Categories
Other Link

[:en]Plus500 Account Types[:ms]Jenis Akaun Plus500[:cs]Plus500 Typy účtů[:da]Plus500 Kontotyper[:de]Plus500 Kontoarten[:et]Plus500 konto liigid[:es]Tipos de cuenta Plus500[:el]Plus500 Τύποι Λογαριασμού[:fr]Types de compte Plus500[:hr]Plus500 Vrste računa[:is]Plus500 Tegundir Reikningur[:it]Tipi di conto Plus500[:lv]Plus500 Kontu veidi[:lt]Plus500 Paskyros tipai[:hu]Plus500 Fióktípusok[:mt]Tipi Kont Plus500[:nl]Plus500 Rekeningtypen[:no]Plus500 Kontotyper[:pl]Plus500 Rodzaje kont[:pt]Tipos de conta Plus500[:ru]Plus500 Типы счетов[:ro]Tipuri de cont Plus500[:sk]Plus500 Typy účtov[:sl]Plus500 Vrste računov[:fi]Plus500 Tilityypit[:sv]Plus500 Kontotyper[:tr]Plus500 Hesap Türleri[:bg]Plus500 Типове профили[:iw]סוגי חשבון פלוס 500[:ar]أنواع الحسابات Plus500[:cn]Plus500账户类型[:zh]Plus500賬戶類型[:]

[:en]Plus500 Account Types explained by forex experts, All you need to know about Plus 500 Account Types like how to open free Plus500 trading UK demo account. For more information about Plus500 Accounts you can visit Plus500 reviews by ForexSQ.com website, TopForexBrokers.com ratings and comparison forex brokers or Fxstay.com Fx trading website.

Plus500 Account Types

Plus500 account types are too simple, Plus 500 only provides two types of trading account, a free unlimited demo account and a standard trading account. Opening a live standard trading account simply necessitate a minimum original deposit of €100. Right now, it is running a no deposit bonus of twenty-five euros for new account openings. This bonus provide is in addition to the normal welcome deposit bonus which initiate from a minimum amount of 30 euros and goes equal to a extreme of 7000 euros, upon deposit bonus of 50,000 euros.

Plus500 Demo Account

Before you open an account, you also acquire unlimited admittance to demo account which permits you to practice your investments with play currency. This is an inordinate method to practice if you little bit indefinite of your skills. Though, I recommend to finance in with free € 25 bonus first. If you lose it speedily and you still think that you essential a little bit more practice, then you should usage demo account.

Plus 500 Account Types Fees

Spread Only

Plus500 is compensated for its services through the “market spread”.

Unlike other service providers who also charge commissions on each trade, Plus500 does not charge dealing commissions.

Premium

If you hold a position open after a certain hour, as shown in the ‘Instrument Details’, a funding premium is either added or subtracted to your account to cover the benefit/cost of the associated funding. The Premium Time (the time of market close) for each instrument is shown under the details page as well.

Note: if a position is opened on a Friday and held overnight until the following Monday, the next trading day, the amount added or subtracted for the funding premium to an account is usually three times the daily amount to cover the entire weekend period.

Inactivity Fee

A fee of up to 10 USD will be levied should your Trading Platform remain unused or dormant for a time period as it is defined in the User Agreement. This is to offset the cost incurred in making the service available, even though it may not be used.

Plus 500 Account Types Review

By this article about Plus500 account types review now you know all about Plus 500 account types and how to open a free Plus500 UK Demo trading account and practice spread betting, Forex and CFDs. For more information about Plus500 account types you can visit the Plus500 review by TopForexBrokers.com ratings and comparison forex brokers or Fxstay.com Fx trading website.

If you like this article about Plus500 account types review then tip us please by share it please.[:ms]

Plus500 jenis akaun adalah terlalu mudah, Plus 500 sahaja menyediakan dua jenis akaun dagangan, akaun demo tanpa had percuma dan akaun dagangan standard. Membuka akaun standard langsung hanya memerlukan peti asal minimum sebanyak € 100. Buat masa ini, ia sedang berjalan bonus tiada deposit sebanyak € 25 untuk pembukaan akaun baru. Bonus ini menyediakan adalah tambahan kepada bonus deposit sambutan biasa yang memulakan dari jumlah minimum 30 euro dan pergi sama dengan melampau € 7000, apabila bonus deposit sebanyak 50,000 euro.

Akaun Demo Plus500

Sebelum anda membuka akaun, anda juga memperoleh kemasukan yang tidak terhad untuk demo akaun yang membenarkan anda untuk mengamalkan pelaburan anda dengan mata wang permainan. Ini adalah satu kaedah tamak haloba untuk mengamalkan jika anda sedikit tidak terbatas kemahiran anda. Walaupun, saya cadangkan untuk membiayai masuk dengan percuma 25 € bonus pertama. Jika anda kehilangan ia cepat dan anda masih berfikir bahawa anda penting lebih sedikit amalan, maka anda perlu akaun penggunaan demo.

aspek akaun demo adalah hampir sama dengan akaun sebenar. Oleh itu, apabila anda merasakan bahawa anda memulakan untuk membuat wang dengan itu, anda dengan selamat boleh bergerak untuk melabur wang sebenar tanpa rasa takut bahawa kemahiran anda tidak akan mencukupi.

Plus 500 Yuran Akaun

Spread Sahaja

Plus500 pampasan bagi perkhidmatan melalui "penyebaran pasaran".

Tidak seperti pembekal perkhidmatan lain yang turut mengenakan komisen pada setiap perdagangan, Plus500 tidak mengenakan berurusan komisen.

premium

Jika anda memegang kedudukan yang terbuka selepas jam tertentu, seperti yang ditunjukkan dalam 'Instrument Butiran', premium pembiayaan sama ada ditambah atau ditolak ke akaun anda untuk menampung faedah / kos pembiayaan yang berkaitan. Premium Time (masa pasaran tutup) untuk setiap alat ditunjukkan di bawah halaman butiran juga.

Untuk melihat premium pembiayaan dan "% setiap hari" untuk instrumen tertentu, pergi ke skrin platform utama, pilih instrumen yang diperlukan dan tekan "Details" di sebelah kanan baris.

Nota: jika kedudukan yang dibuka pada hari Jumaat dan ditahan semalaman sehingga hari Isnin berikutnya, hari perdagangan berikutnya, jumlah yang ditambah atau ditolak untuk premium dana untuk akaun biasanya tiga kali jumlah harian untuk menampung tempoh hujung minggu keseluruhan.

Bayaran tidak aktif

Bayaran sehingga 10 USD akan dikenakan kepada mereka Platform Trading anda masih tidak digunakan atau tidak aktif untuk tempoh masa kerana ia ditakrifkan dalam Perjanjian Pengguna. Ini adalah untuk mengimbangi kos yang ditanggung dalam menyediakan perkhidmatan yang ada, walaupun ia tidak boleh digunakan.

[:cs]

Plus500 typy účtů jsou příliš jednoduché, Plus 500 poskytuje pouze dva typy obchodního účtu, zdarma neomezený demo účtu a standardním obchodním účtu. Otevření živé standardní obchodní účet jednoduše vyžadují minimální původní vklad ve výši 100 €. Právě teď, to je běh bonus žádný vklad dvacet pět eur pro nové otevření účtu. Tento bonus poskytne je navíc k normálnímu vkladu uvítací který zahájí od minimální částky 30 eur a jde rovnou do extrému 7000 eur, na vklad bonus ve výši 50.000 eur.

Účet Plus500 Demo

Před otevřením účtu, můžete také získat neomezený přijetí do demo účtu, který vám umožní procvičit své investice s hrací měně. Jedná se o nadměrné metodu praktikovat, pokud jste trochu neurčité vašich dovedností. I když, doporučuji k finančním prostředkům s volným € 25 bonus první. Máte-li o něj přijde rychle a vy si stále myslí, že jste zásadní trochu více praxe, měli byste využití demo účet.

aspekty demo účtu jsou téměř stejná jako reálný účet. Tak když zjistíte, že iniciovat, aby se peníze s ním můžete bezpečně pohybovat investovat reálné peníze postrádající ze strachu, že vaše dovednosti nebude dostačující.

Plus 500 Poplatky účtu

šířit pouze

Plus500 je kompenzována za své služby prostřednictvím "rozšíření trhu".

Na rozdíl od jiných poskytovatelů služeb, kteří také účtují provize z každého obchodu, Plus500 neúčtuje jednání komise.

Pojistné

Pokud se budete držet pozici otevřeno po určité hodině, jak je uvedeno v části "Instrument Podrobnosti", je finanční prémie je buď přidána nebo odečtena ke svému účtu na pokrytí přínosů / náklady na jeho financování. Premium Time (doba zavření trhu) pro každý nástroj je uvedeno pod stránce s podrobnostmi stejně.

Chcete-li zobrazit prémie financování a "% za den" pro konkrétní nástroj, jděte na hlavní obrazovku platforma, vyberte nástroj potřebný a stiskněte tlačítko "Detaily" na pravé straně řádku.

Poznámka: pokud je pozice otevřena v pátek a držel přes noc až do příštího pondělí do dalšího dne obchodování, přidané nebo odečítají pro financování prémii na účet částka je obvykle trojnásobek denní částky pro pokrytí celého víkendu období.

nečinnost Fee

Poplatek ve výši až 10 USD budou vybrány by měla být vaše Trading Platform zůstanou nevyužity nebo spící po určité časové období, jak je definováno v dohodě o uživatele. To je kompenzovat náklady vynaložené na výrobu tato služba k dispozici, i když to nemusí být použita.

[:da]

Plus500 kontotyper er for simple, Plus 500 kun giver to typer af handel konto, en gratis ubegrænset demo konto og en standard handel konto. Åbning af en live-standard handel konto simpelthen nødvendiggør et minimum oprindelige depositum på € 100. Lige nu er det kører en ingen depositum bonus på fem og tyve euro for nye konto åbninger. Denne bonus giver er ud over det normale velkomst bonus, der indleder fra et minimumsbeløb på 30 euro og går lig med en ekstrem på 7000 euro, når depositum bonus på 50.000 euro.

Plus500 Demo-konto

Før du åbner en konto, kan du også erhverve ubegrænset adgang til demo konto, som tillader dig at øve dine investeringer med leg valuta. Dette er en urimelig metode, hvis du lidt ubestemt af dine evner til at praktisere. Men, jeg anbefale at finansiere i med gratis € 25 bonus først. Hvis du mister det hurtigt og du stadig tror, ​​at du afgørende lidt mere praksis, så skal du brug demo-konto.

aspekter demo-konto er næsten lig med den virkelige konto. Således når du opdager, at du indleder at gøre penge med det, kan du sikkert flytte til investere rigtige penge blottet for en frygt for, at dine evner ikke vil være tilstrækkelig.

Plus 500 Kontogebyrer

Spred Kun

Plus500 får kompensation for sine tjenester gennem "markedet spread".

I modsætning til andre udbydere, der også opkræve provision på hver handel, er Plus500 ikke opkræve beskæftiger provisioner.

Præmie

Hvis du holder en position åben efter en vis time, som vist på 'Instrument Details ", er en finansiering præmie enten tilføjes eller trækkes på din konto til dækning af fordele / omkostninger i den tilhørende finansiering. Premium Time (tidspunktet for markedet luk) for hvert instrument vises under siden med oplysninger så godt.

For at se finansieringen præmie og "% per dag" for et specifikt instrument, gå til den vigtigste platform skærmen, vælg det instrument, og tryk på "Detaljer" på den yderste højrefløj af rækken.

Bemærk: Hvis en position er åbnet på en fredag ​​og holdt natten over, indtil den følgende mandag, den næste handelsdag, mængden tilføjes eller trækkes til finansiering præmie til en konto er normalt tre gange den daglige mængde til at dække hele weekenden periode.

inaktivitet Fee

Et gebyr på op til 10 USD vil blive opkrævet, bør din Handelsplatformen forblive ubrugt eller i dvale i et tidsrum som det er defineret i Brugeraftale. Dette er for at kompensere for omkostninger afholdt i at gøre service til rådighed, selv om det ikke kan anvendes.

[:de]

Plus500 Kontoarten sind zu einfach, Plus 500 bietet nur zwei Arten von Trading – Konto, eine kostenlose unbegrenzte Demo – Konto und einem Standard – Trading – Konto. Öffnen erfordern eine Live-Standard-Trading-Konto einfach eine Mindest ursprüngliche Einzahlung von 100 €. Gerade jetzt, es läuft ein Bonus ohne Einzahlung von 25 € für neue Kontoeröffnungen. Dieser Bonus bieten wird zusätzlich zu den normalen Bonus willkommen Kaution, die von einem Mindestbetrag von 30 Euro initiieren und geht zu einem extremen von 7000 Euro bei der Einzahlung Bonus von 50.000 Euro gleich.

Plus500 DemoKonto

Bevor Sie ein Konto eröffnen, erwerben Sie auch unbegrenzte Zulassung Konto Demo, die Ihnen ermöglicht, Ihre Investitionen mit Spielwährung zu üben. Dies ist eine ungeregelte Methode, wenn Sie etwas unbestimmt von Ihren Fähigkeiten zu üben. Obwohl, ich empfehle ersten freien 25 € Bonus zur Finanzierung mit. Wenn Sie verlieren es schnell und Sie immer noch der Meinung, dass Sie wesentlich ein bisschen mehr Übung, dann sollten Sie die Verwendung Demo-Konto.

Demo Konto Aspekte sind fast gleich dem realen Konto. So , wenn Sie feststellen , dass Sie zu machen initiieren Geld mit ihm können Sie sicher echtes Geld zu investieren , ohne Angst bewegen , die Ihre Fähigkeiten nicht ausreichend sein werden.

Plus 500 Kontogebühren

verbreiten Nur

Plus500 ist bekannt für seine Dienste über die "Markt-Spread" kompensiert.

Im Gegensatz zu anderen Dienstleistern, die auch Provisionen für jeden Handel berechnen, erhebt Plus500 nicht Kommissionen zu tun haben.

Prämie

Wenn Sie eine Position offen nach einer bestimmten Stunde halten, wie es in der "Gerätedetails" gezeigt, wird eine Finanzierung Prämie entweder hinzugefügt oder zu Ihrem Konto abgezogen, um den Nutzen / Kosten der damit verbundenen Finanzierung zu decken. Die Premium-Zeit (die Zeit der Markt in der Nähe) für jedes Instrument wird auch unter der Detailseite angezeigt.

Um die Finanzierung Prämie und "% pro Tag" für ein bestimmtes Instrument, gehen Sie auf die Hauptplattform-Bildschirm, wählen Sie das Gerät erforderlich und klicken Sie auf "Details" auf der rechten Seite der Zeile.

Hinweis: Wenn eine Position an einem Freitag und hielt über Nacht bis zum nächsten Montag, den nächsten Handelstag, dem Betrag addiert oder subtrahiert für die Finanzierung Prämie auf ein Konto ist in der Regel dreimal die tägliche Menge geöffnet, um das ganze Wochenende Zeit zu decken.

Inaktivitäts Fee

Eine Gebühr von bis zu 10 USD werden Ihre Handelsplattform erhoben sollte bleiben ungenutzt oder ruhend für eine Zeitperiode, wie es in der Nutzungsvereinbarung definiert ist. Dies sind die Kosten bei der Herstellung der Service zur Verfügung, auch entstehen, zu kompensieren, obwohl sie nicht verwendet werden kann.

[:et]

Plus500 konto tüübid on liiga lihtne, Plus 500 sätestab vaid kahte tüüpi kauplemiskonto, tasuta piiramatu demo konto ja standard kauplemise konto. Avamine live standard kauplemiskonto lihtsalt vaja vähemalt esialgse deposiidi 100 €. Just nüüd, see töötab ei deposiidi boonus 25 € eest uus konto avasid. See boonus pakkuda on lisaks tavalisele teretulnud deposiidi boonus, mis tutvustavad minimaalselt summas 30 eurot ja läheb võrdne äärmuslik 7000 eurot, peale deposiidi boonus 50000 eurot.

Plus500 Demo konto

Enne konto avada, siis omandada ka piiramatu sissepääs demo konto, mis võimaldab teil harjutada oma investeeringute mängida valuutas. See on ääretult meetodil harjutada kui sa natuke määramata oma oskusi. Kuigi, ma soovitaks rahastamisele tasuta € 25 boonuse esimene. Kui sa kaotad ta kiiresti ja sa ikka arvad, et sa olulised natuke rohkem harjutada, siis peaks kasutamine demo konto.

Demo konto aspektid on peaaegu võrdne reaalse konto. Seega, kui te märkate, et teil alustada teha raha koos, saate turvaliselt liikuda investeerida päris raha puudub hirm, et oma oskusi ei ole piisavad.

Plus 500 Kontomaksete

Hinnavahe Ainult

Plus500 kompenseeritakse oma teenuseid läbi "turu levikut".

Erinevalt teistest pakkujad, kes samuti võtavad vahendustasu iga kaubandusega, Plus500 ei võta tegelevad komisjonid.

preemia

Kui te oma positsiooni avatud pärast teatud tunnis, nagu näidatud "Instrument üksikasjad" rahastamise lisatasu kas lisatakse või lahutatakse oma kontole et katta kasu / kulu nendega seotud vahendid. Premium (aeg, turu lähedal) iga instrument on kajastatud andmed lehele ka.

Et vaadata rahastamise parimad ja "% päevas" konkreetse vahendi minna peamine platvorm ekraan, vali vahend vajalik ja vajuta "Detailid" paremas servas reas.

Märkus: kui positsioon on avatud reedel ja hoitakse üleöö, kuni järgmisel esmaspäeval, järgmise kauplemispäeva summa lisatakse või lahutatakse rahastamise lisatasu konto on tavaliselt kolm korda iga päev, et katta terve nädalavahetuse jooksul.

Inactivity tasu

Tasu kuni 10 USD tuleb hakata maksma peaks oma kauplemisterminalis jääb kasutamata või seisvate ajavahemikus nagu see on määratletud Kasutaja lepingu. See on katta tehtud kulude tegemise teenus kättesaadav, kuigi see ei tohi kasutada.

[:es]

Plus500 tipos de cuenta son demasiado simples, 500 Plus proporciona solamente dos tipos de cuenta de operaciones, una cuenta de demostración gratuita e ilimitada y una cuenta de operaciones estándar. La apertura de una cuenta de operaciones estándar vivo simplemente requerir un depósito inicial mínimo de 100 €. En este momento, se está ejecutando un bono sin depósito de veinticinco euros para abrir cuentas bancarias. Este bono es proporcionar además del bono de depósito de bienvenida normales que inician a partir de una cantidad mínima de 30 euros y se va igual a un extremo de 7000 euros, al bono de depósito de 50.000 euros.

Cuenta Demo de Plus500

Antes de abrir una cuenta, también adquiere la admisión ilimitada de demostración de cuenta, que le permite practicar sus inversiones con el juego de divisas. Este es un método excesiva a la práctica si poco indefinida poco de sus habilidades. Sin embargo, yo recomiendo a la financiación en conexión con el bono de 25 € en primer lugar. Si la pierde con rapidez y usted todavía piensa que esencial un poco más de práctica, entonces usted debe tomar en cuenta el uso de demostración.

aspectos de la cuenta de demostración son casi iguales a la cuenta real. Por lo tanto, cuando usted nota que se inicia para hacer dinero con él, se puede mover de forma segura para invertir dinero real desprovisto de un temor de que sus habilidades no serán adecuados.

Más 500 tarifas de cuentas

Sólo difundir

Plus500 es compensado por sus servicios a través del "diferencial de mercado".

A diferencia de otros proveedores de servicios que también cobran comisiones en cada operación, Plus500 no cobra comisiones tratar.

Prima

Si usted tiene una posición abierta después de cierta hora, como se muestra en el "Instrumento detalles», se añade una prima de financiación o se resta a su cuenta para cubrir el costo / beneficio de la financiación asociada. El tiempo premium (el momento del cierre del mercado) para cada instrumento se muestra en la página de detalles también.

Para ver la prima de financiación y "% por día" de un instrumento específico, vaya a la pantalla principal de la plataforma, seleccionar el instrumento necesario y pulse "Detalles" en el extremo derecho de la fila.

Nota: si se abre una posición en un viernes y se mantuvo durante toda la noche hasta el lunes siguiente, al día siguiente el comercio, la cantidad añadida o sustraída de la prima de los fondos a una cuenta es por lo general tres veces la cantidad diaria para cubrir todo el período de fin de semana.

Cuota de inactividad

Existe un cargo de hasta 10 USD se perciban deben su plataforma de operaciones a utilizarse o inactiva durante un periodo de tiempo tal como se define en el Acuerdo de Usuario. Esto es para compensar los costos incurridos en la toma del servicio disponible, a pesar de que no se puede utilizar.

[:el]

Plus500 τύποι λογαριασμού είναι πάρα πολύ απλό, Plus 500 παρέχει μόνο δύο τύπους λογαριασμού διαπραγμάτευσης, έναν δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό και έναν τυπικό λογαριασμό διαπραγμάτευσης. Ανοίγοντας ένα live λογαριασμό πρότυπο διαπραγμάτευσης απλά απαιτούν μια ελάχιστη αρχική κατάθεση € 100. Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε λειτουργία ένα μπόνους δεν κατάθεση των € 25 για τα νέα ανοίγματα λογαριασμό. Αυτό το μπόνους παρέχουν είναι πέρα ​​από την κανονική μπόνους καλωσορίσματος κατάθεση που κινεί από ένα ελάχιστο ποσό 30 ευρώ και πηγαίνει ίσο με ακραία € 7.000, κατά την κατάθεση μπόνους των € 50.000.

Λογαριασμός Plus500 Demo

Πριν ανοίξετε ένα λογαριασμό, θα αποκτήσουν επίσης απεριόριστη είσοδο στο demo λογαριασμό που σας επιτρέπει να ασκήσετε τις επενδύσεις σας με το νόμισμα του παιχνιδιού. Αυτή είναι μια υπέρμετρη μέθοδος για την πρακτική, αν λίγο αόριστη των δεξιοτήτων σας. Αν και, συστήνω να χρηματοδοτήσει με δωρεάν € 25 μπόνους πρώτης. Αν το χάσετε γρήγορα και εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι απαραίτητη λίγο πιο πρακτική, τότε θα πρέπει δοκιμαστικό λογαριασμό χρήσης.

πτυχές του λογαριασμού demo είναι σχεδόν ίσο με το πραγματικό λογαριασμό. Έτσι, όταν θα παρατηρήσετε ότι έχετε αρχίσει να κάνετε τα χρήματα με αυτό, μπορείτε με ασφάλεια να προχωρήσουμε για να επενδύσουν πραγματικά χρήματα στερείται ενός φόβου που τις ικανότητές σας δεν θα είναι επαρκής.

Συν 500 Τέλη Λογαριασμού

Διαδώστε Μόνο

Plus500 έχει αποζημιωθεί για τις υπηρεσίες της μέσω του "spread της αγοράς».

Σε αντίθεση με άλλους παρόχους υπηρεσιών που χρεώνουν επίσης τις προμήθειες σε κάθε συναλλαγή, η Plus500 δεν χρεώνει ασχολούνται προμήθειες.

Ασφάλιστρο

Εάν έχετε κρατήσει μια θέση ανοιχτή μετά από μια ορισμένη ώρα, όπως φαίνεται στην «Μέσο Λεπτομέρειες», πριμοδότηση χρηματοδότηση είτε προστίθεται ή αφαιρείται στο λογαριασμό σας για να καλύψετε το όφελος / κόστος της σχετικής χρηματοδότησης. Ο χρόνος Premium (ο χρόνος της κοντά στην αγορά) για κάθε μέσο εμφανίζεται κάτω από την σελίδα με τις λεπτομέρειες καθώς και.

Για να δείτε την πριμοδότηση χρηματοδότηση και "% ανά ημέρα» για ένα συγκεκριμένο μέσο, ​​μεταβείτε στην κύρια οθόνη της πλατφόρμας, επιλέξτε το απαιτούμενο μέσο και πατήστε "Λεπτομέρειες" στην δεξιά άκρη της γραμμής.

Σημείωση: εάν μια θέση ανοιχτεί την Παρασκευή και κρατήθηκαν όλη τη νύχτα μέχρι την επόμενη Δευτέρα, την επόμενη ημέρα συναλλαγών, το ποσό που προστίθεται ή αφαιρείται για την πριμοδότηση χρηματοδότηση σε λογαριασμό είναι συνήθως τρεις φορές το ημερήσιο ποσό για να καλύψει το σύνολο της περιόδου το Σαββατοκύριακο.

Χρέωση αδράνειας

Ένα τέλος θα εισπραχθεί έως 10 δολάρια θα πρέπει να Πλατφόρμα Συναλλαγών σας παραμένουν αχρησιμοποίητα ή αδρανής για ένα χρονικό διάστημα, όπως ορίζεται στη συμφωνία χρήστη. Αυτό γίνεται για να αντισταθμίσει το κόστος που συνεπάγεται η διάθεση της υπηρεσίας, έστω και αν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

[:fr]

Plus500 types de compte sont trop simples, Plus 500 ne fournit deux types de compte de trading, un compte démo gratuit illimité et un compte de trading standard. L'ouverture d'un compte de trading standard en direct nécessite simplement un dépôt minimum initial de 100 €. En ce moment, il est en cours d'exécution d'un bonus sans dépôt de vingt-cinq euros pour les nouvelles ouvertures de compte. Ce bonus est de fournir en plus du bonus de dépôt de bienvenue normale qui initient à partir d'un montant minimum de 30 euros et va égale à un extrême de 7000 euros, sur bonus de dépôt de 50.000 euros.

Compte Plus500 Demo

Avant d'ouvrir un compte, vous obtenez également l'admission illimitée à la démo compte qui vous permet de pratiquer vos investissements avec la monnaie de jeu. Cette méthode est démesurée à la pratique si vous peu indéfinie de peu de vos compétences. Bien que, je vous recommande de financer avec sans bonus de 25 € en premier. Si vous le perdez rapidement et vous pensez toujours que vous essentiel un peu plus de pratique, alors vous devriez compte démo d'utilisation.

compte des aspects de démonstration sont à peu près égale au compte réel. Ainsi , lorsque vous remarquez que vous lancez pour faire de l' argent avec elle, vous pouvez en toute sécurité déplacer à investir de l' argent réel dépourvu de crainte que vos compétences ne seront pas suffisantes.

Plus 500 Frais de compte

Étaler Seulement

Plus500 est compensée pour ses services par le biais de la «propagation du marché».

Contrairement à d'autres fournisseurs de services qui facturent également des commissions sur chaque transaction, Plus500 ne facture pas traiter les commissions.

Prime

Si vous détenez une position ouverte après une certaine heure, comme indiqué dans le 'Détails Instrument', une prime de financement est soit ajouté ou soustrait à votre compte pour couvrir le coût / bénéfice du financement associé. The Time Prime (le moment de la clôture du marché) pour chaque instrument est affiché sous la page de détails ainsi.

Pour voir la prime de financement et «% par jour» pour un instrument spécifique, allez à l'écran principal de la plate-forme, sélectionnez l'instrument requis et appuyez sur "Détails" à l'extrême droite de la ligne.

Remarque: si un poste est ouvert le vendredi et détenu toute la nuit jusqu'à ce que le lundi suivant, le jour de bourse suivant, le montant ajouté ou soustrait de la prime de financement à un compte est généralement trois fois le montant journalier pour couvrir la période de week-end entier.

Frais d'Inactivité

Des frais de jusqu'à 10 USD seront perçus si votre plateforme de trading restent inutilisés ou en sommeil pendant une période de temps tel qu'il est défini dans l'accord de l'utilisateur. Ceci est pour compenser les frais engagés pour rendre le service disponible, même si elle ne peut pas être utilisé.

[:hr]

Plus500 vrste računa su previše jednostavna, plus 500 nudi samo dvije vrste trading računa, slobodan neograničen demo račun i standardnog trading računa. Otvaranje uživo standardni trading račun jednostavno zahtijevaju minimalnu izvorni depozit od 100 €. Upravo sada, to je pokrenut nikakav depozit bonus od dvadeset pet milijuna eura za nove otvore račun. Ovaj bonus nude se uz normalne dobrodošlice depozit bonus koji potiču iz minimalnog iznosa od 30 eura i ide jednak ekstrem od 7000 eura, na depozit bonus od 50.000 eura.

Plus500 Demo račun

Prije nego što otvorite račun, možete steći neograničenu prijem demo račun koji vam omogućuje da praksa svoje investicije sa play valuti. To je prekomjeran metoda u praksi, ako malo neodređeno svoje vještine. Iako, preporučujem financirati u besplatan € 25 bonusa na prvom mjestu. Ako ga izgubite brzo, a vi još uvijek mislite da ste bitni malo više prakse, onda bi trebali korištenje demo račun.

Demo aspekti računa gotovo jednaka realnoj račun. Dakle, kada primijetite da se pokrene kako bi novac s njim, možete sigurno kretati ulagati pravi novac koji su bez straha da svoje vještine neće biti adekvatna.

Plus 500 Naknade račun

Spread Samo

Plus500 kompenzira za svoje usluge kroz "tržišnog širenja".

Za razliku od drugih pružatelja usluga koji se također naplaćuju provizije na svaku trgovinu, Plus500 ne naplaćuje se bave provizije.

Premija

Ako držite poziciju otvorenu nakon određenog vremena, kao što je prikazano u "Pojedinosti o instrumentu", bilo je dodano premium sredstva ili oduzeti na svoj račun za pokriće koristi / troškova povezanih sredstava. Premium vrijeme (vrijeme tržišne blizu) za svaki instrument je prikazan ispod na stranici s detaljima kao dobro.

Za pregled premije financiranja i "% po danu" za određeni instrument, idite na glavni zaslon platformi, odaberite instrument potreban i pritisnite "detalji" na desnoj strani retka.

Napomena: Ako je pozicija otvorena u petak, a održava se preko noći sve do sljedećeg ponedjeljka, sljedeći dan trgovanja, iznos dodati ili oduzeti za premije financiranja na račun je obično tri puta dnevni iznos za pokrivanje cijelog vikenda razdoblje.

Naknada neaktivnost

Naknada do 10 USD će se nametnula bi tvoj trgovanje platforma ostaje neiskorišten ili neaktivan tijekom vremenskog perioda kao što je definirano u Ugovoru korisnika. Ovo je kako bi se nadoknadio troškove nastale u izradi usluga, iako se ne može koristiti.

[:is]

Plus500 tegundir reikning eru of einföld, Plus 500 veitir aðeins tvær tegundir af viðskipti reikning, ókeypis ótakmarkaða kynningu reikning og staðalfrávik viðskipti reikning. Opnun lifandi staðall viðskipti reikning einfaldlega nauðsynlegt að lágmarki upprunalega inná € 100. Núna, það er að keyra Nei innborgunarbónus tuttugu og fimm evrur fyrir nýja op reikning. Þessi bónus veita er til viðbótar við venjulegan velkominn innborgun bónus sem hefja frá lágmarki 30 evrur og fer jafn mikillar 7000 evrur, þegar innborgun bónus 50.000 evrur.

Plus500 Demo Reikningur

Áður en þú opnar reikning, þú eignast einnig ótakmarkað aðgang til jafns við kynningu reikning sem leyfir þér að æfa fjárfestingar með leika mynt. Þetta er óhóflegur aðferð til að æfa ef þú svolítið óákveðinn af færni þína. Þó, Ég mæli með að fjármagna með ókeypis € 25 bónus fyrst. Ef þú missir það fljótt og þú heldur samt að þú nauðsynleg svolítið meira stundið, þá ættir þú notkun kynningu reikning.

Demo þátta eru næstum jafn alvöru reikning. Svona þegar þú tekur eftir að þú framkvæmir til að gera peningar með það, getur þú örugglega að fara að fjárfesta peninga skortir ótta sem færni þín mun ekki vera fullnægjandi.

Plus 500 Reikningsgjöld

breiða Aðeins

Plus500 er bætt þjónustu sína í gegnum "markaði útbreiðslu".

Ólíkt öðrum þjónustuaðilum sem einnig þóknanir á hverjum viðskiptum, Plus500 ekki rukka fást þóknun.

Premium

Ef þú halda stöðu opinn eftir ákveðinn tíma, eins og sýnt er í "Instrument Details", a fjármögnun iðgjald er annaðhvort bætt við eða dreginn á reikninginn þinn til að ná ávinning / kostnaði við tilheyrandi fjármögnun. The Premium Time (tími lokun markaða) fyrir hvert skjal er sýnd undir upplýsingasíðu eins og heilbrigður.

Til að skoða fjármögnun iðgjald og "% á dag" fyrir ákveðna hljóðfæri, fara til the aðalæð vettvang velurðu tækið þarf og ýta á "Nánar" lengst til hægri á röð.

Ath: Ef staða er opnuð á föstudegi og hélt á einni nóttu, til næsta mánudag, næsta viðskiptadag, að upphæð bætt eða dregin fyrir fjármögnun iðgjald til reikning er yfirleitt þrisvar sinnum á dag upphæð til að ná yfir allan helgina tímabilið.

óvirkni Fee

A gjald af allt að 10 USD verður lagður ætti Trading Platform þín enn ónotað eða sofandi um tíma eins og það er skilgreint í Vitar. Þetta er til að vega upp á móti kostnaði sem stofnað er í því að gera þjónustuna í boði, jafnvel þó það sé ekki hægt að nota.

[:it]

Plus500 tipi di account sono troppo semplici, Plus 500 fornisce solo due tipi di conto di trading, un conto demo gratuito illimitato e un conto di trading standard. L'apertura di un account standard di trading dal vivo semplicemente richiedere un deposito iniziale minimo di 100 €. In questo momento, è in esecuzione un bonus senza deposito di venticinque euro per nuove aperture di conto. Questo bonus è fornire in aggiunta al normale bonus di deposito benvenuto che avviare da un importo minimo di 30 euro e va pari ad un estremo di 7000 euro, al momento del deposito bonus di 50.000 euro.

Conto Demo Plus500

Prima di aprire un account, è anche acquisire l'ingresso illimitato al demo conto che vi permette di praticare i vostri investimenti con la valuta del gioco. Questo è un metodo disordinato di praticare se po 'indefinito delle tue capacità. Anche se, vi consiglio di finanziare in con 25 € di bonus sul primo. Se si perde rapidamente e si pensa ancora che si essenziale un po 'di più la pratica, allora si dovrebbe utilizzo del conto demo.

aspetti conto demo sono quasi uguale al conto reale. Così, quando si nota che si avvia a fare soldi con esso, è possibile spostare in modo sicuro per investire denaro reale priva di una paura che le vostre abilità non saranno sufficienti.

Plus 500 Costi dell'account

Stendere Solo

Plus500 è compensata per i suoi servizi attraverso il "spread di mercato".

A differenza di altri fornitori di servizi che anche addebitare commissioni su ogni commercio, Plus500 non fa pagare commissioni trattare.

premio

Se si tiene una posizione aperta dopo una certa ora, come mostrato nella 'Dettagli dell'apparecchio', un premio di finanziamento è sia aggiunto o sottratto al tuo account per coprire il rapporto beneficio / costo del finanziamento associato. Il tempo Premium (al momento della chiusura del mercato) per ogni strumento è indicato sotto la pagina dei dettagli pure.

Per visualizzare il premio di finanziamento e "% al giorno" per uno strumento specifico, passare alla schermata principale piattaforma, selezionare lo strumento desiderato e premere "Dettagli" in fondo a destra della fila.

Nota: se una posizione viene aperto su un Venerdì e ha tenuto durante la notte fino a quando il seguente Lunedi, il giorno di negoziazione successivo, l'importo aggiunto o sottratto al premio fondi su un conto è di solito tre volte l'importo giornaliero per coprire l'intero periodo di fine settimana.

Costo di inattività

Una tassa di un massimo di 10 dollari sarà applicata se la vostra piattaforma di trading rimangono inutilizzate o inattivo per un periodo di tempo come è definito nelle Condizioni d'uso. Questo per compensare il costo sostenuto nel rendere disponibile il servizio, anche se non può essere utilizzato.

[:lv]

Plus500 kontu veidi ir pārāk vienkārši, Plus 500 paredz tikai divu veidu tirdzniecības kontā, bezmaksas neierobežotu demo kontu un standarta tirdzniecības kontu. Atverot dzīvu standarta tirdzniecības kontu, vienkārši nepieciešams minimālais sākotnējais depozīts € 100. Tieši tagad, tas darbojas ne depozīta bonusu divdesmit pieci eiro par jaunu kontu atvēršanu. Šis bonuss sniedz, ir papildus parastajai welcome depozīta bonusu, kas uzsāk no minimālo summu 30 eiro un iet vienāds ar galējās 7000 eiro, depozīta bonusu 50.000 eiro.

Plus500 Demo konts

Pirms atvērt kontu, jūs arī iegūt neierobežotu pielaidi demo kontu, kas ļauj jums nodarboties ar savu ieguldījumu ar play valūtu. Šī ir pārmērīgi metode, lai praksē, ja jūs mazliet nenoteikts no jūsu prasmes. Lai gan, es ieteiktu, lai finansētu ar bezmaksas € 25 bonusu pirmās. Ja jūs zaudējat to ātri, un jūs joprojām domājat, ka jums ir svarīgi, mazliet vairāk prakses, tad jums vajadzētu izmantošana demo kontu.

Demo konts aspekti ir gandrīz vienāda ar reālo kontu. Tātad, ja jūs ievērosiet, ka jums uzsākt veikt naudu ar to, jūs varat droši pāriet ieguldīt reālu naudu, kam nav bailes, ka jūsu prasmes nebūs pietiekama.

Plus 500 Konta nodevas

Spread Tikai

Plus500 kompensē savus pakalpojumus caur "tirgus izplatīšanos".

Atšķirībā no citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas ir arī komisijas maksu par katru tirdzniecību, Plus500 nepieprasa maksu darīšana komisijas.

piemaksa

Ja jūs pildīt atvērts pēc noteikta stundu, kā parādīts "sniegtā informācija", piemaksa finansējums ir vai nu pievieno vai atņem savā kontā, lai segtu ieguvumu / izmaksas saistītā finansējuma. Premium Time (laiks tirgus slēgšanas) katram instrumentam ir redzams zem informācijas lapā, kā arī.

Lai apskatītu prēmiju finansējuma un "% dienā" par īpašu instrumentu, dodieties uz galveno platformas ekrānā izvēlieties instrumentu nepieciešamo un nospiediet "informācija" par labajā rindā.

Piezīme: ja nostāja ir atvērts piektdienā un tur pa nakti līdz nākamajai pirmdienai, nākamajā tirdzniecības dienā, pievienotā vai atņemti par finansējuma piemaksu kontā summa parasti ir trīs reizes dienā, summa, lai segtu visu nedēļas nogali periodu.

pasivitāte Fee

Maksa par līdz pat 10 USD tiks iekasēti būtu jūsu Tirdzniecības platforma paliek neizmantoti vai neaktivizētas uz laiku, kā tas ir noteikts lietotāja līgumu. Tas nepieciešams, lai kompensētu izmaksas, kas rodas, veicot pakalpojums pieejams, lai gan tas nedrīkst izmantot.

[:lt]

Plus500 sąskaitą rūšių yra per paprastas, Plius 500 suteikia tik dviejų tipų prekybos sąskaitą, nemokamai neribotą demo sąskaitą ir standartinės prekybos sąskaitą. gyvą standartas prekybos sąskaitos atidarymas tiesiog būtina minimali pradinės įmokos 100 €. Dabar ji veikia no deposit bonus dvidešimt penkių eurų naujai sąskaitai angas. Ši premija suteikti yra be įprasto pasisveikinimo bonus kurie pradėti iš minimali suma 30 eurų ir eina lygus 7000 eurų Kraštutiniu atveju, ant bonus 50000 eurų.

Plus500 Demo sąskaita

Prieš atidarydami sąskaitą, taip pat įsigyti neribotą įleistas į demo sąskaitą, kuri leidžia jums praktikuoti savo investicijas su žaidimo valiuta. Tai pernelyg didelis būdas praktikuoti, jei šiek tiek neterminuota savo įgūdžius. Nors, aš rekomenduoju finansuoti su nemokamu € 25 premiją pirmas. Jei jūs prarasite jį greitai, ir jūs vis dar manote, kad jums svarbu šiek tiek daugiau praktikos, tada jūs turėtumėte naudojimas demo sąskaitą.

Demo sąskaita aspektai yra beveik lygus realios sąskaitos. Taigi, kai jūs pastebėsite, kad jums pradėti daryti pinigus su juo, jūs galite saugiai pereiti investuoti realius pinigus neturinčius iš baimės, kad jūsų įgūdžiai nebus pakankamas.

Plus 500 Anketa Mokesčiai

Skleiskite Tik

Plus500 kompensuojama už paslaugas per "rinkos plitimą".

Skirtingai nuo kitų paslaugų teikėjų, kurie taip pat ima komisinius kiekvieną prekyba, Plus500 neima sprendžiant komisijas.

Premija

Jei turite poziciją atvirą po tam tikro valandą, kaip parodyta "priemonę informaciją", finansavimo įmoka arba pridedamos arba atimamos prie savo paskyros padengti naudos / sąnaudų atitinkamas finansavimas. Premium laikas (dėl rinkos uždarymo laikas) kiekvienai priemonei rodomas pagal informacijos puslapyje taip pat.

Norėdami peržiūrėti finansavimo priemoką ir "% per dieną" konkrečios priemonės, eikite į pagrindinį platformos ekrane pasirinkite dokumentą, reikalingą ir paspauskite "Detalės" ant dešinėje eilėje.

Pastaba: jei pozicija atidaroma penktadienį ir surengė per naktį iki kito pirmadienio, kitą prekybos dieną, pridėtinės ar atimama už finansavimo priemoka į sąskaitą suma paprastai yra tris kartus per dieną suma apima visą savaitgalį laikotarpį.

Prastova mokestis

Iš iki 10 JAV dolerių bus renkamas mokestis turi savo prekybos platforma lieka nepanaudota ar ramybės laikotarpį, kaip ji yra apibrėžta sutartyje su vartotoju. Tai kompensuoti išlaidas, patirtas siekiant padaryti paslauga, nors jis negali būti naudojamas.

[:hu]

Plus500 fióktípusokkal túl egyszerű, Plus 500 csak kétféle típusú kereskedési számla, ingyenes korlátlan demo számla és a szokásos kereskedelmi számla. Megnyitása élő normál kereskedési számla egyszerűen szükségessé minimális eredeti letét 100 €. Most, hogy fut egy no deposit bónuszt € 25 új fiók nyitását. Ez a bónusz szolgáltatott amellett, hogy a szokásos üdvözlő bónuszt, amely megindítja a minimum összege 30 euró, és megy egyenlő a szélsőséges 7000 euró után bónuszt 50.000 euró.

Plus500 Demo számla

Mielőtt számlát nyitni, akkor is szert korlátlan bebocsátást demo számla, amely lehetővé teszi, hogy a gyakorlatban a beruházások játék valuta. Ez egy oda nem illő módszert gyakorolni, ha kicsit határozatlan a készségek. Bár, azt javasoljuk, hogy finanszírozza az ingyenes 25 € bónusz az első. Ha elveszíti azt gyorsan, és még mindig úgy gondolja, hogy lényeges egy kicsit több gyakorlat, akkor kell használat demo számla.

Demo számla szempontok szinte egyenlő a tényleges számla. Így amikor azt észleli, hogy kezdeményezi, hogy a pénzt vele, akkor biztonságosan mozogni befektetni valódi pénzt nélkülözi a félelem, hogy a készségek nem lesz megfelelő.

Plusz 500 Fiókköltségek

Spread Csak

Plus500 nyeresége a szolgáltatásait a "piaci terjedését".

Eltérően más szolgáltatók, akik szintén jutalékot minden kereskedelemben, Plus500 nem számít foglalkozó bizottságok.

Prémium

Ha rendelkezik pozícióval nyitott egy bizonyos óra, amint azt az "eszköz részletezése", a finanszírozási támogatást sem hozzáadni vagy kivonni a fiókjába, hogy fedezze a haszon / költség a kapcsolódó finanszírozást. A Premium idő (az idő a piac közel) minden egyes eszköz alatt látható a részletek oldalon is.

Megtekintheti a finanszírozási díj és a "% naponta" speciális eszköz, menj a fő platform képernyő, válassza ki a műszer szükséges, és nyomja meg a "Részletek" a jobb szélen a sorban.

Megjegyzés: ha egy pozíciót nyitott pénteken és egy éjszakán át, amíg a következő hétfőn, a következő kereskedési napon, az összeg, vagy eltávolításakor a finanszírozási díj számlát általában háromszorosa a napi mennyiséget, hogy fedezze az egész hétvégén időszakban.

Az inaktivitás díj

A díj legfeljebb 10 USD kerül kivetésre kell a kereskedési platform kihasználatlan marad, vagy szunnyadó időtartamon mivel úgy van meghatározva a Felhasználói megállapodás. Ennek célja, hogy ellensúlyozza a költségek felmerült, hogy a szolgáltatás elérhető, még akkor is, nem lehet használni.

[:mt]

Plus500 tipi kont huma wisq sempliċi, Plus 500 jipprovdi biss żewġ tipi ta 'kont tan-negozju, kont ħielsa demo illimitat u kont tan-negozju standard. Ftuħ ta 'kont tan-negozju standard ħajjin sempliċement jeħtieġu depożitu inizjali minima ta' € 100. Dritt issa, huwa qed taħdem bonus ebda depożitu ta 'ħamsa u għoxrin euro għal aperturi kont ġdid. Dan il-bonus jipprovdi huwa b'żieda mal-bonus normali depożitu welcome li tibda minn ammont minimu ta '30 euro u tmur ugwali għal estrem ta' 7000 ewro, wara bonus depożitu ta '50,000 ewro.

Kont Plus500 Demo

Qabel ma inti tiftaħ kont, inti wkoll tikseb ammissjoni bla limitu għar demo kont li jippermetti li inti prattika l-investimenti tiegħek mal-valuta play. Dan huwa metodu eċċessiv għall-prattika jekk inti ftit indefinit ta 'ħiliet tiegħek. Għalkemm, nirrakkomanda li tiffinanzja ma ħielsa € 25 bonus ewwel. Jekk inti titilfu malajr u inti xorta taħseb li inti essenzjali prattika ftit aktar, allura inti għandek kont demo użu.

Aspetti kont demo huma kważi ugwali għall-kont reali. Għalhekk meta tinnota li inti tibda tagħmel flus ma 'dan, inti tista' sikur timxi jinvesti l-flus reali mingħajr biża li l-ħiliet tiegħek mhux se jkunu adegwati.

Plus 500 Kont Miżati

Ifrex biss

Plus500 jiġi kkumpensat għas-servizzi tagħha permezz tal- "tixrid suq".

B'differenza fornituri ta 'servizzi oħra li wkoll charge kummissjonijiet fuq kull kummerċ, Plus500 ma ħlas jittrattaw kummissjonijiet.

primjum

Jekk inti żżomm pożizzjoni miftuħa wara ċertu siegħa, kif jidher fil- "Istrument Dettalji", primjum finanzjament huwa la miżjud jew imnaqqas għall-kont tiegħek biex ikopri l-benefiċċju / kost tal-finanzjament assoċjat. Il-Ħin Premium (il-ħin ta 'qrib tas-suq) għal kull strument huwa muri taħt il paġna tad-dettalji kif ukoll.

Biex tara l-primjum finanzjament u "% għal kull ġurnata" għal strument speċifiku, mur l-iskrin prinċipali pjattaforma, tagħżel l-istrument meħtieġ u l-istampa "Dettalji" fuq il-lemin tal-filliera.

Nota: jekk pożizzjoni jinfetaħ nhar ta 'Ġimgħa u miżmuma matul il-lejl sakemm l-Tnejn ta' wara, il-jum ta 'negozjar li jmiss, l-ammont miżjud jew imnaqqas għall-primjum finanzjament lill-kont huwa normalment tliet darbiet l-ammont ta' kuljum biex ikopri l-perjodu weekend kollu.

Ħlas inattività

Għandu jitħallas dritt ta 'sa 10 USD se jintalbu għandhom Pjattaforma Trading tiegħek jibqgħu mhux użati jew inattiva għal perjodu ta' żmien kif huwa definit fil-Ftehim Utenti. Dan huwa li tibbilanċja l-ispiża mġarrba fil jirrendi s-servizz disponibbli, anki jekk ma tistax tintuża.

[:nl]

Plus500 account types zijn te simpel, Plus 500 biedt slechts twee soorten effectenrekening, een gratis onbeperkt demo-account en een standaard effectenrekening. Het openen van een live-standaard trading account gewoon vereisen een minimum oorspronkelijke borg van € 100. Op dit moment is het runnen van een no deposit bonus van € 25 voor nieuwe rekening openingen. Deze bonus voorzien is in aanvulling op de normale welkom deposit bonus die starten vanaf een minimum bedrag van 30 euro en gelijk gaat naar een uiterste van € 7000, na deposit bonus van 50.000 euro.

Plus500 demo-account

Voordat u een rekening te openen, moet u ook onbeperkt toegang tot rekening die u toelaat om uw beleggingen te oefenen met play valuta demo te verwerven. Dit is een buitensporige manier om te oefenen als je beetje voor onbepaalde tijd van uw vaardigheden. Hoewel, raad ik aan om te financieren met gratis € 25 bonus eerste. Als je verliest snel en je nog steeds denkt dat je essentieel een beetje meer oefenen, dan moet je gebruik demo-account.

Demo aspecten rekening zijn vrijwel gelijk aan de echte account. Dus als je merkt dat je starten om geld met het, kunt u veilig naar echt geld zonder de angst dat je vaardigheden niet toereikend zal zijn te investeren.

Plus 500 account Vergoedingen

verspreid Alleen

Plus500 wordt gecompenseerd voor zijn diensten via de "markt spread".

In tegenstelling tot andere dienstverleners die ook in rekening te brengen op elke handel, heeft Plus500 niet opgeladen te maken commissies.

Premie

Als u een positie geopend na een bepaald uur, zoals in de 'Instrument Details' te houden, is een financiële premie ofwel toegevoegd of afgetrokken van uw account om de baten / kosten van de bijbehorende middelen dekken. De Premium Time (het moment van sluiting van de markt) voor elk instrument wordt getoond onder de detailpagina ook.

Om de financiering premie en "% per dag" voor een specifiek instrument te bekijken, ga naar het belangrijkste platform scherm, selecteert u de gewenste instrument in en druk op 'Details' aan de rechterkant van de rij.

Let op: als een plaats op een vrijdag wordt geopend en 's nachts aangehouden tot de volgende maandag, de volgende beursdag, de opgeteld of afgetrokken voor de financiering premie om een ​​account bedrag is meestal drie keer de dagelijkse hoeveelheid aan het hele weekend periode te dekken.

inactiviteit Fee

Een vergoeding van maximaal 10 USD zal worden geheven moet je Trading Platform ongebruikt blijven of slapend gedurende een tijdsperiode zoals gedefinieerd in de gebruikersovereenkomst. Dit is om de kosten die bij het maken van de aanvraag offset, hoewel het niet kan worden gebruikt.

[:no]

Plus500 kontotyper er for enkelt, pluss 500 gir bare to typer trading konto, gratis ubegrenset demo konto og en standard trading konto. Åpning av en live-standard trading konto bare nødvendig et minimum opprinnelige innskudd på € 100. Akkurat nå er det i gang en no deposit bonus på tjuefem euro for nye kontoåpninger. Denne bonusen gir er i tillegg til de vanlige velkomstinnskuddsbonus som initierer fra et minimum på 30 euro og går lik en ekstrem på 7000 euro, etter innskuddsbonus på 50.000 euro.

Plus500 Demokonto

Før du åpner en konto, kan du også kjøpe ubegrenset adgang til demo konto som tillater deg å praktisere dine investeringer med leke valuta. Dette er en overdreven måte å øve hvis du litt ubestemt av dine ferdigheter. Skjønt, anbefaler jeg å finansiere på med gratis € 25 bonus først. Hvis du mister det raskt og du fortsatt tror at du essensielt litt mer trening, så bør du bruk demo-konto.

Demokonto aspekter er nesten lik den ekte konto. Dermed når du oppdager at du starter å tjene penger med den, kan du trygt gå til å investere penger blottet for en frykt for at dine ferdigheter ikke vil være tilstrekkelig.

Plus 500 Kontoavgifter

spre Only

Plus500 er kompensert for sine tjenester gjennom "markedet spread".

I motsetning til andre tjenesteleverandører som også belaster provisjon på hver handel, betyr Plus500 ikke betalt håndtere provisjoner.

Premium

Hvis du holder en posisjon åpen etter en bestemt time, som vist i 'Instrument Detaljer ", er en likviditetspremie enten lagt til eller trukket på kontoen for å dekke nytte / kostnad av den tilhørende finansiering. Premium (tiden av markedet tett) for hvert instrument er vist under detaljsiden også.

Hvis du vil vise likviditetspremie og «% per dag" for et bestemt instrument, gå til den viktigste plattformen skjermen, velger du instrumentet og trykk på "Detaljer" helt til høyre på raden.

Merk: Dersom en stilling blir åpnet på en fredag ​​og holdt over natten til neste mandag, neste børsdag, lagt til eller trukket for finansiering premie til en konto beløpet er vanligvis tre ganger daglig beløp for å dekke hele helgen perioden.

inaktivitet Fee

Et gebyr på opp til 10 USD vil bli pålagt bør Trading Platform forbli ubrukt eller sovende i en tidsperiode som det er definert i brukeravtalen. Dette er for å oppveie kostnadene som påløper i å gjøre tjenesten tilgjengelig, selv om det ikke kan brukes.

[:pl]

Plus500 typy kont są zbyt proste, Plus 500 przewiduje jedynie dwa rodzaje rachunku handlowego, bezpłatny nieograniczony koncie demo i standardowego konta handlowego. Otwarcie na żywo konto standardowe handlu prostu wymagają minimalnej oryginalny depozyt w wysokości 100 €. W tej chwili jest on uruchomiony bonus bez depozytu dwadzieścia pięć euro dla nowych otwarć rachunków. Ta premia jest dostarczenie oprócz normalnego powitalny Bonus które inicjują od minimalnej wysokości 30 euro i jedzie równe ekstremum 7000 euro, na wpłatę 50.000 euro.

Konto Demo Plus500

Zanim otworzysz konto, można również nabyć Nielimitowane konto demo, które pozwala na ćwiczyć swoje inwestycje z Play walucie. Jest to nadmierne metoda ćwiczyć jeśli trochę nieokreślony swoich umiejętności. Mimo, polecam do finansowania w bezpłatny € 25 bonus od pierwszego. Jeśli stracisz ją szybko i nadal uważasz, że niezbędna trochę więcej praktyki, to należy konto demo użytkowania.

Aspekty konto demo są prawie równe realnym rachunku. Kiedy więc można zauważyć, że inicjowanie, aby pieniądze z nim, można bezpiecznie przenieść do inwestowania prawdziwych pieniędzy pozbawione strachu, że Twoje umiejętności nie będzie wystarczające.

Plus 500 Opłaty konto

Tylko rozprzestrzeniać

Plus500 jest kompensowany za swoje usługi poprzez "rozprzestrzeniania rynku".

W przeciwieństwie do innych usługodawców, którzy również pobieramy prowizji od każdej transakcji, Plus500 nie pobiera prowizji czynienia.

Premia

Jeśli posiadasz otwartej pozycji po pewnym godzinę, jak pokazano w "Szczegóły" Instrument, premia finansowanie albo dodawane lub odejmowane z konta na pokrycie korzyść / koszt związany finansowania. Czas Premium (czas zamknięcia rynku) dla każdego instrumentu jest pokazana pod stronie szczegółów, jak również.

Aby zobaczyć premii finansowania i "% dziennie" dla konkretnego instrumentu, należy przejść do ekranu głównego pomostu, wybierz żądany instrument i naciśnij "Szczegóły" po prawej stronie wiersza.

Uwaga: Jeśli pozycja jest otwarta w piątek i przez noc aż do następnego poniedziałku, następnego dnia handlowego, ilość dodanej lub odejmuje się do premii fundusze na koncie jest zwykle trzy razy na dobę wynoszą obejmować cały okres weekendu.

Opłata nieaktywności

Opłatę w wysokości do 10 USD będą pobierane powinny Twój Platforma handlowa pozostają niewykorzystane lub uśpione przez okres czasu, jak to zostało zdefiniowane w Umowie z użytkownikiem. Ma to na celu rekompensaty kosztów poniesionych w tworzeniu usługa, choć nie mogą być używane.

[:pt]

Plus500 tipos de contas são muito simples, Plus 500 só fornece dois tipos de conta de negociação, uma conta de demonstração gratuita e ilimitada e uma conta de negociação padrão. Abrindo uma conta de negociação ao vivo padrão simplesmente exigir um depósito inicial mínimo de € 100. Agora, ele está sendo executado um bônus nenhum depósito de vinte e cinco euros para novas aberturas de conta. Este bónus fornecem é, para além do bónus de depósito de boas-vindas normal, que iniciam a partir de um montante mínimo de 30 euros e vai igual a um extremo de 7000 euros, mediante bónus de depósito de 50.000 euros.

Conta Plus500 Demonstração

Antes de abrir uma conta, você também adquirir o ingresso ilimitado a demonstração conta que lhe permite praticar seus investimentos com a moeda do jogo. Este é um método desordenada para a prática de se indefinido bit pouco de suas habilidades. Embora, eu recomendo para financiar com livre € 25 bónus de primeiro. Se você perdê-lo rapidamente e você ainda acha que você essencial um pouco mais de prática, então você deve contabilizar o uso de demonstração.

aspectos conta demo são quase iguais para a conta real. Assim, quando você percebe que você iniciar para fazer dinheiro com ele, você pode seguramente passar a investir dinheiro real desprovido de um medo de que suas habilidades não será adequada.

Mais 500 taxas da conta

Espalhe Só

Plus500 é compensada pelos seus serviços através do "spread do mercado".

Ao contrário de outros prestadores de serviços que também cobram comissões sobre cada comércio, Plus500 não cobra lidar comissões.

prêmio

Se você manter uma posição aberta depois de uma certa hora, como ilustrado na secção 'Detalhes Instrumento ", um prémio de financiamento é adicionado ou subtraído à sua conta para cobrir o custo / benefício do financiamento associado. O Tempo Premium (o tempo de fechamento do mercado) para cada instrumento é mostrado sob a página de detalhes também.

Para visualizar o prémio de financiamento e "% por dia" para um instrumento específico, vá para o ecrã principal plataforma, selecione o instrumento necessário e pressione "Detalhes" no canto direito da linha.

Nota: se uma posição é aberta em uma sexta-feira e realizada durante a noite até segunda-feira seguinte, no dia seguinte de negociação, o valor adicionado ou subtraído para o prémio de financiamento para uma conta é geralmente três vezes a dose diária para cobrir todo o período de fim de semana.

Taxa de inactividade

A taxa de até 10 USD serão cobrados deve sua plataforma de negociação permanecem não utilizados ou dormentes por um período de tempo, uma vez que é definido no Contrato do usuário. Isso é para compensar o custo incorrido em fazer o serviço disponível, mesmo que ele não pode ser usado.

[:ru]

Plus500 типы счетов слишком просты, плюс 500 обеспечивает только два типа торгового счета, бесплатный неограниченный демо – счет и стандартного торгового счета. Открытие живой стандартный торговый счет просто требуют минимальный первоначальный депозит в размере € 100. Сейчас он работает бонус не депозит в размере двадцати пяти евро для открытия новых счетов. Этот бонус предоставить в дополнение к обычному приветственного бонуса депозита, который начать с минимальной суммы 30 евро и идет равна крайности 7000 евро, на депозитный бонус в размере 50000 евро.

Счет Plus500 Demo

Перед тем, как открыть счет, вы можете также получить неограниченный допуск на демо-счете, которая позволяет Вам практиковать свои инвестиции с игровой валютой. Это непомерное метод, если вы немного неопределенны свои навыки на практике. Хотя, я рекомендую, чтобы финансировать в бесплатный € 25 бонус в первую очередь. Если вы потеряете это быстро и вы все еще думаете, что вы существенно немного больше практики, то вам следует использование демо-счет.

Демонстрационные аспекты счета практически равны реальному счету. Таким образом , если вы заметили , что вы начинаете делать деньги с ним, вы можете безопасно двигаться вкладывать реальные деньги , лишенный страха , что ваши навыки не будут адекватными.

Плюс 500 расценки

Распространение только

Plus500 компенсируются за свои услуги через "рыночный спрэд".

В отличие от других поставщиков услуг, которые также взимать комиссии по каждой сделке, Plus500 не взимает комиссий дело.

премия

Если удерживать позицию открытой после определенного часа, как это показано в "Instrument Подробности", финансирующим премия либо добавляется или вычитается из вашего счета для покрытия затрат / выгод ассоциированного финансирования. Премиум Время (время закрытия рынка) для каждого инструмента отображается под странице сведений, а также.

Для просмотра премии финансирования и "% в день" для определенного инструмента, перейдите к основному экрану платформы, выберите инструмент необходимый и нажмите "Детали" на крайнем правом ряду.

Примечание: если позиция не будет открыта в пятницу и провел ночь до следующего понедельника, следующего торгового дня, количество добавленной или вычитаться для финансирования премии на счет обычно составляет три раза ежедневный объем, чтобы охватить весь период выходных дней.

Бездействие Плата

Сбор в размере до 10 долларов США будет облагаться если ваша торговая платформа остаются неиспользованными или в состоянии покоя в течение периода времени, как это определено в соглашении пользователя. Это, чтобы компенсировать затраты, понесенные в результате чего услуга доступна, даже если он не может быть использован.

[:ro]

Plus500 tipurile de conturi sunt prea simple, Plus 500 oferă doar două tipuri de cont de tranzacționare, un cont gratuit demo nelimitat și un cont de tranzactionare standard de . Deschiderea unui cont de tranzactionare standard, în direct, pur și simplu necesită un depozit minim inițială de 100 €. Chiar acum, acesta se execută un bonus fără depunere de douăzeci și cinci de euro pentru noi deschideri de cont. Acest bonus oferi este în plus față de bonusul de depozit obișnuit de bun venit care inițiază dintr-o cantitate minimă de 30 de euro, ajungând egală cu o extremă de 7000 de euro, la depozit bonus de 50.000 de euro.

Cont Demo Plus500

Înainte de a deschide un cont, de asemenea, dobândi admiterea nelimitat la demo cont care vă permite să practice investițiile cu moneda joc. Aceasta este o metodă de a practica exagerat dacă bitul nedefinită pic de abilitățile dumneavoastră. Cu toate că, eu recomand să finanțeze cu bonus gratuit de 25 € mai întâi. Dacă-l pierzi rapid și încă mai cred că esențial un pic mai practică, atunci ar trebui să cont demo de utilizare.

Aspecte cont demo sunt aproape egale cu cont real. Astfel , atunci când observați că inițiați pentru a face bani cu ea, puteți muta în siguranță , pentru a investi bani reali fără teama că abilitățile dumneavoastră nu vor fi adecvate.

Plus 500 Taxe Cont

Numai răspândi

Plus500 este compensat pentru serviciile sale prin intermediul "răspândirea pe piață".

Spre deosebire de alți furnizori de servicii care percep comisioane, de asemenea, pe fiecare tranzacție, Plus500 nu percepe comisioane care se ocupă.

premiu

Dacă mențineți o poziție deschisă după o anumită oră, așa cum se arată în "Instrumentul Detalii", este fie adăugate sau scăzute în contul dvs. pentru a acoperi beneficiu / costul finanțării asociate unei prime de finanțare. Timpul Premium (timpul de închidere a pieței) pentru fiecare instrument este afișat în pagina de detalii, de asemenea.

Pentru a vizualiza prima finanțare și "% pe zi" pentru un instrument specific, du-te la ecranul principal platformă, selectați instrumentul necesar și apăsați "Detalii" de pe extrema dreaptă a rândului.

Notă: în cazul în care o poziție este deschisă într-o vineri și a avut loc peste noapte, până la următoarea zi de luni, a doua zi de tranzacționare, valoarea adăugată sau scăzută pentru prima finanțare pentru un cont este de obicei, de trei ori mai mare decât cantitatea zilnică pentru a acoperi întreaga perioadă de week-end.

Taxa de inactivității

O taxă de până la 10 USD vor fi percepute ar trebui să Platforma de tranzacționare rămân neutilizate sau latente pentru o perioadă de timp așa cum este definit în Acordul utilizatorului. Acest lucru este de a compensa costurile suportate pentru a face serviciul disponibil, chiar dacă nu poate fi utilizat.

[:sk]

Plus500 typy účtov sú príliš jednoduché, Plus 500 poskytuje iba dva typy obchodného účtu, zadarmo neobmedzený demo účtu a štandardným obchodným účtu. Otvorenie živé štandardné obchodný účet jednoducho vyžadujú minimálnu pôvodný vklad vo výške 100 €. Práve teraz, to je beh bonus žiadny vklad dvadsaťpäť eur pre nové otvorenie účtu. Tento bonus poskytne je navyše k normálnemu vkladu uvítací ktorý začne od minimálnej čiastky 30 eur a ide rovno do extrému 7000 eur, na vklad bonus vo výške 50.000 eur.

Účet Plus500 Demo

Pred otvorením účtu, môžete tiež získať neobmedzený prijatie do demo účtu, ktorý vám umožní precvičiť svoje investície s hracou mene. Ide o nadmerné metódu praktizovať, ak ste trochu neurčité vašich schopností. Aj keď, odporúčam k finančným prostriedkom s voľným € 25 bonus prvý. Ak máte o neho príde rýchlo a vy si stále myslí, že ste zásadný trochu viac praxe, mali by ste využitie demo účet.

aspekty demo účtu sú takmer rovnaké ako reálny účet. Tak keď zistíte, že iniciovať, aby sa peniaze s ním môžete bezpečne pohybovať investovať reálne peniaze nemajú zo strachu, že vaše zručnosti nebude dostačujúci.

Plus 500 Poplatky účtu

šíriť iba

Plus500 je kompenzovaná za svoje služby prostredníctvom "rozšírenie trhu".

Na rozdiel od iných poskytovateľov služieb, ktorí tiež účtujú provízie z každého obchodu, Plus500 neúčtuje rokovania komisie.

poistné

Ak sa budete držať pozíciu otvorené po určitej hodine, ako je uvedené v časti "Instrument Podrobnosti", je finančná prémia je buď pridaná alebo odpočítaná k svojmu účtu na pokrytie prínosov / náklady na jeho financovanie. Premium Time (čas zatvorení trhu) pre každý nástroj je uvedené pod stránke s podrobnosťami rovnako.

Ak chcete zobraziť prémia financovania a "% za deň" pre konkrétny nástroj, choďte na hlavnú obrazovku platforma, vyberte nástroj potrebný a stlačte tlačidlo "Detaily" na pravej strane riadku.

Poznámka: ak sa pozícia otvorená v piatok a držal cez noc až do budúceho pondelka do ďalšieho dňa obchodovania, pridané alebo odpočítajú pre financovanie prémiu na účet suma je zvyčajne trojnásobok dennej sumy pre pokrytie celého víkendu obdobia.

nečinnosť Fee

Poplatok vo výške až 10 USD budú vybrané by mala byť vaša Trading Platform zostanú nevyužité alebo spiace po určité časové obdobie, ako je definované v dohode o používateľa. To je kompenzovať náklady vynaložené na výrobu táto služba k dispozícii, aj keď to nemusí byť použitá.

[:sl]

Plus500 vrste računov so preveč enostavno, plus 500 določa le dve vrsti trgovalni račun, brezplačno neomejeno demo računa in standardni trgovalni račun. Odpiranje živo standardni trgovalni račun preprosto zahtevajo minimalno prvotni depozit v višini 100 €. Zdaj se izvaja bonus brez depozita petindvajsetih evrov za nove odprtine računa. Ta bonus zagotoviti je poleg običajne dobrodošlice bonusa depozita, ki sproži iz minimalne količine 30 evrov in gre enak ekstrema 7000 evrov, na bonus depozit 50.000 evrov.

Plus500 demo račun

Preden odprete račun, lahko pridobijo tudi neomejen vstop na demo račun, ki vam omogoča, da svoje naložbe z play valuto. To je pretirana način vaditi, če ste malo za nedoločen čas svoje sposobnosti. Čeprav, vam priporočam, da financiranje s prostim € 25 bonusa prvi. Če ga izgubite hitro in še vedno mislim, da si bistveno malo več prakse, potem bi morali uporaba demo račun.

vidiki demo račun skoraj enaka realnemu račun. Tako je, ko opazite, da sproži, da bi denar z njim, lahko varno premakniti vlagati pravi denar brez slehernega strahu, da svoje znanje ne bo ustrezna.

Plus 500 Stroški računa

Spread samo

Plus500 je za svoje storitve prek "trga širjenje".

Za razliko od drugih ponudnikov storitev, ki prav tako zaračunavajo provizije za vsako trgovino, Plus500 ne zaračunava ukvarjajo provizije.

Premium

Če imate pozicijo odprto po določeni uri, kot je prikazano v "instrumenta Podrobnosti", bodisi dodajo ali odštejejo na računu za kritje koristi / stroškov s tem povezanega financiranja premium sredstva. Premium čas (čas na trgu v bližini) za vsak instrument je prikazan pod strani s podrobnostmi, kot tudi.

Če si želite ogledati premije financiranja in »% na dan" za poseben instrument, pojdite na glavnem zaslonu platformo, izberite instrument potreben in pritisnite "podatki", na skrajni desni strani vrstice.

Opomba: če je pozicija odprta v petek in je potekala čez noč do naslednjega ponedeljka, naslednji dan trgovanja, dodane ali odštejejo za financiranje premije na račun znesek je običajno trikrat dnevno znesek za kritje celotno obdobje vikend.

neaktivnost Fee

Pristojbina v višini do 10 USD se obračunava moral vaš Trading Platform ostala neizkoriščena ali mirujočem stanju za časovno obdobje, kot je opredeljeno v Sporazumu uporabnika. To je za nadomestilo stroškov, nastalih pri zagotavljanju storitev na voljo, čeprav se ne sme uporabljati.

[:fi]

Plus500 tilityypit ovat liian yksinkertaisia, Plus 500 tarjoaa vain kahdenlaisia kaupankäynnin huomioon, ilmainen rajoittamaton demo huomioon ja standardin kaupankäynnin huomioon. Avaaminen live standardin liikekirjanpito yksinkertaisesti edellyttää vähintään alkuperäinen talletus 100 €. Juuri nyt se on käynnissä no bonus kaksikymmentäviisi euroa uuden tilin avauksia. Tämä bonus antaa on lisäksi normaalin tervetullut bonus, joka aloittaa peräisin vähimmäismäärä 30 euroa menee yhtä kuin ääripää 7000 euroa, kun bonus 50000 euroa.

Plus500 esittelytili

Ennen kuin avata tilin, voit myös hankkia rajoittamaton pääsy demo tilin, jonka avulla voit harjoitella investointeja pelata valuutta. Tämä on kohtuuton tapa harjoitella jos hieman epämääräinen taitosi. Tosin suosittelen rahoittaa ilmaisella € 25 bonuksen ensimmäinen. Jos se katoaa nopeasti ja olet edelleen sitä mieltä, että te olennainen hieman enemmän käytäntöä, sinun pitäisi käyttö demo huomioon.

Demo tili näkökohdat ovat lähes yhtä suuri kuin todellinen tilin. Niinpä kun huomaat aloittaa tehdä rahaa sen kanssa, voit turvallisesti siirtää sijoittaa oikealla rahalla vailla pelkoa, että taidot eivät ole riittäviä.

Plus 500 Tilimaksut

levitä vain

Plus500 kompensoidaan palvelunsa kautta "laajenivat".

Toisin kuin muut palveluntarjoajat, jotka myös provisioita jokaisesta kaupasta, Plus500 ei veloita tekemisissä palkkioita.

palkkio

Jos pitää kantaa auki tietyn tunnin, kuten kuvassa "Instrument tiedot ', rahoitusmekanismin palkkio joko lisätä tai vähentää tilin kattamiseksi hyöty / kustannukset liittyvä rahoitus. Premium Time (aika markkinat sulje) kunkin välineen esitetty yksityiskohtia sivulta.

Voit tarkastella rahoituksen palkkio ja "% päivässä" tiettyä välinettä, mene tärkein foorumi -näytöstä instrumentin mukaan ja paina "Tiedot" äärimmäisenä oikealla rivillä.

Huom: jos sijaintia avataan perjantaina ja säilytetään yön yli, kunnes seuraavana maanantaina, seuraavana pörssipäivänä, määrä lisätä tai vähentää rahoitukseen palkkion tilille on yleensä kolme kertaa päiväannoksen kattaa koko viikonlopun ajan.

Käyttämättömyys Fee

Maksu jopa 10 USD peritään tulisi sinun Kaupankäyntialusta jää käyttämättä tai lepotilassa olevan ajanjakson ajan kuin se on määritelty Käyttäjäsopimus. Tämä on korvata aiheutuneet kustannukset jolloin palvelu, vaikka sitä ei saa käyttää.

[:sv]

Plus500 kontotyper är för enkelt, Plus 500 endast ger två typer av handel konto, en fri obegränsad demo-konto och en vanlig handel konto. Att öppna en levande standard handel konto helt enkelt kräver en minsta ursprungliga insättning på € 100. Just nu är det igång en ingen insättningsbonus på tjugofem euro för nya kontoöppningar. Denna bonus ger är utöver det normala välkommen bonus som initierar från ett minimibelopp på 30 euro och går lika med en extrem av 7000 euro, vid insättning på 50.000 euro.

Konto Plus500 Demo

Innan du öppnar ett konto, även förvärva du obegränsad tillträde till demo konto som tillåter dig att öva dina investeringar med spelvaluta. Detta är en orimlig metod för att träna om du lite obestämd av dina kunskaper. Men rekommenderar jag att finansiera med gratis € 25 bonus först. Om du förlorar det snabbt och du fortfarande tror att du viktigt lite mer träning, så ska du användning demo-konto.

Demo konto aspekter är nästan lika med riktigt konto. Så när du märker att du initierar att göra pengar med det, kan du säkert flytta investera riktiga pengar saknar en rädsla för att dina kunskaper inte kommer att vara tillräckliga.

Plus 500 Kontoavgifter

Sprid Endast

Plus500 kompenseras för sina tjänster genom "marknadsspridning".

Till skillnad från andra tjänsteleverantörer som också tar ut provision på varje transaktion, tar Plus500 inte ut att göra provisioner.

Premie

Om du håller en position öppen efter en viss timme, som visas i "Instrument Detaljer", är ett finansieringsbidrag antingen läggas till eller dras ifrån ditt konto för att täcka nytta / kostnaden för tillhörande finansiering. Premium Time (tiden för marknaden stänger) för varje instrument visas under detaljsidan också.

För att se finansieringen bidraget och "% per dag" för ett specifikt instrument, gå till den viktigaste plattformen skärmen väljer instrumentet krävs och tryck "Detaljer" längst till höger på raden.

Obs: Om en position öppnas på en fredag ​​och hölls över natten till nästa måndag, nästa handelsdag, den tillsatta mängden eller dras för finansieringen premie till ett konto är vanligtvis tre gånger dagligen belopp för att täcka hela helgen perioden.

inaktivitet Fee

En avgift på upp till 10 USD kommer att tas ut bör din handelsplattform förblir oanvända eller vilande under en tidsperiod som det definieras i användaravtalet. Detta är för att kompensera sina kostnader för att göra tjänsten tillgänglig, även om det inte kan användas.

[:tr]

Plus500 hesap türleri çok basit, Artı 500 sadece ticaret hesabınıza, bir ücretsiz sınırsız demo hesabı ve standart bir işlem hesabı iki tür sağlar. canlı standart ticaret hesabı açma sadece 100 € asgari orijinal depozito gerektirir. Şu anda, yeni hesap açılışları için yirmi beş euro hiçbir para yatırma bonusu çalışıyor. sağlamak Bu bonus 30 Euro minimum miktarda başlatmak ve 50.000 Euro para yatırma bonusu üzerine, 7000 euro aşırı eşit gider, normal karşılama depozito bonusu ek olarak.

Plus500 Demo Hesabı

Bir hesap açmadan önce, aynı zamanda oyun para ile yatırım uygulama için izin verir hesabı demo sınırsız başvuruda kazanır. Bu beceri size biraz belirsiz, eğer uygulama bir aşırı bir yöntemdir. Gerçi, ben ilk serbest € 25 bonus ile finansmana tavsiye ederiz. Eğer hızlı kaybetmek ve hala o size gerekli biraz daha pratik, daha sonra gerektiği kullanım demo hesabı düşünüyorum.

Demo hesap yönleri gerçek hesaba neredeyse eşittir. Eğer yapmak başlatmak fark Böylece zaman para onunla, güvenli bir şekilde beceri yeterli olmayacak bir korku yoksun gerçek para yatırmak için taşıyabilirsiniz.

Artı 500 Hesap Ücretleri

Sadece yayıldı

Plus500 "piyasa spread" aracılığıyla hizmet telafi edilir.

Ayrıca her ticarette komisyon tahsil diğer servis sağlayıcıların aksine, Plus500 komisyon ilgili ücret almaz.

Ödül

Eğer 'Enstrüman Ayrıntıları' de gösterildiği gibi belirli bir saatten sonra açık bir pozisyon, basılı tutarsanız, bir fon prim ya eklenen veya ilişkili finansman fayda / maliyetini karşılamak için hesabınıza çıkarılır. Her enstrüman için Premium Süresi (pazar yakın zaman) yanı sıra ayrıntıları sayfasında altında gösterilir.

Belirli bir cihaz için fon prim ve "günde%" olarak görüntülemek ana platformu ekranına gitmek için, sağdaki satırın gerekli alet ve basın "Ayrıntılar" ı seçin.

Not: Bir pozisyon aşağıdaki Pazartesi günü, bir sonraki işlem gününde, bir hesaba fon prim için eklenen veya çıkarılan miktarın kadar bir Cuma günü açıldı ve bir gecede tutulursa tüm hafta sonu dönemini kapsayacak şekilde genellikle günde üç kez miktardır.

hareketsizlik Ücreti

o Kullanıcı Sözleşmesi tanımlandığı gibi tarh edilecek 10 kadar ABD doları ücret sizin İşlem Platformu bir süre için kullanılmayan veya atıl kalmalıdır. Bu kullanılmamalıdır olsa bile, hizmet kullanılabilir hale katlanılan maliyet ofset etmektir.

[:bg]

Plus500 видове сметки са твърде прости, Plus 500 предвижда само два вида сметка за търговия, безплатен неограничен демо сметка и стандартна търговска сметка на. Откриване на живо стандартна търговска сметка, просто е необходимо минимално първоначалния депозит в размер на 100 €. Точно сега, той работи с не депозит бонус от двадесет и пет евро за нови отвори сметка. Този бонус предостави е в допълнение към нормалната бонус за добре дошли депозит, който инициира от минимална сума от 30 евро и отива равна на една крайност на 7000 евро, при депозит бонус от 50000 евро.

Plus500 демо сметка

Преди да открие сметка, можете също да придобива неограничен достъп до демо сметка, която ви позволява да практикуват своите инвестиции с играта на валута. Това е необикновено метод за практикуване, ако малко неопределено на уменията си. Въпреки това, аз препоръчвам да се финансира с безплатен € 25 бонус за първи. Ако го изгуби бързо и все още мисля, че от съществено значение е малко повече практика, тогава трябва ползване демо сметка.

аспекти демо сметка са почти равни на реалната сметка. По този начин, когато забележите, че ви започне да направи пари с него, вие сигурно може да се движи, за да инвестира истински пари лишена от страх, че вашите умения няма да са достатъчни.

Плюс 500 Такси по Сметката

Спред Само

Plus500 се компенсира за своите услуги чрез "пазарен спред".

За разлика от други доставчици на услуги, които също събират комисиони за всяка сделка, Plus500 не се зарежда, занимаващи комисионни.

Premium

Ако държи позиция отворена след определен час, както е показано в "Instrument Подробности", или се добавя или изважда в профила си, за да покрие полза / разход на свързаното с нея финансиране премия за финансиране. Времето за Premium (към момента на затваряне на пазара) за всеки инструмент е показан под страницата с подробности, както добре.

За да видите премия за финансиране и "% на ден" за определен инструмент, отворете основния екран платформа, изберете необходимия инструмент и натиснете "Подробности" най-вдясно на реда.

Забележка: ако една позиция се отваря в петък и проведе една нощ, докато следващия понеделник, деня следващата търговска, добавената или изважда за премия за финансиране по сметка сума е обикновено три пъти дневно количество, за да покрива целия период уикенд.

Бездействието Такса

А такса в размер до 10 USD ще бъдат събирани трябва да си платформа за търговия остават неизползвани или пасивни в продължение на период от време, както е определено в споразумението за потребителя. Това е, за да компенсира разходите, направени при предоставяне на услугата, въпреки че тя не може да се използва.

[:iw]

פלוס 500 סוגי חשבונות הם פשוט מדי, פלוס 500 רק מספקים שני סוגים של חשבונות מסחר, חשבון דמו חינם ללא הגבלה ו חשבון מסחר רגיל. פתיחת חשבון למסחר רגיל לחיות פשוט מחייב הפקדה מקורית מינימאלית של 100 €. כרגע, הוא פועל בונוס ללא הפקדה של עשרים וחמישה יורו עבור פתחי חשבון חדש. בונוס זה לספק נמצא מעבר לבונוס הפקדה בברכה נורמלי אשר יוזם מתוך סכום מינימום של 30 יורו הולך שווה קיצוניים של 7000 יורו, על בונוס הפקדה של 50,000 יורו.

חשבון דמו Plus500

לפני שאתה פותח חשבון, אתה גם לרכוש הקבלה בלתי מוגבלת כדי הדגמת חשבון המאפשר לך להתאמן ההשקעות שלך עם מטבע הצגה. זוהי שיטה מופרזת להתאמן אם אתה מוגדר קצת את היכולות שלך. עם זאת, אני ממליץ לממן עם בונוס 25 € החופשיות הראשונות. אם אתה מאבד את זה במהירות ואתה עדיין חושב שאתה קצת תרגול חיוני קצת יותר, אז אתה צריך חשבון דמו שימוש.

היבטי חשבון דמו הם כמעט שווים החשבון האמיתי. לכן כאשר אתה שם לב שאתה ליזום לעשות כסף עם זה, אתה יכול לעבור בבטחה להשקיע כסף אמיתי נטול פחד כי כישוריך לא יהיו הולמים.

פלוס 500 עמלות חשבון

מורחים רק

Plus500 מפוצה על שירותיה דרך "התפשטות השוק".

בניגוד לספקי שירות אחרים שגם גובים עמלות על כל סחר, פלוס 500 אינה מחייבת התמודדות עמלות.

פּרֶמיָה

אם אתם מחזיקים בעמדה פתוחה אחרי שעה מסוימת, כפי שמוצגת 'פרטי האמצעי ", פרמית מימון מתווספת גם או נגרעה לחשבון שלך כדי לכסות את התועלת / עלות המימון הקשור. The Time פרימיום (בזמן קרוב לשוק) עבור כל מכשיר מוצג תחת בדף הפרטי גם כן.

כדי להציג את הפרמיה מימון "% ליום" למכשיר מסוים, לעבור למסך הפלטפורמה העיקרית, בחר באמצעי הנדרש ולחץ על "פרטים" שנמצא בפינה השמאלית העליונה של השורה.

הערה: אם עמדה נפתחה ביום שישי והחזיקה לילה עד ליום השני הבא, ביום המסחר הבא, בסך להוסיף או לגרוע עבור פרמיית המימון לחשבון היא בדרך כלל שלוש פעמים את הכמות היומית כדי לכסות את תקופת סוף השבוע השלמה.

דמי חוסר פעילות

דמים של עד 10 דולרים יהיה מוטל צריכות פלטפורמת המסחר שלך להישאר בשימוש או רדום במשך פרק זמן כפי שהוא מוגדר סכם המשתמש. זאת על מנת לקזז את העלות שהתהוותה עושה השירות זמין, למרות שזה אולי לא יהיה בשימוש.

[:ar]

Plus500 أنواع الحسابات هي بسيطة جدا، بالاضافة الى 500 لا تقدم سوى نوعين من حساب التداول، حساب تجريبي غير محدود مجانا وحساب تداول قياسي. فتح حساب تداول مستوى العيش ببساطة يتطلب الحد الأدنى للإيداع الأصلي من 100 €. الآن، كان يعمل على مكافأة لا إيداع خمسة وعشرين يورو لفتح حساب جديد. هذه المكافأة توفير هي بالإضافة إلى إيداع مكافأة ترحيب العادية التي بدء من الحد الأدنى البالغ 30 يورو ويذهب يساوي أقصى 7000 يورو على إيداع مكافأة قدرها 50،000 يورو.

حساب تجريبي Plus500

قبل أن تفتح حسابا، يمكنك أيضا الحصول على قبول غير محدود لحساب تجريبي الذي يسمح لك لممارسة الاستثمارات الخاصة بك مع العملة اللعب. هذا هو أسلوب مفرط لممارسة إذا كنت صغيرة غير محددة قليلا من المهارات الخاصة بك. رغم ذلك، فإنني أوصي لتمويل في مع حر 25 € مكافأة أولا. إذا فقدت ذلك بسرعة وكنت لا تزال تعتقد أنك أساسية أكثر قليلا الممارسة، ثم يجب عليك حساب الاستخدام التجريبي.

جوانب حساب تجريبي متساوية تقريبا إلى الحساب الحقيقي. وهكذا عندما لاحظت أن عليك ان تبادر الى جعل المال مع ذلك، يمكنك نقل آمن للاستثمار المال الحقيقي يخلو من الخوف من شأنها أن مهاراتك لا تكون كافية.

بالإضافة إلى 500 رسوم الحساب

نشر فقط

يتم تعويض Plus500 على خدماتها من خلال "انتشار السوق".

وخلافا لغيرهم من مقدمي الخدمات الذين أيضا عمولات على كل التجارة، Plus500 لا تهمة التعامل اللجان.

الممتازة

إذا كنت تحمل موقف فتح بعد ساعة معينة، كما هو مبين في تفاصيل صك "، إما بإضافة قسط التمويل أو طرح لحسابك لتغطية صالح / تكلفة التمويل المرتبطة بها. يظهر الوقت بريميوم (وقت قريب السوق) لكل أداة تحت صفحة تفاصيل كذلك.

لعرض قسط التمويل و"٪ يوميا" لأداة محددة، انتقل إلى الشاشة المنصة الرئيسية، حدد أداة المطلوبة ثم اضغط على "تفاصيل" في أقصى اليمين من الصف.

ملاحظة: إذا تم فتح موقف يوم الجمعة وعقد بين عشية وضحاها حتى يوم الاثنين التالي، وهو يوم التداول التالي، المبلغ المضاف أو سلبية علي قسط التمويل لحساب عادة ثلاثة أضعاف المبلغ اليومي لتغطية فترة نهاية الأسبوع بأكملها.

رسوم الخمول

رسم قدره سيتم فرض ما يصل الى 10 دولارا يجب منصة التداول الخاصة بك لا تزال غير مستخدمة أو نائمة لفترة زمنية كما هو معرف في اتفاقية المستخدم. هذا هو للتعويض عن التكاليف التي تكبدتها في جعل الخدمات المتاحة، على الرغم من أنه قد لا يمكن استخدامها.

[:cn]

Plus500帐户类型过于简单,再加上500只提供两种类型的交易账户,免费无限模拟账户和标准交易帐户。打开一个标准的现场交易账户只是必要的€100最低起存款。现在,它正在运行的25欧元新开户一个没有存款奖金。这奖金提供是除了正常的受欢迎的存款奖金从30欧元的最低金额启动并进入等于7000欧元的极端时,对于50000欧元存款奖金。

Plus500模拟账户

在您开立一个帐户,你也获得无限制的准入,以模拟账户,允许你发挥货币练习你的投资。这是,如果你的技能,你有点不确定练习过多的方法。虽然,我推荐先用免费€25个奖金,以资助英寸如果你迅速失去它,你还认为你必需多一点点的做法,那么你应该使用模拟账户。

模拟账户方面都直逼真实账户。因此,当你发现你开始使有了它,你可以安全地移动到投入真金白银缺乏担心你的技能将是不够的。

加500账户费用

只有蔓延

Plus500是通过“市场流传的”补偿其服务。

不像其他服务供应商谁也在每次交易收取佣金,Plus500不收取佣金打交道。

额外费用

如果你持有作为“仪器详细信息”显示一定的时间后,打开一个位置,一个资金溢价加上或减去您的帐户,以支付相关的资金的效益/成本。保费时间(收盘时)每台仪器的详细信息页面下方显示为好。

要查看特定仪器的资金溢价和“每日%”,进入主平台屏幕上,选择最右边的行所需的仪器,按“详细信息”。

注意:如果建仓,在周五并举行通宵,直到在下周一,下一个交易日,加上或减去的资金溢价帐户金额是日常用量一般三次覆盖整个周末期间。

闲置费

高达10美元将被征收的费用应该是在用户协议中定义您的交易平台仍然未使用或处于休眠状态的时间段。这是为了抵消在使可用的服务所需的费用,即使可以不使用它。

[:zh]

Plus500帳戶類型過於簡單,再加上500只提供兩種類型的交易賬戶,免費無限模擬賬戶和標準交易帳戶。打開一個標準的現場交易賬戶只是必要的€100最低起存款。現在,它正在運行的25歐元新開戶一個沒有存款獎金。這獎金提供是除了正常的受歡迎的存款獎金從30歐元的最低金額啟動並進入等於7000歐元的極端時,對於50000歐元存款獎金。

Plus500模擬賬戶

在您開立一個帳戶,你也獲得無限制的准入,以模擬賬戶,允許你發揮貨幣練習你的投資。這是,如果你的技能,你有點不確定練習過多的方法。雖然,我推薦先用免費€25個獎金,以資助英寸如果你迅速失去它,你還認為你必需多一點點的做法,那麼你應該使用模擬賬戶。

模擬賬戶方面都直逼真實賬戶。因此,當你發現你開始使有了它,你可以安全地移動到投入真金白銀缺乏擔心你的技能將是不夠的。

加500賬戶費用

只有蔓延

Plus500是通過“市場流傳的”補償其服務。

不像其他服務供應商誰也在每次交易收取佣金,Plus500不收取佣金打交道。

額外費用

如果你持有作為“儀器詳細信息”顯示一定的時間後,打開一個位置,一個資金溢價加上或減去您的帳戶,以支付相關的資金的效益/成本。保費時間(收盤時)每台儀器的詳細信息頁面下方顯示為好。

要查看特定儀器的資金溢價和“每日%”,進入主平台屏幕上,選擇最右邊的行所需的儀器,按“詳細信息”。

注意:如果建倉,在週五並舉行通宵,直到在下週一,下一個交易日,加上或減去的資金溢價帳戶金額是日常用量一般三次覆蓋整個週末期間。

閒置費

高達10美元將被徵收的費用應該是在用戶協議中定義您的交易平台仍然未使用或處於休眠狀態的時間段。這是為了抵消在使可用的服務所需的費用,即使可以不使用它。

[:]