Categories
Plus500 Trading Markets

[:en]Plus500 Options[:ms]Pilihan Plus500[:cs]Možnosti Plus500[:da]Plus500 Options[:de]Plus500 Optionen[:et]Plus500 valikud[:es]Opciones Plus500[:el]Επιλογές Plus500[:fr]options de Plus500[:hr]Plus500 Mogućnosti[:is]Plus500 Options[:it]Opzioni Plus500[:lv]Plus500 opcijas[:lt]Plus500 Nustatymai[:hu]Plus500 opciók[:mt]Għażliet Plus500[:nl]Plus500 Opties[:no]Plus500 alternativer[:pl]Opcje Plus500[:pt]Opções Plus500[:ru]Варианты plus500[:ro]Opțiuni Plus500[:sk]možnosti Plus500[:sl]Plus500 Možnosti[:fi]Plus500 Vaihtoehdot[:sv]Plus500 Val[:tr]Plus500 Seçenekleri[:bg]Plus500 Options[:iw]אפשרויות פלוס 500[:ar]خيارات Plus500[:cn]Plus500选项[:zh]Plus500選項[:]

[:en]Plus500 provides binary options trading, Though these are trades with contract of difference attitude, they are actual similar to binary options trading. You have option to usage call/push options depending on your individual view. There is not any commissions and the spread is fairly decent.

Trade Options CFD at Plus500™

Trade on volatility with our commission free, flexible options

Plus500CY Ltd is the issuer of the financial products available on this website. Plus500CY Ltd is regulated by CySEC (Licence No. 250/14).

Call or Put options CFD on the Dax 30, S&P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25

Trade option CFDs on the most popular indices in the world.

No Commissions – Trade Call or Put options CFD!

No commissions, to view our fees click here. Low spreads between the buy and sell prices.

Hedge your portfolio with options CFD

Enjoy a wider range of hedging possibilities with Call or Put options CFD on the major indices. Deal on rising, falling and sideways markets.

Free real-time option CFDs rates

Get free real-time rates on options CFD. Advanced real-time charts provide long term analysis of price changes.

To start Binary Options trading, follow these steps

 1. With a reputable broker Sign up for a Binary Options account.
 1. Deposit your funds so you are prepared to take advantage of chances when they arise, but do not initiate trading live yet.  We recommend beginning with a small deposit, not more than between 200 dollars-500 dollars is required but this is up to you.
 1. Set up a demo account, this should be actually simple with the broker to trade in a sandbox mode.
 1. Read our binary option trading guidelines.This guide is a simple overview of strategy for novel traders.
 1. Place as a minimum 20 trades in demo mode beforehand making one live trade.  At this stage your emphasis is on getting a feel for the trading platform and ingoing trades correctly, as well as start to develop your read on how the market moves and influences that effect movement.
 1. Initiate placing live trades, not more than 5dollars to 10 dollars per trade. Think of the goal is not to make a million dollars with one trade, it is to methodically make money over time. You essential to start small in order to trade with a strong head, and to work on your strategy minus taking an enormous risk at this point.
 1. Contact us if you can help with your trading or increasing your strategy from this point, think of we are here for a resource to assist you learn and develop as a trader. Things to remember: what time of the day are you trading? Are you using greater size when you have more view on a trade? Did you write your rules down and are you following them every time? Let us know what you are deed and we will support.

[:ms]

Plus500 menyediakan pilihan binari perdagangan, Walaupun ini adalah dagangan dengan kontrak sikap perbezaan, mereka sebenarnya sama dengan pilihan binari perdagangan. Anda mempunyai pilihan untuk penggunaan pilihan panggilan / push bergantung kepada pandangan individu anda. Tidak ada apa-apa komisen dan spread adalah agak baik.

Pilihan perdagangan CFD di Plus500 ™

Trade pada turun naik dengan suruhanjaya bebas, pilihan fleksibel

Plus500CY Ltd adalah pengeluar produk-produk kewangan yang ada di laman web ini. Plus500CY Ltd dikawal selia oleh CySEC (Lesen No. 250/14).

Call atau Letakkan pilihan CFD pada Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25

CFD pilihan Trade pada indeks yang paling popular di dunia.

Tiada Komisen – Perdagangan Call atau pilihan Letakkan CFD!

Tiada komisen, untuk melihat yuran kami klik di sini. Spread yang rendah antara membeli dan menjual harga.

Lindung nilai portfolio anda dengan pilihan CFD

Nikmati pelbagai rangkaian perlindungan nilai kemungkinan dengan Call atau pilihan Letakkan CFD pada indeks utama. Berurusan di yang semakin meningkat, jatuh dan sisi pasaran.

Percuma masa nyata kadar pilihan CFD

Dapatkan kadar masa nyata percuma pada pilihan CFD. Advanced carta masa sebenar menyediakan analisis jangka panjang perubahan harga.

Untuk memulakan perdagangan Pilihan Perduaan, ikuti langkah-langkah

 1. Dengan broker bereputasi Daftar untuk akaun Pilihan Perduaan.
 1. Mendepositkan wang anda supaya anda bersedia untuk mengambil kesempatan daripada peluang apabila ia timbul, tetapi tidak memulakan perdagangan langsung lagi. Kami mengesyorkan bermula dengan deposit kecil, tidak lebih daripada antara 200 dolar-500 dolar diperlukan tetapi ini adalah terpulang kepada anda.
 1. Sediakan akaun demo, ini harus sebenarnya mudah dengan broker itu untuk berdagang dalam mod kotak pasir.
 1. Baca garis panduan perdagangan pilihan binari kami. Panduan ini adalah gambaran mudah untuk strategi untuk peniaga-peniaga baru.
 1. Menempatkan sebagai 20 Dagangan minimum dalam mod demo terlebih dahulu membuat satu perdagangan streaming. Pada peringkat ini penekanan anda adalah untuk mendapatkan rasa untuk platform perdagangan dan yg baru datang dagangan dengan betul, dan juga sebagai permulaan untuk membangunkan membaca anda tentang bagaimana pasaran bergerak dan pengaruh gerakan kuasa.
 1. Memulakan meletakkan perdagangan hidup, tidak lebih daripada 5dollars untuk 10 dolar per perdagangan. Fikirkan matlamat itu tidak membuat satu juta dolar dengan satu perdagangan, ia adalah untuk teratur membuat wang dari masa ke masa. Anda perlu untuk memulakan kecil untuk berdagang dengan kepala yang kuat, dan bekerja pada strategi tolak mengambil risiko yang sangat besar pada ketika ini anda.
 1. Hubungi kami jika anda boleh membantu dengan perdagangan atau meningkatkan strategi anda dari sudut ini anda, fikirkan kami berada di sini untuk sumber untuk membantu anda belajar dan membangunkan sebagai seorang peniaga. Perkara yang perlu diingat: apa masa hari yang anda berdagang? Adakah anda menggunakan saiz yang lebih besar apabila anda mempunyai lebih pandangan mengenai perdagangan? Adakah anda menulis peraturan anda ke bawah dan anda mengikuti mereka setiap kali? Beritahu kami apa yang anda perbuatan dan kami akan menyokong.

[:cs]

Plus500 poskytuje binární obchodování s opcemi, když se jedná o obchody s pracovní smlouvou o rozdílu postoje, jsou skutečné podobné binární možnosti obchodování. Máte možnost na využití možností přesměrování / tlačit v závislosti na vašem individuálním pohledu. Není žádné provize a spread je docela slušné.

Obchod Možnosti CFD na Plus500 ™

Obchodujte na volatility s našimi provize, flexibilních možností

Plus500CY Ltd je emitentem finančních produktů dostupných na této webové stránce. Plus500CY Ltd je regulován CySEC (osvědčení č 250/14).

Nebo prodejní opce CFD na Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25

opční obchod CFD na nejpopulárnější indexů na světě.

Žádné provize – Obchodní nebo prodejní opce CFD!

Žádné provize, abyste mohli našich poplatků naleznete zde. Nízká rozpětí mezi nákupní a prodejní ceny.

Hedge své portfolio s možností CFD

Vychutnejte si širší rozsah zajištění možnosti se nebo prodejní opce CFD hlavních indexů. Obchodují na stoupá, klesá a do stran trzích.

Free real-time ceny opce CFD

Získat zdarma ceny v reálném čase o možnostech CFD. Pokročilá real-time grafy poskytují dlouhodobou analýzu cenových změn.

Chcete-li začít obchodovat s binární volby, postupujte podle následujících kroků

 1. S renomovanou kancelář Zaregistrujte si účet binární volby.
 1. Uložit své peníze, takže jste připraveni využít šancí, když se vyskytnou, ale ne zahájit obchodování ještě žít. Doporučujeme začít s malým vkladem, ne více, než je požadováno mezi 200 dolary-500 dolarů, ale to je jen na vás.
 1. Nastavit demo účet, mělo by to být skutečně jednoduché s makléřem obchodovat v režimu izolovaného prostoru.
 1. Přečtěte si naše pokyny pro binární možnost obchodování. Tato příručka je jednoduchý přehled strategie pro nové obchodníky.
 1. Umístěte jako nejméně 20 obchodů v režimu demo předem tvořících jednu živou obchodu. V této fázi vaše Důraz je kladen na získání cit pro obchodní platformy a správně nastupující obchody, stejně jako začátek rozvíjet své čtení o tom, jak se trh pohybuje a ovlivňuje tomto smyslu pohybu.
 1. Zahájit uvádění živých obchodů nejvýše 5dollars až 10 dolarů za obchod. Zamyslete se nad tím cílem není vydělat milion dolarů s jedním obchodu, je metodicky vydělat peníze v průběhu času. Vy nezbytné začít v malém měřítku za účelem obchodu se silnou hlavou a pracovat na své strategii minus brát obrovské riziko v tomto bodě.
 1. Kontaktujte nás , pokud můžete pomoci s obchodováním nebo zvýšit svou strategii z tohoto bodu, myslím, že jsme tu pro zdroje, které vám pomohou učit se a rozvíjet jako obchodník. Zapamatujte si: to, co denní dobu jste obchodování? Používáte větší velikost, pokud máte více pohled na obchod? Měli byste napsat vaše pravidla dolů a jsou jim tyto pokaždé? Dejte nám vědět, co jsi zač skutku a budeme podporovat.

[:da]

Plus500 giver binære optioner handel, Selv om disse er handler med kontrakt forskel holdning, er de faktiske ligner binære handel muligheder. Du har mulighed for at brug opkald / push-indstillinger afhængigt af din individuelle opfattelse. Der er ikke nogen provisioner og spredning er temmelig anstændigt.

Handel Options CFD på Plus500 ™

Handel på volatilitet med vores provision gratis, fleksible muligheder

Plus500CY Ltd er udstederen af ​​de finansielle produkter tilgængelige på denne hjemmeside. Plus500CY Ltd er reguleret af CySEC (Licence No. 250/14).

Ring eller Put optioner CFD på Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25

Handel option CFD'er på de mest populære indeks i verden.

Ingen kommissioner – Handel Call eller Put optioner CFD!

Ingen provision, for at se vores gebyrer klik her. Lave spreads mellem købs- og salgspriser.

Hedge din portefølje med indstillinger CFD

Nyd en bredere vifte af sikringsinstrumenter muligheder med Call eller Put optioner CFD på de store indeks. Deal på stigende, faldende og sidelæns markeder.

Gratis realtid option CFD'er satser

Få gratis realtid satser på muligheder CFD. Avancerede realtid diagrammer give langsigtet analyse af prisændringer.

For at starte Binary Options handel Følg disse trin

 1. Med en velrenommeret mægler Opret en binære Options konto.
 1. Indbetal dine penge, så du er parat til at drage fordel af chancer, når de opstår, men ikke indlede handel leve endnu. Vi anbefaler, at der begynder med et mindre depositum, ikke mere end mellem 200 dollar-500 dollars er påkrævet, men det er op til dig.
 1. Opsæt en demo-konto, bør dette være faktisk nemt med mægler til at handle i en sandkasse mode.
 1. Læs vores binære retningslinjer option handel. Denne vejledning er en simpel oversigt over strategi for nye erhvervsdrivende.
 1. Placer som minimum 20 handler i demo-tilstand på forhånd gør en levende handel. På dette stadium din fokus er på at få en fornemmelse for handelsplatformen og indgående handler korrekt, samt starten at udvikle din læse om, hvordan markedet bevæger sig og påvirkninger herpå bevægelse.
 1. Indled placere levende fag, ikke mere end 5dollars til 10 dollars per handel. Tænk på målet er ikke at lave en million dollars med en handel, det er at metodisk gøre penge over tid. Du vigtigt at starte i det små for at handle med en stærk leder, og til at arbejde på din strategi minus tager en enorm risiko på dette punkt.
 1. Kontakt os , hvis du kan hjælpe med din handel eller øge din strategi fra dette punkt, så tænk på, vi er her for en ressource til at hjælpe dig med at lære og udvikle sig som en erhvervsdrivende. Ting at huske: hvad tid på dagen du handler? Bruger du større størrelse, når du har mere udsigt på en handel? Vidste du skriver dine regler ned og du følger dem hver gang? Lad os vide, hvad du er gerning, og vi vil støtte.

[:de]

Plus500 Handel mit binären Optionen bietet, selbst wenn diese Geschäfte mit Vertrag Unterschied Haltung, sind sie ähnlich wie Handel mit binären Optionen tatsächlich. Sie haben Option Gebrauch Anruf / Push-Optionen auf Ihre individuellen Ansicht abhängig. Es gibt keine Provisionen und die Ausbreitung ist recht ordentlich.

Handelsoptionen CFD bei Plus500 ™

Handel auf die Volatilität mit unserer kommissionsfrei, flexible Optionen

Plus500CY Ltd ist der Emittent der Finanzprodukte auf dieser Website zur Verfügung. Plus500CY Ltd wird durch geregelt CySEC (Lizenz Nr 250/14).

Call- oder Put-CFD-Optionen auf den Dax-30, S & P500, CAC 40, MIB 40, 25 AEX

Handels Option CFDs für die beliebtesten Indizes der Welt.

Keine Kommissionen – Fach Call- oder Put-Optionen CFD!

Keine Provisionen, unsere Gebühren zu sehen klicken Sie hier. Niedrige Spannen zwischen Kauf- und Verkaufspreis.

Hedge Ihr Portfolio mit Optionen CFD

Genießen Sie eine größere Auswahl an Absicherungsmöglichkeiten mit Call oder Put-Optionen CFD auf den großen Indizes. Deal auf steigende, fallende und seitwärts laufenden Märkten.

Kostenlose Echtzeit-Option CFDs Raten

Erhalten Sie kostenlose Echtzeit-Preise auf Optionen CFD. Erweiterte Echtzeit-Charts bieten Langzeitanalyse von Preisänderungen.

So starten Handel mit binären Optionen folgendermaßen vor

 1. Mit einem seriösen Makler anmelden für ein Binary Options-Konto.
 1. Kaution Ihr Geld, so dass Sie bereit sind, nutzen die Chancen zu ergreifen, wenn sie entstehen, aber führen nicht zu Handel noch leben. Wir empfehlen, beginnend mit einer kleinen Anzahlung, nicht mehr als zwischen 200 Dollar-500 Dollar erforderlich ist, aber das ist bis zu Ihnen.
 1. Richten Sie ein Demo-Konto, sollte dies mit dem Broker tatsächlich einfach in einer Sandbox-Modus zu handeln.
 1. Lesen Sie unsere binäre Option Trading – Richtlinien. Dieser Leitfaden ist eine einfache Übersicht über die Strategie für die neuen Händler.
 1. Platz als mindestens 20 Trades im Demo-Modus vorher ein Live-Handel zu machen. In diesem Stadium ist Ihr Schwerpunkt ein Gefühl für die Handelsplattform auf immer und einlauf Trades richtig sowie Start beim Lesen auf, wie sich der Markt und die Einflüsse, die Wirkung Bewegung zu entwickeln.
 1. Initiieren Sie Live Trades platzieren, nicht mehr als 5dollars bis 10 Dollar pro Trade. Denken Sie an das Ziel ist nicht eine Million Dollar mit einem Handel zu machen, ist es methodisch machen Geld im Laufe der Zeit. Sie wesentlich kleiner zu beginnen, um mit einem starken Kopf zu handeln, und auf Ihre Strategie zu arbeiten Minus an dieser Stelle ein enormes Risiko.
 1. Kontaktieren Sie uns , wenn Sie mit Ihrem Trading oder die Steigerung Ihrer Strategie von diesem Punkt helfen kann, denken Sie an die wir hier für eine Ressource sind zu helfen Sie lernen und entwickeln als Händler. Was zu beachten ist: Welche Zeit des Tages handeln Sie? Verwenden Sie größere Größe, wenn Sie mehr Aussicht auf einen Handel haben? Haben Sie Ihre Regeln und folgen Sie jedes Mal, sie? Lassen Sie uns wissen, was Sie sind und Tat werden wir unterstützen.

[:et]

Plus500 pakub binaarne võimalusi kauplemine, kuigi ka need on kaupleb lepingu erinevuse suhtumine, kui need on tegelikud sarnane binaarne võimalusi kauplemise. Sul on võimalus kasutamine kõne / push valikud sõltuvalt teie individuaalsest vaade. Ei ole ühtegi komisjonitasud ja levik on üsna korralik.

Kaubandus Valikud CFD Plus500 ™

Kaubanduse volatiilsus meie komisjonitasu tasuta, paindlikke võimalusi

Plus500CY Ltd on emitendi finants- tooted saadaval selle veebilehel. Plus500CY Ltd on reguleeritud CySEC (litsents nr 250/14).

Helista või Müügioptsioonid CFD kohta Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25

Kaubandus võimalus CFD populaarsemaid indekseid maailma.

Ei komisjonid – Trade Call või Müügioptsioonid CFD!

Ei komisjonitasud, et vaadata meie tasud siit. Madalad hinnavahed osta ja müüa hinnaga.

Hedge oma portfelli võimalusi CFD

Naudi laiemat hajutamise võimalusi koos kõnede või Müügioptsioonid CFD suuremate indeksid. Tee tõustes, kukkumine ja külili turgudel.

Tasuta reaalajas võimalus CFD määr

Saa tasuta reaalajas määrasid võimalusi CFD. Täpsem reaalajas graafikuid pakkuda pikaajalist analüüsi hinnamuutused.

Et alustada Binary Valikud kauplemise toimige

 1. Lugupeetud maakler Registreeru Binary Valikud konto.
 1. Hoiuste oma raha et oleksite valmis ära võimalused, kui need tekivad, kuid ei algata kauplemise elada veel. Soovitame alustades väike deposiit, mitte rohkem kui 200 dollarit, 500 dollarit on vajalik, kuid see on sinust.
 1. Luua demo konto, peaks see olema tegelikult lihtne maakler kaubelda liivakast režiimis.
 1. Loe meie binaarne valik kauplemise suunised. Käesolev juhend on lihtne ülevaadet strateegia romaan kauplejad.
 1. Asetage vähemalt 20 kaupleb demo režiimis eelnevalt teha üks live kaubanduses. Praeguses etapis oma põhirõhk on saada aimu kauplemisplatvormi ja lisatav ametitest õigesti, samuti alguses, et arendada oma lugeda, kuidas turg liigub ja mõjutab mõju liikumisele.
 1. Algatada elusate ametitest, mitte rohkem kui 5dollars 10 dollarit kaubanduses. Mõtle eesmärk ei ole teha miljonit dollarit ühe kaubanduses on metoodiliselt teha raha aja jooksul. Sa oluline alustada väikeste, et kaubelda tugev juht, ja töötada oma strateegia miinus võttes tohutu risk selles punktis.
 1. Võta meiega ühendust, kui saate aidata oma kauplemise või suurendada oma strateegiat sellest punktist, mõelda me oleme siin ressurssi, et aidata teil õppida ja areneda ettevõtja. Pea meeles: mida kellaajal sa kauplemine? Kas kasutate suurem suurus kui teil on rohkem vaade kaubandus? Kas sa kirjutad oma reeglid maha ja sa järgmiste neid iga kord? Anna meile teada, mida on tegu ja me toetame.

[:es]

Plus500 ofrece el comercio de opciones binarias, las cuales opera con el contrato de actitud diferencia, son reales similares a las opciones de comercio binario. Usted tiene la opción de uso de las opciones de llamada / de empuje, dependiendo de su punto de vista individual. No hay ningún tipo de comisión y la propagación es bastante decente.

Opciones de comercio de CFD en Plus500 ™

Comercio en la volatilidad con nuestras opciones libres de comisiones y flexibles

Plus500CY Ltd es el emisor de los productos financieros disponibles en este sitio web. Plus500CY Ltd está regulada por CySEC (Licencia Nº 250/14).

Compra o Venta opciones de CFD en el Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, 25 AEX

CFD opción del Comercio sobre los índices más populares en el mundo.

Sin Comisiones – Comercio de llamadas o las opciones de venta de CFD!

Sin comisiones, para ver nuestras adicionales haz clic aquí. Bajos diferenciales entre los precios de compra y venta.

Cubrir su cartera con opciones de CFD

Disfrutar de una gama más amplia de posibilidades de cobertura de llamada o con opciones de venta de CFD sobre los principales índices. Encaja en ascenso, descenso y hacia los lados mercados.

En tiempo real tarifas gratuitas CFDs opción

Consultar las tarifas en tiempo real sobre las opciones libres de CFD. gráficos avanzados en tiempo real proporcionan un análisis a largo plazo de los cambios de precios.

Para comenzar a negociar opciones binarias, siga estos pasos

 1. Con un agente de confianza Regístrese para obtener una cuenta de opciones binarias.
 1. Depositar sus fondos para que esté preparado para aprovechar las oportunidades cuando se presentan, pero no inicia el comercio de vivir todavía. Recomendamos comenzar con un depósito pequeño, no más de entre sólo se requieren 200 dólares-500 dólares, pero esto depende de usted.
 1. Configurar una cuenta de demostración, esto debería ser realmente sencilla con el corredor de comercio en un modo de recinto.
 1. Lee las directrices de negociación de opciones binarias. Esta guía es una simple reseña de la estrategia de nuevos operadores.
 1. Colocar como mínimo 20 operaciones en el modo de demo que hace de antemano un comercio vivo. En esta etapa, el énfasis está en conseguir una sensación para la plataforma de negociación y la correspondencia que entra correctamente las operaciones, así como inicio para desarrollar su lectura sobre cómo el mercado se mueve y las influencias que efectuar el movimiento.
 1. Iniciar la colocación de los oficios en vivo, no más que 5dollars a 10 dólares por el comercio. Piense en el objetivo no es hacer un millón de dólares, con un comercio, que es hacer metódicamente dinero en el tiempo. Usted esencial para empezar poco a poco con el fin de comerciar con una cabeza fuerte, y para trabajar en su estrategia de menos de tomar un riesgo enorme en este punto.
 1. Póngase en contacto con nosotros si usted puede ayudar con su comercio o el aumento de su estrategia de este punto, pensamos que estamos aquí para un recurso para ayudar a aprender y desarrollarse como un comerciante. Cosas para recordar: a qué hora del día se le de comercio? ¿Está utilizando un mayor tamaño cuando se tiene más ver en un comercio? ¿Usted escribió sus reglas abajo y les estás siguiendo cada vez? Háganos saber lo que está hecho y vamos a apoyar.

[:el]

Plus500 προσφέρει επιλογές δυαδικό συναλλαγών, αν και αυτά είναι συναλλαγές με τη σύμβαση της διαφοράς στάση, είναι πραγματικά παρόμοια με δυαδική διαπραγμάτευση επιλογές. Έχετε την επιλογή να χρήση επιλογές κλήσης / πίεσης ανάλογα με την ατομική προβολή σας. Δεν υπάρχει καμία προμήθειες και το spread είναι αρκετά αξιοπρεπής.

Εμπόριο Επιλογές CFD στο Plus500 ™

Εμπορίου σχετικά με την αστάθεια με προμήθεια δωρεάν, ευέλικτες επιλογές μας

Plus500CY Ltd είναι ο εκδότης των χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα. Plus500CY Ltd ρυθμίζεται από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Άδεια Νο 250/14).

Κλήση ή Βάλτε επιλογές CFD στην Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25

επιλογή εμπόριο CFDs για τις πιο δημοφιλείς δείκτες στον κόσμο.

Δεν Προμήθειες – Εμπόριο call ή put επιλογές CFD!

Χωρίς προμήθειες, για να προβάλετε τα τέλη μας κάντε κλικ εδώ. Χαμηλή spreads μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης.

Hedge χαρτοφυλάκιό σας με επιλογές CFD

Απολαύστε ένα ευρύτερο φάσμα αντιστάθμισης δυνατότητες με call ή put επιλογές CFD για τα μεγάλα δείκτες. Deal για την άνοδο, την πτώση και πλαγίως αγορές.

Δωρεάν σε πραγματικό χρόνο τιμές επιλογή CFDs

Αποκτήστε δωρεάν σε πραγματικό χρόνο τιμές για τις επιλογές CFD. Σύνθετη διαγράμματα σε πραγματικό χρόνο παρέχουν μακροπρόθεσμη ανάλυση των μεταβολών των τιμών.

Για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές Επιλογές Binary, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα

 1. Με έναν αξιόπιστο μεσίτη Εγγραφείτε για ένα λογαριασμό δυαδικές επιλογές.
 1. Καταθέσετε χρήματα σας ώστε να είστε προετοιμασμένοι για να επωφεληθούν από ευκαιρίες όταν αυτές προκύψουν, αλλά δεν ξεκινήσει διαπραγμάτευση ζουν ακόμα. Σας προτείνουμε να αρχίζει με μια μικρή κατάθεση, όχι περισσότερο από 200 δολάρια-500 δολάρια είναι απαραίτητη, αλλά αυτό είναι στο χέρι σας.
 1. Συσταθεί ένα demo λογαριασμό, αυτό θα πρέπει να είναι πραγματικά απλή με το μεσίτη στο εμπόριο σε λειτουργία sandbox.
 1. Διαβάστε δυαδική κατευθυντήριες γραμμές διαπραγμάτευσης επιλογή μας. Αυτός ο οδηγός είναι μια απλή επισκόπηση της στρατηγικής για τα νέα τους εμπόρους.
 1. Τοποθετήστε ως ελάχιστο 20 συναλλαγές σε λειτουργία επίδειξης κάνει εκ των προτέρων ένα ζωντανό εμπόριο. Σε αυτό το στάδιο έμφαση σας είναι για να πάρει μια αίσθηση για την πλατφόρμα συναλλαγών και προστιθέμενες συναλλαγές σωστά, καθώς και την έναρξη για την ανάπτυξη ανάγνωσης σας σχετικά με το πώς οι κινήσεις της αγοράς και τις επιρροές που κινήματος αποτέλεσμα.
 1. Κινεί την τοποθέτηση ζωντανή συναλλαγές, όχι περισσότερο από 5dollars έως 10 δολάρια ανά εμπόριο. Σκεφτείτε ο στόχος δεν είναι να κάνει ένα εκατομμύριο δολάρια με ένα εμπόριο, είναι να κάνει μεθοδικά τα χρήματα την πάροδο του χρόνου. Μπορείτε σημαντικό να αρχίσετε μικρό για να το εμπόριο με ισχυρή κεφάλι, και να εργαστούμε για τη στρατηγική σας μείον λαμβάνοντας ένα τεράστιο κίνδυνο σε αυτό το σημείο.
 1. Επικοινωνήστε μαζί μας αν μπορείτε να βοηθήσετε με την εμπορία ή την αύξηση της στρατηγική σας από αυτό το σημείο σας, σκεφτείτε είμαστε εδώ για έναν πόρο για να σας βοηθήσει να μάθουν και να αναπτύξουν ως έμπορος. Πράγματα που πρέπει να θυμάστε: τι ώρα της ημέρας είναι εσείς συναλλαγών; Χρησιμοποιείτε το μεγαλύτερο μέγεθος, όταν έχετε περισσότερες θέα σε ένα εμπόριο; Μήπως μπορείτε να γράψετε τους κανόνες σας κάτω και να τους εξής κάθε φορά; Ας γνωρίζουν τι είστε πράξη και θα στηρίξουμε.

[:fr]

Plus500 offre des options binaires trading, Bien que ces métiers avec contrat d'attitude de différence, ils sont réels similaires à trading d'options binaires. Vous avez l'option d'utilisation des options d'appel / de poussée en fonction de votre point de vue individuel. Il n'y a pas de commissions et la propagation est assez décent.

Options de commerce CFD sur Plus500 ™

Commerce sur la volatilité de nos commissions libre, des options flexibles

Plus500CY Ltd est l'émetteur des produits financiers disponibles sur ce site. Plus500CY Ltd est réglementée par CySEC (licence n ° 250/14).

Appelez ou Mettre les options CFD sur le Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, 25 AEX

option commerciale CFDs sur indices les plus populaires dans le monde.

Pas de commissions – Commerce Appel ou des options Put CFD!

Aucune commission, pour voir nos frais, cliquez ici. Faibles écarts entre les prix d'achat et de vente.

Hedge votre portefeuille avec des options CFD

Profitez d'un large éventail de possibilités avec des appels ou des options Mettre CFD sur les principaux indices de couverture. Traiter le montant, descendant et latéralement marchés.

En temps réel gratuites options CFDs taux

Obtenez des tarifs en temps réel gratuits sur les options CFD. graphiques en temps réel avancés fournissent analyse à long terme des changements de prix.

Pour commencer à trader les options binaires, procédez comme suit

 1. Avec un courtier de renom Inscrivez-vous pour un compte d'options binaires.
 1. Déposez vos fonds afin que vous êtes prêt à tirer parti des chances quand elles se présentent, mais ne lancez pas la négociation vivre encore. Nous vous recommandons de commencer avec un petit dépôt, pas plus qu'entre 200 dollars-500 dollars est nécessaire, mais cela est à vous.
 1. Mettre en place un compte de démonstration, cela devrait être fait simple avec le courtier pour le commerce en mode bac à sable.
 1. Lisez nos directives de négociation d' options binaires. Ce guide est un simple aperçu de la stratégie pour les nouveaux commerçants.
 1. Placez comme un minimum de 20 métiers en mode de démonstration faisant au préalable un commerce en direct. A ce stade, votre accent est mis sur l'obtention d'une idée de la plateforme de trading et arrivantes métiers correctement, ainsi que commencer à développer votre lecture sur la façon dont les mouvements du marché et les influences que le mouvement de l'effet.
 1. Initier placer les métiers vivants, pas plus que 5dollars à 10 dollars par transaction. Pensez à l'objectif est de ne pas faire un million de dollars avec un commerce, il est de faire méthodiquement l' argent au fil du temps. Vous essentiel de commencer petit pour faire du commerce avec une forte tête, et de travailler sur votre stratégie moins prendre un risque énorme à ce stade.
 1. Contacteznous si vous pouvez aider dans votre trading ou d' augmenter votre stratégie de ce point, pensons que nous sommes ici pour une ressource pour vous aider à apprendre et à développer en tant que commerçant. Choses à se rappeler: à quel moment de la journée que vous négociez? Utilisez-vous une plus grande taille lorsque vous avez plus de vue sur un commerce? Avez-vous écrit vos règles vers le bas et vous les suivez à chaque fois? Faites-nous savoir ce que vous êtes acte et nous allons soutenir.

[:hr]

Plus500 nudi binarni opcije trgovanje, iako su to trguje sa ugovorom o razlici stava, oni su stvarni slično binarnom mogućnosti trgovanja. Imate opciju za korištenje poziva / guranje opcija, ovisno o pojedinačnom prikazu. Nema nikakvu proviziju, a proširila je prilično pristojan.

Trgovina Mogućnosti CFD na Plus500 ™

Trgovina na volatilnost s našim provizija besplatno, fleksibilne opcije

Plus500CY doo je izdavatelj financijskih proizvoda dostupnih na ovim stranicama. Plus500CY doo je regulirano CySEC (dozvola broj 250/14).

Nazovite ili staviti opcije CFD na Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25

Trgovina opcija CFD o najpopularnijim indeksa u svijetu.

Nema provizije – Trgovina pozivima ili staviti opcije CFD!

Nema provizije, kako biste vidjeli naše naknade kliknite ovdje. Niske namazi između kupovnih i prodajnih cijena.

Hedge svoj portfelj s opcijama CFD

Uživajte širi spektar zaštite od rizika mogućnosti uz poziv ili staviti opcije CFD o glavnim pokazateljima. Nositi na ustajanje, pada i na stranu tržišta.

Besplatno u realnom vremenu opcija CFD stope

Dobiti besplatne realnom vremenu stope na opcije CFD. Napredno real-time ljestvice osigurati dugoročnu analizu promjena cijena.

Za početak Binarni Opcije Trading, slijedite ove korake

 1. Uz uglednog brokera Prijavite se za binarni opcije računa.
 1. Deponirati sredstva, tako da su spremni iskoristiti prilike kada su nastali, ali ne pokrene trgovanje još nema. Preporučujemo počevši s malim depozita, a ne više od između 200 dolara-500 dolara je potrebno, ali to je do vas.
 1. Postavljanje demo račun, to bi trebao biti stvarno jednostavno uz brokera trgovati u načinu sandbox.
 1. Pročitajte naše binarne smjernice mogućnost trgovanja. Ovaj vodič je jednostavan pregled strategije za nove trgovce.
 1. Postavite kao najmanje 20 trgovina u demo modu prije izrade jedan live trgovinu. U ovoj fazi je vaš naglasak je na dobivanje osjećaj za trgovačke platforme i nastupanje obrta ispravno, kao i početi razvijati svoju čitati o tome kako je tržište pomiče i utjecaja koji efekt kretanja.
 1. Pokrenuti stavljanje uživo obrta, ne više od 5dollars do 10 dolara po trgovini. Razmislite o cilju ne bi milijun dolara sa jednom trgovinom, to je sustavno bi novac s vremenom. Vi bitno za početak mali, kako bi se trgovina s jakim glavu, a za rad na strategiji minus uzimajući ogroman rizik u ovom trenutku.
 1. Kontaktirajte nas ako možete pomoći sa svojim trgovanje ili povećanje svoje strategije iz ove točke, mislim da smo ovdje resurs pomoći da uče i razvijaju kao trgovac. Stvari koje treba zapamtiti: koliko dana ste trgovanje? Koristite li veću veličinu kada imate više pogled na trgovinu? Jeste li napisati pravila prema dolje i to im slijedi svaki put? Javite nam što ste djelo i mi ćemo podržati.

[:is]

Plus500 býður tvöfaldur valkostur viðskipti, Þó að þetta eru viðskipti með samning um munur viðhorf, þau eru raunveruleg svipuð tvöfaldur valkosti viðskipti. Þú hefur möguleika á að notkun kalla / push valkostum eftir einstökum augum þínum. Það er ekki allir umboð og útbreiðslu er nokkuð viðeigandi.

Trade Valkostir CFD á Plus500 ™

Trade á flökt með þóknun frítt okkar, sveigjanlegri valkostur

Plus500CY Ltd er útgefandi fjármálaafurða boði á þessari vefsíðu. Plus500CY Ltd er stjórnað með CySEC (Licence nr 250/14).

Hringja eða sölurétt CFD á Dax 30, S & P500, CAC 40, MiB 40, AEX 25

Trade kauprétt CFD samningar á vinsælustu vísitölur í heiminum.

Engar Umboð – Trade Hringja eða sölurétt CFD!

Engar þóknanir, til að skoða gjöld okkar smelltu hér. Low álagið milli kaup- og sölugengis.

Hedge eigu með valkostum CFD

Njóttu fjölbreyttari áhættuvarna möguleika með Kalla eða söluréttar varmaflutningslíkana á helstu vísitölum. Takast á hækkandi, lækkandi og hliðar mörkuðum.

Ókeypis rauntíma kauprétt CFD verð

Fáðu ókeypis rauntíma verð á valkosti CFD. Advanced rauntíma töflur veita langtíma greiningu á verðbreytingum.

Til að byrja Binary Options Trading, fylgja þessum skrefum

 1. Með virtur miðlari Skráðu þig fyrir a Binary Valkostir reikning.
 1. Leggur svo þú ert tilbúinn til að nýta sér möguleika þegar þeir koma upp, en ekki hefja ekki viðskipti lifa enn. Við mælum hefst með litlum innborgun, ekki meira en milli 200 dollara-500 dollara er þörf en þetta er komið að þér.
 1. Setja upp demo reikning, þetta ætti að vera í raun einfalt við miðlara til að eiga viðskipti í sandkassa ham.
 1. Lesa tvöfaldur leiðbeiningar valkostur viðskiptalöndum okkar. Þessi leiðarvísir er einfalt yfirlit yfir stefnu fyrir skáldsögu kaupmenn.
 1. Setja sem lágmark 20 iðngreinum í kynningu háttur fyrirfram gera eina lifandi viðskipti. Á þessu stigi áhersla er á að fá tilfinningu fyrir viðskipti pallur og ingoing viðskipti rétt, auk byrja að þróa lesa þína á hvernig markaðurinn hreyfist og áhrifum sem áhrif hreyfingar.
 1. Hefja setja lifandi viðskipti, ekki meira en 5dollars til 10 dollara á viðskiptum. Hugsaðu um markmið er ekki að gera milljón dollara með einum viðskiptum, það er að skipulega gera peningar með tímanum. Þú nauðsynlegt að byrja smátt til að eiga viðskipti með sterka höfuð, og til að vinna á tækni mínus taka gríðarlegt áhættu á þessum tímapunkti.
 1. Hafðu samband við okkur ef þú getur hjálpað með viðskipti eða auka stefnu frá þessum tímapunkti, að hugsa um að við erum hér fyrir úrræði til að aðstoða þig að læra og þróast sem kaupmaður. Hlutur til muna: hvaða tíma dags ertu viðskipti? Ert þú að nota meiri stærð þegar þú hefur meiri sýn á viðskiptum? Skrifaðir þú reglur niður og þú ert að fylgja þeim í hvert skipti? Láttu okkur vita hvað þú ert verki og við munum styðja.

[:it]

Plus500 offre trading di opzioni binarie, anche se questi sono commerci con contratto di atteggiamento differenza, essi sono reali simili a trading di opzioni binarie. Hai possibilità di utilizzo di opzioni call / spinta a seconda della vista individuale. Non c'è alcun commissioni e la diffusione è abbastanza decente.

Commercio opzioni CFD su Plus500 ™

Commercio su volatilità con la nostra commissione libera, opzioni flessibili

Plus500CY Ltd è l'emittente dei prodotti finanziari disponibili su questo sito. Plus500CY Ltd è regolata da CySEC (licenza n ° 250/14).

Opzioni call o put CFD sul DAX 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25

CFD opzione commerciale sugli indici più popolari al mondo.

No Commissioni – Commercio di chiamata o di opzioni put CFD!

Non ci sono commissioni, per visualizzare le nostre tasse clicca qui. Spread bassi tra i prezzi di acquisto e vendita.

Hedge vostro portafoglio con le opzioni CFD

Godere di una più ampia gamma di possibilità con chiamata o opzioni put CFD sui principali indici di copertura. Deal a salire, cadendo e lateralmente mercati.

in tempo reale tariffe gratuiti CFD opzione

Get Free tariffe in tempo reale su opzioni CFD. grafici in tempo reale avanzate forniscono analisi a lungo termine delle variazioni dei prezzi.

Per avviare la negoziazione di opzioni binarie, attenersi alla seguente procedura

 1. Con un broker affidabile Registrati per avere un account opzioni binarie.
 1. Depositare i fondi in modo che si sono preparati ad approfittare di occasioni quando si presentano, ma non si avvia trading dal vivo ancora. Si consiglia di iniziare con un piccolo deposito, non più di 200 dollari tra-500 dollari è richiesto, ma questo dipende da voi.
 1. Impostare un account demo, questo dovrebbe essere in realtà semplice con il broker al commercio in una modalità sandbox.
 1. Leggi il regolamento della opzione di trading binario. Questa guida è una semplice panoramica di strategia per nuovi commercianti.
 1. Posto come un minimo di 20 mestieri in modalità demo in anticipo facendo un commercio di animali vivi. A questo punto la vostra enfasi è su come ottenere un tatto per la piattaforma di trading e entrante correttamente mestieri, così come inizio per sviluppare la vostra lettura su come si muove il mercato e le influenze che il movimento effetto.
 1. Iniziare mettendo mestieri dal vivo, non più di 5dollars a 10 dollari per il commercio. Pensate l'obiettivo non è quello di fare un milione di dollari con uno scambio, è per fare metodicamente i soldi nel corso del tempo. È essenziale per iniziare in piccolo, al fine di operare con un forte la testa, e di lavorare sulla vostra strategia meno prendendo un rischio enorme, a questo punto.
 1. Contattateci se si può aiutare con il tuo trading o aumentare la vostra strategia da questo punto, pensiamo a noi siamo qui per una risorsa per aiutare ad imparare e svilupparsi come un commerciante. Cose da ricordare: a che ora del giorno stai trading? Si sta utilizzando una maggiore dimensione quando si hanno più vista su un commercio? Hai scritto le regole giù e stai seguendo ogni volta? Fateci sapere cosa si è fatto e sosterremo.

[:lv]

Plus500 piedāvā bināro iespējas tirdzniecības, gan tie ir darījumi ar līgumu atšķirība attieksmē, tie ir faktiski līdzīgas bināro iespējas tirdzniecībai. Jums ir iespēja lietošanā zvans / push iespējas atkarībā no Jūsu individuālā skatu. Tur nav nekādas komisijas un izplatīšanos ir diezgan pienācīgas.

Tirdzniecība Opcijas CFD pie Plus500 ™

Tirdzniecība uz nepastāvību ar mūsu komisijas maksas, elastīgas iespējas

Plus500CY Ltd ir emitents pieejamo šajā mājas lapā finanšu produktiem. Plus500CY SIA regulē CySEC (Licence Nr 250/14).

Zvaniet vai Put opcijas CFD uz Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25

Tirdzniecība izvēles CFD uz populārākajiem indeksiem pasaulē.

Nav komisijas – Tirdzniecība dzēšanas vai pārdošanas iespējas CFD!

Nav komisijas, lai skatītu mūsu maksas šeit. Zemas spredi starp pirkšanas un pārdošanas cenām.

Dzīvžoga savu portfolio ar iespējām CFD

Baudiet plašāku riska ierobežošanas iespējas ar dzēšanas vai pārdošanas iespēju CFD uz galvenajiem rādītājiem. Strādājam uz pieaug, samazinās un sāniem tirgos.

Bezmaksas reāllaika variants CFD likmes

Saņemiet bezmaksas reāllaika likmes opcijas CFD. Advanced reāllaika diagrammas nodrošina ilgtermiņa analīzi par cenu izmaiņām.

Lai sāktu Binary Options tirdzniecību, rīkojieties

 1. Ar cienījamu broker Pierakstīties bināro opcijas kontā.
 1. Noguldīt savus līdzekļus, lai jums ir gatavi, lai izmantotu iespējas, kad tie rodas, bet nav uzsākt tirdzniecību dzīvot vēl. Mēs iesakām sākot ar nelielu depozītu, ne vairāk kā starp 200 dolāru-500 dolāri ir nepieciešams, bet tas ir atkarīgs no jums.
 1. Izveidoja demo kontu, tas būtu tiešām vienkārši ar brokeri tirdzniecībai ar smilšukastes režīmā.
 1. Lasiet mūsu bināro opciju tirdzniecības vadlīnijas. Šī rokasgrāmata ir vienkāršs pārskats par stratēģijas jauniem tirgotājiem.
 1. Novietojiet kā vismaz 20 amatu demo režīmā iepriekš iegūtu vienu dzīvu tirdzniecību. Šajā posmā jūsu uzsvars ir uz iegūt justies par tirdzniecības platformas un ievades tirdzniecību pareizi, kā arī sāk attīstīt savu lasīt par to, kā tirgus izmaiņās un ietekmēm, kas efekts kustību.
 1. Uzsākt ievietojot dzīvu darījumi, ne vairāk kā 5dollars līdz 10 dolāriem par tirdzniecību. Domājiet par mērķi ir neveikt miljons dolāru ar vienu tirdzniecību, tas ir, lai metodiski pelnīt naudu laika gaitā. Jūs svarīgi sākt mazu, lai tirdzniecībā ar spēcīgu galvu, un strādāt pie sava stratēģija mīnus ņemot milzīgu risku šajā brīdī.
 1. Sazinieties ar mums, ja jūs varat palīdzēt ar savu tirdzniecības vai palielinot savu stratēģiju no šā punkta, domāju, ka mēs esam šeit, lai resursu, lai palīdzētu jums mācīties un attīstīties, kā tirgotājs. Lietas, kas jāatceras: cikos dienas jūs tirdzniecības? Vai jums, izmantojot lielāku izmēru, ja jums ir vairāk skatījumu uz tirdzniecību? Vai jūs rakstīt jūsu noteikumiem uz leju, un jūs pēc tiem katru reizi? Ļaujiet mums zināt, ko jūs esat darbos, un mēs atbalstīsim.

[:lt]

Plus500 suteikia Dvejetainė parinktys prekybos, Nors šie sandoriai su sutarties skirtumas požiūris, jie yra faktinio panašus į Dvejetainė parinktys prekybos. Jūs turite galimybę į naudojimo skambutis / push variantų, priklausomai nuo Jūsų individualų nuomone. Nėra jokių komisinių ir plitimas yra gana padorus.

Prekyba Nustatymai CFD Plus500 ™

Prekyba svyravimus su mūsų komisijos nemokama, lanksčias galimybes

Plus500CY Ltd "yra finansinių produktų galima rasti šiame tinklalapyje, emitentas. Plus500CY Ltd reglamentuoja CySEC (licencija Nr 250/14).

Skambinkite arba pasirinkimo sandorius CFD ant Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25

Prekyba galimybė CFD apie populiariausių rodiklių pasaulyje.

Nėra Komisiniai – Prekyba pasirinkimo pirkti arba parduoti galimybės CFD!

Nėra komisinius, kad galėtumėte peržiūrėti savo mokesčius spauskite čia. Mažas skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainomis.

Gyvatvorių savo portfelį su galimybe CFD

Mėgaukitės įvairesnių apsidraudimo galimybes su pasirinkimo pirkti arba parduoti variantų CFD dėl pagrindinių indeksų. Užsiimame auga, mažėja ir šoną rinkose.

Nemokama realaus laiko pasirinkimo CFD kursai

Gauk nemokamai realaus laiko normas parinkčių CFD. Išplėstinė realaus laiko diagramas teikti ilgalaikę analizę kainų pokyčių.

Norėdami pradėti Dvejetainiai parinktys prekybos, atlikite šiuos veiksmus

 1. Su reputacijos brokeris Užsiregistruoti Dvejetainė parinktys sąskaitą.
 1. Deponuoti savo auksą, todėl esate pasirengę pasinaudoti šansus, kai jie atsiranda, bet ne inicijuoti prekyba gyvena dar. Rekomenduojame pradedant nedideliu užstatu ne daugiau kaip nuo 200 JAV dolerių-500 dolerių reikia, bet tai yra iki jums.
 1. Įsteigti demo sąskaitą, tai turėtų būti iš tikrųjų paprasta su brokeriu prekybai Smėlio režimu.
 1. Skaitykite mūsų dvejetainiai parinktis prekybos gaires. Šis vadovas yra paprastas apžvalga strategijos naujiems prekybininkams.
 1. Vieta yra mažiausiai 20 prekiauja demo režimu anksto padarydami vieną gyvą prekybą. Šiuo metu jūsų dėmesio skiriama vis jaustis prekybos platforma ir sudėtyje esančios prekiauja teisingai, taip pat pradėti kurti savo perskaityti kaip rinka juda ir poveikių, kurie poveikis judėjimo.
 1. Inicijuoti pateikimo gyvų prekiauja ne daugiau kaip 5dollars iki 10 JAV dolerių už prekybą. Pagalvokite apie tikslas nėra padaryti milijoną dolerių su vienu prekybos, tai metodiškai atlikti pinigų per tam tikrą laiką. Jūs svarbu pradėti mažas, kad prekybai su stipriu galvos ir dirbti savo strategiją minus atsižvelgiant didžiulę riziką šiuo metu.
 1. Susisiekite su mumis , jei galite padėti su savo prekybos ar padidinti savo strategiją iš šio taško, manau, mes čia ištekliaus padėti jums mokytis ir tobulėti kaip prekybininkas. Ką reikia atsiminti: kiek laiko dieną tu prekybos? Ar jūs naudojate didesnį dydį, kai turite daugiau pažiūrėti dėl prekybos? Ar rašote savo taisykles žemyn ir jūs taip juos kiekvieną kartą? Leiskite mums žinoti, ką jūs veiką ir mes remti.

[:hu]

Plus500 nyújt bináris opciók kereskedelem, Bár ezek kereskedik szerződés különbség hozzáállás, azok tényleges hasonló bináris opciók kereskedési. Van lehetőség, hogy használat hívás / push-beállítások függvényében az egyéni nézet. Nincs semmilyen jutalékot és elterjedése meglehetősen tisztességes.

Kereskedelmi lehetőségek CFD a Plus500 ™ -nál

Kereskedelmi volatilitás a jutalék szabad, rugalmas lehetőségeket

Plus500CY Ltd. a kibocsátó pénzügyi termékek elérhető ezen a weboldalon. Plus500CY Ltd szabályozza CySEC (Licence No. 250/14).

Vételi vagy eladási lehetőségek CFD a Dax 30, az S & P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25

Kereskedelmi opció CFD legnépszerűbb indexek a világon.

Nincs jutalék – Kereskedelmi vételi vagy eladási lehetőségek CFD!

Nincs jutalék, a megtekintéséhez a díjak, kattintson ide. Alacsony spreadek közötti vásárolni és eladni áron.

Fedezeti portfolió opciókkal CFD

Élvezze a szélesebb körű fedezeti lehetőségeket vételi vagy eladási lehetőségek CFD a főbb indexek. Deal emelkedő, eső és oldalirányú piacokon.

Ingyenes valós idejű lehetőséget CFD-árak

Ingyenes valós idejű árfolyamok lehetőségek CFD. Fejlett, valós idejű grafikonok a hosszú távú elemzése árváltozások.

Kezdeni Binary Options kereskedelmi, kövesse az alábbi lépéseket

 1. A neves iroda Iratkozzon fel a bináris opciók venni.
 1. Fizess a források, így készen állnak, hogy kihasználják az esélye, amikor azok felmerülnek, de nem kezdeményezi a kereskedelmi él még. Javasoljuk kezdve egy kis betét, nem több, mint a 200 dollárt, 500 dollár van szükség, de ez csak rajtad áll.
 1. Hozzunk létre egy demo számla, ez legyen valóban egyszerű a közvetítő kereskedelem egy sandbox mód.
 1. Olvassa el a bináris opció kereskedelmi irányelveket. Ez az útmutató egy egyszerű áttekintést stratégia új kereskedők.
 1. Helyezzük a minimum 20 ágakban demo módban előzőleg amely egy élő kereskedelmi. Ebben a szakaszban a hangsúly egyre érzi a kereskedési platform és beviteli szakmák helyesen, valamint kezd fejleszteni az olvasás az, hogy a piac mozog, és befolyásolja, hogy hatása mozgást.
 1. Kezdeményezni forgalomba élő kereskedés, legfeljebb 5dollars 10 dollárt kereskedelemben. Gondoljunk csak a cél nem az, hogy egy millió dollárt egy kereskedelmi forgalom módszeresen hogy a pénz az idő múlásával. Meg lényeges kezdeni kicsi ahhoz, hogy a kereskedelem egy erős feje, és dolgozni a stratégiát mínusz vesz egy hatalmas kockázatot ezen a ponton.
 1. Lépjen kapcsolatba velünk , ha tudsz segíteni a kereskedelmi vagy növelni a stratégia ezen a ponton, gondolom, azért vagyunk itt, az erőforrás, hogy segítsen tanulni és fejleszteni, mint a kereskedő. Fontos tudnivalók: milyen napszakban Ön kereskedelmi? Ön használ nagyobb méretű, ha több nézet a kereskedelmi? Te írtad a szabályok le, és követsz őket minden alkalommal? Hadd tudja, mit tett, és támogatni fogjuk.

[:mt]

Plus500 jipprovdi għażliet binarja kummerċ, Għalkemm dawn huma snajja bl kuntratt ta 'attitudni differenza, huma attwali simili għal għażliet tal-kummerċ binarja. Inti għandek l-għażla għall-għażliet sejħa / push 'użu li jiddependu fuq il-fehma individwali tiegħek. Ma jkunx hemm xi kummissjonijiet u l-firxa hija pjuttost deċenti.

Kummerċ Għażliet CFD fuq Plus500 ™

Kummerċ fuq volatilità bi kummissjoni ħielsa, għażliet flessibbli tagħna

Plus500CY Ltd hija l-emittent tal-prodotti finanzjarji disponibbli fuq dan is-sit. Plus500CY Ltd hija regolata mill CySEC (liċenzja Nru 250/14).

Sejħa jew Poġġi għażliet CFD fuq il-Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25

CFDs għażla Kummerċ dwar l-indiċi l-aktar popolari fid-dinja.

Nru Kummissjonijiet – Kummerċ Sejħa jew opzjonijiet put CFD!

Ebda kummissjonijiet, biex tara miżati tagħna ikklikkja hawn. firxiet baxxi bejn il-jixtru u jbiegħu l-prezzijiet.

Hedge portafoll tiegħek ma 'għażliet CFD

Jgawdu minn firxa usa 'ta' hedging possibbiltajiet bi Sejħa jew opzjoni put CFD fuq l-indiċi maġġuri. Deal fuq jogħlew, li jaqgħu u lejn il-ġenb swieq.

Free-ħin reali rati CFDs għażla

Tikseb rati fil-ħin reali b'xejn fuq għażliet CFD. Avvanzata mapep fil-ħin reali jipprovdu analiżi fit-tul tal-bidliet fil-prezzijiet.

Biex tibda Għażliet Binarju kummerċ, segwi dawn il-passi

 1. Ma 'sensar fama Sign up għal kont Għażliet Binarju.
 1. Jiddepożitaw fondi tiegħek sabiex inti huma ppreparati li jieħdu vantaġġ ta 'opportunitajiet meta jinqalgħu, iżda ma tibda negozju jgħixu s'issa. Nirrakkomandaw li jibda bil depożitu żgħir, mhux aktar minn bejn 200 dollaru-500 dollaru hija meħtieġa, imma dan huwa sa inti.
 1. Jistabbilixxi kont demo, dan għandu jkun fil-fatt sempliċi ma 'l-sensar għall-kummerċ fil-modalità sandbox.
 1. Aqra gwida binarja tagħna għażla kummerċjali. Din il-gwida hija ħarsa ġenerali sempliċi ta 'strateġija għall-kummerċjanti ġodda.
 1. Poġġi bħala minimu 20 snajja fil-modalità demo qabel jagħmlu waħda kummerċ ħajjin. F'dan l-istadju enfażi tiegħek huwa fuq jkollna jħossu għall-pjattaforma tal-kummerċ u dak ta 'dħul snajja korrett, kif ukoll tibda tiżviluppa taqra tiegħek dwar kif l-jiċċaqlaq suq u l-influwenzi dak il-għan moviment.
 1. Tibda tqegħid snajja ħajjin, mhux aktar minn 5dollars sa 10 dollaru kull kummerċ. Aħsbu fil-mira mhuwiex li tagħmel miljun dollaru mal-kummerċ waħda, huwa li metodiku jagħmlu l -flus matul iż-żmien. Inti essenzjali li tibda żgħar sabiex il-kummerċ b'ras qawwija, u biex jaħdmu fuq l-istrateġija tiegħek nieqes tieħu riskju kbir f'dan il-punt.
 1. Għamel kuntatt magħna jekk inti tista 'tgħin ma' kummerċ tiegħek jew iżid l-istrateġija tiegħek minn dan il-punt, jaħsbu aħna qegħdin hawn biex riżorsa biex jgħinuk jitgħallmu u jiżviluppaw bħala kummerċjant. Things li wieħed jiftakar: liema ħin tal-ġurnata huma inti kummerċ? Inti tuża daqs akbar meta jkollok aktar ħsieb fuq il-kummerċ? Ridt ikteb regoli tiegħek isfel u inti ġejjin minnhom kull darba? Let us know dak li inti att u aħna se tappoġġja.

[:nl]

Plus500 biedt binaire handel in opties, hoewel deze transacties met een contract van verschil houding, ze zijn de werkelijke vergelijkbaar met binaire handel in opties. U heeft een optie om het gebruik call / push-opties, afhankelijk van uw individuele weergave. Er is geen commissies en de spreiding is vrij aardig.

Trade Options CFD's bij Plus500 ™

Handel op de volatiliteit met onze commissie gratis, flexibele opties

Plus500CY Ltd is de uitgever van de financiële producten beschikbaar op deze website. Plus500CY Ltd wordt gereguleerd door CySEC (Licence No. 250/14).

Bel of Putopties CFD op de Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25

Trade optie CFD de populairste indices ter wereld.

Geen Commissies – Trade Call of Put opties CFD!

Geen commissies, om onze kosten te bekijken klik hier. Lage spreads tussen de koop- en verkoopprijzen.

Hedge uw portefeuille met opties CFD

Geniet van een breder scala van hedging mogelijkheden met Call of Put opties CFD op de belangrijkste indices. Deal over de stijgende, dalende en zijwaarts markten.

Gratis real-time optie CFD prijzen

Ontvang gratis real-time prijzen over opties CFD. Geavanceerde real-time grafieken geven op lange termijn analyse van de wijzigingen van de prijs.

Om Binaire Opties trading starten als volgt te werk

 1. Met een gerenommeerde makelaar Meld je nu aan voor de Binaire Opties account.
 1. Stort uw geld, zodat u bereid bent om te profiteren van risico's te nemen wanneer ze zich voordoen, maar niet starten de handel nog te leven. Wij raden u aan te beginnen met een klein bedrag, niet meer dan tussen de 200 dollar-500 dollar is vereist, maar dit is aan jou.
 1. Het opzetten van een demo-account, moet dit ook daadwerkelijk eenvoudig met de makelaar te zijn voor de handel in een sandbox-modus.
 1. Lees onze richtlijnen binaire optie handel. Deze gids is een eenvoudig overzicht van de strategie voor nieuwe handelaren.
 1. Plaats ten minste 20 trades in demo-modus op voorhand maken van een live-handel. In dit stadium uw nadruk ligt op het verkrijgen van een gevoel voor de trading platform en ingaande transacties correct, evenals start van je te lezen over hoe de markt beweegt en invloeden die zin beweging te ontwikkelen.
 1. Ingewijde handel brengen van levende handel, niet meer dan 5dollars tot 10 dollar per handel. Denk aan het doel is niet om een miljoen dollar te maken met een van de handel, het is om methodisch te maken geld in de tijd. Je essentieel om klein te beginnen met het oog op de handel met een sterke kop, en om te werken aan uw strategie minus het nemen van een enorm risico op dit punt.
 1. Neem contact met ons als u kunnen helpen met uw handel of het verhogen van uw strategie vanaf dit punt, denken wij zijn hier voor een bron om u te helpen te leren en te ontwikkelen als een handelaar. Dingen om te onthouden: welk moment van de dag ben je de handel? Maakt u gebruik van grotere omvang wanneer u meer zicht op een handel? Heeft u schrijf uw regels naar beneden en je ze na elke keer? Laat ons weten wat je bent daad en we zullen steunen.

[:no]

Plus500 gir binære alternativer trading, men disse er handler med kontrakt forskjell holdning, de er faktisk ligner på binær alternativer handel. Du har muligheten til bruk samtalen / push-alternativer, avhengig av din individuelle syn. Det er ikke noen provisjoner og spredningen er ganske anstendig.

Trade Options CFD på Plus500 ™

Handel på volatiliteten med våre provisjon, fleksible alternativer

Plus500CY Ltd er utsteder av finansielle produkter tilgjengelig på dette nettstedet. Plus500CY Ltd er regulert av CySEC (Licence nr 250/14).

Ring eller Salgsopsjoner CFD på Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25

Handelsopsjons CFDer på de mest populære indeksene i verden.

Ingen Provisjoner – Trade kjøps- eller salgsopsjoner CFD!

Ingen provisjon, for å vise våre avgifter klikk her. Lave spreader mellom kjøps- og salgspriser.

Hedge din portefølje med alternativer CFD

Nyt et bredere spekter av sikringsmuligheter med kjøps- eller salgsopsjoner CFD på de store indeksene. Deal på stigende, fallende og sidelengs markeder.

Gratis sanntid opsjons CFDer priser

Få gratis sanntidspriser på alternativer CFD. Avanserte sanntid diagrammer gi langsiktig analyse av prisendringer.

Slik starter Binary Options handel, følger du disse trinnene

 1. Med et hederlig megler Registrer deg for en Binary Options konto.
 1. Innskudd midlene slik at du er forberedt på å dra nytte av sjanser når de oppstår, men ikke starte handel leve ennå. Vi anbefaler deg å starte med et lite innskudd, ikke mer enn mellom 200 dollar-500 dollar er nødvendig, men dette er opp til deg.
 1. Sett opp en demo-konto, bør dette være egentlig enkelt med megler for å handle i en sandkassemodus.
 1. Les våre binære retningslinjer alternativet trading. Denne guiden er en enkel oversikt over strategi for nye handelsmenn.
 1. Plasser som et minimum 20 handler i demo-modus på forhånd gjør en levende handel. På dette stadiet ditt fokus er på å få en følelse for handelsplattform og inngående handler riktig, samt starte å utvikle din lese om hvordan markedet beveger seg og påvirkninger som påvirker bevegelse.
 1. Initiere plassere levende handler, ikke mer enn 5dollars til 10 dollar per handel. Tenk på mål er ikke å lage en million dollar med en handel, er det å metodisk tjene penger over tid. Du viktig å begynne i det små for å handle med en sterk leder, og å jobbe med din strategi minus tar en enorm risiko på dette punktet.
 1. Kontakt oss hvis du kan hjelpe med din handel eller øke din strategi fra dette punktet, tenke på at vi er her for en ressurs for å hjelpe deg å lære og utvikle seg som en trader. Ting å huske på: når på dagen du handler? Bruker du større størrelse når du har mer syn på en handel? Visste du skriver dine regler ned og følger du etter dem hver gang? La oss få vite hva du gjerning, og vi vil støtte.

[:pl]

Plus500 zapewnia handlu opcje binarne, choć są to transakcje z umową różnicy postawy, są one podobne do faktycznej Opcje binarne handlu. Masz opcję zwyczaje opcji kupna / PUSH zależności od indywidualnej widzenia. Nie ma żadnych prowizji i spread jest dość przyzwoita.

Opcje Trade CFD na Plus500 ™

Transakcja na zmienność z naszych prowizji, elastycznych opcji

Plus500CY Ltd jest emitentem produktów finansowych dostępnych na tej stronie. Plus500CY Ltd. jest regulowana przez CySEC (nr licencji 250/14).

Zadzwoń lub opcje put CFD na Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25

CFD na najpopularniejszych indeksów na świecie opcja Handlu.

Brak prowizji – Transakcja kupna lub sprzedaży opcji CFD!

Brak prowizji, aby zobaczyć nasze opłat kliknij tutaj. Niskie spready pomiędzy cenami kupna i sprzedaży.

Żywopłoty swoją ofertę o opcje CFD

Ciesz szerszy zakres możliwości zabezpieczenia z opcji kupna lub sprzedaży CFD na głównych indeksów. Deal on rośnie, spada i na boki rynkach.

Darmowe czasie rzeczywistym CFD opcja stopy

Pobierz bezpłatne stawki czasie rzeczywistym na temat opcji CFD. Zaawansowane wykresy w czasie rzeczywistym zapewniają długą analizę perspektywie zmian cen.

Aby rozpocząć handel Opcje binarne, wykonaj następujące kroki

 1. Z renomowanego brokera Zapisz się na koncie opcje binarne.
 1. Zdeponować swoje fundusze, więc są przygotowane do skorzystania z szans, gdy się pojawią, ale nie należy inicjować transakcje jeszcze żyją. Zalecamy zaczynając od niewielkiego depozytu, nie więcej niż 200 dolarów między-500 dolarów jest wymagane, ale to zależy od ciebie.
 1. Skonfiguruj konto demo, to powinno być naprawdę proste z pośrednika w handlu w trybie piaskownicy.
 1. Zapoznaj się z naszymi wskazówkami binarne handlowych rozwiązaniem. Podręcznik ten jest prosty przegląd strategii dla nowych przedsiębiorców.
 1. Miejsce jako minimum 20 transakcji w trybie demo wcześniej dokonując jednego handlu na żywo. Na tym etapie Twój nacisk położono na uzyskanie czuć na platformie obrotu oraz wprowadzana transakcji poprawnie, jak również początek opracowanie lektury, w jaki sposób porusza się na rynku i wpływa to efekt ruchu.
 1. Inicjowanie umieszczenia żywych transakcji, nie więcej niż 5dollars do 10 dolarów za handel. Pomyśl o tym celem nie jest zarobić milion dolarów w jednym handlu, to metodycznie, aby pieniądze z upływem czasu. Ty koniecznie zacząć od drobnych, by handlować z mocną głowę, a do pracy na swojej strategii minus biorąc ogromne ryzyko w tym momencie.
 1. Skontaktuj się z nami , jeśli możesz pomóc w handlu lub zwiększając swoją strategię z tego punktu, myśleć jesteśmy tu dla zasobu, aby pomóc uczyć i rozwijać się jako przedsiębiorcy. O czym należy pamiętać: o jakiej porze dnia jesteś handel? Używasz większy rozmiar, kiedy masz więcej pogląd na handel? Czy piszesz reguły w dół i jesteś po nich za każdym razem? Daj nam znać, co jest czynem i będziemy wspierać.

[:pt]

Plus500 fornece opções binárias de negociação, Embora estes são negócios com contrato de atitude diferença, eles são reais semelhante a negociação de opções binário. Você tem a opção de opções de compra / PUSH de uso, dependendo do seu ponto de vista individual. Não há quaisquer comissões e o spread é bastante decente.

Opções de comércio CFD na Plus500 ™

Comércio sobre a volatilidade com a nossa comissão livre, opções flexíveis

Plus500CY Ltd é o emitente dos produtos financeiros disponíveis neste site. Plus500CY Ltd é regulada por CySEC (Licence No. 250/14).

Call ou Put opções CFD sobre o Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25

CFDs opção do Comércio sobre os índices mais populares do mundo.

Sem comissões – Trade chamada ou opções de venda CFD!

Sem comissões, para ver nossas taxas clique aqui. Baixos spreads entre os preços de compra e venda.

Hedge sua carteira com opções de CFD

Desfrute de uma gama mais ampla de cobertura possibilidades com chamada ou opções de venda CFD sobre os principais índices. Lidar subindo, caindo para os lados e mercados.

Em tempo real as taxas de CFDs opção gratuita

Obter tarifas em tempo real livres em opções de CFD. gráficos em tempo real avançados fornecem análise de longo prazo das alterações de preços.

Para iniciar o binário opções de negociação, siga estes passos

 1. Com um corretor respeitável Registe-se para uma conta de opções binárias.
 1. Depositar os seus fundos assim que você está preparado para aproveitar as chances quando elas surgem, mas não inicie a negociação ainda vive. É aconselhável começar com um pequeno depósito, não mais que entre 200 dólares, 500 dólares é necessária, mas isso é até você.
 1. Configurar uma conta demo, esta deve ser realmente simples com o corretor ao comércio de um modo seguro.
 1. Leia as nossas diretrizes de negociação opção binários. Este guia é uma visão simples de estratégia para novos comerciantes.
 1. Coloque no mínimo 20 comércios em modo demo de antemão fazendo um comércio vivo. Nesta fase sua ênfase está em obter uma sensação para a plataforma de negociação e ingoing comércios corretamente, bem como começar a desenvolver a sua leitura sobre a forma como o mercado se move e influências que o movimento efeito.
 1. Iniciado colocar comércios ao vivo, não mais do que 5dollars a 10 dólares por comércio. Pense o objetivo não é fazer um milhão de dólares com um comércio, é para metodicamente fazer dinheiro ao longo do tempo. Você essencial para começar pequeno, a fim de negociar com uma cabeça forte, e para trabalhar em sua estratégia de menos tendo um enorme risco neste momento.
 1. Contacte-nos se você pode ajudar com sua negociação ou aumentar a sua estratégia a partir deste ponto, acho que de estamos aqui para um recurso para ajudá-lo a aprender e desenvolver-se como um comerciante. Coisas para lembrar: o que hora do dia você está negociando? Você está usando tamanho maior quando você tem mais vista em um comércio? Você escreveu suas regras para baixo e você está seguindo-os cada vez? Deixe-nos saber o que você é feito e vamos apoiar.

[:ru]

Plus500 предоставляет торговые бинарные опционы, Хотя это сделки с договором разница отношения, они похожи на фактическое бинарной торговли опционами. У вас есть опция для использования опций вызова / PUSH в зависимости от вашего индивидуального вида. Существует не каких-либо комиссий и распространение довольно приличный.

Торговля CFD Варианты на Plus500 ™

Торговля на волатильности с нашей комиссии бесплатно, гибкие варианты

Plus500CY Ltd является эмитентом финансовых продуктов, доступных на этом сайте. Plus500CY Ltd регулируется CySEC (Лицензия № 250/14).

Позвоните или опционы пут CFD на Dax 30, S & P500, CAC 40, 40 MIB, AEX 25

Опция Торговля CFDs на самых популярных индексов в мире.

Нет комиссии – Торговля колл или пут опции CFD!

Нет комиссий, чтобы просмотреть наши сборы не нажмите здесь. Низкие спрэды между цен покупки и продажи.

Hedge свой портфель с опциями CFD

Наслаждайтесь более широкий спектр возможностей хеджирования с колл или пут опционов CFD на основные индексы. Сделка на повышение, падение и вбок рынках.

Бесплатные режиме реального времени опция CFDs ставки

Получите бесплатные ставки в режиме реального времени о вариантах CFD. Advanced в режиме реального времени графики обеспечивают долгосрочный анализ изменений цен.

Для того, чтобы начать торговать бинарными опционами, выполните следующие действия

 1. С помощью авторитетного брокера Подпишитесь на счет бинарных опционов.
 1. Вкладывайте деньги, чтобы вы были готовы воспользоваться шансами, когда они возникают, но не инициируют торговлю живут еще. Мы рекомендуем начинать с небольшой депозит, не более чем между 200 долларов-500 долларов требуется, но это зависит от вас.
 1. Настройка демо-счет, то это должно быть на самом деле просто с брокером, чтобы торговать в изолированном режиме.
 1. Прочитайте наши бинарные вариант торговые рекомендации. Данное руководство представляет собой простой обзор стратегии для новых трейдеров.
 1. Поместите как минимум 20 сделок в демо-режиме, заранее делая один живой торговли. На этом этапе ваш акцент делается на том, чтобы почувствовать торговую платформу и сходящейся сделок правильно, а также приступить к разработке вашего чтения о том, как рынок движется и влияет на это движение эффект.
 1. Начать размещение живые торги, не более 5dollars до 10 долларов за сделку. Подумайте о цели не заработать миллион долларов с одной сделки, это методично делать деньги в течение долгого времени. Вы необходимо начать с малого, чтобы торговать с крепкой головой, и работать над своей стратегией минус принимая огромный риск в этой точке.
 1. Свяжитесь с нами , если вы можете помочь с вашей торговли или увеличивая свою стратегию с этой точки, думаю, мы здесь для ресурса , чтобы помочь вам учиться и развиваться в качестве трейдера. Что нужно помнить: в какое время дня вы торгуете? Вы используете больший размер, если у вас есть больше взгляд на торговлю? Писали ли вы свои правила вниз и вы следуете их каждый раз? Дайте нам знать, что вы дело, и мы будем поддерживать.

[:ro]

Plus500 oferă binar opțiuni de tranzacționare, Deși acestea sunt tranzacții cu contract de atitudine diferență, ele sunt reale similare cu binar opțiuni de tranzacționare. Aveți opțiunea de a opțiunilor de apel / apăsare de utilizare în funcție de vizualizarea individuală. Nu există nici un comision și răspândirea este destul de decent.

Comerț Opțiuni CFD la Plus500 ™

Comerț privind volatilitatea cu opțiunile noastre fără comision, flexibile

Plus500CY Ltd este emitentul produselor financiare disponibile pe acest site. Plus500CY Ltd este reglementată de CySEC (Licența nr 250/14).

Apel sau a pune optiunile CFD pe Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, 25 AEX

CFD-uri opțiune de comerț pe cele mai populare indici din lume.

Nu există Comisioane – Comerț apel sau opțiuni de vânzare CFD!

Nu există comisioane, pentru a vizualiza taxele noastre click aici. spread-urile de mici între prețurile de cumpărare și de vânzare.

Acoperirii portofoliului cu opțiuni CFD

Bucurați-vă de o gamă mai largă de acoperire a posibilităților cu apel sau opțiuni de vânzare CFD pe principalii indici. Tranzacționeze în creștere, care se încadrează și într-o parte pe piețele.

în timp real ratelor fără opțiune CFD-uri

Ia ratele gratuite în timp real cu privire la optiunile CFD. diagrame avansate in timp real oferi analize pe termen lung a modificărilor de preț.

Pentru a porni Optiuni binare de tranzacționare, urmați acești pași

 1. Cu un broker reputație Creați un cont Optiuni binare.
 1. Fondurile dvs., astfel încât depui sunteți pregătit să profite de șansele atunci când acestea apar, dar nu inițiază tranzacționare live încă. Vă recomandăm să începeți cu un depozit mic, nu mai mult decât este nevoie de între 200 de dolari-500 de dolari, dar acest lucru este de până la tine.
 1. Setarea unui cont demo, acest lucru ar trebui să fie de fapt simplu, cu brokerul de comerț într-un mod sandbox.
 1. Citiți instrucțiunile noastre opțiunea de tranzacționare binar. Acest ghid este o simplă trecere în revistă a strategiei pentru comercianți noi.
 1. Se pun ca un minim de 20 de meserii în modul demo luare în prealabil comerțul unul viu. In acest stadiu, accentul este pe obtinerea unui simt pentru platforma de tranzacționare și în mod corect tranzacțiile de încorporare, precum și de pornire pentru a dezvolta cu privire la modul de citire se mută de pe piață și influențe în acest sens de circulație.
 1. Iniția plasarea unor tranzactii vii, nu mai mult de 10 de dolari la 5dollars per tranzacție. Gândiți -vă la scopul nu este de a face un milion de dolari cu un singur comerț, este de a face metodic bani de-a lungul timpului. Vă esențial pentru a începe mici, în scopul de a face comerț cu un cap puternic, și să lucreze la strategia de minus a lua un risc enorm în acest moment.
 1. Contactatine dacă vă poate ajuta cu dvs. de tranzacționare sau în creștere strategia din acest punct, cred că de noi suntem aici pentru o resursă pentru a vă ajuta să învețe și să se dezvolte ca un comerciant. Lucruri de reținut: ce oră a zilei te de tranzacționare? Utilizați o mai mare dimensiune atunci când au vedere mai mult pe un comert? Ai scris regulile tale în jos și te urmându de fiecare dată? Anuntati-ne ce este fapta si vom sprijini.

[:sk]

Plus500 poskytuje binárne obchodovanie s opciami, keď sa jedná o obchody s pracovnou zmluvou o rozdiele postoje, sú skutočné podobné binárne možnosti obchodovania. Máte možnosť na využitie možností presmerovania / tlačiť v závislosti na vašom individuálnom pohľadu. Nie je žiadne provízie a spread je celkom slušné.

Obchod Možnosti CFD na Plus500 ™

Obchodujte na volatility s našimi provízie, flexibilných možností

Plus500CY Ltd je emitentom finančných produktov dostupných na tejto webovej stránke. Plus500CY Ltd je regulovaný CySEC (osvedčenie č 250/14).

Alebo predajné opcie CFD na Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25

opčné obchod CFD na najpopulárnejšie indexov na svete.

Žiadne provízie – Obchodné alebo predajné opcie CFD!

Žiadne provízie, aby ste mohli našich poplatkov nájdete tu. Nízka rozpätie medzi nákupnou a predajnou ceny.

Hedge svoje portfólio s možnosťou CFD

Vychutnajte si širší rozsah zaistenia možnosti sa alebo predajné opcie CFD hlavných indexov. Obchodujú na stúpa, klesá a do strán trhoch.

Free real-time ceny opcie CFD

Získať zadarmo ceny v reálnom čase o možnostiach CFD. Pokročilá real-time grafy poskytujú dlhodobú analýzu cenových zmien.

Ak chcete začať obchodovať s binárne voľby, postupujte podľa nasledujúcich krokov

 1. S renomovanou kanceláriu Zaregistrujte si účet binárne voľby.
 1. Uložiť svoje peniaze, takže ste pripravení využiť šancí, keď sa vyskytnú, ale nie začať obchodovanie ešte žiť. Odporúčame začať s malým vkladom, nie viac, než je požadované medzi 200 dolármi-500 dolárov, ale to je len na vás.
 1. Nastaviť demo účet, malo by to byť skutočne jednoduché s maklérom obchodovať v režime izolovaného priestoru.
 1. Prečítajte si naše pokyny pre binárne možnosť obchodovania. Táto príručka je jednoduchý prehľad stratégie pre nové obchodníkov.
 1. Umiestnite ako najmenej 20 obchodov v režime demo vopred tvoriacich jednu živú obchodu. V tejto fáze vaša Dôraz je kladený na získanie cit pre obchodné platformy a správne nastupujúcej obchody, rovnako ako začiatok rozvíjať svoje čítanie o tom, ako sa trh pohybuje a ovplyvňuje tomto zmysle pohybu.
 1. Začať uvádzanie živých obchodov najviac 5dollars až 10 dolárov za obchod. Zamyslite sa nad tým cieľom nie je zarobiť milión dolárov s jedným obchodu, je metodicky zarobiť peniaze v priebehu času. Vy nevyhnutné začať v malom meradle na účely obchodu so silnou hlavou a pracovať na svojej stratégii mínus brať obrovské riziko v tomto bode.
 1. Kontaktujte nás , ak môžete pomôcť s obchodovaním alebo zvýšiť svoju stratégiu z tohto bodu, myslím, že sme tu pre zdroje, ktoré vám pomôžu učiť sa a rozvíjať ako obchodník. Zapamätajte si: to, čo dennú dobu ste obchodovanie? Používate väčšiu veľkosť, ak máte viac pohľad na obchod? Mali by ste napísať vaše pravidlá dole a sú im tieto zakaždým? Dajte nám vedieť, čo si zač skutku a budeme podporovať.

[:sl]

Plus500 zagotavlja binarni možnosti trgovanja, čeprav so ti trguje s pogodbo razlika odnos, so dejansko podobna binarni trgovanje možnosti. Imate možnost, da za uporabo možnosti klica / potisna glede na vaše individualne pogled. Ni vse provizije in širjenje je dokaj spodobno.

Trade Opcije CFD pri Plus500 ™

Trgovina na nihanja z našimi komisij brezplačno, prilagodljive možnosti

Plus500CY Ltd je izdajatelj finančnih produktov, ki so na voljo na tej spletni strani. Plus500CY Ltd ureja CySEC (licence št 250/14).

Pokliči ali Put možnosti CFD na Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25

Trade možnost CFD-ji na najbolj priljubljenih indeksov na svetu.

Brez provizije – trgovina ali nakupne opcije CFD!

Ni provizije, da si ogledate naše pristojbine, kliknite tukaj. Nizki razponi med kupujejo in prodajajo cenah.

Škarje za svoj portfelj z opcijama CFD

Uživajte širši spekter varovanja možnosti z ali nakupne možnosti CFD na glavnih indeksov. Ukvarjamo se na narašča, pada in vstran trgih.

Prosti realnem času možnost CFD-ji stopnje

Brezplačnih tečajev v realnem času o možnosti CFD. Napredne realnem času karte zagotovijo dolgoročno analizo sprememb cen.

Če želite začeti Binarni možnosti trgovanja, sledite naslednjim korakom

 1. Z uglednim posrednik Prijavite se za račun Binarni Možnosti.
 1. Deponirati svojih sredstev, da ste pripravljeni, da izkoristijo priložnosti, ko se pojavijo, vendar ne začne trgovanje v živo še ni. Priporočamo, da se začne z majhno pologa, ne več kot med je potrebno 200 dolarjev-500 dolarjev, vendar je to odvisno od vas.
 1. Nastavitev demo računa, mora biti to pravzaprav preprosta s posrednikom za trgovino v načinu peskovniku.
 1. Preberite naše binarne smernice možnost trgovanja. Ta priročnik je preprost pregled strategije za nove trgovce.
 1. Postavite kot najmanj 20 poslov v demo načinu pred izdelavo enega živo trgovino. Na tej stopnji je vaš poudarek na pridobivanje občutek za trgovalne platforme in pravilno aditiva poslov, kot tudi začetek, da razvijejo svoje branje o tem, kako so premiki na trgu in vplivih tem smislu gibanja.
 1. Sproži dajanju živih poslov, ne več kot 5dollars do 10 dolarjev na trgovino. Pomislite na cilj, ne da bi milijon dolarjev z eno trgovino, je, da načrtno bi denar v daljšem časovnem obdobju. Si bistvenega pomena za začetek majhne, ​​da se trgovanje z močno glavo in za delo na vaši strategiji minus ob ogromno tveganje na tej točki.
 1. Pišite nam , če lahko pomaga z vašo blagovno ali povečati svojo strategijo od te točke, misliti smo tu vir za pomoč boste izvedeli in razviti kot trgovec. Stvari je treba zapomniti: kakšen čas dneva ste trgovanje? Ali uporabljate večje velikosti, če imate več pogled na trgovino? Ali pišete pravila dol in si jih po vsakič? Povejte nam, kaj ste dejanje in bomo podprli.

[:fi]

Plus500 tarjoaa binary vaihtoehdoista kaupankäynnin, vaikka nämä ovat treidaa sopimuksen eroa asenne, ne ovat todellisia samanlaisia binary vaihtoehdoista kaupankäynnin. Sinulla on mahdollisuus käyttö puhelu / push vaihtoehtoja riippuen oman käsityksen. Ei ole mitään palkkioita ja leviäminen on melko kunnollinen.

Trade Options CFD Plus500 ™

Kaupan volatiliteetti meidän komission vapaa, joustavia vaihtoehtoja

Plus500CY Ltd on liikkeeseenlaskijan taloudellisten tuotteita saatavilla tällä sivustolla. Plus500CY Ltd säädellään CySEC (Licence nro 250/14).

Soita tai Myyntioptiot CFD on Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25

Trade vaihtoehto CFD suosituin indeksejä maailmassa.

Ei Palkkiot – kauppa Call tai Myyntioptiot CFD!

Ei palkkiot, katsella meidän maksuja klikkaa tästä. Matala leviää välillä ostaa ja myydä hintaan.

Hedge salkkusi vaihtoehtoja CFD

Nauti laajemman suojausten mahdollisuuksia Call tai Myyntioptiot CFD suurista indeksejä. Deal noususta, putoamisen ja sivuttain markkinoilla.

Vapaa reaaliaikainen vaihtoehto CFD hinnat

Hanki ilmainen ajantasaiset hinnat vaihtoehdoista CFD. Advanced reaaliaikaisia ​​kaavioita tarjota pitkän aikavälin analyysi hintamuutosten.

Voit aloittaa Binary asetukset kaupankäynnin seuraavasti

 1. Hyvämaineinen välittäjä Tilaa Binary Options tilin.
 1. Tallettaa varoja niin olet valmis hyödyntämään mahdollisuudet, kun ne syntyvät, mutta älä aloittaa kaupankäynnin elää vielä. Suosittelemme alkaa pieni talletus, enintään 200 dollaria-500 dollaria tarvitaan, mutta tämä on sinun.
 1. Määritä demo-tililtä, ​​tämä olisi todella yksinkertainen välittäjä kaupan hiekkalaatikko tilassa.
 1. Lue binäärioptiot kaupankäynnin ohjeita. Tämä opas on yksinkertainen yleiskatsaus strategian uusia kauppiaille.
 1. Aseta vähintään 20 kaupat demoversioina etukäteen tehdä yksi live kauppaa. Tässä vaiheessa sinun painopiste on saada tuntumaa kauppapaikan ja sisältämien kaupat oikein, sekä käynnistys kehittää lukea, kuinka markkinoilla liikkuu ja vaikutteita, jotka vaikutus liikettä.
 1. Aloittaa asettamalla live kaupat, enintään 5dollars 10 dollaria per kauppa. Ajattele tavoite ei tehdä miljoonaa dollaria yhden kaupan, se on järjestelmällisesti tehdä rahaa ajan mittaan. Sinä tärkeää aloittaa pieni, jotta kaupan vahva pää, ja työstää strategiaa miinus ottaen valtavan riskin tässä vaiheessa.
 1. Ota yhteyttä , jos voit auttaa oman kaupankäynnin tai lisäämällä strategia tästä pisteestä, ajattele olemme täällä resurssi auttaa opit ja kehittyä kauppias. Muistettavaa: mihin aikaan päivästä olet kaupankäynnin? Käytätkö enemmän kokoa, kun on enemmän näkemys kauppaa? Oletko kirjoita sääntöjä alas ja seuraat niitä joka kerta? Kerro meille mitä olet töissä ja aiomme tukea.

[:sv]

Plus500 erbjuder binära alternativ handel, men dessa är handel med kontrakt skillnad attityd, de är själva liknar binära alternativ handel. Du har möjlighet att användnings samtal / tryck alternativ beroende på dina individuella uppfattning. Det finns inga provisioner och spridningen är ganska bra.

Handeln Alternativ CFD till Plus500 ™

Handeln på volatilitet med våra Courtage, flexibla alternativ

Plus500CY Ltd är emittenten av de finansiella produkter som finns på denna webbplats. Plus500CY Ltd regleras av CySEC (licens nr 250/14).

Köp- eller säljoptioner CFD på Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25

Handel alternativ CFDs på de populäraste indexen i världen.

Inga kommissioner – Handel köp- eller säljoptioner CFD!

Inga provisioner, för att se våra avgifter klicka här. Låga spreadar mellan köp- och säljkurser.

Hedge din portfölj med alternativ CFD

Njut av ett bredare spektrum av säkrings möjligheter med köp- eller säljoptioner CFD på de stora indexen. Deal på stigande, fallande och sidled marknader.

Gratis realtid alternativet CFD priser

Få gratis realtids priser på alternativ CFD. Avancerade realtidsdiagram ge långsiktig analys av prisförändringar.

För att starta binära optioner handel, gör du så här

 1. Med en ansedd mäklare Registrera dig för ett binära optioner konto.
 1. Sätta in dina pengar så att du är beredda att utnyttja chanser när de uppstår, men inte initiera handel leva ännu. Vi rekommenderar att börja med en liten insättning, inte mer än mellan 200 dollar-500 dollar krävs men det är upp till dig.
 1. Inrätta ett demo-konto, bör detta vara egentligen enkel med mäklaren att handla i en sandlåda läge.
 1. Läs våra binära riktlinjer alternativ handel. Denna guide är en enkel översikt över strategin för nya aktörer.
 1. Plats som en minst 20 avslut i demoläge i förväg göra en levande handel. I detta skede din tyngdpunkten ligger på att få en känsla för handelsplattform och ingående trades korrekt, liksom start för att utveckla din läsning om hur marknaden rör sig och influenser som effekt rörelse.
 1. Initiera placera levande handel, inte mer än 5dollars till 10 dollar per handel. Tänk på målet är inte att göra en miljon dollar med en handel, är det att metodiskt göra pengar över tiden. Du viktigt att börja i liten skala för att handla med en stark huvud, och att arbeta med din strategi minus ta en enorm risk vid denna tidpunkt.
 1. Kontakta oss om du kan hjälpa till med din handel eller öka din strategi från denna punkt, tänk på att vi är här för en resurs för att hjälpa dig att lära och utvecklas som en näringsidkare. Saker att komma ihåg: vilken tid på dagen du handel? Använder du större storlek när du har mer syn på en handel? Har du skriver reglerna ner och du följer dem varje gång? Låt oss veta vad du är handling och vi kommer att stödja.

[:tr]

Plus500 bu fark tutum sözleşme ile esnaf olmasına rağmen, ikili opsiyon ticaret sağlar, onlar ikili opsiyon ticareti benzer gerçek vardır. Sizin bireysel görünüme bağlı olarak kullanım çağrı / itme seçenekleri için seçeneğiniz vardır. Orada herhangi bir komisyon değildir ve yayılması oldukça iyi.

Plus500 ™ 'de Ticaret Seçenekleri CFD

Bizim komisyon ücretsiz, esnek seçenekler ile volatilite üzerine Ticaret

Plus500CY Ltd Bu web sitesinde mevcut finansal ürünlerin ihraç eden kurum olan. Plus500CY Ltd tarafından düzenlenir CySEC (Lisans No: 250/14).

Çağrı veya Dax 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, AEX 25 seçenekleri CFD koy

dünyanın en popüler endeksleri ticaret seçeneği CFD.

Hiçbir Komisyonlar – Ticaret çağrısı veya opsiyonları CFD!

Hiçbir komisyon, bizim ücretlerini görmek için buraya tıklayın. satın almak ve satmak fiyatları arasında düşük spread.

seçenekler CFD ile portföyünüzü Hedge

Çağrı ya da büyük endeksleri koyun seçenekleri CFD ile olanaklarını hedging daha geniş bir yelpazede keyfini çıkarın. , Yükselen düşen ve piyasaların yatay anlaşma.

Ücretsiz gerçek zamanlı seçeneği CFD oranları

seçenekleri CFD ücretsiz gerçek zamanlı oranlarını alın. Gelişmiş gerçek zamanlı grafikler fiyat değişimlerinin uzun vadeli analiz sağlar.

İkili Opsiyon ticareti başlatmak için aşağıdaki adımları izleyin

 1. saygın bir komisyoncu ile bir İkili Opsiyon hesabı için kaydolun.
 1. onlar ortaya çıktığında şansını yararlanmak için hazırlanmıştır, ancak henüz canlı ticaret başlatmak değil böylece para yatırmak. Biz 200 dolar-500 dolar gereklidir ama bu size kalmış arasında fazla olmayan küçük bir depozito ile başlayan öneririz.
 1. Bir demo hesabı kurmak, bu bir sandbox modunda ticaret komisyoncu ile aslında basit olmalıdır.
 1. Bizim ikili opsiyon ticaret talimatları okuyun. Bu kılavuz, yeni tüccarlar için strateji basit bir bakış niteliğindedir.
 1. önceden bir canlı ticaret yaparak demo modunda minimum 20 esnaf olarak yerleştirin. Bu aşamada vurgu nasıl pazar hareketleri ve etkileri etkileyen hareketi üzerinde okuma geliştirmek için ticaret platformu için bir fikir almak ve doğru esnaf hava parası yanı sıra başlangıç ​​üzerindedir.
 1. işlem başına 10 dolar 5dollars daha fazla canlı esnaf, yerleştirme başlatın. Bir ticaret milyon dolar yapmak değil amaç düşünün, bu yöntemli yapmaktır para zamanla. Sen esas güçlü bir kafa ile ticaret ve strateji eksi bu noktada çok büyük bir risk alarak çalışmak için küçük başlatın.
 1. Bize ulaşın size ticaret veya bu noktadan strateji artan yardımcı olabilir, biz öğrenmek ve bir tüccar olarak geliştirmek yardımcı olmak için bir kaynak için burada düşünüyorum. Unutulmaması gerekenler: Eğer günün hangi saatinde gelenek vardır? Bir ticaret üzerinde daha çok görünümü var zaman büyük boyutu kullanıyor musunuz? Eğer aşağı kurallarını yazdın ve onları her zaman takip ediyor? bize senet ne bilsin ve biz destekleyecektir.

[:bg]

Plus500 предлага търговия двоични опции, въпреки че те са сделки с договор за разлика нагласа, те са реалното подобен на двоичен търговия с опции. Вие имате възможност да използване на опции повикване / лицеви зависимост от индивидуалния си изглед. Там не е комисионни и разпространението е доста приличен.

Търговия Options CFD на Plus500 ™

Търговия на нестабилността с нашите комисионни безплатно, гъвкави възможности

Plus500CY Ltd е емитент на финансови продукти, достъпни на този сайт. Plus500CY Ltd се регулира от CySEC (Лиценз No. 250/14).

Кол или пут опции CFD върху DAX 30, S & P500, CAC 40, MIB 40, АЕХ 25

Търговия опционни договори за разлика върху най-популярните индекси в света.

Без комисионни – Търговия кол или пут опции CFD!

Без комисионни, за да видите нашите такси натиснете тук. Ниски спредове между цените купува и продава.

Хедж портфолиото си с опции CFD

Насладете се на по-широк кръг от хеджиране възможности с кол или пут опции CFD върху основните индекси. Избягване на нарастващите, падане и странично пазари.

Безплатни опционни договори за разлика курсове в реално време

Получаване на безплатни курсове в реално време на опции CFD. Разширено в реално време, графики предоставят дългосрочно анализ на промените в цените.

За да започнете двоичен опции за търговия, следвайте тези стъпки

 1. С реномиран брокер Регистрирайте се, за сметка на двоичен опции.
 1. Депозитна запасите си, така че да са готови да се възползват от шансовете, ако такива възникнат, но не инициира търговия живеят все още. Ние препоръчваме да се започне с малък депозит, не повече от между 200 долара-500 долара се изисква, но това е до вас.
 1. Създаване на демо сметка, това трябва да е действително прост с брокера да търгуват в режим на пясък.
 1. Прочетете нашите двоични насоки опция за търговия. Това ръководство е прост преглед на стратегията за нови търговци.
 1. Поставете като минимум 20 сделки в демо режим предварително вземане на едно живо търговия. На този етап си акцент е върху получаване на усещане за платформата за търговия и за влагане, сделки правилно, както и да започне да се развива вашата четене за това как се движи пазара и влиянията, които движение ефект.
 1. Иницииране на поставяне на живо сделки, не повече от 5dollars до 10 долара за търговия. Помислете за целта не е да се направи един милион долара с един търговия, това е да се методично направи пари с течение на времето. Можете съществено значение, за да започнете малък, за да търгуват със силно главата, и да работи за вашата стратегия минус като огромен риск в този момент.
 1. Свържете се с нас , ако може да помогне с вашата търговска или увеличаване на стратегията си от тази гледна точка, мисля, че от тук сме за един ресурс, за да ви помогне да научите и се развива като търговец. Неща, за да си спомнят: по кое време на деня са ви търговия? Използвате ли по-голям размер, когато имате повече оглед на търговията? Знаете ли, напишете вашите правила за определяне и са ги след всеки път? Кажете ни какво сте дело и ние ще подкрепим.

[:iw]

פלוס 500 מספקת מסחר באופציות בינאריות, אך הן עסקות עם חוזה של יחס הבדל, הם בפועל דומים מסחר באופציות בינאריות. יש לך אפשרות אופציות רכש שימוש / דחיפה תלויה נוף האישיות שלכם. אין שום עמלות וההתפשטות היא מכובדת למדי.

אפשרויות מסחר CFD ב Plus500 ™

סחר על התנודתיות עם חופשי הוועדה שלנו, אפשרויות גמישות

Plus500CY בע"מ היא מנפיק מוצרים פיננסיים זמינים באתר זה. Plus500CY בע"מ מוסדרת CySEC (רישיון מס '250/14).

התקשר או אופציות מכר CFD על דקס 30, S & P500, 40 CAC, 40 MIB, AEX 25

פרשי אפשרות סחר על המדדים הפופולריים ביותר בעולם.

אין עמלות – סחר שיחה או אופציות מכר CFD!

אין עמלות, כדי להציג דמי שלנו לחצו כאן. מרווחים נמוכים בין המחירים לקנות ולמכור.

גידור תיק ההשקעות שלך עם אפשרויות CFD

בואו ליהנות ממגוון רחב יותר של גידור אפשרויות עם שיחות או אופציות מכר CFD על המדדים העיקריים. מתמודדים על עולה, יורד ולצדדים בשווקים.

שיעורי פרשי אפשרות בזמן אמת חינם

קבל את שערי בזמן אמת בחינם על אפשרויות CFD. גרפים בזמן אמת מתקדמים לספק ניתוח ארוך טווח של שינויי מחירים.

כדי להתחיל לסחור באופציות בינאריות, בצע את הפעולות הבאות

 1. עם ברוקר מכובד הרשמת חשבון אופציות בינאריות.
 1. להפקיד כספים שלך, כך שאתה מוכן לנצל סיכויים כאשר הן מתעוררות, אך לא ליזום מסחר לחיות עדיין. אנו ממליצים החל הפקדה של סכום קטן, לא יותר מאשר בין 200 דולרים-500 דולרים נדרשו אבל זה תלוי בך.
 1. הגדרת חשבון דמו, זה צריך להיות ממש פשוט עם הברוקר לסחור מצב ארגז חול.
 1. קראו את הנחיות מסחר באופציות בינאריות שלנו. מדריך זה הוא סקירה פשוטה של ​​אסטרטגיה עבור סוחרי רומן.
 1. מניחים כמו 20 עסקאות מינימום במצב הדגמה לפני ביצוע מסחר אחד חי. בשעה זו בשלב הדגש שלך הוא על מקבל מושג על פלטפורמת המסחר נכנס עסקות כראוי, וכן לעבור לפתח לקריאה שלך על איך השוק נע וההשפעות כי תנועת השפעה.
 1. ליזום הצבת עסקות חיות, לא יותר מ 5dollars עד 10 דולרים לכל סחר. תחשוב על המטרה היא לא לעשות מיליון דולר עם אחד הסחר, זה להכין בשיטתיות כסף לאורך זמן. אתה חיוני להתחיל בקטן כדי לסחור עם ראש חזק, כדי לעבוד על האסטרטגיה שלך מינוס לקיחת סיכון עצום בנקודה זו.
 1. צור קשר אם אתה יכול לעזור עם המסחר שלך או הגדלת האסטרטגיה שלך מנקודה זו, לחשוב שאנחנו כאן עבור משאב כדי לסייע לכם ללמוד ולהתפתח כסוחר. דברים שיש לזכור: באיזו שעה של היום אתה סוחר? האם אתה משתמש בגודל גדול יותר כאשר יש לך מבט יותר על סחר? כתבת הכללים שלך למטה אתה עוקב אחריהם כל הזמן? תן לנו לדעת מה אתה במעש נתמוך.

[:ar]

Plus500 يوفر تداول الخيارات الثنائية، على الرغم من أن هذه هي الصفقات مع عقد الفرق الموقف، فهي الفعلي مشابهة لتداول الخيارات الثنائية. لديك الخيار لاستخدام خيارات الشراء / دفع اعتمادا على وجهة نظر الفردية الخاصة بك. ليس هناك أي عمولات وانتشار غير لائق إلى حد ما.

خيارات CFD التجارة لدى Plus500 ™

التجارة على تقلب مع لجنة الحرة، خياراتنا مرنة

Plus500CY المحدودة هي مصدر المنتجات المالية المتاحة على هذا الموقع. وينظم Plus500CY المحدودة من قبل CySEC (رخصة رقم 250/14).

اتصل أو ضع خيارات CFD على مؤشر داكس 30، S & P500، CAC 40، MIB 40، AEX 25

العقود مقابل الفروقات خيار التجارة على المؤشرات الأكثر شعبية في العالم.

لا اللجان – نداء للتجارة أو خيارات وضع CFD!

أي عمولات، لعرض الرسوم لدينا اضغط هنا. هوامش منخفضة بين أسعار بيع وشراء.

التحوط محفظتك مع خيارات CFD

تتمتع مجموعة واسعة من التحوط الاحتمالات مع نداء أو خيارات وضع CFD على المؤشرات الرئيسية. نتعامل على ارتفاع وانخفاض وجانبية الأسواق.

الوقت الحقيقي في أسعار العقود مقابل الفروقات الخيار الحر

الحصول على معدلات في الوقت الحقيقي الحرة على خيارات CFD. توفر المتقدمة الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي التحليل على المدى الطويل من تغيرات الأسعار.

لبدء تداول الخيارات الثنائية، اتبع الخطوات التالية

 1. مع وسيط السمعة التسجيل للحصول على حساب الخيارات الثنائية.
 1. إيداع الأموال الخاصة بك حتى كنت على استعداد للاستفادة من الفرص عند ظهورها، ولكن لا تبدأ التداول يعيشون حتى الان. نحن نعتقد بأن تبدأ مع وديعة صغيرة، وليس أكثر من بين مطلوب 200 دولار، 500 دولار ولكن هذا الأمر متروك لكم.
 1. انشاء حساب تجريبي، وهذا ينبغي أن تكون بسيطة فعلا مع وسيط للتداول في وضع الحماية.
 1. قراءة المبادئ التوجيهية لتداول الخيارات الثنائية لدينا. هذا الدليل هو لمحة بسيطة من استراتيجية لتجار الرواية.
 1. وضع كحد أدنى 20 الصفقات في طريقة العرض مما يجعل مسبقا التجارة حية واحدة. في هذه المرحلة التركيز الخاص بك هو على الحصول على شعر لمنصة التداول والصفقات داخل بشكل صحيح، وكذلك بداية لتطوير القراءة الخاصة بك على كيفية تحرك السوق والمؤثرات التي تحرك تأثير.
 1. الشروع في وضع الحرف الحية، وليس أكثر من 5dollars إلى 10 دولارا للتجارة. أعتقد أن الهدف هو عدم جعل مليون دولار مع تداول واحد، هو أن تجعل منهجي المال مع مرور الوقت. هل من الضروري أن تبدأ صغيرة من أجل التداول مع رئيس قوي، والعمل على الاستراتيجية الخاصة بك ناقص أخذ مخاطر هائلة في هذه المرحلة.
 1. الاتصال بنا إذا كنت يمكن أن تساعد في التداول الخاص بك أو زيادة استراتيجيتك من هذه النقطة، والتفكير في أننا هنا للحصول على الموارد لمساعدتك تعلم وتطوير كتاجر. الأمور التي يجب تذكرها: في أي وقت من اليوم انت التداول؟ هل تستخدم أكبر حجم عندما يكون لديك أكثر من عرض على التجارة؟ لم تكتب القواعد الخاصة بك إلى أسفل وأنك التالية لهم في كل مرة؟ واسمحوا لنا أن نعرف ما كنت الفعل وسندعم.

[:cn]

Plus500提供二元期权交易,虽然这些都是与不同的态度合约的交易,他们是实际的类似二元期权交易。你有选项,根据您的个人看法使用呼叫/推​​入选项。没有任何佣金和价差还算过得去。

期权交易CFD在Plus500™

贸易与我们的自由佣金,灵活的选择波动

Plus500CY有限公司是这个网站上提供的金融产品之发行商。 Plus500CY有限公司是由调控简称CySEC (牌照号码一十四分之二百五)。

看涨期权或看跌期权CFD的DAX 30指数,标准普尔500指数,法国CAC 40指数,MIB 40,25 AEX

在世界上最流行的指数期权交易差价合约。

无佣金 – 贸易看涨期权或看跌期权差价!

无佣金,要查看我们的费用请点击这里。在买入和卖出价格之间低点差。

对冲你的投资组合与选择CFD

享受更广泛的对冲与呼叫或在各大股指看跌期权差价的可能性。应对在上升,下跌和横盘整理。

免费的实时选项差价合约利率

获取期权CFD免费实时价格。先进的实时图表提供了价格变动的长期分析。

要开始二元期权交易,请按照下列步骤

 1. 一个有信誉的经纪人注册一个二元期权帐户。
 1. 所以你准备利用机会出现时,但不启动交易还活着你存入的资金。我们建议您用的小额存款,不超过200块钱,500块钱是必需的,但是这是给你的更多的开始。
 1. 设置一个模拟账户,这应该是与经纪人其实就是简单的在沙盒模式进行交易。
 1. 请阅读我们的二元期权交易指导方针本指南是战略的新的交易员一个简单的概述。
 1. 地方作为在演示模式下最低20交易事前进行一个现场交易。在这个阶段,你强调的是得到一个感觉的交易平台,并正确地迁入的行业,以及开始发展你如何在市场波动和影响这种效果的移动阅读。
 1. 启动放置的真实交易,不超过5dollars到每笔交易10美元以上。想想我们的目标是不是赚一百万美元,一次交易,这是有条不紊让随着时间的推移。你必须以具有较强的头交易,并在你的策略减去服用一个巨大的风险在这一点上工作从小事做起。
 1. 联系我们 ,如果你能与您的交易或从该点增加你的战略帮助,想想我们在这里为一种资源来帮助您学习和发展作为一个商人。需要记住的事情:你的交易时间是什么日子吗?您是否使用更大尺寸,当你有一个贸易更加看法?你写你的规则下来,你每次都跟随他们?让我们知道你是什么行为,我们会支持。

[:zh]

Plus500提供二元期權交易,雖然這些都是與不同的態度合約的交易,他們是實際的類似二元期權交易。你有選項,根據您的個人看法使用呼叫/推​​入選項。沒有任何佣金和價差還算過得去。

期權交易CFD在Plus500™

貿易與我們的自由佣金,靈活的選擇波動

Plus500CY有限公司是這個網站上提供的金融產品之發行商。 Plus500CY有限公司是由調控簡稱CySEC (牌照號碼一十四分之二百五)。

看漲期權或看跌期權CFD的DAX 30指數,標準普爾500指數,法國CAC 40指數,MIB 40,25 AEX

在世界上最流行的指數期權交易差價合約。

無佣金 – 貿易看漲期權或看跌期權差價!

無佣金,要查看我們的費用請點擊這裡。在買入和賣出價格之間低點差。

對沖你的投資組合與選擇CFD

享受更廣泛的對沖與呼叫或在各大股指看跌期權差價的可能性。應對在上升,下跌和橫盤整理。

免費的實時選項差價合約利率

獲取期權CFD免費實時價格。先進的實時圖表提供了價格變動的長期分析。

要開始二元期權交易,請按照下列步驟

 1. 一個有信譽的經紀人註冊一個二元期權帳戶。
 1. 所以你準備利用機會出現時,但不啟動交易還活著你存入的資金。我們建議您用的小額存款,不超過200塊錢,500塊錢是必需的,但是這是給你的更多的開始。
 1. 設置一個模擬賬戶,這應該是與經紀人其實就是簡單的在沙盒模式進行交易。
 1. 請閱讀我們的二元期權交易指導方針本指南是戰略的新的交易員一個簡單的概述。
 1. 地方作為在演示模式下最低20交易事前進行一個現場交易。在這個階段,你強調的是得到一個感覺的交易平台,並正確地遷入的行業,以及開始發展你如何在市場波動和影響這種效果的移動閱讀。
 1. 啟動放置的真實交易,不超過5dollars到每筆交易10美元以上。想想我們的目標是不是賺一百萬美元,一次交易,這是有條不紊讓隨著時間的推移。你必須以具有較強的頭交易,並在你的策略減去服用一個巨大的風險在這一點上工作從小事做起。
 1. 聯繫我們 ,如果你能與您的交易或從該點增加你的戰略幫助,想想我們在這裡為一種資源來幫助您學習和發展作為一個商人。需要記住的事情:你的交易時間是什麼日子嗎?您是否使用更大尺寸,當你有一個貿易更加看法?你寫你的規則下來,你每次都跟隨他們?讓我們知道你是什麼行為,我們會支持。

[:]