de asemenea, pe fiecare tranzacție, Plus500 nu percepe comisioane care se ocupă.

premiu

Dacă mențineți o poziție deschisă după o anumită oră, așa cum se arată în "Instrumentul Detalii", este fie adăugate sau scăzute în contul dvs. pentru a acoperi beneficiu / costul finanțării asociate unei prime de finanțare. Timpul Premium (timpul de închidere a pieței) pentru fiecare instrument este afișat în pagina de detalii, de asemenea.

Pentru a vizualiza prima finanțare și "% pe zi" pentru un instrument specific, du-te la ecranul principal platformă, selectați instrumentul necesar și apăsați "Detalii" de pe extrema dreaptă a rândului.

Notă: în cazul în care o poziție este deschisă într-o vineri și a avut loc peste noapte, până la următoarea zi de luni, a doua zi de tranzacționare, valoarea adăugată sau scăzută pentru prima finanțare pentru un cont este de obicei, de trei ori mai mare decât cantitatea zilnică pentru a acoperi întreaga perioadă de week-end.

Taxa de inactivității

O taxă de până la 10 USD vor fi percepute ar trebui să Platforma de tranzacționare rămân neutilizate sau latente pentru o perioadă de timp așa cum este definit în Acordul utilizatorului. Acest lucru este de a compensa costurile suportate pentru a face serviciul disponibil, chiar dacă nu poate fi utilizat.

* Pentru mai multe informații privind taxele, vă rugăm să consultați Acordul utilizatorului

[:sk]

Plus500 poskytujú rôzne nátierky a Komisie, nie je žiadny provízie sú dlhuje z obchodov, ktoré sú vyrobené na Plus500.com. Na jeho miesto obchodníci sú povinní zaplatiť mierne rozšírený rozšírilo na prostriedkom, s ktorými obchodujú, dovnútra. Spready sa líši podľa druhu obchodovaných aktív a začať od najnižších dvoch jadier.

šíriť iba

Na rozdiel od iných poskytovateľov služieb, ktorí tiež účtujú provízie z každého obchodu, Plus500 neúčtuje rokovania komisie.

poistné

Ak sa budete držať pozíciu otvorené po určitej hodine, ako je uvedené v časti "Instrument Podrobnosti", je finančná prémia je buď pridaná alebo odpočítaná k svojmu účtu na pokrytie prínosov / náklady na jeho financovanie. Premium Time (čas zatvorení trhu) pre každý nástroj je uvedené pod stránke s podrobnosťami rovnako.

Ak chcete zobraziť prémia financovania a "% za deň" pre konkrétny nástroj, choďte na hlavnú obrazovku platforma, vyberte nástroj potrebný a stlačte tlačidlo "Detaily" na pravej strane riadku.

Poznámka: ak sa pozícia otvorená v piatok a držal cez noc až do budúceho pondelka do ďalšieho dňa obchodovania, pridané alebo odpočítajú pre financovanie prémiu na účet suma je zvyčajne trojnásobok dennej sumy pre pokrytie celého víkendu obdobia.

nečinnosť Fee

Poplatok vo výške až 10 USD budú vybrané by mala byť vaša Trading Platform zostanú nevyužité alebo spiace po určité časové obdobie, ako je definované v dohode o používateľa. To je kompenzovať náklady vynaložené na výrobu táto služba k dispozícii, aj keď to nemusí byť použitá.

* Pre ďalšie informácie o poplatkoch nájdete v užívateľskej zmluve

[:sl]

Plus500 zagotavljajo različne namaze in provizijo, ni se vse provizije, dolgovane na podlagi trgovanj, ki so narejeni na Plus500.com. Na njenem mestu so trgovci odgovoren za plačilo nekoliko razširjen širjenje na sredstvom, ki trgujejo v. Razlike se razlikujejo glede na vrsto sredstev, s katerimi se trguje in se začnejo od najnižji dveh pešk.

Spread samo

Za razliko od drugih ponudnikov storitev, ki prav tako zaračunavajo provizije za vsako trgovino, Plus500 ne zaračunava ukvarjajo provizije.

Premium

Če imate pozicijo odprto po določeni uri, kot je prikazano v "instrumenta Podrobnosti", bodisi dodajo ali odštejejo na računu za kritje koristi / stroškov s tem povezanega financiranja premium sredstva. Premium čas (čas na trgu v bližini) za vsak instrument je prikazan pod strani s podrobnostmi, kot tudi.

Če si želite ogledati premije financiranja in »% na dan" za poseben instrument, pojdite na glavnem zaslonu platformo, izberite instrument potreben in pritisnite "podatki", na skrajni desni strani vrstice.

Opomba: če je pozicija odprta v petek in je potekala čez noč do naslednjega ponedeljka, naslednji dan trgovanja, dodane ali odštejejo za financiranje premije na račun znesek je običajno trikrat dnevno znesek za kritje celotno obdobje vikend.

neaktivnost Fee

Pristojbina v višini do 10 USD se obračunava moral vaš Trading Platform ostala neizkoriščena ali mirujočem stanju za časovno obdobje, kot je opredeljeno v Sporazumu uporabnika. To je za nadomestilo stroškov, nastalih pri zagotavljanju storitev na voljo, čeprav se ne sme uporabljati.

* Za dodatne informacije o pristojbinah glejte pogodbo o uporabi

[:fi]

Plus500 tarjoavat eri leviää ja komissio, ei mitään palkkiot velkaa kaupat, jotka tehdään Plus500.com. Sen sijaan kauppiaat joutuvat maksamaan marginaalisen levennetty levitettäviä rahat, joita ne käyvät kauppaa sisään. Leviää vaihtelevat sen mukaan, millaisia ​​omaisuuden kauppaa ja alkavat alin kahden pistettä.

levitä vain

Toisin kuin muut palveluntarjoajat, jotka myös provisioita jokaisesta kaupasta, Plus500 ei veloita tekemisissä palkkioita.

palkkio

Jos pitää kantaa auki tietyn tunnin, kuten kuvassa "Instrument tiedot ', rahoitusmekanismin palkkio joko lisätä tai vähentää tilin kattamiseksi hyöty / kustannukset liittyvä rahoitus. Premium Time (aika markkinat sulje) kunkin välineen esitetty yksityiskohtia sivulta.

Voit tarkastella rahoituksen palkkio ja "% päivässä" tiettyä välinettä, mene tärkein foorumi -näytöstä instrumentin mukaan ja paina "Tiedot" äärimmäisenä oikealla rivillä.

Huom: jos sijaintia avataan perjantaina ja säilytetään yön yli, kunnes seuraavana maanantaina, seuraavana pörssipäivänä, määrä lisätä tai vähentää rahoitukseen palkkion tilille on yleensä kolme kertaa päiväannoksen kattaa koko viikonlopun ajan.

Käyttämättömyys Fee

Maksu jopa 10 USD peritään tulisi sinun Kaupankäyntialusta jää käyttämättä tai lepotilassa olevan ajanjakson ajan kuin se on määritelty Käyttäjäsopimus. Tämä on korvata aiheutuneet kustannukset jolloin palvelu, vaikka sitä ei saa käyttää.

* Lisätietoja maksuista katso Käyttäjäsopimus

[:sv]

Plus500 ge olika uppslag och kommissionen, ej några provisioner skyldig på avslut som görs på Plus500.com. I dess ställe handlare är skyldiga att betala en marginellt vidgat spridning på pengar som de handlar med. De sprider varierar beroende på vilken typ av tillgångar som handlas och utgår från en lägsta av två kärnor.

Sprid Endast

Till skillnad från andra tjänsteleverantörer som också tar ut provision på varje transaktion, tar Plus500 inte ut att göra provisioner.

Premie

Om du håller en position öppen efter en viss timme, som visas i "Instrument Detaljer", är ett finansieringsbidrag antingen läggas till eller dras ifrån ditt konto för att täcka nytta / kostnaden för tillhörande finansiering. Premium Time (tiden för marknaden stänger) för varje instrument visas under detaljsidan också.

För att se finansieringen bidraget och "% per dag" för ett specifikt instrument, gå till den viktigaste plattformen skärmen väljer instrumentet krävs och tryck "Detaljer" längst till höger på raden.

Obs: Om en position öppnas på en fredag ​​och hölls över natten till nästa måndag, nästa handelsdag, den tillsatta mängden eller dras för finansieringen premie till ett konto är vanligtvis tre gånger dagligen belopp för att täcka hela helgen perioden.

inaktivitet Fee

En avgift på upp till 10 USD kommer att tas ut bör din handelsplattform förblir oanvända eller vilande under en tidsperiod som det definieras i användaravtalet. Detta är för att kompensera sina kostnader för att göra tjänsten tillgänglig, även om det inte kan användas.

* För mer information om avgifter finns i användaravtalet

[:tr]

Plus500 farklı yayılır ve komisyon, değil herhangi bir komisyon Plus500.com üzerinde yapılan esnaf borçlu olduğunu sağlamak. Onun yerine tüccarlar ticareti olan paralar üzerinde bir marjinal genişlemiş yayılmasını ödemekle yükümlü oldukları. yayılır farklılık işlem gören ve iki pip düşük başlamak varlıkların türüne göre değişir.

Sadece yayıldı

Ayrıca her ticarette komisyon tahsil diğer servis sağlayıcıların aksine, Plus500 komisyon ilgili ücret almaz.

Ödül

Eğer 'Enstrüman Ayrıntıları' de gösterildiği gibi belirli bir saatten sonra açık bir pozisyon, basılı tutarsanız, bir fon prim ya eklenen veya ilişkili finansman fayda / maliyetini karşılamak için hesabınıza çıkarılır. Her enstrüman için Premium Süresi (pazar yakın zaman) yanı sıra ayrıntıları sayfasında altında gösterilir.

Belirli bir cihaz için fon prim ve "günde%" olarak görüntülemek ana platformu ekranına gitmek için, sağdaki satırın gerekli alet ve basın "Ayrıntılar" ı seçin.

Not: Bir pozisyon aşağıdaki Pazartesi günü, bir sonraki işlem gününde, bir hesaba fon prim için eklenen veya çıkarılan miktarın kadar bir Cuma günü açıldı ve bir gecede tutulursa tüm hafta sonu dönemini kapsayacak şekilde genellikle günde üç kez miktardır.

hareketsizlik Ücreti

o Kullanıcı Sözleşmesi tanımlandığı gibi tarh edilecek 10 kadar ABD doları ücret sizin İşlem Platformu bir süre için kullanılmayan veya atıl kalmalıdır. Bu kullanılmamalıdır olsa bile, hizmet kullanılabilir hale katlanılan maliyet ofset etmektir.

* Ücretleri hakkında daha fazla bilgi Kullanıcı Anlaşması bakınız için

[:bg]

Plus500 предоставят различни спредове и Комисията, не по някакви комисионни се дължат на сделки, които са направени на Plus500.com. На негово място търговци са длъжни да плащат по-незначително разшири разпространението на паричните средства, които те са, които търгуват с. Спредовете се различават в зависимост от вида на активите, търгувани и започват от най-ниската от две семки.

Спред Само

За разлика от други доставчици на услуги, които също събират комисиони за всяка сделка, Plus500 не се зарежда, занимаващи комисионни.

Premium

Ако държи позиция отворена след определен час, както е показано в "Instrument Подробности", или се добавя или изважда в профила си, за да покрие полза / разход на свързаното с нея финансиране премия за финансиране. Времето за Premium (към момента на затваряне на пазара) за всеки инструмент е показан под страницата с подробности, както добре.

За да видите премия за финансиране и "% на ден" за определен инструмент, отворете основния екран платформа, изберете необходимия инструмент и натиснете "Подробности" най-вдясно на реда.

Забележка: ако една позиция се отваря в петък и проведе една нощ, докато следващия понеделник, деня следващата търговска, добавената или изважда за премия за финансиране по сметка сума е обикновено три пъти дневно количество, за да покрива целия период уикенд.

Бездействието Такса

А такса в размер до 10 USD ще бъдат събирани трябва да си платформа за търговия остават неизползвани или пасивни в продължение на период от време, както е определено в споразумението за потребителя. Това е, за да компенсира разходите, направени при предоставяне на услугата, въпреки че тя не може да се използва.

* За повече информация относно таксите, моля обърнете се към Споразумението за потребителя

[:iw]

Plus500 לספק ממרחי עמלה שונים, לא עמלות כל הם חייבים על עסקות אשר מבוצעות על Plus500.com. במקומו סוחרים עלולים לשלם התפשטות התרחבה באופן שולי על הכספים שבה הם סוחרים. המרווחים משתנים בהתאם לסוג נכסים הנסחרים ולהתחיל מנקודה הנמוכה ביותר של שני פיפס.

מורחים רק

בניגוד לספקי שירות אחרים שגם גובים עמלות על כל סחר, פלוס 500 אינה מחייבת התמודדות עמלות.

פּרֶמיָה

אם אתם מחזיקים בעמדה פתוחה אחרי שעה מסוימת, כפי שמוצגת 'פרטי האמצעי ", פרמית מימון מתווספת גם או נגרעה לחשבון שלך כדי לכסות את התועלת / עלות המימון הקשור. The Time פרימיום (בזמן קרוב לשוק) עבור כל מכשיר מוצג תחת בדף הפרטי גם כן.

כדי להציג את הפרמיה מימון "% ליום" למכשיר מסוים, לעבור למסך הפלטפורמה העיקרית, בחר באמצעי הנדרש ולחץ על "פרטים" שנמצא בפינה השמאלית העליונה של השורה.

הערה: אם עמדה נפתחה ביום שישי והחזיקה לילה עד ליום השני הבא, ביום המסחר הבא, בסך להוסיף או לגרוע עבור פרמיית המימון לחשבון היא בדרך כלל שלוש פעמים את הכמות היומית כדי לכסות את תקופת סוף השבוע השלמה.

דמי חוסר פעילות

דמים של עד 10 דולרים יהיה מוטל צריכות פלטפורמת המסחר שלך להישאר בשימוש או רדום במשך פרק זמן כפי שהוא מוגדר סכם המשתמש. זאת על מנת לקזז את העלות שהתהוותה עושה השירות זמין, למרות שזה אולי לא יהיה בשימוש.

* למידע נוסף על דמי עיין הסכם המשתמש

[:ar]

Plus500 توفير هوامش مختلفة والعمولات، ليس المستحقة أي عمولات على الصفقات التي يتم إجراؤها على Plus500.com. في مكانها التجار مسؤولا عن دفع انتشار اتسعت بشكل هامشي على الأموال التي يتم التداول فيها وينتشر تختلف وفقا لنوع من الأصول المتداولة وتبدأ من أدنى مستوى اثنين نقطة.

نشر فقط

وخلافا لغيرهم من مقدمي الخدمات الذين أيضا عمولات على كل التجارة، Plus500 لا تهمة التعامل اللجان.

الممتازة

إذا كنت تحمل موقف فتح بعد ساعة معينة، كما هو مبين في تفاصيل صك "، إما بإضافة قسط التمويل أو طرح لحسابك لتغطية صالح / تكلفة التمويل المرتبطة بها. يظهر الوقت بريميوم (وقت قريب السوق) لكل أداة تحت صفحة تفاصيل كذلك.

لعرض قسط التمويل و"٪ يوميا" لأداة محددة، انتقل إلى الشاشة المنصة الرئيسية، حدد أداة المطلوبة ثم اضغط على "تفاصيل" في أقصى اليمين من الصف.

ملاحظة: إذا تم فتح موقف يوم الجمعة وعقد بين عشية وضحاها حتى يوم الاثنين التالي، وهو يوم التداول التالي، المبلغ المضاف أو سلبية علي قسط التمويل لحساب عادة ثلاثة أضعاف المبلغ اليومي لتغطية فترة نهاية الأسبوع بأكملها.

رسوم الخمول

رسم قدره سيتم فرض ما يصل الى 10 دولارا يجب منصة التداول الخاصة بك لا تزال غير مستخدمة أو نائمة لفترة زمنية كما هو معرف في اتفاقية المستخدم. هذا هو للتعويض عن التكاليف التي تكبدتها في جعل الخدمات المتاحة، على الرغم من أنه قد لا يمكن استخدامها.

* لمزيد من المعلومات حول الرسوم يرجى الرجوع إلى اتفاقية المستخدم

[:cn]

Plus500提供不同的点差和佣金,没有任何佣金被拖欠上是在做Plus500.com交易。在其位交易商有义务支付其所在交易款项一小幅扩大蔓延。该利差有所不同根据实物交易,从最低的两个点子开始的资产。

只有蔓延

不像其他服务供应商谁也在每次交易收取佣金,Plus500不收取佣金打交道。

额外费用

如果你持有作为“仪器详细信息”显示一定的时间后,打开一个位置,一个资金溢价加上或减去您的帐户,以支付相关的资金的效益/成本。保费时间(收盘时)每台仪器的详细信息页面下方显示为好。

要查看特定仪器的资金溢价和“每日%”,进入主平台屏幕上,选择最右边的行所需的仪器,按“详细信息”。

注意:如果建仓,在周五并举行通宵,直到在下周一,下一个交易日,加上或减去的资金溢价帐户金额是日常用量一般三次覆盖整个周末期间。

闲置费

高达10美元将被征收的费用应该是在用户协议中定义您的交易平台仍然未使用或处于休眠状态的时间段。这是为了抵消在使可用的服务所需的费用,即使可以不使用它。

*有关费用更多信息,请参见用户协议

[:zh]

Plus500提供不同的點差和佣金,沒有任何佣金被拖欠上是在做Plus500.com交易。在其位交易商有義務支付其所在交易款項一小幅擴大蔓延。該利差有所不同根據實物交易,從最低的兩個點子開始的資產。

只有蔓延

不像其他服務供應商誰也在每次交易收取佣金,Plus500不收取佣金打交道。

額外費用

如果你持有作為“儀器詳細信息”顯示一定的時間後,打開一個位置,一個資金溢價加上或減去您的帳戶,以支付相關的資金的效益/成本。保費時間(收盤時)每台儀器的詳細信息頁面下方顯示為好。

要查看特定儀器的資金溢價和“每日%”,進入主平台屏幕上,選擇最右邊的行所需的儀器,按“詳細信息”。

注意:如果建倉,在週五並舉行通宵,直到在下週一,下一個交易日,加上或減去的資金溢價帳戶金額是日常用量一般三次覆蓋整個週末期間。

閒置費

高達10美元將被徵收的費用應該是在用戶協議中定義您的交易平台仍然未使用或處於休眠狀態的時間段。這是為了抵消在使可用的服務所需的費用,即使可以不使用它。

*有關費用更多信息,請參見用戶協議

[:]