Categories
FAQ

[:en]Account Verification Process[:ms]Proses Pengesahan Akaun[:cs]Ověření účtu Process[:da]Kontobekræftelse Process[:de]Kontobestätigung[:et]Teie konto kinnitamiseks[:es]Proceso de Verificación de cuenta[:el]Διαδικασία επαλήθευσης λογαριασμού[:fr]Processus de vérification des comptes[:hr]Proces provjere računa[:is]Staðfesting reiknings Process[:it]Verifica account di processo[:lv]Konta verifikācija Process[:lt]Sąskaita Tikrinimo procesas[:hu]Fiókellenőrzés Process[:mt]Proċess kont Verifika[:nl]Accountverificatie Process[:no]Account Verification Process[:pl]Proces weryfikacji konta[:pt]Processo de Verificação de Conta[:ru]Проверка учетной записи Процесс[:ro]Procesul de verificare a contului[:sk]Overenie účtu Process[:sl]Račun Postopek preverjanja[:fi]Tilinvahvistus Process[:sv]Konto verifieringsprocessen[:tr]Hesap Doğrulama Süreci[:bg]Процес за потвърждаване на профила[:iw]תהליך אימות החשבון[:ar]عملية التحقق من الحساب[:cn]帐户验证过程[:zh]帳戶驗證過程[:]

[:en]

How to update my account details?

To change any of the registered personal details in your trading account (displayed on the “Funds Management” / “Personal Information” screen), please contact us to explain the reason for this change and provide us with the relevant information, e.g. name change due to marriage, or change of residential address. We will then review and action your request in accordance with our regulatory requirements and obligations. To contact us, click on the “Email Us” link.

How do I verify my payment method?

Funds deposited to your account must originate from a payment method that is in the same name as the Plus500 trading account holder. Accordingly, we are obliged to verify and ensure that you are the legitimate owner of funds deposited to your account. Therefore, if you deposited by:

 • Debit/credit card: you may be asked to upload a photo/scan of your card/credit card statement.
 • Bank transfer: you may be asked to upload a photo/scan of a bank statement or proof of payment.
 • PayPal/Skrill account: we are able to undertake online verification either immediately or within a few business days.* Note: some of the above mentioned payment methods may not be available in your particular country of residence.

How do I verify my phone number?

In order to verify your phone number, please go to the main trading screen on the Plus500 platform → ”Menu” → “Account” → “Verify Account” → Click the “Verify” button below “Verify your phone” → Enter your number without the country code → Click on “Send me an SMS” or “Call My phone”. You should receive a 3 digit code on your phone, please submit it via the phone validation window.

Verify Your Account Here

What is required to verify my account?

Customers are required to verify their accounts for identification and security purposes in accordance with our customer due diligence process, for example the verification of your name, date of birth, residential address, phone number, email address and payment method, etc. For more information please also read FAQ topic “Submitting Identification Documents”.

Why didn’t I receive my verification letter?

Depending on your country of residence, you may be able to request that a letter for address verification is sent to the Postal Address held on your trading account. In some countries, however, this service is not supported. To request this letter, log in to the Plus500 platform, click on ”Menu” → “Account” → “Validate address” → “Send me the letter”. If you don’t receive the letter within 3 weeks, you should verify the accuracy of the address held on your account, and if necessary contact our support team. Nonetheless, you will be required to provide us with a document (photo/scan of a utility bill/bank statement) in order to verify your address, in accordance with our regulatory obligations.

Why didn’t I receive the code to verify my phone number?

Make sure that you do not include your country cod[:ms]

Bagaimana untuk mengemas kini butiran akaun saya?

Untuk menukar mana-mana butiran peribadi didaftarkan di dalam akaun trading anda (dipaparkan pada "Pengurusan Dana" / skrin "Maklumat Peribadi"), sila hubungi kami untuk menjelaskan sebab untuk perubahan ini dan memberikan kami maklumat yang berkaitan, contohnya, perubahan nama kerana dengan perkahwinan, atau perubahan alamat kediaman. Kami akan menyemak dan tindakan permintaan anda mengikut keperluan peraturan dan kewajipan kami. Untuk menghubungi kami, klik pada "E-mel kami" link.

Bagaimana saya mengesahkan kaedah pembayaran saya?

Dana yang didepositkan ke akaun anda mesti berasal dari kaedah pembayaran iaitu nama yang sama dengan Plus500 pemegang akaun dagangan. Oleh itu, kita wajib untuk mengesahkan dan memastikan bahawa anda adalah pemilik yang sah dana yang didepositkan ke akaun anda. Oleh itu, jika anda didepositkan oleh:

 • Debit kad / kredit: anda mungkin akan diminta untuk memuat naik gambar / scan penyata kad kad / kredit anda.
 • pemindahan Bank: anda mungkin akan diminta untuk memuat naik gambar / scan penyata bank atau bukti pembayaran.
 • akaun PayPal / Skrill:. kita dapat menjalankan talian pengesahan merta atau dalam tempoh beberapa hari bekerja * Nota: beberapa kaedah bayaran yang tersebut di atas mungkin tidak terdapat di negara tertentu tempat tinggal anda.

Bagaimana saya mengesahkan nombor telefon saya?

Untuk mengesahkan nombor telefon anda, sila pergi ke skrin perdagangan utama di Plus500 platform → "Menu" → "Akaun" → "Sahkan Akaun" → Klik "Sahkan" butang di bawah "Sahkan telefon anda" → Masukkan nombor anda tanpa kod negara → Klik pada "Hantar saya SMS" atau "Panggilan telefon saya". Anda harus menerima kod 3 digit pada telefon anda, sila hantar melalui tetingkap pengesahan telefon.

Pengesahan Akaun Here

Apa yang diperlukan untuk mengesahkan akaun saya?

Pelanggan dikehendaki untuk mengesahkan akaun mereka untuk tujuan pengenalan dan keselamatan mengikut proses usaha wajar pelanggan kami, sebagai contoh pengesahan nama, tarikh lahir, alamat kediaman, nombor telefon, alamat e-mel dan kaedah pembayaran, dan lain-lain Untuk maklumat lanjut sila juga baca FAQ topik " Mengemukakan Dokumen Pengenalan ".

Mengapa saya tidak menerima surat pengesahan saya?

Bergantung kepada negara tempat tinggal anda, anda mungkin boleh meminta surat untuk pengesahan alamat dihantar ke alamat pos yang dipegang dalam akaun dagangan anda. Di sesetengah negara, bagaimanapun, perkhidmatan ini tidak disokong. Untuk meminta surat ini, log masuk ke platform Plus500, klik pada "Menu" → "Akaun" → "Mengesahkan alamat" → "Hantar saya huruf". Jika anda tidak menerima surat tersebut dalam tempoh 3 minggu, anda perlu mengesahkan ketepatan alamat yang dipegang dalam akaun anda, dan jika perlu hubungi pasukan sokongan kami. Namun begitu, anda akan diminta untuk memberikan kami dokumen (photo / imbasan kenyataan bil utiliti / bank) untuk mengesahkan alamat anda, selaras dengan tanggungjawab pengawalseliaan kami.

Mengapa saya tidak menerima kod untuk mengesahkan nombor telefon saya?

Pastikan anda tidak memasukkan ikan kod negara anda

[:cs]

Jak aktualizovat své údaje o účtu?

Chcete-li změnit některá z registrovaných osobních údajů ve svém obchodním účtu (na obrazovce "řízených fondů" / "Osobní informace"), prosím, kontaktujte nás vysvětlit důvod pro tuto změnu a poskytnout nám příslušné informace, například změnou názvu splatnosti manželství, nebo změny bydliště. Budeme pak zkontrolovat a akční váš požadavek v souladu s našimi požadavky předpisů a povinností. Chcete-li nás kontaktovat, klikněte na tlačítko "napište nám" link.

Jak mohu ověřit svůj způsob platby?

Prostředky uložené na účtu musí pocházet z platební metodou, která je ve stejný název jako Plus500 držitele obchodního účtu. V důsledku toho jsme povinni ověřit a zajistit, že jste legitimní majitel peněžními prostředky na účtu. Proto, pokud jste uložily:

 • Debetní / kreditní karty: můžete být požádáni, aby nahrát foto / scan vašeho výpisu karta / kreditní karty.
 • Bankovní převod: můžete být požádáni, aby nahrát foto / scan z výpisu z účtu nebo doklad o zaplacení.
 • PayPal / Skrill účtu:. Jsme schopni provést on-line ověření buď okamžitě, nebo v rámci několika pracovních dní * Poznámka: některé z výše uvedených platebních metod nemusí být k dispozici ve vaší konkrétní zemi bydliště.

Jak mohu ověřit své telefonní číslo?

Za účelem ověření své telefonní číslo, přejděte na hlavní obrazovku obchodování na platformě → "Menu" Plus500 → "Účet" → "Ověření účtu" → Klikněte na tlačítko "Ověřit" tlačítko pod "Ověření telefonu" → Zadejte číslo, aniž kód země → Klikněte na "Pošlete mi SMS" nebo "Call My Phone". Byste měli obdržet 3 místný kód na telefonu, odešlete jej přes okno validační telefonu.

Ověřte svůj účet zde

Co je potřeba k ověření účtu?

Zákazníci jsou povinni ověřovat své účty pro identifikaci a bezpečnostní účely v souladu s naším zákazníkem procesu due diligence, například ověření své jméno, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu a způsob platby atd Pro více informací prosím přečtěte si také téma FAQ " Odeslání identifikačních dokladů ".

Proč jsem neobdržel svůj ověřovací dopis?

V závislosti na zemi vašeho bydliště, můžete být schopni požádat, aby dopis pro ověření adresy je zaslána na poštovní adresu konané na svém obchodním účtu. V některých zemích je však tato služba není podporován. Chcete-li požádat tento dopis, přihlaste se k platformě Plus500, klikněte na tlačítko "Menu" → "Účet" → "Ověřit adresy" → "Pošli mi písmeno". Pokud neobdržíte dopis do 3 týdnů byste měli ověřit správnost adresy se konala na vašem účtu, a pokud je to nutné kontaktovat náš tým podpory. Nicméně, budete požádáni, aby nám poskytli dokumentu (foto / skenování na účet za elektřinu / výpisu z účtu) za účelem ověření adresy, v souladu s našimi regulačních povinností.

Proč jsem neobdržel kód pro ověření moje telefonní číslo?

Ujistěte se, že neobsahují svou zemi tresku

[:da]

Sådan opdaterer mine kontooplysninger?

For at ændre nogen af de registrerede personlige oplysninger i din handel konto (vises på "Funds Management" / "Personlige oplysninger" skærm), bedes du kontakte os for at forklare årsagen til denne ændring og give os de relevante oplysninger, f.eks navneskifte grund til ægteskab, eller ændring af bopælsadresse. Vi vil derefter gennemgå og handling din anmodning i overensstemmelse med vores regulatoriske krav og forpligtelser. For at kontakte os, klik på "Email os" link.

Hvordan bekræfter jeg min betalingsmetode?

Midler deponeret på din konto skal stamme fra en betalingsmetode, der er i samme navn som den Plus500 kontohaver handel. Derfor er vi forpligtet til at kontrollere og sikre, at du er den retmæssige ejer af deponerede midler på din konto. Derfor, hvis du deponeret af:

 • Debet / kreditkort: du kan blive bedt om at uploade et billede / scanning af dit kort / kreditkort erklæring.
 • Bankoverførsel: Du kan blive bedt om at uploade et billede / scanning af et kontoudtog eller bevis for betaling.
 • PayPal / Skrill konto:. Vi er i stand til at foretage online verifikation enten straks eller inden for et par hverdage * Bemærk: nogle af de ovennævnte betalingsmetoder er muligvis ikke tilgængelige i dit bopælsland.

Hvordan kan jeg bekræfte mit telefonnummer?

For at bekræfte dit telefonnummer, skal du gå til den vigtigste handelspartner skærm på Plus500 platformen → "Menu" → "Konto" → "Bekræft konto" → Klik på "Bekræft" -knappen nedenfor "Bekræft din telefon" → Indtast dit nummer uden landekoden → Klik på "Send mig en SMS" eller "Call My telefon". Du vil modtage en 3-cifret kode på din telefon, skal du indsende det via telefonen validering vinduet.

Bekræft din konto her

Hvad kræves for at bekræfte min konto?

Kunderne er forpligtet til at kontrollere deres konti for identifikation og sikkerhedsmæssige formål i overensstemmelse med vores kunde due diligence, for eksempel kontrol af dit navn, fødselsdato, boligområder adresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingsmetode mv For mere information bedes også læse FAQ emnet " Indsendelse Identifikationsdokumenter ".

Hvorfor har jeg ikke modtaget min bekræftelse brev?

Afhængigt af dit bopælsland, kan du være i stand til at anmode om, at et brev til adresse verifikation sendes til Postal Address afholdt den din handel konto. I nogle lande, men denne service er ikke understøttet. For at anmode om dette brev, logge på Plus500 platformen, klik på "Menu" → "Konto" → "Godkend adresse" → "Send mig bogstavet". Hvis du ikke modtager brevet inden for 3 uger, bør du kontrollere rigtigheden af ​​adressen afholdt den din konto, og om nødvendigt kontakte vores supportteam. Ikke desto mindre, vil du blive bedt om at give os et dokument (foto / scanning af et hjælpeprogram lovforslag / kontoudtog) for at bekræfte din adresse, i overensstemmelse med vores lovmæssige forpligtelser.

Hvorfor har jeg ikke modtaget koden til at kontrollere mit telefonnummer?

Sørg for, at du ikke inkluderer dit land torsk

[:de]

Wie kann ich meine Kontodaten zu aktualisieren?

Um eine der registrierten persönlichen Daten in Ihr Trading – Konto ändern (angezeigt auf der "Haushaltsmanagement" / "Persönliche Informationen" Bildschirm), bitte kontaktieren Sie uns den Grund für diese Änderung zu erklären und uns mit den relevanten Informationen, zB Namensänderung durch Ehe, oder eine Änderung der Wohnadresse. Wir werden dann überprüfen und Maßnahmen Ihre Anfrage gemäß unserer regulatorischen Anforderungen und Verpflichtungen. Um uns zu kontaktieren, klicken Sie auf "E-Mail an uns" Link.

Wie kann ich meine Zahlungsmethode zu überprüfen?

Geld auf Ihr Konto eingezahlt müssen aus einer Zahlungsmethode stammen, als in dem gleichen Namen ist Plus500 Handelskontoinhaber. Dementsprechend werden wir zu überprüfen und sicherzustellen, verpflichtet, dass Sie der rechtmäßige Eigentümer der Mittel auf Ihrem Konto hinterlegt sind. Deshalb, wenn Sie abgeschieden von:

 • Debit / Kreditkarte: Sie aufgefordert werden, ein Foto / Scan Ihrer Karte / Kreditkartenabrechnung zu laden.
 • Banküberweisung: Sie aufgefordert werden, ein Foto / Scan eines Kontoauszugs oder Zahlungsbeleg hochladen.
 • PayPal / Skrill-Konto. Wir sind in der Lage Online-Prüfung zu übernehmen entweder sofort oder innerhalb von wenigen Werktagen * Anmerkung: Einige der oben genannten Zahlungsmethoden kann nicht in Ihrem speziellen Aufenthaltsland zur Verfügung.

Wie kann ich meine Telefonnummer überprüfen?

Um Ihre Telefonnummer zu überprüfen, gehen Sie bitte auf den Haupthandelsbildschirm auf der Plus500 Plattform → "Menü" → "Account" → "Verifizieren" → Klicken Sie auf "Überprüfen" -Button unten "Überprüfen Sie Ihr Telefon" → Geben Sie Ihre Nummer ohne die → Click-Ländercode auf "senden Sie mir eine SMS" oder "Mein Telefon anrufen". Sie sollten einen 3-stelligen Code auf Ihrem Telefon erhalten, fügen Sie es über das Telefon Validierungsfenster vor.

Überprüfen Sie Ihr Konto hier

Was benötigt mein Konto zu überprüfen?

Kunden sind verpflichtet, ihre Konten für die Identifizierung und für die Sicherheit im Einklang mit unseren Kunden Due Diligence-Prozess, um zu überprüfen, zum Beispiel die Überprüfung Ihres Namens, Geburtsdatum, Wohnadresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Zahlungsart etc. Für weitere Informationen bitte lesen Sie FAQ – Thema "auch Einreichen Identification Documents ".

Warum nicht erhalte ich meine Überprüfung Brief?

Je nach Land des Wohnsitzes, können Sie in der Lage sein, zu beantragen, dass ein Brief für Adressprüfung wird an die Postanschrift auf Ihr Trading-Konto gehalten gesendet. In einigen Ländern jedoch wird dieser Dienst nicht unterstützt. Um diesen Brief verlangen, melden Sie sich bei der Plus500 Plattform, klicken Sie auf "Menü" → "Account" → "Bestätigen Adresse" → "Schicken Sie mir den Brief". Wenn Sie nicht über den Brief innerhalb von 3 Wochen erhalten, sollten Sie die Richtigkeit der auf Ihrem Konto gehalten Adresse zu überprüfen und gegebenenfalls unser Support-Team. Dennoch werden Sie aufgefordert uns mit einem Dokument zur Verfügung zu stellen (Foto / Scan eines Stromrechnung / Kontoauszug), um Ihre Adresse zu überprüfen, in Übereinstimmung mit unseren Verpflichtungen.

Warum nicht erhalte ich den Code auf meine Telefonnummer überprüfen?

Stellen Sie sicher, dass Sie nicht enthalten Ihr Land cod

[:et]

Kuidas uuendada oma konto andmed?

Selleks, et muuta mõni registreeritud isikuandmeid oma kauplemiskontole (kuvatakse "Funds Management" / "Isikuandmed" ekraan), siis võtke meiega ühendust , et selgitada, miks see muutus ja annab meile vajaliku teabe, näiteks nimevahetuse tõttu to abielu või muutus elukoha aadressi. Seejärel vaatame ja tegevust oma taotluse vastavalt oma õigusaktide nõudeid ja kohustusi. Meiega, kliki "Saada meile" lingile.

Kuidas kontrollida minu makseviisi?

Hoiustatud rahalised vahendid oma kontol peab pärinema makseviisi, mis on sama nime kui Plus500 kauplemise konto omanik. Seega oleme kohustatud kontrollima ja tagama, et teil on õigusjärgne hoiustatud vahendeid oma kontole. Seega, kui deponeeritud:

 • Deebetkaart / krediitkaardi: võite olla palutakse laadida foto / skaneerida oma kaardi / krediitkaardi väljavõte.
 • Pangaülekanne: võite olla palutakse laadida foto / skaneerida panga väljavõtte või tõend makse.
 • PayPal / Skrill konto: oleme võimelised tegema kontroll veebis kas kohe või mõne tööpäeva jooksul. * Märkus: mõned eespool mainitud makseviisid ei pruugi olla saadaval teie riigis elamist.

Kuidas kontrollida oma telefoninumbri?

Selleks, et kontrollida oma telefoninumbri, mine põhikauplemisruumi ekraani Plus500 platvormil → "Menüü" → "Konto" → "Kinnita konto" → Vajuta "Kinnita" nupule allpool "Kinnita oma telefoni" → Sisestage oma number ilma riigi kood → Vajuta "Saada mulle SMS" või "Call My phone". Sa peaksid saama 3 kohalise koodi telefoni, siis esitab selle kaudu telefoniga valideerimisakna.

Kinnitage konto Siin

Mida on vaja, et kontrollida minu kontot?

Kliendid on kohustatud kontrollima nende kontod identifitseerimiseks ja turvalisuse eesmärgil vastavalt meie klientide taustakontrolli käigus, näiteks oma nime kinnitus, sünniaeg, elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja makseviisi jms Lisainformatsiooni palun lugeda ka FAQ teema " esitamine määratud dokumendid ".

Miks ma ei saanud minu kontrolli kirjas?

Sõltuvalt teie asukohariigist, siis võib olla võimalik, et paluda kirja aadress kontrollimist saadetakse postiaadress pidas oma kauplemiskonto. Mõnes riigis, aga seda teenust ei toetata. Nõuda selle kirja, sisse Plus500 platvormil nupule "Menu" → "Konto" → "kinnitada aadress" → "Saada mulle kiri". Kui te ei saa kirja 3 nädala jooksul, siis tuleks kontrollida täpsust aadress pidas oma konto ning vajadusel võtke ühendust meie klienditoega. Siiski, siis on vaja anda meile dokument (foto / skaneerimisega kommunaalkulude arve / konto väljavõte), et kontrollida oma aadressi, vastavalt meie regulatiivseid kohustusi.

Miks ma ei saanud koodi, et kontrollida oma telefoninumbri?

Veenduge, et te ei sisalda oma riik tursk

[:es]

Cómo actualizar datos de mi cuenta?

Para cambiar cualquiera de los datos personales registrados en su cuenta de operaciones (que aparece en la pantalla "Gestión de Fondos" / "Información Personal"), por favor, póngase en contacto con nosotros para explicar la razón de este cambio y nos proporcionará la información relevante, por ejemplo, cambio de nombre debido al matrimonio, o cambio de dirección residencial. A continuación, revisaremos su solicitud y la acción de conformidad con los requisitos y obligaciones reglamentarias. Para ponerse en contacto con nosotros, haga clic en el enlace "Email Us".

¿Cómo verifico mi forma de pago?

Los fondos depositados en su cuenta deberán proceder de un método de pago que está en el mismo nombre que el Plus500 titular de la cuenta de operaciones. En consecuencia, estamos obligados a verificar y asegurarse de que usted es el propietario legítimo de los fondos depositados en su cuenta. Por lo tanto, si depositó por:

 • tarjeta de débito / crédito: se le puede pedir que subir una foto / análisis de su declaración de la tarjeta / tarjeta de crédito.
 • Transferencia bancaria: se le puede pedir que subir una foto / escaneado de un estado de cuenta o comprobante de pago.
 • cuenta PayPal / Moneybookers:. somos capaces de llevar a cabo la verificación en línea de forma inmediata o dentro de unos pocos días hábiles * Nota: algunas de las formas de pago mencionadas anteriormente mencionadas no estén disponibles en su país de residencia concreto.

¿Cómo verifico mi número de teléfono?

Con el fin de verificar su número de teléfono, por favor vaya a la pantalla de comercio principal en la plataforma → "Menú" Plus500 → "Cuenta" → "Verificar cuenta" → Haga clic en el "Verificar" botón de abajo "Verificar el teléfono" → Introduzca su número sin el código de país → Haga clic en "me Enviar un SMS" o "llamar a mi teléfono". Debería recibir un código de 3 dígitos en su teléfono, por favor enviarlo a través de la ventana de validación teléfono.

Verifique su cuenta aquí

Lo que se requiere para verificar mi cuenta?

los clientes están obligados a verificar sus cuentas para fines de identificación y seguridad, de acuerdo con nuestro proceso de diligencia debida del cliente, por ejemplo, la verificación de su nombre, fecha de nacimiento, dirección de residencia, número de teléfono, dirección de correo electrónico y la forma de pago, etc. Para más información lea también FAQ tema " Presentación de documentos de identificación ".

¿Por qué no he recibido mi carta de verificación?

Dependiendo de su país de residencia, que puede ser capaz de solicitar que una carta de verificación de la dirección se envía a la dirección postal celebrada en su cuenta de operaciones. En algunos países, sin embargo, no se admite este servicio. Para solicitar esta carta, acceda a la plataforma Plus500, haga clic en "Menú" → "Cuenta" → "Validar dirección" → "Envíame la letra". Si no recibe la carta dentro de 3 semanas, se debe verificar la exactitud de la dirección celebrada en su cuenta, y si es necesario ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte. No obstante, se le pedirá que nos proporcione un documento (foto / escaneado de una declaración de factura de servicios públicos / banco) con el fin de verificar su dirección, de conformidad con nuestras obligaciones reglamentarias.

¿Por qué no he recibido el código para verificar mi número de teléfono?

Asegúrese de que usted no incluye su país de bacalao

[:el]

Πώς να ενημερώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού μου;

Για να αλλάξετε κάποια από τα καταχωρημένα προσωπικά στοιχεία στον λογαριασμό σας (που εμφανίζεται στην οθόνη «Διαχείριση Ταμεία" / "Προσωπικές Πληροφορίες"), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να εξηγήσει το λόγο για αυτή την αλλαγή και να μας παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες, π.χ. αλλαγή ονόματος λόγω με το γάμο ή την αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας. Στη συνέχεια, θα επανεξετάσει και δράση το αίτημά σας σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις μας. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Αποστολή μας".

Πώς μπορώ να επαληθεύσω τη μέθοδο πληρωμής μου;

Κεφάλαια που κατατίθενται στο λογαριασμό σας πρέπει να προέρχονται από μία μέθοδο πληρωμής που είναι στο ίδιο όνομα με το Plus500 κατόχου του λογαριασμού διαπραγμάτευσης. Κατά συνέπεια, είμαστε υποχρεωμένοι να επαληθεύουν και να εξασφαλίσει ότι είστε ο νόμιμος ιδιοκτήτης των κεφαλαίων που έχουν κατατεθεί στο λογαριασμό σας. Ως εκ τούτου, εάν κατατεθεί από:

 • Χρεωστική / πιστωτική κάρτα: μπορεί να σας ζητηθεί να φορτώσετε μια φωτογραφία / σάρωσης της δήλωσης Κάρτα / πιστωτικής σας.
 • Τραπεζική μεταφορά: μπορεί να σας ζητηθεί να φορτώσετε μια φωτογραφία / σάρωσης δήλωση τράπεζας ή απόδειξη πληρωμής.
 • λογαριασμό PayPal / Skrill:. είμαστε σε θέση να προβεί σε απευθείας σύνδεση επαλήθευση είτε αμέσως είτε μέσα σε λίγες εργάσιμες ημέρες * Σημείωση: μερικές από τις προαναφερθείσες μεθόδους πληρωμής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στη συγκεκριμένη χώρα διαμονής σας.

Πώς μπορώ να επαληθεύσω τον αριθμό τηλεφώνου μου;

Για να επαληθεύσετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας, παρακαλούμε πηγαίνετε στην κύρια εμπορική οθόνη στην πλατφόρμα → "Μενού" Plus500 → "Λογαριασμός" → "Επαλήθευση Λογαριασμού" → Κάντε κλικ στο "Επαλήθευση" παρακάτω "Επαλήθευση του τηλεφώνου σας" → Εισάγετε τον αριθμό σας χωρίς τον κωδικό της χώρας → Κάντε κλικ στο "Στείλε μου ένα SMS" ή "Κλήση τηλεφώνου μου". Θα λάβετε ένα 3 ψήφιο κωδικό στο τηλέφωνό σας, παρακαλούμε να το υποβάλει μέσω του παραθύρου επικύρωσης τηλέφωνο.

Βεβαιωθείτε λογαριασμό σας εδώ

Τι απαιτείται για την επαλήθευση του λογαριασμού μου;

Οι πελάτες που απαιτούνται για την επαλήθευση των λογαριασμών τους για σκοπούς αναγνώρισης και ασφάλειας, σύμφωνα με τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη μας, για παράδειγμα, η επαλήθευση του ονόματός σας, την ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον τρόπο πληρωμής, κ.λπ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να μελετήσετε FAQ θέμα " Υποβολή έγγραφα ταυτοποίησης ".

Γιατί δεν έχω λάβει e-mail επαλήθευσης μου;

Ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας, μπορείτε να είστε σε θέση να ζητήσει μια επιστολή για την επαλήθευση διευθύνσεων αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση που κατέχει για λογαριασμό συναλλαγών σας. Σε ορισμένες χώρες, ωστόσο, η υπηρεσία αυτή δεν υποστηρίζεται. Για να ζητήσετε αυτό το γράμμα, συνδεθείτε στην πλατφόρμα της Plus500, κάντε κλικ στο "Μενού" → "Λογαριασμός" → "Επικύρωση διεύθυνση" → "Στείλε μου το γράμμα". Εάν δεν λάβετε το e-mail μέσα σε 3 εβδομάδες, θα πρέπει να επαληθεύσετε την ακρίβεια της διεύθυνσης που πραγματοποιήθηκε στο λογαριασμό σας, και εάν είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξής μας. Παρ 'όλα αυτά, θα σας ζητηθεί να μας δώσετε ένα έγγραφο (φωτογραφία / σάρωση ενός λογαριασμού κοινής ωφέλειας / τραπεζική δήλωση), προκειμένου να επαληθεύσετε τη διεύθυνση σας, σύμφωνα με τις κανονιστικές υποχρεώσεις μας.

Γιατί δεν έχω λάβει τον κωδικό για να επαληθεύσετε τον αριθμό του τηλεφώνου μου;

Βεβαιωθείτε ότι δεν περιλαμβάνουν το γάδο χώρα σας

[:fr]

Comment mettre à jour mes informations de compte?

Pour modifier les données personnelles enregistrées dans votre compte de trading (affiché sur l'écran "Gestion de fonds" / "Informations personnelles"), s'il vous plaît nous contacter pour expliquer la raison de ce changement et de nous fournir les informations pertinentes, par exemple le changement de nom en raison au mariage, ou changement d'adresse résidentielle. Nous allons ensuite examiner et suite à votre demande, conformément à nos exigences et obligations réglementaires. Pour nous contacter, cliquez sur le lien "Email Us".

Comment puis-je vérifier mon mode de paiement?

Les fonds déposés sur votre compte doivent provenir d'une méthode de paiement qui est dans le même nom que le Plus500 titulaire du compte de négociation. Par conséquent, nous sommes obligés de vérifier et de vous assurer que vous êtes le propriétaire légitime des fonds déposés sur votre compte. Par conséquent, si vous avez déposé par:

 • Carte de débit / crédit: vous pouvez être invité à télécharger une photo / scan de votre relevé de carte / carte de crédit.
 • Virement bancaire: vous pouvez être invité à télécharger une photo / scan d'un relevé bancaire ou preuve de paiement.
 • compte PayPal / Skrill:. nous sommes en mesure de procéder à la vérification en ligne immédiatement ou dans quelques jours ouvrables * Note: certaines des méthodes de paiement mentionnés ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans votre pays de résidence particulier.

Comment puis-je vérifier mon numéro de téléphone?

Afin de vérifier votre numéro de téléphone, s'il vous plaît allez à l'écran de négociation principale sur la plate-forme → "Menu" Plus500 → "Compte" → "Vérifier le compte" → Cliquez sur le "Vérifier" bouton ci-dessous "Vérifiez votre téléphone" → Entrez votre numéro sans le code du pays → Cliquez sur "Envoyez-moi un SMS" ou "Call My phone". Vous devriez recevoir un code à 3 chiffres sur votre téléphone, s'il vous plaît envoyer par la fenêtre de validation de téléphone.

Vérifiez votre compte ici

Ce qui est nécessaire pour vérifier mon compte?

Les clients sont tenus de vérifier leurs comptes à des fins d'identification et de sécurité, conformément à notre processus de diligence raisonnable à la clientèle, par exemple la vérification de votre nom, date de naissance, adresse de résidence, numéro de téléphone, adresse e-mail et la méthode de paiement, etc. Pour plus d'informations s'il vous plaît FAQ également lire le sujet " Envoi de documents d'identification ".

Pourquoi ai-je pas reçu ma lettre de vérification?

En fonction de votre pays de résidence, vous pourriez être en mesure de demander une lettre de vérification d'adresse est envoyé à l'adresse postale tenue sur votre compte de trading. Dans certains pays, toutefois, ce service est pas pris en charge. Pour demander cette lettre, connectez-vous à la plate-forme Plus500, cliquez sur "Menu" → "Compte" → "Valider l'adresse" → "Envoyez-moi la lettre". Si vous ne recevez pas la lettre dans les 3 semaines, vous devriez vérifier l'exactitude de l'adresse tenue sur votre compte, et si nécessaire contacter notre équipe d'assistance. Néanmoins, vous devrez nous fournir un document (photo / scan d'un / relevé bancaire facture d'électricité) afin de vérifier votre adresse, conformément à nos obligations réglementaires.

Pourquoi ai-je pas reçu le code pour vérifier mon numéro de téléphone?

Assurez-vous que vous ne comprennent pas votre morue pays

[:hr]

Kako ažurirati podatke svog korisničkog računa?

Za promjenu bilo kojeg od registriranih osobnih podataka u svom trading račun (prikazan na "upravljanje fondovima" / "osobnih informacija" ekran), molimo da nas kontaktirate objasniti razlog za ovu promjenu i da nam s relevantnim informacijama, npr promjenu imena zbog za brak, promjeni adrese stanovanja. Potom ćemo i akcije vaš zahtjev u skladu s našim regulatornim zahtjevima i obvezama. Da nas kontaktirate, kliknite na link "nam e-mail".

Kako mogu potvrditi svoju metodu plaćanja?

Sredstva uplatiti na svoj račun mora potjecati od načina plaćanja koji se nalazi u istim imenom kao Plus500 nositelja trgovanja računa. Prema tome, dužni smo provjeriti i osigurati da ste legitimni vlasnik sredstava deponiranih na računu. Stoga, ako su položile:

 • Debitne / kreditne kartice: vas se može tražiti da upload fotografija / skeniranje izvodu kartice / kredita.
 • Bankovni prijenos: vas se može tražiti da upload fotografija / skeniranje izvodu banke ili dokaz o uplati.
 • PayPal / Skrill račun. Mi smo u mogućnosti poduzeti online provjeru ili odmah ili u roku od nekoliko radnih dana * Napomena: neke od navedenih načina plaćanja ne može biti dostupan u vašoj zemlji prebivališta.

Kako mogu potvrditi svoj telefonski broj?

Kako bi potvrdili svoj broj telefona, molimo idite na glavni trgovinski zaslon na Plus500 platforme → "Izbornik" → "Račun" → "Potvrdi račun" → Kliknite na "Potvrdi" u nastavku "Potvrda telefona" → Unesite svoj broj bez pozivni broj → kliknite na "Pošalji mi SMS" ili "Poziv na telefon". Te bi trebao dobiti 3-znamenkasti broj na telefonu, molimo pošaljite ga putem Windows Phone validacije.

Provjerite svoj račun ovdje

Ono što je potrebno kako bi potvrdili svoj račun?

Kupci su dužni potvrditi svoje račune za identifikaciju i sigurnosne svrhe u skladu s našim kupcima due diligence, na primjer verifikaciju svoje ime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu i način plaćanja, itd Za više informacija molimo također pročitajte FAQ temu " Slanje identifikacijske dokumente ".

Zašto sam dobio moje pismo za potvrdu?

Ovisno o zemlji u kojoj živite, vi svibanj biti u mogućnosti zatražiti da pismo za provjeru adresu se šalje na poštansku adresu održanoj Vaše trgovačko račun. U nekim zemljama, međutim, ova usluga nije podržana. Da biste zatražili ovo pismo, prijavite se na Plus500 platforme, kliknite na "Izbornik" → "Račun" → "Potvrdi adresu" → "Pošalji mi pismo". Ako ne primite pismo u roku od 3 tjedna, trebalo bi potvrditi točnost adresu održanoj svoj račun, a ako je potrebno obratiti našem timu za podršku. Ipak, od vas će se tražiti da nam dostavite dokument (foto / scan od komunalnih računa / bankovnom izvodu), kako bi potvrdili svoju adresu, u skladu s našim zakonskim obvezama.

Zašto sam dobio kod za provjeru moj broj telefona?

Pobrinite se da ne uključuju državu bakalar

[:is]

Hvernig á að uppfæra upplýsingar um reikninginn minn?

Til að breyta einhverju af skráðum persónulegum upplýsingum í viðskipti reikninginn þinn (birtist á "Funds Management" / "Personal Information" skjár), vinsamlegast hafðu samband við okkur til að útskýra ástæðuna fyrir þessari breytingu og veita okkur með viðeigandi upplýsingum, td nafninu breytt vegna að hjónaband, eða breytingu á búsetu heimilisfang. Við munum þá fara og aðgerðir beiðni þína í samræmi við reglur okkar og skyldur. Til að hafa samband við okkur, smelltu á "Sendu okkur" tengilinn.

Hvernig get ég sannreyna greiðslumáta mína?

Sjóðir inn á reikning þinn, skal vera greiðslumáta sem er í sama nafni og Plus500 viðskipti reikningseiganda. Samkvæmt því, við erum skuldbundinn til að sannreyna og tryggja að þú ert lögmætur eigandi fjár, sem lagt inn á reikninginn þinn. Því ef þú afhent eftir:

 • Debet / kredit kort: þú gætir verið beðin um að senda inn mynd / skanna kort / kreditkort yfirlýsingu þína.
 • Bank flytja: þú gætir verið beðin um að senda inn mynd / skanna bankayfirlit eða sönnun fyrir greiðslu.
 • PayPal / Skrill reikning:. Við erum fær um að sinna á netinu sannprófun annaðhvort strax eða innan fárra virkra daga * Athugið: sumir ofangreindra greiðslumáta mega ekki vera í boði í tilteknu búsetulandinu.

Hvernig get ég sannreyna símanúmerið mitt?

Til að staðfesta símanúmerið þitt, skaltu fara á helstu viðskipti skjár á Plus500 vettvang → "Matseðill" → "Account" → "staðfesta reikninginn" → Smelltu á "Staðfesta" hnappinn hér fyrir neðan "Staðfestu símann" → Sláðu númerið þitt án landsnúmer → Smelltu á "senda mér SMS" eða "Call síminn minn". Þú ættir að fá 3 stafa tala á símanum skaltu leggja hana í gegnum síma löggilding glugganum.

Staðfesta reikninginn þinn Here

Hvað þarf til að staðfesta reikninginn minn?

Viðskiptavinir þurfa að staðfesta reikninga sína fyrir auðkenningu og öryggi varðar í samræmi við viðskiptavini okkar áreiðanleikakönnunar sem, til dæmis sannprófun á nafni, fæðingardag, íbúðabyggð heimilisfang, símanúmer, netfang og greiðslumáta, o.fl. Nánari upplýsingar vinsamlegast einnig lesa FAQ þráð " Sendi skilríki ".

Af hverju gerði ég ekki fengið staðfestingarkóðann bréf mitt?

Það fer eftir búsetulandi þínu, þú mega vera fær til að fara fram á að bréf til staðfestingar netfang er sent til Póstfang haldinn viðskipti reikninginn þinn. Í sumum löndum, þó þessi þjónusta er ekki studd. Til að óska ​​eftir þetta bréf, skrá sig inn á Plus500 vettvang, smelltu á "Matseðill" → "Account" → "Staðfesta netfang" → "Senda mér bréf". Ef þú færð ekki bréf innan 3 vikna, ættir þú að staðfesta nákvæmni heimilisfangi haldin á reikninginn þinn, og ef nauðsyn krefur samband við þjónustudeild okkar. Engu að síður, verður þú að vera nauðsynlegt til að veita okkur með skjali (mynd / skanna af gagnsemi frumvarp / bankayfirlit) í því skyni að sannreyna netfangið þitt, í samræmi við lögboðnar skyldur okkar.

Af hverju gerði ég ekki fá kóðann til að staðfesta símanúmerið mitt?

Gakktu úr skugga um að þú lætur ekki land þorsk þína

[:it]

Come aggiornare i miei dati account?

Per modificare uno qualsiasi dei dati personali registrati nel tuo conto trading (visualizzato sullo schermo "Funds Management" / "Informazioni personali"), si prega di contattarci per spiegare il motivo di questo cambiamento e fornire le informazioni pertinenti, ad esempio, cambio di nome a causa al matrimonio, o il cambiamento di indirizzo di residenza. Ci sarà quindi rivedere e l'azione richiesta in conformità con i nostri requisiti e gli obblighi normativi. Per contattarci, clicca sul link "EmailUs".

Come faccio a verificare il metodo di pagamento?

I fondi depositati al tuo account devono provenire da un metodo di pagamento che si trova nella stessa nome come il Plus500 titolare del conto di trading. Di conseguenza, siamo obbligati a verificare e garantire che siete il legittimo proprietario dei fondi depositati sul tuo conto. Pertanto, se hai depositato da:

 • Debito / carta di credito: è possibile che venga chiesto di caricare una foto / scansione del vostro estratto conto della carta / carta di credito.
 • bonifico bancario: è possibile che venga chiesto di caricare una foto / scansione di un estratto conto bancario o la prova del pagamento.
 • conto PayPal / Skrill:. siamo in grado di effettuare la verifica on-line immediatamente o entro pochi giorni lavorativi * Nota: alcuni dei metodi di pagamento di cui sopra potrebbero non essere disponibili nel proprio Paese di residenza.

Come faccio a verificare il mio numero di telefono?

Al fine di verificare il tuo numero di telefono, si prega di passare alla schermata principale di negoziazione sulla piattaforma → "Menu" Plus500 → "Account" → "Verifica Account" → Fare clic su "Verifica" pulsante in basso "Verifica il tuo telefono" → Inserisci il tuo numero senza il codice del paese → Fare clic su "Inviami un SMS" o "Call My phone". Si dovrebbe ricevere un codice a 3 cifre sul telefono, si prega di inviare tramite la finestra di convalida telefono.

Verifica il tuo account qui

Ciò che è necessario per verificare il mio account?

I clienti sono tenuti a verificare i loro conti a fini di identificazione e di sicurezza in accordo con il nostro processo di due diligence del cliente, ad esempio, la verifica del tuo nome, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail e il metodo di pagamento, ecc Per ulteriori informazioni Si prega di leggere anche FAQ tema " Invio documenti di identificazione ".

Perché non ho ricevuto la mia lettera di verifica?

A seconda del paese di residenza, si può essere in grado di richiedere che una lettera per la verifica degli indirizzi viene inviato all'indirizzo postale tenutasi il tuo conto di trading. In alcuni paesi, tuttavia, questo servizio non è supportato. Per richiedere questa lettera, accedere alla piattaforma Plus500, clicca su "Menu" → "Account" → "Convalida indirizzo" → "Inviami la lettera". Se non ricevi la lettera entro 3 settimane, si dovrebbe verificare l'esattezza dell'indirizzo tenutasi il tuo account e, se necessario, contattare il nostro team di supporto. Ciò nonostante, vi sarà richiesto di fornire noi con un documento (foto / scansione di un / estratto conto bolletta) al fine di verificare il tuo indirizzo, in conformità con i nostri obblighi normativi.

Perché non ho ricevuto il codice per verificare il mio numero di telefono?

Assicurarsi di non includere il Paese cod

[:lv]

Kā Nomainīt konta informāciju?

Lai mainītu kāda no reģistrētajām personas datus savā tirdzniecības kontā (redzams uz "Funds Management" / "Personas informācija" ekrāns), lūdzu, sazinieties ar mums , lai izskaidrotu iemeslu šīs izmaiņas un nodrošināt mūs ar attiecīgo informāciju, piemēram, nosaukuma maiņu dēļ laulībai, vai maiņu dzīvesvietas adrese. Mēs pārskatīsim un rīcība jūsu pieprasījums atbilstoši mūsu normatīvajām prasībām un pienākumiem. Lai sazinātos ar mums, noklikšķiniet uz "rakstiet mums" saiti.

Kā es varu pārbaudīt savu maksājuma veidu?

Noguldīto līdzekļu kontā jābūt no maksājuma veida, kas ir ar tādu pašu nosaukumu kā Plus500 tirdzniecības konta turētāja. Attiecīgi, mums ir pienākums pārbaudīt un nodrošināt, ka jums ir likumīgs īpašnieks noguldīto līdzekļu kontā. Tāpēc, ja jūs deponēti pēc:

 • Debeta / kredītkarti: jums var lūgt, lai augšupielādēt foto / skenējot jūsu kartes / kredītkartes pārskatā.
 • Bankas pārskaitījums: Jūs var lūgt, lai augšupielādēt foto / skenējot bankas paziņojumu vai maksājuma apstiprinājumu.
 • PayPal / Skrill konts. Spējam uzņemties tiešsaistes pārbaudi tūlīt vai dažu darba dienu laikā * Piezīme: daži no iepriekš minētajiem maksājumu veidiem var nebūt pieejams jūsu īpaši dzīvesvietas valstī.

Kā es varu pārbaudīt savu tālruņa numuru?

Lai pārbaudītu savu tālruņa numuru, lūdzu, dodieties uz galveno tirdzniecības ekrānā Plus500 platformas → "Menu" → "konts" → "pārbaudīt kontu" → noklikšķiniet uz "Pārbaudīt" pogu zem "Pārbaudīt tālruni" → Ievadiet savu numuru bez valsts kods → Klikšķiniet uz "sūtīt man SMS" vai "Call My tālruni". Jums vajadzētu saņemt 3 ciparu kodu uz jūsu tālruni, lūdzu, iesniedziet to, izmantojot tālruni validācijas logā.

Pārbaudiet savu kontu šeit

Kas ir nepieciešams, lai pārbaudītu savu kontu?

Klienti ir pienākums pārbaudīt savus kontus identifikācijas un drošības nolūkos saskaņā ar mūsu klientu uzticamības pārbaudes procesu, piemēram, pārbaudi savu vārdu, dzimšanas datums, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un maksājumu metodi, uc Lai iegūtu vairāk informācijas lūdzu, izlasiet arī FAQ tēmu " Iesniedzot identifikācijas dokumentus ".

Kāpēc ne es saņemšu savu pārbaudes vēstuli?

Atkarībā no jūsu dzīvesvietas valstī, jūs varat pieprasīt, lai vēstuli par adrešu pārbaudei tiek nosūtīts uz pasta adresi, kas notika jūsu tirdzniecības kontā. Dažās valstīs, tomēr šis pakalpojums nav atbalstīts. Lai pieprasītu šo vēstuli, piesakieties Plus500 platformas, noklikšķiniet uz "Menu" → "Konts" → "Apstiprināt adresi" → "Sūtīt man vēstuli". Ja jūs nesaņemat vēstuli 3 nedēļu laikā, jums vajadzētu pārbaudīt precizitāti adresi notika jūsu kontu, un, ja nepieciešams, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu. Tomēr, jums būs nepieciešams, lai nodrošinātu mūs ar dokumentu (foto / scan no komunālo pakalpojumu rēķina / bankas izraksta), lai pārbaudītu savu adresi, saskaņā ar mūsu reglamentējošo pienākumu.

Kāpēc ne es saņemt kodu, lai pārbaudītu savu tālruņa numuru?

Pārliecinieties, ka jums nav iekļaut savu valsti mencas

[:lt]

Kaip atnaujinti savo sąskaitos duomenis?

Norėdami pakeisti bet kurį iš registruotų asmens duomenis į savo prekybos sąskaitą (rodomo "fondų valdymo" / "Asmeniniai duomenys" ekrano), prašome susisiekti su mumis paaiškinti priežastis, dėl šio pakeitimo ir pateikti mums su atitinkama informacija, pvz pavadinimo pakeitimas tinkamu santuokos, ar gyvenamojo adreso pasikeitimą. Tada mes peržiūrėti ir veiksmų jūsų prašymas pagal mūsų teisės aktų reikalavimus ir pareigas. Norėdami susisiekti su mumis, spustelėkite ant "Parašykite mums" nuorodą.

Kaip man patikrinti mano mokėjimo būdą?

Lėšos pervestos į sąskaitą, turi būti kilę iš mokėjimo metodas, kuris yra tuo pačiu vardu, kaip Plus500 prekybos sąskaitos turėtojui. Todėl mes privalome patikrinti ir užtikrinti, kad jūs esate teisėtas savininkas deponuotas lėšas į savo sąskaitą. Todėl, jei deponuota:

 • Debeto / kreditinės kortelės: jums gali būti paprašyta įkelti nuotrauką / skenavimas kortelės / kredito kortelės ataskaitoje.
 • Banko pavedimu: jums gali būti paprašyta įkelti nuotrauką / skenavimas banko pareiškimą arba mokėjimo įrodymas.
 • "PayPal" / Skrill sąskaita:. Mes galime atlikti internetu patikrinimą iš karto arba per kelis darbo dienų * Pastaba: kai kurie iš minėtų mokėjimo metodai gali būti neparduodamas jūsų šalyje, kurioje gyvenate.

Kaip man patikrinti mano telefono numerį?

Siekiant patikrinti savo telefono numerį, eikite į pagrindinį prekybos ekrane Plus500 platformos → "Meniu" → "Sąskaitos" → "Patvirtinti sąskaitą" → Spustelėkite mygtuką "Patvirtinti" žemiau "Patvirtinti telefoną" → Įveskite skaičių be šalies kodas → paspauskite mygtuką "Siųsti man SMS" arba "Call Mano telefonas". Turėtumėte gauti 3 skaitmenų kodą į savo telefoną, prašome pateikti jį per telefoną patvirtinimo lange.

Patvirtinti savo paskyrą Čia

Ko reikia, norint patikrinti savo sąskaitą?

Klientai privalo patikrinti savo sąskaitas identifikavimo ir saugumo tikslais pagal mūsų deramo klientų tikrinimo proceso, pavyzdžiui, jūsų vardas tikrinimas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir mokėjimo būdo ir tt Daugiau informacijos taip pat perskaitykite DUK temą " pateikimas tapatybę patvirtinančius dokumentus ."

Kodėl ne aš gausiu patikrinimo raštą?

Priklausomai nuo šalies, kurioje gyvenate, jums gali būti suteikta galimybė prašyti, kad už adreso patvirtinimo laiškas siunčiamas pašto adresą įvykusioje savo prekybos sąskaitą. Kai kuriose šalyse, tačiau tai paslaugos nepalaiko. Norėdami užsisakyti šį laišką, prisijunkite prie Plus500 platformos, spustelėkite ant "meniu" → "sąskaita" → "Patvirtinti adresą" → "Siųsti man laišką". Jei negaunate laiško per 3 savaites, jums reikia patikrinti įvykusioje savo paskyros adresą tikslumą ir, jei reikia, susisiekite su mūsų palaikymo komanda. Nepaisant to, jums bus reikalaujama pateikti mums dokumentą (foto / skenavimas sąskaitą už komunalines paslaugas / banko pažyma), kad patikrintų savo adresą, pagal mūsų teisės aktuose.

Kodėl ne aš gauti kodą patikrinti savo telefono numerį?

Įsitikinkite, kad jums nereikia įtraukti savo šalies menkių

[:hu]

Hogyan lehet frissíteni a fiókomat részleteket?

Ahhoz, hogy módosítsa a regisztrált személyes adatokat a kereskedelmi számla (megjelenik az "alapok kezelése" / "személyes adatok" képernyő), kérjük, lépjen kapcsolatba velünk , hogy ismertesse az oka ennek a változásnak, és adja meg nekünk a vonatkozó információkat, például a névváltoztatás miatt a házasság, illetve a változás a valódi címet. Ezután elbíráljuk és a cselekvési kérésének megfelelően a szabályozási követelmények és kötelezettségek. Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, kattintson a "Email" link segítségével.

Hogyan ellenőrzik a fizetési módot?

Elhelyezett pénzeszközök fiókjába kell származnia fizetési mód, ami a neve megegyezik a Plus500 kereskedési számlatulajdonos. Ennek megfelelően köteles ellenőrizni és biztosítani, hogy Ön a jogos tulajdonos elhelyezett pénzeszközök fiókjába. Ezért, ha a letétbe helyezett:

 • Debit / hitelkártya: akkor lehet kérni, hogy feltölt egy képet / scan a kártya / hitelkártya nyilatkozatot.
 • Átutalás: akkor lehet kérni, hogy feltölt egy képet / szkennelés egy bankszámlakivonat vagy a fizetési igazolás.
 • PayPal / Skrill számla: képesek vagyunk vállalni online ellenőrzése akár azonnal, akár néhány munkanapon. * Megjegyzés: néhány a fent említett fizetési módok nem érhetők el az adott országban él.

Hogyan ellenőrzik a telefonszámom?

Annak érdekében, hogy ellenőrizze a telefonszámát, kérjük lépjen a fő kereskedési képernyőn a Plus500 platformon → "menü" → "Account" → "Fiók ellenőrzése" → Kattintson az "Ellenőrzés" gombra "Ellenőrizze a telefon" → Adja meg a számát anélkül, az országkód → Kattintson a "Küldj egy SMS-t" vagy "Call My telefon". Önnek kellene kap egy 3 jegyű kódot a telefonon, kérjük küldje el a telefonon keresztül érvényesítési ablak.

Ellenőrizze fiókját itt

Mi szükséges, hogy ellenőrizze a fiókomat?

Az ügyfelek kötelesek ellenőrizni a számlákat azonosítási és biztonsági célokra szerint mi ügyfél-átvilágítási folyamat, például a hitelesítés a nevét, születési dátumát, lakcímét, telefonszámát, e-mail címet és a fizetési mód, stb További információért kérjük, olvassa el a GYIK téma " beküldése azonosító dokumentumok ".

Miért nem kapom meg a hitelesítési írni?

Attól függően, hogy melyik országból érkezett, akkor lehet kérni, hogy egy levelet címellenőrzési küld a Postacím tartott a kereskedelmi számla. Egyes országokban azonban ez a szolgáltatás nem támogatott. Kérni ezt a levelet be, hogy a Plus500 platformon, kattintson a "Menü" → "Account" → "érvényesítése cím" → "Küldj nekem a levelet." Ha nem kapja meg a levelet 3 héten belül, akkor ellenőriznie kell a pontosság az címét tartott fiókjába, és ha szükséges, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. Ennek ellenére, akkor lesz szükség, hogy adja meg nekünk a dokumentum (a fotó / scan egy közüzemi számla / bankszámlakivonat) annak érdekében, hogy ellenőrizze a címet, összhangban a szabályozási kötelezettségeknek.

Miért nem kapom meg a kódot, hogy ellenőrizze a telefonszámom?

Győződjön meg arról, hogy nem tartalmaznak az országot cod

[:mt]

Kif biex jaġġornaw dettalji tal-kont tiegħi?

Li tbiddel kwalunkwe dettalji personali reġistrata fil-kont kummerċjali tiegħek (murija fuq il- "Ġestjoni Fondi" / "Informazzjoni Personali" iskrin), jekk jogħġbok ikkuntattjana biex jispjegaw ir-raġuni għal din il-bidla u tagħtina l-informazzjoni rilevanti, eż bidla fl-isem dovut żwieġ, jew tibdil fl-indirizz residenzjali. Aħna mbagħad se tirrevedi u l-azzjoni rikjesta tiegħek skont ir-rekwiżiti regolatorji tagħna u l-obbligi. Li tikkuntattjana, ikklikkja fuq il- "Email Us" rabta.

Kif nista jivverifika metodu ta 'pagament tiegħi?

Fondi depożitati fil-kont tiegħek għandhom joriġinaw minn metodu ta 'pagament li huwa fl-istess isem bħall- Plus500 detentur tal-kont kummerċjali. Għaldaqstant, aħna obbligati li jivverifikaw u jiżguraw li inti s-sid leġittimu ta 'fondi ddepożitati fil-kont tiegħek. Għalhekk, jekk inti depożitati minn:

 • Debit Card / kreditu: inti tista 'tintalab biex ittella ritratt / scan tad-dikjarazzjoni tiegħek karta ta' karta ta '/' kreditu.
 • trasferiment bankarju: inti tista 'tintalab biex ittella ritratt / skan ta' dikjarazzjoni tal-bank jew prova tal-pagament.
 • PayPal kont / Skrill:. aħna kapaċi li twettaq verifika fuq l-internet jew immedjatament jew fi żmien ġurnata ta 'negozju ftit * Nota: xi wħud mill-metodi ta' ħlas imsemmija hawn fuq jistgħu ma jkunux disponibbli fil-pajjiż partikolari tiegħek ta 'residenza.

Kif nista jivverifikaw numru tat-telefon tiegħi?

Sabiex tkun verifikata n-numru tat-telefon tiegħek, jekk jogħġbok mur għall-iskrin tal-kummerċ prinċipali fuq il Plus500 pjattaforma → "Menu" → "Kont" → "Ivverifika Kont" → Ikklikkja fuq il- "Ivverifika" buttuna hawn taħt "Ivverifika telefon tiegħek" → Daħħal in-numru tiegħek mingħajr il-kodiċi tal-pajjiż → Ikklikkja fuq "Ibgħat lili SMS" jew "Sejħa telefon tiegħi". Għandek tirċievi kodiċi 3 ċifri fuq il-mobile tiegħek, jekk jogħġbok tissottometti dan permezz tal-tieqa validazzjoni tat-telefon.

Ivverifika Your Account Here

Dak li huwa meħtieġ sabiex tivverifika kont tiegħi?

Klijenti huma mitluba li jivverifikaw il-kontijiet tagħhom għall-iskopijiet ta 'identifikazzjoni u ta' sigurtà skond il-proċess tal-klijent tagħna diliġenza dovuta, per eżempju l-verifika ta 'l-isem tiegħek, id-data tat-twelid, indirizz residenzjali, numru tat-telefon, indirizz elettroniku u l-metodu ta' pagament, eċċ Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok aqra wkoll is-suġġett FAQ " Sottomissjoni Dokumenti Identifikazzjoni ".

Għaliex ma nirċievi ittra verifika tiegħi?

Jiddependi fuq il-pajjiż tar-residenza tiegħek, inti tista 'tkun tista' titlob li ittra għall-verifika indirizz tintbagħat lill-Indirizz Postali saret fis kont tan-negozju tiegħek. F'xi pajjiżi, madankollu, dan is-servizz ma hija sostnuta. Sabiex titlob din l-ittra, log fil lill-pjattaforma Plus500, ikklikkja fuq "Menu" → "Kont" → "Ivvalida indirizz" → "Tibgħatli l-ittra". Jekk inti ma tirċievi l-ittra fi żmien 3 ġimgħat, għandek tivverifika l-eżattezza tal-indirizz li saret fuq il-kont tiegħek, u jekk ikun meħtieġ jikkuntattja skwadra ta 'appoġġ tagħna. Madankollu, inti ser tkun meħtieġa li tagħtina b'dokument (ritratt / skan ta 'kont ta' utilità / dikjarazzjoni tal-bank) sabiex jiġi vverifikat l-indirizz tiegħek, f'konformità mal-obbligi regolatorji tagħna.

Għaliex ma nirċievi-kodiċi li jivverifika n-numru tat-telefon tiegħi?

Kun żgur li int ma jinkludux merluzz pajjiż tiegħek

[:nl]

Hoe kan ik mijn rekening gegevens bij te werken?

Om een van de geregistreerde persoonlijke gegevens in uw effectenrekening (weergegeven op het / scherm "Funds Management" "Persoonlijke gegevens") te wijzigen, neem dan contact met ons op naar de reden voor deze verandering uit te leggen en ons te voorzien van relevante informatie, zoals naam wisselgeld het huwelijk, of een verandering van woonadres. Wij zullen dan bekijken en actie uw verzoek in overeenstemming met onze wettelijke eisen en verplichtingen. Om ons te contacteren, klik op de link "E-mail ons".

Hoe kan ik mijn betalingsmethode te controleren?

Fondsen gestort op uw rekening moet afkomstig zijn van een betaalmethode die in dezelfde naam als de Plus500 trading rekeninghouder. Daarom zijn wij verplicht om na te gaan en ervoor te zorgen dat u de rechtmatige eigenaar van de fondsen gestort op uw rekening. Daarom, als u afgezet door:

 • Debet / credit card: u kan worden gevraagd om een ​​foto / scan van uw kaart / creditcard uploaden.
 • Overschrijving: u kan worden gevraagd om een ​​foto / scan van een bankafschrift of een bewijs van betaling te uploaden.
 • PayPal / Moneybookers rekening. We zijn in staat om online verificatie onmiddellijk of binnen enkele werkdagen te ondernemen * Waarschuwing: sommige van de hierboven genoemde betaalmethoden mogelijk niet beschikbaar in uw land van verblijf.

Hoe kan ik mijn telefoonnummer verifiëren?

Om uw telefoonnummer te controleren, gaat u naar de belangrijkste handelspartner scherm op de Plus500 platform → "Menu" → "Account" → "Verifieer Account" → Klik op de "Verify" knop onder "Controleer je telefoon" → Voer uw nummer zonder de landcode → Klik op "Stuur me een SMS" of "Call My Phone". Je moet over een 3-cijferige code op uw telefoon te ontvangen, dan kunt u indienen via het venster telefoon validatie.

Controleer uw account hier

Wat is er nodig om mijn account te verifiëren?

Klanten zijn verplicht om hun rekeningen voor de identificatie en veiligheid doeleinden te controleren in overeenstemming met onze customer due diligence proces, bijvoorbeeld de verificatie van uw naam, geboortedatum, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsmethode, enz. Voor meer informatie lees dan ook FAQ-onderwerp ' Het indienen van Identificatiedocumenten ".

Waarom heb ik mijn verificatie brief ontvangen?

Afhankelijk van het land waar u woont, kunt u in staat om te vragen dat een brief voor adresverificatie naar het postadres gehouden op uw effectenrekening wordt verzonden. In sommige landen, maar deze dienst wordt niet ondersteund. Om deze brief te vragen, meldt u zich aan de Plus500 platform, klikt u op "Menu" → "Account" → "Bevestig adres" → "Stuur mij de letter". Als u niet de brief binnen 3 weken ontvangt, moet u de juistheid van het adres die op uw account te verifiëren, en indien nodig contact op met onze support team. Toch zal u gevraagd worden om ons te voorzien van een document (foto / scan van een energierekening / bankafschrift) om uw adres te controleren, in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

Waarom heb ik de code aan mijn telefoonnummer verifiëren ontvangen?

Zorg ervoor dat u niet ook uw land kabeljauw

[:no]

Hvordan oppdatere mine kontoopplysningene?

Hvis du vil endre noen av de registrerte personopplysninger i din trading konto (som vises på "Funds Management" / "Personal Information"), kan du kontakte oss for å forklare årsaken til denne endringen, og gi oss relevant informasjon, for eksempel navn endres på grunn av til ekteskap, eller endring av bostedsadresse. Vi vil da vurdere og handling forespørselen i samsvar med våre regulatoriske krav og forpliktelser. For å kontakte oss, klikk på "Send oss ​​en epost" linken.

Hvordan kan jeg bekrefte betalingsmåte?

Midler avsatt til kontoen din må stamme fra en betalingsmåte som er i samme navn som den Plus500 trading kontoinnehaveren. Følgelig er vi forpliktet til å kontrollere og sikre at du er den rettmessige eieren av midler avsatt til kontoen din. Derfor, hvis du avsatt av:

 • Debet / kredittkort: Du kan bli bedt om å laste opp et bilde / scan av kort / kontoutskrift.
 • Bankoverføring: du kan bli bedt om å laste opp et bilde / skanning av en kontoutskrift eller bevis for betaling.
 • PayPal / Skrill konto. Vi er i stand til å gjennomføre elektronisk bekreftelse enten umiddelbart eller innen et par virkedager * Merk: noen av de ovennevnte betalingsmetoder er kanskje ikke tilgjengelig i ditt hjemland.

Hvordan kan jeg bekrefte telefonnummeret mitt?

For å bekrefte telefonnummeret, kan du gå til den viktigste handelspartnere skjermen på Plus500-plattformen → "Meny" → "konto" → "Verify Account" → Klikk på "Bekreft" knappen under "Bekreft telefonen" → Tast inn nummeret uten landskode → Klikk på "Send meg en SMS" eller "Call My telefon". Du vil motta en 3-sifret kode på telefonen, kan du sende det via telefonen validering vinduet.

Bekreft din konto her

Hva kreves for å verifisere kontoen min?

Kundene er pålagt å kontrollere sine kontoer for identifikasjon og sikkerhetsformål i henhold til vår kunde due diligence prosess, for eksempel verifisering av ditt navn, fødselsdato, bostedsadresse, telefonnummer, e-postadresse og betalingsmetode, etc. For mer informasjon les også FAQ emnet " Sende Identifikasjonsdokumenter dokumenter~~POS=HEADCOMP ".

Hvorfor har jeg ikke mottatt bekreftelsesbrev?

Avhengig av hvilket land du bor, kan du være i stand til å be om at et brev til adressen bekreftelse sendes til Postadresse holdt på trading konto. I noen land, men denne tjenesten er ikke støttet. For å be om dette brevet, logge inn på Plus500-plattformen, klikk på "Meny" → "Account" → "Bekreft adresse" → "Send meg bokstaven". Hvis du ikke mottar brevet innen 3 uker, bør du kontrollere riktigheten av adressen holdt på kontoen din, og om nødvendig kontakte vår support team. Likevel, vil du bli bedt om å gi oss et dokument (foto / skanning av en strømregning / kontoutskrift) for å bekrefte adressen din, i samsvar med våre forskrifter.

Hvorfor har jeg ikke mottatt koden for å bekrefte telefonnummeret mitt?

Pass på at du ikke inkluderer ditt land torsk

[:pl]

Jak zaktualizować dane na moim koncie?

Aby zmienić zarejestrowanych danych osobowych na koncie handlowym (wyświetlany na ekranie "Zarządzanie funduszami" / "Dane osobowe"), prosimy o kontakt z nami w celu wyjaśnienia przyczyny tej zmiany i dostarczyć nam odpowiednich informacji, na przykład zmiana nazwy należytym małżeństwa lub zmiana adresu zamieszkania. Następnie ocenimy i działania prośba zgodnie z naszymi wymaganiami i obowiązkami regulacyjnymi. Aby skontaktować się z nami, proszę kliknąć na link "napisz do nas".

Jak zweryfikować metody płatności?

Środki zdeponowane na koncie muszą pochodzić od formy płatności, który jest w tej samej nazwie co Plus500 posiadacza rachunku handlowym. W związku z tym jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia i zapewnienia, że ​​jesteś prawowitym właścicielem środków zdeponowanych na koncie. Dlatego też, jeśli zostały złożone przez:

 • Karty debetowej / kredytowej: możesz zostać poproszony, aby załadować zdjęcie / skan wyciągu z karty / karty kredytowej.
 • Przelew bankowy: możesz zostać poproszony, aby załadować zdjęcie / skan wyciągu bankowego lub dowód wpłaty.
 • Konto PayPal / Skrill. jesteśmy w stanie podjąć się sprawdzenia on-line natychmiast lub w ciągu kilku dni roboczych * Uwaga: niektóre z wyżej wymienionych metod płatności mogą nie być dostępne w danym kraju zamieszkania.

Jak zweryfikować swój numer telefonu?

W celu weryfikacji numeru telefonu, przejdź do głównego ekranu obrotu na Plus500 platformy → "Menu" → "Account" → "Zweryfikuj konto" → Kliknąć "Weryfikacja" poniżej "Zweryfikuj swój telefon" → Wprowadź numer bez kod kraju → Kliknąć na "Wyślij mi SMS" lub "Call My telefon". Powinieneś otrzymać kod 3 cyfrowy w telefonie, należy przesłać go za pośrednictwem okna walidacji telefonu.

Zweryfikuj swoje konto Tutaj

Co jest potrzebne, aby zweryfikować swoje konto?

Klienci zobowiązani są do sprawdzenia swoich kont w celach identyfikacyjnych i bezpieczeństwa zgodnie z naszą due diligence klienta, na przykład weryfikacji imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail i metody płatności, itp Aby uzyskać więcej informacji Proszę również przeczytać wątek FAQ " Złożenie Dokumenty tożsamości ".

Dlaczego nie mogę otrzymać mój list weryfikacyjny?

W zależności od kraju zamieszkania, może być w stanie poprosić o pismo do weryfikacji adresu zostanie wysłany na adres pocztowy, która odbyła się na koncie rozliczeniowym. W niektórych krajach, jednak usługa ta nie jest obsługiwana. Aby otrzymać ten list, należy zalogować się na platformę Plus500, kliknij "Menu" → "Account" → "Weryfikacja adresu" → "Wyślij do mnie ten list". Jeśli nie otrzyma listu w ciągu 3 tygodni, należy zweryfikować poprawność adresu, która odbyła się na koncie, aw razie potrzeby skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta. Niemniej jednak, będzie zobowiązany przekazać nam dokumentu (zdjęcie / skan narzędzie rachunku / wyciągu bankowego) w celu potwierdzenia adresu, zgodnie z naszymi obowiązkami regulacyjnymi.

Dlaczego nie mogę otrzymać kod, aby zweryfikować swój numer telefonu?

Upewnij się, że nie zawierają swój kraj dorsza

[:pt]

Como atualizar meus dados de conta?

Para alterar qualquer um dos dados pessoais registados na sua conta de negociação (exibido na tela "Gestão de Fundos" / "Dados Pessoais"), por favor, entre em contato conosco para explicar a razão para esta mudança e nos fornecer as informações relevantes, por exemplo, mudança de nome devido ao casamento, ou mudança de endereço residencial. Nós, então, analisar e acção seu pedido em conformidade com os nossos requisitos e obrigações regulatórias. Para entrar em contato conosco, clique no link "E-mail Us".

Como faço para verificar meu método de pagamento?

Os fundos depositados na sua conta devem ser provenientes de um método de pagamento que está no mesmo nome da Plus500 titular da conta de negociação. Assim, somos obrigados a verificar e garantir que você é o proprietário legítimo dos fundos depositados em sua conta. Portanto, se você depositado por:

 • Cartão de débito / crédito: você pode ser solicitado a fazer upload de uma foto / digitalização do extrato do cartão / cartão de crédito.
 • transferência bancária: você pode ser solicitado a fazer upload de uma foto / digitalização de um extrato bancário ou comprovante de pagamento.
 • conta PayPal / Skrill:. somos capazes de realizar a verificação on-line imediatamente ou dentro de alguns dias úteis * Nota: alguns dos métodos de pagamento acima mencionados podem não estar disponíveis em seu país particular de residência.

Como faço para verificar meu número de telefone?

A fim de verificar o seu número de telefone, por favor, vá para o ecrã de negociação principal na plataforma → "Menu" Plus500 → "Account" → "Verificar conta" → Clique no botão "Verificar" botão abaixo "Verifique o seu telefone" → Digite o seu número sem o código do país → Clique em "Enviar-me um SMS" ou "Call My phone". Você deve receber um código de 3 dígitos no seu telefone, por favor, enviá-lo através da janela de validação telefone.

Verificar sua conta aqui

O que é necessário para verificar a minha conta?

Os clientes são obrigados a verificar as suas contas para fins de identificação e segurança de acordo com o nosso processo de devida diligência ao cliente, por exemplo, a verificação do seu nome, data de nascimento, endereço residencial, número de telefone, endereço de e-mail e método de pagamento, etc. Para mais informações leia também FAQ tópico " a apresentação de documentos de identificação ".

Por que eu não receber a minha carta de verificação?

Dependendo do seu país de residência, você pode ser capaz de solicitar que uma carta de verificação de endereço é enviado para o endereço postal realizada em sua conta de negociação. Em alguns países, no entanto, este serviço não é suportado. Para solicitar esta carta, faça o login para a plataforma Plus500, clique em "Menu" → "Account" → "Validar endereço" → "Envie-me a letra". Se você não receber a carta dentro de 3 semanas, você deve verificar a precisão do endereço realizada em sua conta e, se necessário entrar em contato com nossa equipe de suporte. No entanto, você será obrigado a fornecer-nos com um documento (foto / digitalização de uma declaração de utilidade bill / banco), a fim de verificar o seu endereço, em conformidade com as nossas obrigações regulamentares.

Por que eu não receber o código para verificar o número do meu telefone?

Certifique-se que você não incluir o bacalhau país

[:ru]

Как обновить мои данные учетной записи?

Чтобы изменить какой – либо из зарегистрированных личных данных в вашем торговом счете (отображается на экране "Средства управления" / "Личная информация"), пожалуйста , свяжитесь с нами , чтобы объяснить причину этого изменения и предоставить нам необходимую информацию, например , изменение названия из – за на вступление в брак, или изменения адреса места жительства. После этого мы рассмотрим и действие Ваш запрос в соответствии с нашими нормативными требованиями и обязательствами. Чтобы связаться с нами, нажмите на "Пишите нам письма" ссылку.

Как проверить мой способ оплаты?

Средства , внесенные на ваш счет должны исходить от способа оплаты , который находится в том же именем, что и Plus500 владельца торгового счета. Соответственно, мы обязаны проверить и убедиться, что вы являетесь законным владельцем средств, депонированных на ваш счет. Поэтому, если вы сданный на хранение:

 • Дебетовые / кредитные карты: вы можете попросить, чтобы загрузить фото / сканирование вашей выписки с карточного / кредитной карты.
 • Банковский перевод: Вы можете попросить, чтобы загрузить фото / сканирование банковской выписки или подтверждение платежа.
 • PayPal / Skrill счет:. Мы можем провести онлайн проверку немедленно или в течение нескольких рабочих дней * Примечание: некоторые из указанных выше способов оплаты могут быть недоступны в вашей конкретной стране проживания.

Как проверить мой номер телефона?

Для того, чтобы подтвердить свой номер телефона, пожалуйста, перейдите на основной торговой экран на Plus500 платформы → "Меню" → "Account" → "Подтверждение аккаунта" → Нажмите кнопку "Подтвердить", расположенную ниже кнопку "Проверка телефона" → Введите номер без код страны → Нажмите на кнопку "Отправить мне SMS" или "Call Мой телефон". Вы должны получить 3-значный код на телефоне, пожалуйста, отправьте его через окно проверки телефона.

Проверьте свой аккаунт здесь

Что требуется, чтобы проверить мой счет?

Клиенты обязаны проверить свои счета в целях идентификации и безопасности в соответствии с нашим клиентом процесса должной осмотрительности, например, проверка вашего имени, дата рождения, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты и способ оплаты и т.д. Для получения дополнительной информации пожалуйста, прочитайте FAQ на эту тему " Отправка документов , удостоверяющих личность ".

Почему мне не пришло письмо с подтверждением?

В зависимости от страны проживания, Вы можете быть в состоянии запросить письмо для проверки адреса отправляется на почтовый адрес, состоявшемся вашем торговом счете. В некоторых странах, однако, эта услуга не поддерживается. Чтобы запросить это письмо, войдите в платформе Plus500, нажмите на кнопку "Меню" → "Account" → "Подтвердить адрес" → "Пришлите мне письмо". Если вы не получили письмо в течение 3-х недель, вы должны проверить правильность адреса проведенного на вашем счете, и в случае необходимости связаться с нашей службой поддержки. Тем не менее, вы будете обязаны предоставить нам документ (фото / скан / счет за коммунальные услуги банковской выписки) для того, чтобы подтвердить свой адрес, в соответствии с нашими нормативными обязательствами.

Почему я не получил код, чтобы подтвердить свой номер телефона?

Убедитесь, что вы не включите вашу страну трески

[:ro]

Cum de a actualiza datele mele de cont?

Pentru a modifica oricare dintre datele personale înregistrate în contul dvs. de tranzacționare (afișat pe "Managementul Fondurilor" / ecran "Informații personale"), vă rugăm să ne contactați pentru a explica motivul pentru această schimbare și să ne furnizeze informațiile relevante, de exemplu , schimbarea numelui din cauza la căsătorie, sau schimbarea adresei rezidențiale. Apoi, vom examina și acțiunea solicitarea dvs., în conformitate cu cerințele și obligațiile noastre de reglementare. Pentru a ne contacta, faceți clic pe link-ul "e-mail-ne".

Cum verific metoda mea de plată?

Fondurile depuse în contul dvs. trebuie să provină dintr – o metodă de plată , care este în același nume ca Plus500 titularul contului de tranzacționare. Prin urmare, suntem obligați să verifice și să se asigure că sunteți proprietarul legitim al fondurilor depuse în contul dumneavoastră. Prin urmare, în cazul în care ați depus prin:

 • Card de debit / credit: vi se poate cere să încărcați o fotografie / scanare a extrasului de card / card de credit.
 • Transfer bancar: vi se poate cere să încărcați o fotografie / scanare a unei declarații bancare sau dovada plății.
 • cont PayPal / Skrill:. suntem capabili să efectueze verificări on-line, fie imediat, fie în termen de câteva zile lucrătoare * Nota: unele dintre metodele de plată menționate mai sus pot să nu fie disponibile în țara dumneavoastră de reședință.

Cum verific numărul meu de telefon?

În scopul de a verifica numărul de telefon, vă rugăm să mergeți la ecranul de tranzactionare principal pe Plus500 platforma → "Meniu" → "Cont" → "Confirmați contul" → Faceți clic pe butonul "Verificare" de mai jos "Verificați dacă telefonul dvs." → Introdu numărul tău fără codul țării → click pe butonul "Trimite-mi un SMS" sau "Call telefonul meu". Ar trebui să primiți un cod de 3 cifre de pe telefonul dvs., vă rugăm să-l trimiteți prin fereastra de validare telefon.

Confirmați contul dvs. aici

Ceea ce este necesar pentru a verifica contul meu?

Clienții care sunt necesare pentru a verifica conturile lor în scopuri de identificare și de securitate, în conformitate cu procesul nostru de client due diligence, de exemplu, verificarea numelui, data nașterii, adresa de reședință, numărul de telefon, adresa de e-mail și metoda de plată, etc Pentru mai multe informații De asemenea , vă rugăm să citiți subiect Întrebări frecvente " Trimiterea documentelor de identificare ".

De ce nu am primit scrisoarea mea de verificare?

În funcție de țara de reședință, ați putea fi în măsură să solicite o scrisoare de verificare a adresei este trimisă la adresa poștală deținute în contul dvs. de tranzactionare. În unele țări, cu toate acestea, acest serviciu nu este suportat. Pentru a solicita această scrisoare, conectați-vă la platforma Plus500, faceți clic pe "Meniu" → "Cont" → "Validați adresa" → "Trimite-mi scrisoarea". Dacă nu primiți scrisoarea în termen de 3 săptămâni, ar trebui să verifice corectitudinea adresei deținute în contul dvs., iar dacă este necesar, contactați echipa noastră de asistență. Cu toate acestea, vi se va cere să ne ofere un document (foto / scanare a unui / extras de cont bancar factura de utilități), în scopul de a verifica dacă adresa, în conformitate cu obligațiile noastre de reglementare.

De ce nu am primit codul pentru a verifica dacă numărul meu de telefon?

Asigurați-vă că nu includeți țara codul dvs. de

[:sk]

Ako aktualizovať svoje údaje o účte?

Ak chcete zmeniť niektoré z registrovaných osobných údajov vo svojom obchodnom účte (na obrazovke "riadených fondov" / "Osobné informácie"), prosím, kontaktujte nás vysvetliť dôvod pre túto zmenu a poskytnúť nám príslušné informácie, napríklad zmenou názvu splatnosti manželstva, alebo zmeny bydliska. Budeme potom skontrolovať a akčné vašu požiadavku v súlade s našimi požiadavkami predpisov a povinností. Ak nás chcete kontaktovať, kliknite na tlačidlo "napíšte nám" link.

Ako môžem overiť svoj spôsob platby?

Prostriedky uložené na účte musí pochádzať z platobnou metódou, ktorá je v rovnaký názov ako Plus500 držiteľa obchodného účtu. V dôsledku toho sme povinní overiť a zabezpečiť, že ste legitímne majiteľ peňažnými prostriedkami na účte. Preto, ak ste uložili:

 • Debetné / kreditnej karty: môžete byť požiadaní, aby nahrať foto / scan vášho výpisu karta / kreditnej karty.
 • Bankový prevod: môžete byť požiadaní, aby nahrať foto / scan z výpisu z účtu alebo doklad o zaplatení.
 • PayPal / Skrill účtu :. Sme schopní vykonať on-line overenie buď okamžite, alebo v rámci niekoľkých pracovných dní * Poznámka: niektoré z vyššie uvedených platobných metód nemusí byť k dispozícii vo vašej konkrétnej krajine bydliska.

Ako môžem overiť svoje telefónne číslo?

Za účelom overenia svoje telefónne číslo, prejdite na hlavnú obrazovku obchodovanie na platforme → "Menu" Plus500 → "Účet" → "Overenie účtu" → Kliknite na tlačidlo "Skontrolovať" tlačidlo pod "Overenie telefónu" → Zadajte číslo, bez kód krajiny → Kliknite na "Pošlite mi SMS" alebo "Call My Phone". By ste mali dostať 3 miestny kód na telefóne, odošlite ho cez okno validačný telefónu.

Overte svoj účet tu

Čo je potrebné k overeniu účtu?

Zákazníci sú povinní overovať svoje účty pre identifikáciu a bezpečnostné účely v súlade s naším zákazníkom procesu due diligence, napríklad overenie svoje meno, dátum narodenia, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailovú adresu a spôsob platby atď Pre viac informácií prosím prečítajte si aj tému FAQ " Odoslanie identifikačných dokladov ".

Prečo som nedostal svoj overovací list?

V závislosti od krajiny vášho bydliska, môžete byť schopní požiadať, aby list pre overenie adresy je zaslaná na poštovú adresu konané na svojom obchodnom účte. V niektorých krajinách je však táto služba nie je podporovaný. Ak chcete požiadať tento list, prihláste sa k platforme Plus500, kliknite na tlačidlo "Menu" → "Účet" → "Skontrolovať adresy" → "Pošli mi písmeno". Ak nedostanete list do 3 týždňov by ste mali overiť správnosť adresy sa konala na vašom účte, a ak je to nutné kontaktovať náš tím podpory. Avšak, budete požiadaní, aby nám poskytli dokumentu (foto / skenovanie na účet za elektrinu / výpisu z účtu) za účelom overenia adresy, v súlade s našimi regulačných povinností.

Prečo som nedostal kód pre overenie moje telefónne číslo?

Uistite sa, že neobsahujú svoju krajinu tresku

[:sl]

Kako posodobiti svoje podatke o računu?

Če želite spremeniti katero od registriranih osebnih podatkov v svoj trgovalni račun (prikazane na zaslonu «za upravljanje skladov" / "osebnih podatkov"), se obrnite na nas , da pojasni razloge za te spremembe in nam zagotavljajo ustrezne informacije, na primer sprememba imena zaradi zakonski zvezi, ali sprememba naslov bivališča. Nato bomo pregledali in ukrepi svoj zahtevek v skladu z našimi zakonskimi zahtevami in obveznostmi. Stik z nami, kliknite na povezavo "pišite nam".

Kako preverim svoj način plačila?

Sredstva deponirana na svoj račun, mora izvirati iz plačilno sredstvo, ki je v istim imenom kot Plus500 imetnik trgovalnega računa. V skladu s tem smo dolžni preveriti in zagotoviti, da so legitimni lastnik deponiranih sredstev na računu. Torej, če se deponirajo:

 • Debetne / kreditne kartice: morda boste morali naložiti fotografijo / skeniranje izpisku kartice / kreditne kartice.
 • Bančno nakazilo: morda boste morali naložiti fotografijo / skeniranje bančni izpisek ali dokazilo o plačilu.
 • PayPal / Skrill račun. Smo sposobni takoj ali v roku nekaj delovnih dni, se zavezujejo, spletno preverjanje, bodisi * Opomba: nekatere izmed zgoraj navedenih načinov plačila morda ni na voljo v vaši državi stalnega prebivališča.

Kako preveriti svojo telefonsko številko?

Da bi preverili svojo telefonsko številko, pojdite na glavni trgovalni zaslona na platformo → »Meni« Plus500 → "račun" → "Preveri račun" → Kliknite "Preveri" spodnji gumb "Potrdi telefon" → Vnesite številko brez oznako države → kliknite na "Pošlji mi SMS" ali "Call My telefona". Prejeli boste 3 mestno kodo na telefonu, ga pošljite preko okna telefon potrjevanja.

Preverite svoj račun Tu

Kaj je potrebno, da preverijo svoj račun?

Kupci zahteva, da preverijo svoje račune za namene identifikacije in varnosti v skladu z našo stranko skrbnim preverjanjem strank, na primer preverjanje vaše ime, datum rojstva, naslov bivališča, telefonsko številko, e-poštni naslov in način plačila, itd Za več informacij prosim preberite tudi vprašanj temo " Pošiljanje identifikacijskih dokumentov ".

Zakaj nisem prejel moje pismo preverjanje?

Glede na državo stalnega prebivališča, boste morda lahko zahtevali, da je pismo za preverjanje naslov poslali na naslov, ki je potekala na vaš trgovalni račun. V nekaterih državah pa je ta storitev ni podprta. Če želite zahtevati to pismo, se prijavite na platformi Plus500, kliknite na "Meni" → "račun" → "Potrdi naslov" → "Pošlji mi črko". Če ne prejmete pismo v 3 tednih, morate preveriti pravilnost naslova, ki je potekala na svoj račun, in če je potrebno, se obrnite na našo ekipo za podporo. Kljub temu, boste morali, da nam z dokumentom (foto / skeniranje iz utility bill / bančni izpisek), da bi preverili svoj naslov, v skladu z našimi regulatornimi obveznostmi.

Zakaj nisem prejeli kodo za preverjanje mojo telefonsko številko?

Poskrbite, da ne vključujejo vaše trske države

[:fi]

Miten päivittää tilitietoni?

Jos haluat muuttaa rekisteröidyn henkilötietoja oman kaupankäynnin huomioon (näytetään "Funds Management" / "Personal Information" -näyttö), ota yhteyttä selittämään syy tähän muutokseen ja antaa meille asiaankuuluvat tiedot, kuten nimen muutos johtuu avioliittoa tai muutos kotiosoite. Me sitten tarkistaa ja toimia pyynnön mukaisesti meidän lainsäädännön vaatimuksia ja velvoitteita. Ottaa meihin yhteyttä, klikkaa "Lähetä meille sähköpostia" -linkkiä.

Miten voin vahvistaa maksutavan?

Talletetuista varoista tilillesi oltava peräisin maksutavan, joka on sama nimi kuin Plus500 kaupankäynnin tilinhaltija. Näin ollen meidän on pakko tarkistaa ja varmistaa, että olet laillinen omistaja talletetuista varoista tilillesi. Jos siis talletettu:

 • Debit / luottokortilla: sinua saatetaan pyytää ladata kuvan / skannauksen kortti / luottokortin tiliote.
 • Pankkisiirrolla: sinua saatetaan pyytää ladata kuvan / skannaus tiliotteesta tai maksutosite.
 • PayPal / Moneybookers tilille: pystymme tekemään verkossa todentaminen joko välittömästi tai muutaman arkipäivän. * Huomautus: joitakin edellä mainittuja maksutapoja ei ehkä ole saatavilla juuri sinun asuinmaassa.

Miten voin vahvistaa puhelinnumeron?

Jotta voidaan tarkistaa puhelinnumerosi, siirry tärkeimmät kaupankäynnin näytön Plus500 alustalla → "Menu" → "Account" → "Tarkista Account" → Valitse "Tarkista" -painiketta "Vahvista puhelimesi" → Anna numero ilman maatunnus → Valitse "Lähetä minulle tekstiviesti" tai "Call My puhelimen". Sinun pitäisi saada 3-numeroinen koodi puhelimen, lähetä se puhelimen kautta validointi-ikkuna.

Vahvista tilisi Täällä

Nyt tarvitaan tilin vahvistaminen?

Asiakkaat on tarkistettava tilinsä tunnistamista ja turvallisuustarkoituksiin mukaisesti asiakkaan due diligence, esimerkiksi tarkastusta nimesi, syntymäaika, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja maksutapa jne Lisätietoja lue myös FAQ aihe " lähettäminen Identification Documents ".

Miksi saan todentaminen kirje?

Riippuen asuinmaasi, voit ehkä pyytää kirjeen osoitteen todentaminen lähetetään Postiosoite järjestetään kaupankäynnin tilisi. Joissakin maissa, mutta tämä palvelu ei tueta. Voit pyytää tämän kirjeen kirjautua Plus500 alusta, klikkaa "Menu" → "Account" → "Vahvista osoite" → "Lähetä minulle kirjain". Jos et saa kirjeen 3 viikkoa, kannattaa varmistaa oikeellisuuden osoitteen pidetyn tilin, ja tarvittaessa yhteyttä tukitiimiimme. Siitä huolimatta, sinun on annettava meille asiakirja (kuva / skannaus sähkölaskusta / tiliotteesta) varmistaakseen osoitteesi mukaisesti meidän sääntelyvelvollisuuksia.

Miksi en saanut koodia tarkistaa puhelinnumeroni?

Varmista, että et lisää maasi turska

[:sv]

Hur uppdatera mina kontouppgifter?

För att ändra någon av de registrerade personuppgifter i din handel konto (visas på "Funds Management" / "Personal Information"), vänligen kontakta oss för att förklara orsaken till denna förändring och ge oss relevant information, t.ex. namnändring på grund äktenskap, eller byte av bostadsadress. Vi kommer då att granska och handling din begäran i enlighet med våra lagstadgade krav och skyldigheter. För att kontakta oss, klicka på "Maila oss" -länken.

Hur kontrollerar jag min betalningsmetod?

Pengar som sätts in på ditt konto måste komma från en betalningsmetod som är i samma namn som Plus500 handel kontoinnehavaren. Följaktligen är vi tvungna att kontrollera och säkerställa att du är den rättmätiga ägaren av medel som deponerats på kontot. Därför, om du deponerats av:

 • Betal / kreditkort: du kan bli ombedd att ladda upp ett foto / genomsökning av ditt kort / kontoutdrag.
 • Banköverföring: du kan bli ombedd att ladda upp ett foto / skanning av ett kontoutdrag eller betalningsbevis.
 • PayPal / Moneybookers konto. Vi kan genomföra online-verifiering antingen omedelbart eller inom några arbetsdagar * Notera: några av de ovan nämnda betalningsmetoder kanske inte är tillgängliga i just din hemland.

Hur verifierar jag mitt telefonnummer?

För att verifiera ditt telefonnummer, gå till huvud handel skärmen på Plus500-plattformen → "Meny" → "Konto" → "Verifiera konto" → Klicka på "Bekräfta" knappen "Verifiera telefonen" → Ange ditt nummer utan landskod → Klicka på "Skicka mig ett SMS" eller "Call My telefon". Du bör få ett 3-siffrig kod på din telefon, skicka in den via validering telefon fönstret.

Kontrollera ditt konto här

Vad krävs för att verifiera mitt konto?

Kunderna är skyldiga att kontrollera sina konton för identifiering och säkerhetsändamål i enlighet med vår kundkännedom, till exempel kontrollen av ditt namn, födelsedatum, bostadsadress, telefonnummer, e-postadress och betalningssätt, etc. För mer information läs även FAQ ämne " Skicka ID-handlingar ".

Varför fick jag inte mitt verifierings brev?

Beroende på vilket land du bor, kan du kanske att begära att ett brev till adress kontroll skickas till Postadress hölls på din handel konto. I vissa länder är dock den här tjänsten stöds inte. Att begära detta brev, logga in på Plus500-plattformen, klicka på "Meny" → "Konto" → "Validera adress" → "Skicka mig bokstaven". Om du inte får brevet inom 3 veckor, bör du kontrollera riktigheten av adressen som hölls på kontot, och vid behov kontakta vårt supportteam. Ändå kommer du att behöva förse oss med ett dokument (foto / skanning av en elräkning / kontoutdrag) för att verifiera din adress, i enlighet med våra lagstadgade skyldigheter.

Varför fick jag inte koden för att verifiera mitt telefonnummer?

Se till att du inte inkludera ditt land torsk

[:tr]

Nasıl hesap bilgilerinizi güncellemeniz?

( "Fon Yönetimi" / "Kişisel Bilgiler" ekranda) sizin hesabınıza kayıtlı kişisel bilgileri herhangi birini değiştirmek için, lütfen bize ulaşın bu değişikliğin nedenini açıklamak ve ilgili bilgileri nedeniyle örneğin isim değişikliği ile bize sağlamak için evlilik, ya da yerleşim adres değişikliği. Daha sonra gözden geçirmek ve bizim düzenleyici şartlara ve yükümlülüklere uygun olarak hareket isteğiniz olacaktır. Bize ulaşmak için, "Bize e-posta" bağlantısını tıklayın.

Nasıl ödeme yöntemi doğrularım?

Hesabınıza yatırılan fonların aynı adı olan bir ödeme yöntemi kaynaklanması gerekir Plus500 trading hesabı sahibi. Buna göre, biz doğrulamak ve hesabınıza yatırılan fonların meşru sahibi olmasını sağlamak zorundadır. Bu nedenle, tarafından tevdi eğer:

 • Banka / kredi kartı: Eğer kartı / kredi kartı ekstrenizde fotoğraf / tarama yüklemek için istenebilir.
 • Banka havalesi: bir banka deyimi veya ödeme kanıtı fotoğraf / tarama yüklemek için istenebilir.
 • PayPal / Skrill hesabı:. Hemen ya da birkaç gün içinde ya çevrimiçi doğrulama taahhüt edebiliyoruz * Not: Yukarıda belirtilen ödeme yöntemleri bazı ikamet ettiğiniz belirli bir ülkede mevcut olmayabilir.

Nasıl telefon numarasını doğrularım?

Telefon numaranızı doğrulamak için, Plus500 platformu → "Menü" → "Hesap" → "Hesap doğrulama" konulu ana ticaret ekranına gidin lütfen → → "Telefonunuzu doğrulayın" altında düğmesi olmadan numarasını girin "Doğrulama" Click "Benim telefon Çağrı" "SMS gönder bana" ya da ülke kodu → tıklayın. Telefonunuza bir 3 haneli bir kod alması gereken, telefon doğrulama penceresi üzerinden teslim ediniz.

İşte Hesabınızı doğrulayın

Ne hesabımı doğrulamak için gereklidir?

Müşteriler, örneğin adınız doğrulanması Daha fazla bilgi için vb doğum, ikamet adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve ödeme yöntemi, tarihi için, müşteri due diligence süreci doğrultusunda kimlik ve güvenlik amaçlı hesaplarını doğrulamak için gereklidir lütfen ayrıca okunan SSS konu " Kimlik Belgeleri Gönderilmesi ".

Neden benim doğrulama mektubu almadım?

Yaşadığınız ülkeye bağlı olarak, adres doğrulaması için bir mektup trading hesabınıza düzenlenen Posta Adresi gönderilir istemek için mümkün olabilir. Bazı ülkelerde, bununla birlikte, bu hizmet desteklenmez. → "adresini doğrula" "Menu" → "Hesap" tıklayın Plus500 platformunda oturum, bu mektubu istemek için → "Bana mektup gönder". Eğer 3 hafta içinde mektup almazsanız, hesabınızda yapılan adresin doğruluğunu ve gerekirse destek ekibimizle irtibata geçmelisiniz. Yine de, bizim düzenleyici yükümlülüklere uygun olarak, adresinizi doğrulamak için bir belge (bir fatura / banka ekstresi fotoğraf / tarama) ile bize sağlamak için gerekli olacaktır.

Neden benim telefon numarasını doğrulamak için bir kod almadım?

Eğer ülke morina içermez emin olun

[:bg]

Как да се актуализират данните за профила ми?

За да промените някоя от регистрирани лични данни във вашата сметка за търговия (показва на / екрана "Управление на средствата от" "Лична информация"), моля свържете се с нас , за да обясни причината за тази промяна и да ни предоставите информация, например промяната на името, поради за брак, или промяна на постоянен адрес. Ние след това ще направи преглед и действията си искане в съответствие с нашите регулаторни изисквания и задължения. За да се свържете с нас, кликнете върху "пишете ни" връзката.

Как да се провери начина си на плащане?

Депозираните средства в профила си, трябва да произхождат от начин на плащане, който е в същото име като на Plus500 титуляра сметка за търговия. Съответно, ние сме длъжни да се провери и да се гарантира, че вие ​​сте на законния собственик на средства, депозирани в профила си. Ето защо, ако вие, депозиран от:

 • Дебитна / кредитна карта: може да се наложи да качите снимка / сканиране на изявление вашата карта / кредитна карта.
 • Банков превод: може да се наложи да качите снимка / сканиране на банково извлечение или доказателство за плащане.
 • PayPal / Skrill сметка:. Ние сме в състояние да извърши онлайн проверка незабавно или в рамките на няколко работни дни * Забележка: някои от посочените по-горе методи за плащане не може да бъде на разположение във вашата конкретна държава на пребиваване.

Как мога да потвърдя телефонния си номер?

За да се провери телефонния си номер, моля отидете на главната търговска екрана на платформа → "Меню" Plus500 → "Account" → "Потвърждаване на профила" → Щракнете върху "Потвърждаване" бутона по-долу "Потвърждаване на телефона си" → Въведете номера си, без да за код на страната → Щракнете върху "Изпращане на SMS" или "Обаждане на телефона ми". Трябва да получите 3-цифрен код на телефона си, може да го представи през прозореца на валидиране на телефона.

Проверете вашия профил тук

Какво е необходимо, за да се провери профила си?

Клиентите са длъжни да проверяват сметките си за самоличност и за нуждите на сигурността в съответствие с нашия процес на дю дилиджънс на клиентите, например проверката на вашето име, дата на раждане, постоянен адрес, телефонен номер, имейл адрес и начин на плащане и т.н. За повече информация Моля, прочетете FAQ тема " Подаване на документи за самоличност ".

Защо не мога да си получа писмо за потвърждение?

В зависимост от вашата страна на пребиваване, може да бъде в състояние да поиска писмо за адрес проверка се изпраща до пощенския адрес, проведена на вашата сметка за търговия. В някои страни, обаче, тази услуга не се поддържа. За да заявите това писмо, влезте в платформата Plus500, кликнете върху "Меню" → "Account" → "Валидиране на адрес" → "Изпрати ме буквата". Ако не получите писмото в рамките на 3 седмици, трябва да се провери точността на адреса проведе на профила ви, и ако е необходимо, свържете се с нашия екип за поддръжка. Въпреки това, вие ще трябва да ни предоставите документ (снимка / сканиране на сметка за комунални услуги / банково извлечение), за да потвърдите адреса си, в съответствие с нашите регулаторни задължения.

Защо не получавам код, за да провери телефонния си номер?

Уверете се, че не включите вашия треска страна

[:iw]

כיצד לעדכן את פרטי החשבון שלי?

כדי לשנות את כל הפרטים האישיים הרשומים בחשבון המסחר שלך (המוצג על מסך "ניהול קרנות" / "מידע אישי"), אנא צור איתנו קשר כדי להסביר את הסיבה לשינוי הזה ולספק לנו את המידע הרלוונטי, שם למשל השינוי עקב לנישואין, או שינוי כתובת מגורים. לאחר מכן נבדוק את ופעולת בקשתך בהתאם לדרישות הרגולציה שלנו וחובות. ליצירת קשר, לחץ על הקישור "שלח דואר אלקטרוני".

כיצד אוכל לוודא שיטת התשלום שלי?

כספים שהופקדו לחשבון שלך חייבים מקורן שיטת תשלום שבה נמצאת אותו שם כמו Plus500 בעל חשבון מסחר. בהתאם לכך, אנו מחויבים לאמת ולוודא כי אתה הבעלים הלגיטימיים של הכספים המופקדים לחשבון שלך. לכן, אם אתה שהופקדת על ידי:

 • כרטיס חיוב / זיכוי: ייתכן שיתבקש כדי להעלות תמונה / סריקה של הצהרת כרטיס כרטיס / האשראי שלך.
 • העברה בנקאית: ייתכן שתתבקש כדי להעלות תמונה / סריקה של דף חשבון בנק או הוכחת תשלום.
 • PayPal / חשבון Skrill:. אנו מסוגלים לבצע אימות באינטרנט או מייד או בתוך מספר ימי עסקים * הערה: חלק משיטות התשלום הנ"ל לא יהיה זמין בארץ המגורים הספציפית שלך.

כיצד אוכל לאמת את מספר הטלפון שלי?

על מנת לאמת את מספר הטלפון שלך, בבקשה לעבור למסך הסחר העיקרי על → פלטפורמת פלוס 500 "התפריט" → "חשבון" → "אימות חשבון" → לחץ על "אמת" על כפתור למטה "אמת את הטלפון שלך" → הזן את המספר שלך בלי לחץ → קידומת המדינה על "שלח לי הודעת SMS" או "שיחת הטלפון שלי". אתה צריך לקבל את קוד 3 ספרות בטלפון, שלח אותה דרך חלון אימות טלפון.

לאמת את החשבון שלך כאן

מה נדרש כדי לאמת את החשבון שלי?

לקוחות נדרשים לאמת חשבונותיהם למטרות זיהוי ואבטחה בהתאם תהליך הבדיקה הנאות הלקוח שלנו, למשל לאימות שמך, תאריך לידה, כתובת מגורים, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרונית ואמצעי תשלום, וכו 'לקבלת מידע נוסף אנא נושא שאלות נפוצות לקרוא גם " הגשת מסמכי זיהוי ".

למה לא קיבלתי את מכתב אימות שלי?

בהתאם למדינה בה אתה מתגורר, ייתכן שתוכל לבקש מכתב לאימות כתובת נשלח כתובת הדואר שנערכה על חשבון המסחר שלך. במדינות מסוימות, עם זאת, שירות זה אינו נתמך. כדי לבקש את המכתב הזה, להתחבר לפלטפורמת פלוס 500, לחץ על "תפריט" → "חשבון" → "אמת כתובת" → "שלח לי את המכתב". אם אינך מקבל את המכתב בתוך 3 שבועות, אתה צריך לזהות את הדיוק של הכתובת שנערכה על חשבונך, ואם יש צורך לפנות לצוות התמיכה שלנו. אף על פי כן, תידרש לספק לנו מסמך (תמונה / סריקה של הצהרת שירות שטר / בנק) על מנת לאמת את הכתובת שלך, בהתאם החובות רגולטוריות שלנו.

למה לא קיבלתי את הקוד כדי לאמת את מספר הטלפון שלי?

ודא שאתה אינך כולל בקלה בארצך

[:ar]

كيفية تحديث تفاصيل حسابي؟

لتغيير أي من التفاصيل الشخصية المسجلة في حساب التداول الخاص بك (للظهور في "إدارة الأموال" / شاشة "معلومات شخصية")، يرجى الاتصال بنا لشرح سبب لهذا التغيير وتزويدنا بالمعلومات ذات الصلة، مثل تغيير الاسم المناسب على الزواج، أو تغيير عنوان السكن. ونحن بعد ذلك مراجعة وعمل طلبك وفقا لمتطلبات والتزامات تنظيمية لدينا. للاتصال بنا، انقر على الزر "أرسل بنا".

كيف يمكنني التحقق من طريقة الدفع؟

الأموال المودعة في الحساب الخاص بك يجب أن تنبع من طريقة الدفع التي هي في نفس اسم Plus500 صاحب حساب التداول. وفقا لذلك، ونحن مضطرون للتحقق والتأكد من أنك المالك الشرعي للأموال المودعة لحسابك. لذا، إذا كنت أودعتها:

 • بطاقة الخصم / الائتمان: قد يطلب منك لتحميل صورة / المسح الضوئي من بيان بطاقة / الائتمان الخاصة بك.
 • التحويل المصرفي: قد يطلب منك لتحميل صورة / المسح الضوئي للكشف حساب مصرفي أو إثبات الدفع.
 • حساب باي بال / سكريل: نحن قادرون على القيام التحقق عبر الإنترنت إما مباشرة أو في غضون بضعة أيام عمل * ملاحظة: بعض من وسائل الدفع المذكورة أعلاه قد لا تكون متوفرة في بلدك معين للإقامة.

كيف يمكنني التحقق من رقم هاتفي؟

من أجل التحقق من رقم الهاتف الخاص بك، يرجى الدخول إلى شاشة التداول الرئيسية في Plus500 منصة → "القائمة" → "الحساب" → "التحقق من الحساب" → انقر على "تحقق" الزر أدناه "التحقق من الهاتف الخاص بك" → أدخل رقمك دون رمز البلد → اضغط على "ارسل لي رسالة نصية قصيرة" أو "اتصل هاتفي". يجب أن تتلقى رمز 3 أرقام على الهاتف الخاص بك، يرجى تقديمها عبر نافذة التحقق من صحة الهاتف.

التحقق من الحساب الخاص بك هنا

ما هو مطلوب للتحقق من حسابي؟

هناك حاجة العملاء للتحقق من حساباتهم لأغراض تحديد الهوية والأمن وفقا للعملية العناية الواجبة بشأن العملاء لدينا، على سبيل المثال التحقق من اسمك وتاريخ ميلادك، عنوان السكن، رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني وطريقة الدفع، الخ لمزيد من المعلومات يرجى موضوع التعليمات أيضا قراءة " تقديم الأوراق الثبوتية ".

لماذا لم أتلقى رسالة التحقق الخاص بي؟

اعتمادا على البلد الذي تقيم فيه، قد يكون بإمكانك طلب أنه يتم إرسال بريد إلكتروني للتحقق من عنوان إلى عنوان بريدي الذي عقد في حساب التداول الخاص بك. في بعض البلدان، ومع ذلك، لا يتم اعتماد هذه الخدمة. لطلب هذه الرسالة، قم بتسجيل الدخول إلى منصة Plus500، اضغط على "القائمة" → "الحساب" → "التحقق من صحة عنوان" → "أرسل لي هذه الرسالة". إذا كنت لا تتلقى الرسالة في غضون 3 أسابيع، يجب التحقق من دقة العنوان الذي عقد في حسابك، وإذا لزم الأمر الاتصال بفريق الدعم. على الرغم من ذلك، سوف يطلب منك أن تقدم لنا مع وثيقة (صورة / المسح الضوئي من فاتورة الكهرباء / بيان البنك) من أجل التحقق من عنوانك، وفقا للالتزامات تنظيمية لدينا.

لماذا لم أتلقى رمز للتحقق من رقم هاتفي؟

تأكد من أنك لا تشمل سمك القد بلدك

[:cn]

如何更新我的帐户信息?

要更改任何注册的个人信息在您的交易账户(以下简称“基金管理”/“个人信息”屏幕上显示),请与我们联系 ,解释原因的变化,并为我们提供的相关信息,如姓名的变化,由于婚姻,或居住地址变更。然后,我们将审查并符合我们的监管要求和义务的行动你的要求。要联系我们,点击“电子邮件联系我们”的链接。

如何验证我的付款方式?

存入帐户的资金必须从一种付款方式,在相同的名称源自Plus500交易账户持有人。因此,我们有责任核实并确保您存入您的账户资金的合法所有者。因此,如果通过沉积:

 • 借记卡/信用卡:您可能会被要求上传您的卡/信用卡账单的照片/扫描。
 • 银行汇款:您可能会被要求上传银行对账单或付款证明的照片/扫描。
 • 贝宝/帐户的Skrill:我们能够立即或者在几个工作日内进行联网核查*注:一些上面提到付款方式可能不会在你居住的特定国家提供。

如何验证我的电话号码?

为了验证自己的电话号码,请去在Plus500平台→“菜单”→“账户”→“验证帐户”的主要交易屏幕→点击“确认”下面的“验证您的手机”→按钮而不输入您的电话号码国家代码→点击“给我发送短信”或“拨打我的电话。”您应该会收到手机上的3位代码,请通过电话确认窗口提交。

验证您的帐户这里

需要什么来验证我的帐户?

客户需要核实按照我们的客户尽职调查过程中他们的身份和安全目的的帐户,例如您的姓名核查,出生日期,住址,电话号码,电子邮件地址和付款方式等,日欲了解更多信息请仔细阅读FAQ主题“ 提交身份证明文件 。”

为什么我没有收到我的信验证?

根据您的居住国,您可以要求,对于地址验证一个字母发送到您的交易账户持有的邮政地址。在一些国家中,然而,不支持该服务。要请求信,登录Plus500平台,点击“菜单”→“账户”→“验证地址”→“发送我的信。”如果你没有在3周内收到这封信,你应该确认在您的帐户中保存的地址的准确性,并在必要时联系我们的支持团队。然而,你将被要求提供给我们,以便核实您的地址,按照我们的监管义务的文件(水电费帐单/银行对账单的照片/扫描)。

为什么我没有收到代码来验证我的电话号码?

请确保您不包括贵国鳕鱼

[:zh]

如何更新我的帳戶信息?

要更改任何註冊的個人信息在您的交易賬戶(以下簡稱“基金管理”/“個人信息”屏幕上顯示),請與我們聯繫 ,解釋原因的變化,並為我們提供的相關信息,如姓名的變化,由於婚姻,或居住地址變更。然後,我們將審查並符合我們的監管要求和義務的行動你的要求。要聯繫我們,點擊“電子郵件聯繫我們”的鏈接。

如何驗證我的付款方式?

存入帳戶的資金必須從一種付款方式,在相同的名稱源自Plus500交易賬戶持有人。因此,我們有責任核實並確保您存入您的賬戶資金的合法所有者。因此,如果通過沉積:

 • 借記卡/信用卡:您可能會被要求上傳您的卡/信用卡賬單的照片/掃描。
 • 銀行匯款:您可能會被要求上傳銀行對賬單或付款證明的照片/掃描。
 • 貝寶/帳戶的Skrill:我們能夠立即或者在幾個工作日內進行聯網核查*注:一些上面提到付款方式可能不會在你居住的特定國家提供。

如何驗證我的電話號碼?

為了驗證自己的電話號碼,請去在Plus500平台→“菜單”→“賬戶”→“驗證帳戶”的主要交易屏幕→點擊“確認”下面的“驗證您的手機”→按鈕而不輸入您的電話號碼國家代碼→點擊“給我發送短信”或“撥打我的電話。”您應該會收到手機上的3位代碼,請通過電話確認窗口提交。

驗證您的帳戶這裡

需要什麼來驗證我的帳戶?

客戶需要核實按照我們的客戶盡職調查過程中他們的身份和安全目的的帳戶,例如您的姓名核查,出生日期,住址,電話號碼,電子郵件地址和付款方式等,日欲了解更多信息請仔細閱讀FAQ主題“ 提交身份證明文件 。”

為什麼我沒有收到我的信驗證?

根據您的居住國,您可以要求,對於地址驗證一個字母發送到您的交易賬戶持有的郵政地址。在一些國家中,然而,不支持該服務。要請求信,登錄Plus500平台,點擊“菜單”→“賬戶”→“驗證地址”→“發送我的信。”如果你沒有在3週內收到這封信,你應該確認在您的帳戶中保存的地址的準確性,並在必要時聯繫我們的支持團隊。然而,你將被要求提供給我們,以便核實您的地址,按照我們的監管義務的文件(水電費帳單/銀行對賬單的照片/掃描)。

為什麼我沒有收到代碼來驗證我的電話號碼?

請確保您不包括貴國鱈魚

[:]